மிஸ். தமிழ் பாடல்கள்
கற்றவித்தை ஏதுமில்லை, காட்டு மனிதன்,ஐயே —பாரதி
         

பாடல்கள் | டைரிக் குறிப்புகள் | Android Apps

 

பாடல்கள்

வீட்டுவாசிகள்
எலி வேட்டை
ஒற்றைரோஜாவும் உடன்பிறப்பும்
காத்திருந்த நேரம்
குழப்புங்குடி
நண்பனின் இரகசியம்
தப்புக்கழகு
வெண்கலக் குரலோன்
எலிக்கேணி வள்ளல்
நாவிதர் கலகம்
பொய்யா மொழி
இந்த நாள்
மிஸ். தமிழ் பாடல்கள்