மிஸ். தமிழ் பாடல்கள்
கற்றவித்தை ஏதுமில்லை, காட்டு மனிதன்,ஐயே —பாரதி
         

பாடல்கள் | டைரிக் குறிப்புகள் | Android Apps

 


இந்த நாள்
(நேரிசை வெண்பா)

ஒன்றொன்று / அக்டோபர் / ஒன்றொன்று, தென்சென்னை —
அன்புள்ள டைரி,கேள்: ஐம்பூத — மண்ணுலகில்
மிஞ்சியதுண் டோயிடி மின்னலை?கா யத்ரியை
மிஞ்சினே னின்று விரைந்து.

       

பாடலுக்கான டைரிக் குறிப்பு