மிஸ். தமிழ் பாடல்கள்
கற்றவித்தை ஏதுமில்லை, காட்டு மனிதன்,ஐயே —பாரதி
         

பாடல்கள் | டைரிக் குறிப்புகள் | Android Apps

 

ROT123: a ROT13 cipher variant
எழுத்துகளின் வரிசை: உயிர், மெய், உயிர்மெய் (ஆய்தம் தவிர்த்து.)

அ - நொ
ஆ - நோ
இ - நௌ
ஈ - ப
உ - பா
ஊ - பி
எ - பீ
ஏ - பு
ஐ - பூ
ஒ - பெ
ஓ - பே
ஔ - பை
க் - பொ
ங் - போ
ச் - பௌ
ஞ் - ம
ட் - மா
ண் - மி
த் - மீ
ந் - மு
ப் - மூ
ம் - மெ
ய் - மே
ர் - மை
ல் - மொ
வ் - மோ
ழ் - மௌ
ள் - ய
ற் - யா
ன் - யி
க - யீ
கா - யு
கி - யூ
கீ - யெ
கு - யே
கூ - யை
கெ - யொ
கே - யோ
கை - யௌ
கொ - ர
கோ - ரா
கௌ - ரி
ங - ரீ
ஙா - ரு
ஙி - ரூ
ஙீ - ரெ
ஙு - ரே
ஙூ - ரை
ஙெ - ரொ
ஙே - ரோ
ஙை - ரௌ
ஙொ - ல
ஙோ - லா
ஙௌ - லி
ச - லீ
சா - லு
சி - லூ
சீ - லெ
சு - லே
சூ - லை
செ - லொ
சே - லோ
சை - லௌ
சொ - வ
சோ - வா
சௌ - வி
ஞ - வீ
ஞா - வு
ஞி - வூ
ஞீ - வெ
ஞு - வே
ஞூ - வை
ஞெ - வொ
ஞே - வோ
ஞை - வௌ
ஞொ - ழ
ஞோ - ழா
ஞௌ - ழி
ட - ழீ
டா - ழு
டி - ழூ
டீ - ழெ
டு - ழே
டூ - ழை
டெ - ழொ
டே - ழோ
டை - ழௌ
டொ - ள
டோ - ளா
டௌ - ளி
ண - ளீ
ணா - ளு
ணி - ளூ
ணீ - ளெ
ணு - ளே
ணூ - ளை
ணெ - ளொ
ணே - ளோ
ணை - ளௌ
ணொ - ற
ணோ - றா
ணௌ - றி
த - றீ
தா - று
தி - றூ
தீ - றெ
து - றே
தூ - றை
தெ - றொ
தே - றோ
தை - றௌ
தொ - ன
தோ - னா
தௌ - னி
ந - னீ
நா - னு
நி - னூ
நீ - னெ
நு - னே
நூ - னை
நெ - னொ
நே - னோ
நை - னௌ
நொ - அ
நோ - ஆ
நௌ - இ
ப - ஈ
பா - உ
பி - ஊ
பீ - எ
பு - ஏ
பூ - ஐ
பெ - ஒ
பே - ஓ
பை - ஔ
பொ - க்
போ - ங்
பௌ - ச்
ம - ஞ்
மா - ட்
மி - ண்
மீ - த்
மு - ந்
மூ - ப்
மெ - ம்
மே - ய்
மை - ர்
மொ - ல்
மோ - வ்
மௌ - ழ்
ய - ள்
யா - ற்
யி - ன்
யீ - க
யு - கா
யூ - கி
யெ - கீ
யே - கு
யை - கூ
யொ - கெ
யோ - கே
யௌ - கை
ர - கொ
ரா - கோ
ரி - கௌ
ரீ - ங
ரு - ஙா
ரூ - ஙி
ரெ - ஙீ
ரே - ஙு
ரை - ஙூ
ரொ - ஙெ
ரோ - ஙே
ரௌ - ஙை
ல - ஙொ
லா - ஙோ
லி - ஙௌ
லீ - ச
லு - சா
லூ - சி
லெ - சீ
லே - சு
லை - சூ
லொ - செ
லோ - சே
லௌ - சை
வ - சொ
வா - சோ
வி - சௌ
வீ - ஞ
வு - ஞா
வூ - ஞி
வெ - ஞீ
வே - ஞு
வை - ஞூ
வொ - ஞெ
வோ - ஞே
வௌ - ஞை
ழ - ஞொ
ழா - ஞோ
ழி - ஞௌ
ழீ - ட
ழு - டா
ழூ - டி
ழெ - டீ
ழே - டு
ழை - டூ
ழொ - டெ
ழோ - டே
ழௌ - டை
ள - டொ
ளா - டோ
ளி - டௌ
ளீ - ண
ளு - ணா
ளூ - ணி
ளெ - ணீ
ளே - ணு
ளை - ணூ
ளொ - ணெ
ளோ - ணே
ளௌ - ணை
ற - ணொ
றா - ணோ
றி - ணௌ
றீ - த
று - தா
றூ - தி
றெ - தீ
றே - து
றை - தூ
றொ - தெ
றோ - தே
றௌ - தை
ன - தொ
னா - தோ
னி - தௌ
னீ - ந
னு - நா
னூ - நி
னெ - நீ
னே - நு
னை - நூ
னொ - நெ
னோ - நே
னௌ - நை