மெய்யெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை வரிசையில் இவ்விரண்டு நூற்பாக்கள்
கொன்றைவேந்தன்
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

17    உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ஞ)
17 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ழ)
16 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
(ஞ, ள)
16 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ஞ, ன)
16 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ந, ன)
16 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ற, ன)
16 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ள)
16 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ழ)
16 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ண)
16 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ள)
16 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ழ)
16 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ர, ழ)
16 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ர)
16 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ண, ப)
16 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ற)
16 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ண)
16 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ஞ, ள)
16 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ழ, ள)
16 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ட)
16 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ஞ, ள)
16 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ய, ள)
15 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
(ஞ, ந, ள)
15 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண)
15 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ள)
15 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ர, ள)
15 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ள)
15 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண)
15 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ழ)
15 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ண, ழ)
15 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
(ந, ள, ற)
15 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
(ஞ, ந, ள)
15 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
(ஞ, ந, ள)
15 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ஞ, ந, ற)
15 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ய, ள)
15 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ஞ, ய, ள)
15 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, வ, ள)
15 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ற, ன)
15 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ஞ, ள, ற)
15 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ஞ, ந, ன)
15 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ஞ, ந, ள)
15 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ந, ய, ள)
15 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ஞ, ம, ள)
15 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ர, ழ, ள)
15 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ள)
15 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ர, ள)
15 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ள)
15 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ண, ழ, ற)
15 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ப, ர, ல)
15 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ண, ள, ற)
15 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ண, ழ)
15 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ண, ழ)
15 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ள)
15 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண)
15 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ள)
15 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ள)
15 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட)
15 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ழ, ள)
15 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட)
15 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ழ, ள)
15 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ண)
15 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ழ)
15 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ழ)
15 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ண, ழ)
15 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ண, ழ)
15 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ண, ழ)
15 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ய)
15 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ல)
15 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ண)
15 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந)
15 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ழ, ள)
15 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட)
15 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ர, ள)
15 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ண, ப)
15 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, வ, ள)
15 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ண, ள)
15 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ன)
15 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ர, ள)
15 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ன)
15 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ர, ழ)
15 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ர)
15 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ட, ண, ழ)
15 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ஞ, ந, ள)
15 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ப, ள)
15 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ழ, ள)
15 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ப, ழ, ள)
15 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ழ, ள)
15 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ழ, ள)
15 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ள)
15 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ழ, ற)
15 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ழ, ள)
15 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ழ)
15 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ழ, ள)
15 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ண, ப, ர)
15 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ட, ண, ழ)
15 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ண, ன)
15 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ஞ, ர, ள)
15 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ர, ள)
15 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ற)
15 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ண, ற)
15 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ண, ற)
15 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ழ, ன)
15 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ய, ழ, ள)
15 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ச, ஞ, ள)
15 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ண)
15 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ச, ஞ, ள)
15 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, வ, ள)
15 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண)
15 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ட, ண, ழ)
15 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ட, ப)
15 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ழ)
15 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(வ, ழ, ள)
15 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ஞ, ர, ழ)
15 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ஞ, ழ, ள)
15 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ஞ, ர, ள)
15 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ச, ஞ, ள)
15 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ச, ஞ, ள)
15 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ச, ழ, ள)
15 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ச, ஞ, ர)
15 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ச, ஞ, ள)
15 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ஞ, ர, ழ)
15 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ச, ஞ, ழ)
15 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ச, ஞ, ள)
15 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ட, ண, ழ)
15 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ச, ஞ, ற)
15 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ச, ஞ, ண)
15 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ச, ஞ, ட)
15 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ழ)
15 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ஞ, ட, ழ)
15 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட)
15 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ழ, ள)
15 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ந, ள)
15 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ஞ, ர, ள)
15 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ஞ, ழ, ள)
15 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ஞ, ண, ள)
15 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ஞ, ட, ர)
15 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ஞ, ண, ழ)
15 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ச, ஞ, ட)
15 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ர)
15 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ழ)
15 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண)
15 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ள)
15 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ர)
15 வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ப, ல)
15 வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ட, ண, ள)
15 வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ந, ப, ள)
14 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ழ)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
(ங, ஞ, ண, ப)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
(ங, ஞ, ண, ள)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
(ண, ப, ர, ள)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ஞ, ட, ண)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ண, ள)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(க, ங, ஞ, ள)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ர, ள)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ப)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ள)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, ள)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ள)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ர, ள)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ள)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ப, ள)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ட, ள)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ப)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ப, ள)
14 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
(ஞ, ய, வ, ள)
14 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ண, ப)
14 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ண, ப)
14 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ண, ந, ழ)
14 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ற)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
(ஞ, ந, ம, ள)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
(ஞ, ந, ள, ன)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
(ஞ, ந, ய, ள)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
(ஞ, ந, ம, ள)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ஞ, ம, ள, ற)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ஞ, ந, ள, ற)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ஞ, ந, ள, ற)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ஞ, ந, ம, ய)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ஞ, ள, ற, ன)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ஞ, ந, ள, ற)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ந, வ, ள)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ஞ, ந, ய, ள)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ஞ, வ, ள, ன)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ந, ள, ன)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ஞ, ள, ற, ன)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ஞ, ய, வ, ள)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ஞ, ம, ள, ற)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ஞ, ம, ள, ற)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ஞ, ந, வ, ள)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ந, ய, வ, ள)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ம, ள, ற)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ஞ, ந, ள, ற)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ஞ, ந, வ, ள)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ஞ, ந, ய, ள)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ந, ய, ள, ற)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ஞ, ள, ற, ன)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ஞ, ம, ள, ன)
14 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ண, ழ, ற)
14 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ழ, ள)
14 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ண, ழ, ள)
14 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ல)
14 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ழ, ள)
14 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ப, ற)
14 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ற)
14 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ர, ள)
14 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ழ, ள)
14 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ழ, ள)
14 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ழ, ள, ற)
14 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ர, ழ, ள)
14 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ண, த, ர, ள)
14 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ட, ண, ள)
14 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ட, ண, ழ, ற)
14 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ர, ள, ற)
14 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ட, ர, ல)
14 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ந, ள, ற)
14 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ழ, ள)
14 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ண, ள)
14 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ழ)
14 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ழ, ள)
14 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ள)
14 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
(ண, ந, ப, ள)
14 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, ந)
14 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ப, ள)
14 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ள)
14 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ப)
14 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ட, ள)
14 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ண)
14 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ள)
14 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ள)
14 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
(ண, ந, ர, ள)
14 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, ந)
14 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ள, ன)
14 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ஞ, ந, ள)
14 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ந, ள)
14 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ர, ள)
14 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ன)
14 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ள, ன)
14 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ன)
14 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ள)
14 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ர, ள)
14 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட, ர)
14 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ள)
14 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ன)
14 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
(ண, ந, ல, ள)
14 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ண, ந, ழ, ற)
14 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ண, ப, ழ, ற)
14 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ண, ழ, ள, ற)
14 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ர, வ, ழ, ள)
14 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ண, ந, ள, ற)
14 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ண, ர, ழ, ள)
14 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ண, ழ, ள, ற)
14 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ண, ந, ர, ழ)
14 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ப, ர, ழ, ள)
14 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ந, ப, ள, ற)
14 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ழ, ள)
14 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ர, ழ, ள)
14 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ண, ழ, ள)
14 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ர, ல)
14 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ண, ள)
14 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ள)
14 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ள)
14 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ண)
14 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ள)
14 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ள)
14 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ண, ப, ழ)
14 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ண, ழ)
14 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ள)
14 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ள)
14 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ள)
14 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண)
14 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, வ, ழ, ள)
14 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ழ, ள)
14 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ழ, ள)
14 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, த, ள)
14 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ள, ற)
14 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ழ, ள)
14 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ப, ள)
14 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ண, ழ, ற)
14 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ண, ழ, ள)
14 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ள, ற)
14 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ப, ல)
14 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, ந)
14 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ட, ந)
14 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ழ, ற)
14 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ழ)
14 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண)
14 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ழ)
14 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ற)
14 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட)
14 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ழ)
14 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ழ)
14 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ண, ப, ழ)
14 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ண, ழ)
14 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ண, ல)
14 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ண, ழ)
14 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ய, ழ)
14 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, த, ய)
14 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ல, ழ)
14 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ண, ய)
14 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ய, ல, ழ)
14 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ந, ழ)
14 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ண, ம, ழ)
14 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ல, ழ)
14 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ம, ழ)
14 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ல, ள)
14 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ள)
14 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, வ, ள)
14 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ல, வ, ள)
14 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ண, ம, ள)
14 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, வ, ள)
14 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ப, ல)
14 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ண, ள)
14 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ள, ன)
14 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ய, ர, ள)
14 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ர, ள)
14 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ம, ள)
14 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ல, ள)
14 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, வ, ழ, ள)
14 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ண, ழ, ற)
14 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ண, ழ, ள)
14 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ஞ, ந, ள)
14 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ன)
14 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ள)
14 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ய, ள)
14 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ப, ள)
14 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட, ப)
14 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ர, ழ, ள)
14 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ஞ, ல, ழ)
14 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ல, ழ)
14 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ர)
14 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ப, ர)
14 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ழ)
14 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, ழ)
14 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ழ)
14 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ல)
14 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ப, ன)
14 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ஞ, வ, ழ, ள)
14 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ஞ, ண, ழ, ள)
14 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ர, ள)
14 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ழ)
14 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ஞ, ர, வ, ள)
14 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ஞ, ல, ழ, ள)
14 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ஞ, ட, ர, ல)
14 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ஞ, ட, ண, ள)
14 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ஞ, ண, ல, ழ)
14 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ழ, ள)
14 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ப, ழ, ன)
14 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ழ, ள)
14 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, வ, ழ, ள)
14 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ழ, ற, ன)
14 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, வ, ழ, ள)
14 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ழ, ள, ற)
14 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ழ, ன)
14 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, வ, ள)
14 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ப, ள)
14 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ப, ள)
14 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ஞ, ப)
14 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ய, ள)
14 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ழ)
14 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ழ)
14 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ய, ள)
14 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட, ல)
14 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ள)
14 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ய, ள)
14 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, வ, ழ, ள)
14 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட, ப)
14 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ப, ள)
14 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, வ, ழ, ள)
14 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, வ, ள)
14 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட, ப)
14 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ழ, ள)
14 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ண, ழ, ள)
14 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ண, ழ, ள)
14 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ப)
14 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, ப, ழ, ள)
14 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ண, ள)
14 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ண, ழ, ள)
14 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ல)
14 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ழ, ள)
14 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ந, ல, ழ)
14 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, வ, ள)
14 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ழ, ற)
14 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ந, ழ)
14 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ந, ல, ழ, ள)
14 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ழ, ற)
14 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ந, ல, ழ)
14 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ய, ள)
14 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ந, ள)
14 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ழ, ள)
14 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ந, ழ)
14 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ல)
14 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ள)
14 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ய, ழ)
14 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ழ, ள)
14 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ண, ந, ர)
14 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ர, ழ, ன)
14 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ட, ண, ப)
14 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ட, ண, ழ)
14 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ட, ல, ழ, ன)
14 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ட, ண, ழ, ன)
14 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ட, ந, ழ)
14 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ட, ண, ர, ழ)
14 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ப, ல, ழ)
14 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ண, ந, ல)
14 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ட, ண, ன)
14 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ந, ப, ன)
14 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ண, ன)
14 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ண, ர, ள)
14 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ண, ள)
14 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, ந, ல, ள)
14 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ர, ள)
14 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ர, ழ, ள)
14 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ர, ள)
14 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ப, ர, ள)
14 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ப, ற)
14 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ந, ள)
14 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ர, ள)
14 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ர, வ, ள)
14 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ண, ர, ள)
14 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ண, ள, ற)
14 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ஞ, ர)
14 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, ந, ய, ள)
14 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ழ, ன)
14 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ள, ன)
14 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ர, ழ, ள)
14 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ழ, ள)
14 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ழ, ள)
14 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ள)
14 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ர)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ச, ஞ, ண, ள)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ச, ஞ, ப, ள)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ஞ, ண, ய, ள)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ர, ள)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ய, ள)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ஞ, ண, த, ள)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ண, த, ய, ள)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ண, ர, ள)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ண, ள)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ச, ஞ, ப, ள)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ஞ, ண, த, ர)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ஞ, ண, ப, ள)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ச, ஞ, ண, ள)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ச, ண, ய, ள)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ச, ஞ, ப, ர)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ச, ஞ, ண, ள)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ஞ, ப, ர, ள)
14 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ச, ஞ, ப, ள)
14 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ழ, ள)
14 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட, ர)
14 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ள, ன)
14 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ழ, ள)
14 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ழ, ள)
14 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ப)
14 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ள)
14 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ள)
14 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ப, ள)
14 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண)
14 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட, ப)
14 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ப, ள)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ட, ண, ழ)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ட, ழ, ன)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ட, ண, ழ)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ட, ழ, ற, ன)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ழ)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ட, ழ, ற)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ட, ண, ழ, ற)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ப, ழ, ற)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ட, ண, ற)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ண, ற, ன)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ட, ண, ப)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ட, ண, ப)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ப, ழ)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ட, ழ, ற)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ண, ப, ன)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ட, ப, ழ)
14 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ப, ற, ன)
14 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, வ, ழ, ள)
14 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட, ல)
14 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ள, ற)
14 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ழ, ள)
14 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ழ, ள)
14 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ள)
14 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ழ, ள)
14 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ர, ழ, ள)
14 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ழ, ள)
14 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ச, ஞ, ழ, ள)
14 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ச, ஞ, வ, ள)
14 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ச, ஞ, ழ, ள)
14 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ச, ஞ, ழ, ள)
14 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ஞ, ர, ழ, ள)
14 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ச, ஞ, ர, ள)
14 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ழ, ள)
14 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ஞ, ட, ழ, ன)
14 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ச, ஞ, ட, ல)
14 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ஞ, ட, ழ, ள)
14 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ழ)
14 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ச, ஞ, ழ, ற)
14 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ஞ, ண, ற, ன)
14 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ச, ஞ, ட, ண)
14 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ச, ஞ, ட, ண)
14 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ச, ஞ, ண, ன)
14 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ச, ஞ, ற, ன)
14 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ள)
14 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ள, ற)
14 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ள, ற)
14 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ள)
14 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ட, ண, ழ, ள)
14 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ட, ண, ழ, ள)
14 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ய, வ, ள)
14 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ட, ண, ள)
14 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ட, ழ, ள)
14 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ட, ண, ள)
14 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ண, ய, ழ)
14 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ழ, ள)
14 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட)
14 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ந, ழ, ள)
14 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ஞ, ண, ழ, ள)
14 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ஞ, ண, ர, ள)
14 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ஞ, ட, ண, ள)
14 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ஞ, ட, ண, ள)
14 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ட, ண, ழ, ள)
14 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ழ, ள)
14 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ஞ, ட, ண, ள)
14 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ஞ, ட, ழ, ள)
14 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ஞ, ண, ர, ள)
14 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ச, ஞ, ள, ற)
14 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ஞ, ட, ண, ழ)
14 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ச, ஞ, ண, ள)
14 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ஞ, ண, ள, ற)
14 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ழ, ள)
14 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ச, ஞ, ண, ள)
14 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ச, ஞ, ள, ற)
14 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ள, ற)
14 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ள)
14 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ர)
14 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ர, ள)
14 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ள, ற)
14 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ப, ல, ழ, ள)
14 மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ப)
14 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந)
14 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட, ர)
14 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ன)
14 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ல)
14 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, ந, ல, ள)
14 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, ந, ய, ள)
14 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ர, ள)
14 வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட)
14 வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ப)
14 வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ட, ப, ழ, ள)
14 விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ள)
14 வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ப, ள)
13 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(க, ங, ஞ, ழ, ள)
13 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ண, ர, ள)
13 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ர, ழ, ள)
13 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ)
13 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ர, ள)
13 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
(ங, ஞ, ட, ப, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
(ங, ட, ண, ர, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
(ங, ஞ, ண, ர, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ட, ர, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ண, ர, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(க, ங, ஞ, ப, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ப, ர)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ர, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ப, ர, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ட, ப, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(க, ங, ஞ, ட, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ர, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(க, ங, ஞ, ப, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ர)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ர, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(க, ங, ட, ண, ள)
13 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, ய, ழ)
13 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ப, ழ)
13 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ)
13 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ப, ள)
13 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
(ஞ, ந, ம, ற, ன)
13 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
(ங, ஞ, ண, ந, ன)
13 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ண, ந, ல, ழ)
13 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ற)
13 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ழ, ன)
13 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ண, ழ, ன)
13 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ப, ல)
13 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, ந, ப, ல, ழ)
13 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ப, ம, ழ)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
(ஞ, ந, ய, ள, ற)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
(ஞ, ய, ள, ற, ன)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
(ந, ய, வ, ள, ற)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ஞ, ந, ம, ய, ள)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ஞ, ந, ய, ள, ற)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ஞ, ந, ம, வ, ள)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ஞ, வ, ள, ற, ன)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ஞ, ந, ய, ள, ற)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ஞ, ய, வ, ள, ற)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ஞ, ம, ள, ற, ன)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ஞ, ந, வ, ள, ற)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ஞ, ந, ய, வ, ள)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ஞ, ந, வ, ள, ன)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ஞ, ந, ம, ள, ற)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ஞ, ய, வ, ள, ன)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ஞ, ய, வ, ள, ன)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ஞ, வ, ள, ற, ன)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ஞ, ந, வ, ள, ன)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ஞ, ந, ள, ற, ன)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ஞ, ந, வ, ள, ற)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ஞ, ய, வ, ள, ற)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ஞ, ந, ய, ள, ற)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ஞ, ந, ம, ள, ற)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ஞ, ந, வ, ள, ன)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ஞ, ம, ய, ற, ன)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ஞ, ம, ய, ற, ன)
13 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ஞ, ந, ள, ற, ன)
13 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ண, ல, ழ)
13 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ழ, ள, ற)
13 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
13 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ண, ந, ல, ழ)
13 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ண, ய, ள)
13 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ண, ழ, ற)
13 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ந, ய, ல)
13 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ர, வ, ள)
13 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ள, ற)
13 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ந, ர)
13 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
(ங, ஞ, ட, ள, ன)
13 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ய, ல, ழ)
13 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ப, ல, ள)
13 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ல, ழ, ள)
13 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ய, ள, ற)
13 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ப, ய, ள)
13 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ய, ழ, ள)
13 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ழ, ன)
13 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ல, ள)
13 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
(ங, ட, ண, ந, ள)
13 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ட, ண, ந, ள)
13 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ட, ண, ழ, ள)
13 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ண, ழ, ள, ற)
13 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ந, ல, ழ, ள)
13 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ழ, ற)
13 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ட, ல, ழ, ள, ற)
13 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ட, ண, ர, ழ, ள)
13 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ட, ண, ழ, ள, ற)
13 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ல, ழ, ள, ற)
13 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ண, ந, ல, ள)
13 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ட, ண, ள, ற)
13 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ட, ர, ழ, ள)
13 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ண, ல, ழ, ற)
13 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
(ண, ந, ல, ழ, ள)
13 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள)
13 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ)
13 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட, ல)
13 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ட, ந, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ண, ப)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ண, ந, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ச, ஞ, ந, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ச, ஞ, ந, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ந, ப)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ண, ப, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ந, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ப, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ந)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட, ப)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ப, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ப)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ள)
13 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ப)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ஞ, ட, ண, ந)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ள, ன)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ர, ள, ன)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ட, ள, ன)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ந, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, ந, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ர, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ந, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ட, ந, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ர, ள)
13 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ள, ன)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ண, ப, ல, ள, ற)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ண, ந, ழ, ள, ற)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ண, ந, ய, ல, ழ)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ந, ய, ர, ல, ள)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ண, ந, ப, ய, ள)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ண, ப, ர, ல, ழ)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ப, வ, ழ, ள, ற)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ண, ப, வ, ழ, ள)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ண, ப, ழ, ள, ற)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ய, ர, வ, ழ, ள)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ண, ப, ய, ர, ள)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ண, ல, ழ, ள, ற)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ண, ப, ய, வ, ள)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ண, ல, ழ, ள, ற)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ந, ல, வ, ழ, ள)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ந, வ, ழ, ள, ற)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ய, ர, வ, ள, ற)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ப, ல, ழ, ள, ற)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ண, ந, ல, வ, ள)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ண, ந, ப, ல, ள)
13 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ண, ப, ர, ல, ள)
13 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ங, ஞ, ண, ல, ள)
13 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ)
13 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
13 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
13 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ய, ர, ள)
13 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ல, ழ, ள)
13 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ண, ய, ள)
13 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
13 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ய, ல, ழ, ள)
13 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள)
13 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ண, ர, ழ, ள)
13 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ய, ர, ள)
13 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ல, ழ, ள)
13 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ர, ழ, ள)
13 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ண, ல)
13 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ந, ல)
13 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ண, த, ள)
13 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ட, ல, ள)
13 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ல, ள)
13 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட, ல)
13 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ம)
13 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ம, ள)
13 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ள)
13 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள)
13 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
13 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ர, ழ, ள)
13 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ல, ழ, ள)
13 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ண, ந, ழ, ள)
13 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ண, ர, ழ, ள)
13 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ண, ழ, ள)
13 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ர, ள)
13 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ண, ள)
13 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, ம, ல)
13 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ண, ல, ள)
13 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ப, ள, ற)
13 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ச, ஞ, ல, ள)
13 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ப, ல)
13 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ள, ற)
13 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ண, ப, ள)
13 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ப, ற)
13 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ண, ற)
13 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ள, ற)
13 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ள, ற)
13 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ப, ல, ள)
13 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ந, ள)
13 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, த, ய, ள)
13 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ழ, ன)
13 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ழ, ன)
13 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ய, வ, ள)
13 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ழ, ள)
13 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ள, ன)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ட, ந, ள)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ழ, ள, ற)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ந, ழ)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ழ, ற)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ழ, ள, ற)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ழ, ற)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ழ, ள, ற)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ழ, ள)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ழ, ற)
13 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ள, ற)
13 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ந, ல, ள)
13 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
13 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
13 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ண, ப, ழ, ற)
13 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ல, ழ, ள, ற)
13 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ண, ந, ழ, ள)
13 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ண, ழ, ள, ற)
13 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ)
13 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ண, ள, ற)
13 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள)
13 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ண, ப, ழ, ன)
13 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ண, ழ, ன)
13 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ண, ர, ழ, ள)
13 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ண, ழ, ள)
13 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ப, ர)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ட, ண, ற)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ட, ண, ந)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ண, ந, ழ)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ந, ழ)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ண, ந)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ந, ழ)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ந, ற)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ற)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ழ, ற)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ட, ழ, ற)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ந, ழ)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ழ, ற)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ந)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ற)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ந)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ட, ண)
13 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ற)
13 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள)
13 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ர, ழ, ள)
13 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ய, ழ, ள)
13 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ண, ர, ழ, ள)
13 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ப, ர)
13 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ண, ள)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ண, ல, ழ)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ண, ந, ல, ழ)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ண, ய, ழ)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ம, ழ)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ஞ, ந, ல, ழ)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ண, ந, ல, ழ)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ந, ல)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ண, ந, ல, ழ)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ந, ம, ல)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ய)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ண, ல, ழ)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ந, ல, ழ)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ண, த, ந)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, ல)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ய)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ண, ந, ல)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, ல)
13 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ண, ம, ல)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ழ, ள, ற)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ந, ழ)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ய, ழ, ள)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, த, ய, ள)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ழ, ற)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ழ, ற)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ய, ள, ற)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ழ, ள, ற)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ழ, ள)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ள, ற)
13 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ஞ, ல, ள, ற)
13 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ர, ள, ன)
13 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ப, ர, ள)
13 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ற, ன)
13 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, ள, ற)
13 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ர, ள)
13 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ள, ற)
13 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ர, ள, ற)
13 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ல, ள)
13 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ப, ல, ள)
13 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ண, ப, ல)
13 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ப, வ, ள)
13 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ண, ந, ப, ல)
13 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, த, ப, ள)
13 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ண, ல, ள)
13 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ண, ல, ள)
13 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ந, வ, ள)
13 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ப, ல, ள)
13 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ண, த, ந)
13 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ண, ந, ல, ள)
13 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண, ப, ம)
13 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ப, ம, ள)
13 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ப, ள)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ய, ள)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ள, ன)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ம, ள, ன)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ஞ, ந, ல, ள)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ய, ள)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ட, ம, ள)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ந, ய, ள)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, ந, ள)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ய, ர, ள)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ந, ய, ள)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ந, ல, ள)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட, ர, ல)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ந, ய, ல, ள)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ள, ன)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ள, ன)
13 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ப, ய, ள)
13 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ண, ப, ழ, ற)
13 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ)
13 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ஞ, ப, ல)
13 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ண, ள, ற)
13 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ண, ந, ள)
13 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ப, ள, ன)
13 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ந, ய, ள)
13 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ய, ள, ன)
13 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ப, ய, ள)
13 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ப, ன)
13 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ய, ள, ன)
13 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, ந, ள)
13 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ம, ள)
13 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ர, ழ, ள)
13 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ப, ர, ள)
13 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ழ, ற)
13 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ர, ள, ற)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ப, ழ, ன)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ர, ழ, ன)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ப)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ல, ழ, ன)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ழ, ன)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ன)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ர, ழ)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ப, ல, ழ)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, ட, ண, ர)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ர, ன)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ல, ழ)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ப, ல, ழ)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ன)
13 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ட, ல, ழ)
13 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ஞ, ர, வ, ழ, ள)
13 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ஞ, ட, ண, வ, ள)
13 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ர, வ, ழ, ள)
13 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ஞ, ட, ண, ந, ள)
13 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ஞ, ண, ந, ர, ள)
13 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ஞ, ட, ண, ர, ழ)
13 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ஞ, ட, ர, ழ, ள)
13 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள)
13 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, வ, ள, ன)
13 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ப, ழ, ள, ன)
13 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ப, வ, ள)
13 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ப, ழ, ற, ன)
13 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள)
13 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ள, ற, ன)
13 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, வ, ள, ற)
13 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, வ, ள, ற)
13 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ள, ற, ன)
13 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(க, ங, ழ, ள, ற)
13 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ள, ற, ன)
13 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ழ, ள, ற)
13 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
13 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ய, ழ, ள)
13 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ல, ழ, ள)
13 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ழ, ள)
13 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ய, ழ, ள)
13 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ழ, ற)
13 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ழ, ற)
13 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ய, ள, ற)
13 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ஞ, ட, ல)
13 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ள, ற)
13 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ப, ழ)
13 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, வ, ள)
13 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ப, ய, ள)
13 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ழ, ற)
13 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ)
13 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, வ, ள)
13 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ப, ள, ற)
13 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள)
13 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள)
13 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ப, ள)
13 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, வ, ள)
13 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ழ, ன)
13 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள)
13 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, வ, ள)
13 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ள, ன)
13 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ழ, ள)
13 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ப, ழ, ள)
13 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ட, ழ, ள)
13 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ப, ள, ன)
13 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள)
13 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ண, ப, ழ, ன)
13 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ள, ற)
13 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ண, ப, ள)
13 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
13 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ள, ற)
13 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ண, ழ, ன)
13 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ள)
13 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ண, வ, ள)
13 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ண, ழ, ற, ன)
13 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, வ, ழ, ள)
13 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, ந, ல, ழ, ள)
13 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ந, ல, ழ, ள)
13 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள)
13 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, வ, ழ, ள)
13 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ந, ள, ற)
13 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ந, வ, ழ, ள)
13 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ழ, ள, ற)
13 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ந, ள, ற)
13 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ச, ஞ, ல)
13 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ள, ற)
13 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(க, ங, ஞ, ழ, ள)
13 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ந, ல, ழ, ள)
13 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ந, ல, ள)
13 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ய, வ, ள)
13 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள)
13 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, வ, ழ, ள)
13 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ந, ய, ள)
13 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ந, ய, ல, ழ, ள)
13 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ல, ள)
13 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ள)
13 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ட, ண, ல, ழ)
13 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ட, ண, ல, ழ)
13 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ட, ண, ந, ன)
13 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ந, ழ)
13 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ட, ண, ந, ர)
13 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ண, ந, ப, ழ)
13 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ண, ந, ர, ன)
13 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ட, ப, ர, ல)
13 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ட, ந, ல, ழ)
13 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ட, ப, ர, ழ)
13 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ண, ர, ள)
13 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ண, வ, ள)
13 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ண, ள)
13 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ர, வ, ள)
13 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ண, ந, வ, ள)
13 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ல, ள)
13 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ர, ல)
13 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண, ர, ன)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ஞ, ண, ந, ர, ள)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ஞ, ர, ழ, ள, ன)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ப, ர, ள)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ஞ, ட, ண, ப, ள)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ட, ண, ப, ழ, ன)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ழ, ன)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ட, ண, ந, ழ, ள)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ஞ, ட, ந, ழ, ள)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ஞ, ப, ல, ழ, ள)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ஞ, ண, ந, ல, ள)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ஞ, ட, ப, ர, ல)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ஞ, ட, ண, ள, ன)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ஞ, ந, ப, ள, ன)
13 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ர, ள)
13 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ப, ள)
13 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ல, ள, ற)
13 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ம, ள, ற)
13 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ர, ள, ற)
13 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ந, ர)
13 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ந, ல, ள)
13 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ந, ப, ல, ள)
13 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ள, ற)
13 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ஞ, ண, ய, ர, ள)
13 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ண, ள, ற)
13 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, வ, ள, ற)
13 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ய, வ, ள, ற)
13 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(க, ங, ஞ, ள, ற)
13 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ண, ந, ர)
13 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ண, ள, ற)
13 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(க, ங, ஞ, ர, ள)
13 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ய, ற)
13 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ள, ற)
13 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ய, ர, ள)
13 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ய, வ, ள)
13 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள)
13 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள)
13 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ய, வ, ழ, ள)
13 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள)
13 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ர, ழ, ன)
13 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, வ, ள)
13 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ய, ள)
13 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ய, ழ, ள)
13 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ள, ன)
13 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள)
13 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ர, ழ, ள)
13 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ள, ன)
13 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ஞ, ண, ப, ய, ள)
13 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ச, ஞ, ண, த, ள)
13 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ச, ஞ, ண, த, ள)
13 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ச, ஞ, ண, ர, ள)
13 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ச, ஞ, ய, ர, ள)
13 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ச, ஞ, ண, ப, ள)
13 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ஞ, ண, ய, ர, ள)
13 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ச, ஞ, ண, ப, ள)
13 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, த, ப, ய, ள)
13 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ச, ஞ, த, ய, ள)
13 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ச, ஞ, ண, ப, ள)
13 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ஞ, ண, ப, ய, ர)
13 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ச, ஞ, ண, ப, ய)
13 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ழ, ன)
13 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ஞ, ர, வ, ழ, ள)
13 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ழ, ன)
13 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, வ, ள)
13 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ழ, ள)
13 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ள, ற)
13 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட, ல)
13 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ல, ழ, ள)
13 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ழ, ள)
13 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, வ, ழ, ள)
13 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, வ, ழ, ள)
13 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ழ, ன)
13 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ள, ற, ன)
13 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ப, ல, ழ, ள)
13 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ட, வ, ள)
13 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ய, வ, ள)
13 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, வ, ள)
13 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ய, வ, ள)
13 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, வ, ள)
13 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ய, ள)
13 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ய, ள)
13 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ப, ய, ள)
13 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ட, ய, ள)
13 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ள)
13 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ப, ய)
13 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ட, ண, ழ, ற)
13 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ட, ண, ழ, ற)
13 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ட, ண, ழ, ற)
13 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ட, ண, ழ, ற, ன)
13 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ட, ண, ற, ன)
13 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ண, ப, ழ, ற)
13 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ட, ண, ழ, ன)
13 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ழ, ற)
13 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ட, ண, ற, ன)
13 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ட, ண, ப, ன)
13 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ஞ, ட, ண, ழ, ற)
13 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ)
13 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ள, ற)
13 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ள)
13 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ள, ற)
13 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ச, ஞ, ட)
13 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, த, ழ, ள)
13 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ள)
13 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ள, ற)
13 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ள, ற)
13 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ள, ற)
13 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ள, ற)
13 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ர, ழ, ள)
13 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ)
13 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ள)
13 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, வ, ழ, ள)
13 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ழ, ன)
13 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ழ, ள)
13 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, வ, ள)
13 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ந, ள, ன)
13 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ந, ல, ழ, ள)
13 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ழ, ன)
13 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, வ, ழ, ள)
13 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ச, ஞ, வ, ழ, ள)
13 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ச, ஞ, ர, வ, ள)
13 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ச, ஞ, வ, ழ, ள)
13 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ச, ஞ, ர, வ, ள)
13 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ச, ஞ, வ, ழ, ள)
13 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ச, ஞ, ர, வ, ள)
13 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ)
13 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ள)
13 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ஞ, ட, ள, ற, ன)
13 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ட, ய, வ, ழ, ள)
13 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ச, ஞ, ல, வ, ள)
13 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ஞ, ய, ள, ற, ன)
13 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ச, ஞ, ட, ல, ள)
13 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ய, ல, ழ, ள)
13 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ச, ஞ, ள, ற, ன)
13 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ஞ, ட, ண, ற, ன)
13 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ச, ஞ, ட, ழ, ற)
13 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ச, ஞ, ட, ண, ற)
13 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ச, ஞ, ண, ழ, ற)
13 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ஞ, ட, ண, ழ, ன)
13 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ஞ, ட, ண, ழ, ற)
13 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ச, ட, ண, ழ, ற)
13 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ச, ஞ, ட, ழ, ற)
13 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ச, ஞ, ட, ண, ன)
13 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ள, ற)
13 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, த, ந, ள)
13 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ற, ன)
13 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ண, ந, வ, ள)
13 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ண, ந, ய, ள)
13 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ட, ண, ந, ள)
13 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ண, ந, வ, ள)
13 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ட, ண, ய, ழ)
13 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ)
13 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ந, ள, ற)
13 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ழ, ற)
13 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ழ, ள)
13 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ட, ள)
13 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ழ, ற)
13 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ஞ, ட, ண, ர, ள)
13 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ஞ, ட, ண, ர, ழ)
13 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள)
13 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ஞ, ட, ண, ர, ழ)
13 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ஞ, ட, ர, ழ, ள)
13 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ஞ, ட, ண, ர, ள)
13 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ச, ஞ, ழ, ள, ற)
13 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ச, ஞ, ட, ண, ள)
13 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ச, ஞ, ட, ண, ள)
13 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ஞ, ட, ம, ழ, ள)
13 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ள, ற)
13 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, வ, ள)
13 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ய, ள)
13 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ய, ள, ற)
13 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ள, ற)
13 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ள, ற)
13 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ய, ர, ற)
13 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ர, ள)
13 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ய, ற)
13 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ள, ற)
13 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ள, ற)
13 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ல, ள)
13 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ள, ற)
13 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ப, ழ, ற)
13 மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட, ப)
13 மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட, ர)
13 மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ர, ள)
13 மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ)
13 மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள)
13 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ந)
13 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ண, ந)
13 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ந, ழ)
13 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, த, ந, ழ)
13 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ன)
13 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ர, ழ)
13 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ழ, ன)
13 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ண, ள)
13 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ல)
13 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ள)
13 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
13 மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ப)
13 மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ள)
13 மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ள)
13 மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ச, ட, ல)
13 மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(க, ங, ட, ழ, ள)
13 மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ந, ள, ற)
13 வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ட, ல)
13 வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ட, ப)
13 வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ப, ர)
13 வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ப, ல)
13 வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ண, ந, ப, ல, ள)
13 வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ட, ண, ப, ய, ழ)
13 வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ட, ண, ப, ல, ள)
13 வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ண, ப, ய, ல, ழ)
13 வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ழ, ள)
13 ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ப, ர, ள)
13 வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ப, ற, ன)
13 வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ப, ம, ழ)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
(ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ர, ழ, ள)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ட, ல, ழ, ள)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ர, ழ, ள)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ழ)
12 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ழ)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
(ங, ஞ, ட, ப, ர, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ர)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ப, ர, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(க, ங, ஞ, ண, ர, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ஞ, ட, ப, ர)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, ள)
12 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ர)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
(ங, ட, ண, ர, ழ, ள)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ள)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ள)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ட, ய, ர, ள)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ப, ர, ழ)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ர, வ, ழ, ள)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ர, ழ, ள)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ழ)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, வ, ள)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, ள)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ப, ய, ழ, ள)
12 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
(ங, ண, ந, ல, ழ, ற)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
(ண, ந, ப, ல, ழ, ற)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ன)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ந, ம, ல, ன)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ப, ழ, ற, ன)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ற)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ன)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ழ)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ண, ப, ழ, ற, ன)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ழ)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ல, ழ, ற, ன)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ண, ழ, ற, ன)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ண, ந, ற, ன)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ற)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ண, ம, ழ, ற)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ற)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ன)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ற, ன)
12 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ண, ற, ன)
12 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
(ஞ, ந, ய, வ, ள, ற)
12 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ஞ, ந, ய, வ, ள, ன)
12 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ஞ, ந, ய, வ, ள, ன)
12 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ஞ, ந, ம, ய, ள, ன)
12 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ஞ, ந, ம, ய, ள, ன)
12 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ஞ, ந, வ, ள, ற, ன)
12 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ஞ, ந, ய, வ, ள, ற)
12 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ஞ, ம, ய, வ, ள, ற)
12 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ய, வ, ள, ற, ன)
12 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ஞ, ந, வ, ள, ற, ன)
12 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ஞ, ந, ய, வ, ள, ற)
12 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ஞ, ந, ய, வ, ள, ற)
12 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ஞ, ந, ய, ள, ற, ன)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ண, ல, ள, ற)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ந, ய, ல, ள)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ந, ல, ள, ற)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ய, ழ, ள)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ண, த, ய, ள)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ய, ள, ற)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ழ)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ண, ள, ற)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண, ய, ழ, ற)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள)
12 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ள, ற)
12 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
(ங, ஞ, ட, ந, ர, ள)
12 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ஞ, ட, ந, ள, ற)
12 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ற)
12 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ப, ர, ல)
12 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ப, வ, ள, ற)
12 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ப, வ, ள)
12 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ச, ஞ, ப, ள, ற)
12 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ந, ப, ர, ல)
12 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ப, ய, ர, ள)
12 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ட, ள, ற)
12 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ந, ள, ற)
12 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ந, ய, வ, ள)
12 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ந, ப, ய, ல, ள)
12 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ள, ற)
12 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ர, ள)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
(ங, ட, ல, ழ, ள, ற)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ள)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
(ப, ய, ல, ழ, ள, ற)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
(ங, ஞ, ய, ல, ழ, ள)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ள)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ச, ஞ, ட, ழ, ற)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ப, ல, ழ, ன)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ல, ள, ன)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ப, ய, ள)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ப, ழ, ற, ன)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ழ, ற, ன)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ள, ற, ன)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ய, ள, ற)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ய, ள, ற, ன)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ல)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ப, ய, ல, ழ, ள)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ழ, ள)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
(ங, ட, ண, ந, ர, ள)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ங, ட, ண, ல, ள, ற)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ங, ண, ந, ர, ழ, ள)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ற)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ண, ந, ர, ழ, ள)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ண, த, ந, ல, ழ)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ண, த, ந, ல, ள)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ட, ந, ர, ல, ள)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ட, ண, ர, ல, ழ)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ட, ண, ழ, ள, ற)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ந, ல, ழ, ள, ற)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ண, ந, ர, ல, ள)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ண, ந, ர, ள, ற)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ட, ல, ழ, ள, ற)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ட, ந, ல, ழ, ள)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ட, ந, ழ, ள, ற)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ண, ந, ழ, ள, ற)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ண, ந, ர, ள, ற)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ட, ண, ந, ல, ள)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ட, ண, ந, ல, ள)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ண, ந, ர, ல, ள)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ட, ண, ர, ழ, ற)
12 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ட, ண, ர, ல, ள)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ள)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ழ)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ந, ல, ழ)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ட, ல, ழ, ள)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ழ)
12 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ம, ழ, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ட, ண, ந, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ள)
12 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ன)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ண, ந, ர, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ன)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ன)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ந, ர, ன)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ந, ர, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ன)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ட, ந, ள, ன)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ன)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ன)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ண, ந, ய, வ, ழ, ள)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ண, ப, ர, ல, ள, ற)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ண, ந, ப, ல, வ, ள)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ண, ந, ய, ல, ழ, ள)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ந, ல, வ, ழ, ள, ற)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ந, ய, ல, வ, ழ, ள)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ண, ந, ப, ர, ல, ழ)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ண, ந, ர, ல, வ, ள)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ந, ப, ர, ல, ள, ற)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ண, ய, ர, வ, ழ, ள)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ப, ல, வ, ழ, ள, ற)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ண, ய, ர, ல, ழ, ள)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ய, ல, வ, ழ, ள, ற)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ண, ந, ய, வ, ழ, ள)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ண, ந, ய, ர, ள, ற)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ண, ந, ப, ய, ல, ள)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ந, ய, ல, ழ, ள, ற)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ண, ந, ப, ழ, ள, ற)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ண, ப, ய, ர, ழ, ற)
12 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ண, ப, ய, ல, ழ, ற)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ண, ர, ல, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ண, ர, ல, ழ)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ண, ய, ழ, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ண, ந, ர, ல, ழ)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ந, ர, ல, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ய, ர, ழ, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ண, ல, ழ, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ண, ல, ழ, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ண, ந, ய, ழ, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, ந, ய, ல, ழ, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, ழ)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ண, ர, ல, ள)
12 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, ழ)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, த, ந, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ண, ம, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, த, ந, ல, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ல)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ந, ர, ல, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ர, ழ, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ண, ப, ர, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ண, ர, ழ, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ண, ல, ழ, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ப, ர, ல)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, ந, ப, ல, ழ, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, ழ)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ப, ர, ழ, ள)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ள)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ள)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ற)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ட, ம, ல, ள)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ல)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ள)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ச, ஞ, ல, ள, ற)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ப, ல, ள)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ள)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ட, ல, ள, ற)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ட, ள, ற)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ல)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ம, ள)
12 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ப, ள, ற)
12 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
12 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ)
12 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ன)
12 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ன)
12 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள, ன)
12 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள, ன)
12 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
12 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ன)
12 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள)
12 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ன)
12 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ன)
12 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ய, ழ, ன)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ழ)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ள)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ந, ள, ற)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, த, ந, ழ, ள)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ற)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ழ)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள, ற)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ண, ந, ப, ல, ழ)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ண, ல, ழ, ள)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, ந, ப, ல, ழ, ள)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ற)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ள)
12 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ப, ள, ற)
12 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ)
12 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ)
12 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, ள)
12 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள)
12 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள)
12 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ர, வ, ழ, ள)
12 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ன)
12 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள)
12 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
12 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ண, ள, ன)
12 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ப, ர, ழ, ள)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ற)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ற)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ற)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ச, ஞ, ட, ழ, ற)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ற)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ, ற)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ற)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ, ற)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ற)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ற)
12 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ற)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, ள)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, ழ)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ண, ந, ப, ர, ழ)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ள)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ண, ந, ய, ழ, ள)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ண, ம, ழ, ள)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, ள)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
12 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ள)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ந, ம, ய, ல)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ந, ய, ல, ழ)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ண, த, ய, ழ)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ண, த, ம, ழ)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, ழ)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ண, த, ந, ய, ழ)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ழ)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ல)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ண, ந, ய, ல, ழ)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, த, ந, ய, ல, ழ)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ழ)
12 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ழ)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ள)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ள)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ந, ய, ழ, ள)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ந, ள, ற)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ள)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ய, ழ, ள, ற)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ய, ழ, ற)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ள)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ண, ர, ல, ள)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ப, ள, ற, ன)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ள)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ர, ள, ற)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ப, ற, ன)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ட, ல, ள, ன)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ல, ள, ற, ன)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ப, ல, ள, ற)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ப, ள, ற)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ன)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ல, ள, ற)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட, ப, ர, ல)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ட, ல, ள, ற)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ர, ள)
12 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ப, ள, ற, ன)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ந, ம, ல, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ண, ந, ல, வ, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ஞ, ந, ல, வ, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ந, ல, வ, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ண, ந, ப, ல, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ண, த, வ, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ப, ல, வ, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ண, த, ம, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ந, ல, வ, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ண, த, ந, வ, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, த, ந, ப, ல, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, த, ந, ல, ள)
12 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ல)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ர, ல, ன)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ந, ர, ல, ள)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ந, ல, ள, ன)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ந, ய, ல, ள)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ந, ர, ல, ன)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ந, ய, ர, ள)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ய, ர, ள, ன)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ட, ல, ள, ன)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ட, ல, ள, ன)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ட, ம, ல, ள)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ய, ல, ள, ன)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ந, ள, ன)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ஞ, ட, ந, ள, ன)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ந, ர, ன)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ந, ல, ள)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ந, ல, ள)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ந, ய, ல, ள)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, ள)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ம, ர, ள)
12 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ம, ய, ல, ன)
12 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ழ)
12 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ண, ந, ப, ல, ழ)
12 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ய, வ, ழ, ள)
12 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
12 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ண, ம, ழ, ள, ற)
12 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ய, வ, ள, ற)
12 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ப, ள, ற)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ன)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ன)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ந, ப, ன)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ன)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ன)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ட, ப, ள, ன)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ள)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ள)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ள)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ட, ந, ள, ன)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ந, ய, ள)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ன)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ந, ய, ள)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ப, ய, ள)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ன)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ள)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ம, ள)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ப, ள, ன)
12 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
12 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ப, ழ, ற)
12 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ல, ழ, ள, ற)
12 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
12 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ர, ழ, ள)
12 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
12 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ப, ள, ற)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ண, ர, ல, ழ)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ழ)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ழ)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ன)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ண, ல, ழ, ன)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ர, ல, ன)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ப, ர, ல)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ப, ழ, ன)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ழ)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ழ)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ட, ல, ழ, ன)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ல)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ல)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ஞ, ட, ப, ர, ல)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ)
12 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ர, ழ)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ஞ, ட, ண, வ, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ஞ, ட, ண, வ, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ஞ, ந, ல, வ, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ஞ, ந, ல, வ, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ட, ண, ந, ர, ல, ழ)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ஞ, ட, ந, ர, ல, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ஞ, ண, ந, ர, வ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ஞ, ட, ண, ல, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ஞ, ட, ல, வ, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ஞ, ட, ண, ல, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ல, வ, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ட, ண, ந, வ, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ஞ, ட, ந, வ, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ர, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ஞ, ண, ந, ல, வ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ஞ, ட, ந, ல, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
12 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ஞ, ட, ண, ர, ல, ள)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(க, ங, ஞ, ழ, ள, ற)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(க, ங, ஞ, ப, ள, ற)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(க, ங, ஞ, வ, ள, ற)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள, ன)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள, ன)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ழ, ள, ற, ன)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள, ற)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(க, ங, ஞ, ழ, ள, ற)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(க, ங, ஞ, ழ, ள, ற)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, வ, ழ, ள, ற, ன)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள, ற)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள, ற)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ப, வ, ள, ன)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ப, ழ, ற, ன)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(க, ங, ஞ, ப, ழ, ள)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(க, ங, ஞ, ப, ள, ன)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ப, ழ, ற, ன)
12 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ப, ள, ற, ன)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ந, ல, ழ)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ந, ல, ள)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ட, ல, ழ, ள)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ள)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ய, ல, ழ, ள)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ள)
12 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, ழ)
12 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
12 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ந, ல, ழ)
12 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ள)
12 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
12 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ)
12 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(க, ங, ஞ, ட, ழ, ள)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள, ற)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ய, வ, ழ, ள)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ப, ள, ற)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ய, வ, ழ, ள)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ப, ழ, ற)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ட, வ, ழ, ள)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ய, வ, ள, ற)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள, ற)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ய, ள, ற)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ப, ய, ழ, ள)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ள)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ழ, ள)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ப, ழ, ன)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, வ, ள, ன)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள, ன)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ப, ழ, ன)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, வ, ழ, ள, ன)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ன)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, வ, ழ, ள)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, வ, ழ, ள)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, ட, ண, வ, ள)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ன)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ன)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ழ, ள)
12 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ன)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள, ற)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ண, ள, ன)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ண, ப, ழ, ள, ன)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ப, ம, ள, ற)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள, ன)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள, ன)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ண, ப, ழ, ற, ன)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள, ன)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ழ, ள, ற, ன)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ண, ழ, ற, ன)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ண, ள, ற, ன)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள, ற)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ண, ள, ற)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ள, ற, ன)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ள)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ள)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ண, ழ, ள, ற)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள, ற)
12 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ப, ம, ழ, ள)
12 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ண, ந, ல, ழ, ன)
12 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ந, ல, ள, ற)
12 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ண, ழ, ற, ன)
12 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ண, ந, வ, ழ, ள)
12 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
12 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, வ, ள, ற)
12 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ன)
12 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண, ழ, ற, ன)
12 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, வ, ழ, ள)
12 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள)
12 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, வ, ள, ற)
12 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ள)
12 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ள)
12 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(க, ங, ச, ஞ, ல, ள)
12 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ற)
12 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ள, ற)
12 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ந, ய, வ, ள)
12 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ய, வ, ழ, ள)
12 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள)
12 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள)
12 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ந, ய, வ, ழ, ள)
12 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ய, வ, ள)
12 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள)
12 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
12 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ள)
12 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள)
12 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ய, ல, ழ)
12 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ண, ந, ர, ல, ன)
12 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ட, ந, ப, ர, ல)
12 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ட, ண, ர, ழ, ன)
12 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ட, ண, ல, ழ, ன)
12 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ட, ப, ல, ழ, ன)
12 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ப, ழ, ன)
12 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ட, ண, ர, ல, ழ)
12 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ட, ந, ல, ழ, ன)
12 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ட, ண, ந, ப, ல)
12 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ட, ண, ந, ப, ல)
12 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ந, ல, ழ)
12 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ப, ல, ழ)
12 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ட, ண, ந, ப, ழ)
12 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ண, ப, ல, ழ, ன)
12 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ந, ர, ல, ள)
12 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ண, ல, வ, ள)
12 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள)
12 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ல, வ, ள, ன)
12 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ன)
12 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ள)
12 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ர, வ, ள)
12 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ன)
12 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ண, ந, ல, ள)
12 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ண, ள, ன)
12 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ள)
12 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
12 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ன)
12 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ள, ன)
12 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ஞ, ட, ண, ல, ழ, ள)
12 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ஞ, ட, ண, ல, ழ, ள)
12 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ல, ழ, ள, ன)
12 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ஞ, ட, ண, ந, ள, ன)
12 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ர, ழ, ள)
12 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ஞ, ட, ண, ந, ர, ள)
12 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
12 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ஞ, ண, ந, ர, ள, ன)
12 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
12 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ஞ, ட, ந, ல, ழ, ள)
12 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ஞ, ட, ப, ர, ழ, ள)
12 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ஞ, ண, ப, ல, ழ, ன)
12 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ட, ல, ள, ற)
12 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ட, ர, ல, ள)
12 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ந, ள, ற)
12 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, ந, ள, ற)
12 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ந, ப, ள, ற)
12 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ந, ர, ள, ற)
12 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ப, ம, ல, ற)
12 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ப, ள, ற)
12 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ய, ர, வ, ள)
12 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ண, ய, வ, ள)
12 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(க, ங, ஞ, ண, ள, ற)
12 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(க, ங, ஞ, ண, ள, ற)
12 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, ள)
12 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(க, ங, ஞ, ந, வ, ள)
12 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
12 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ண, ந, ய, வ, ள)
12 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ந, வ, ள, ற)
12 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள)
12 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள)
12 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ந, ய, ள, ற)
12 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
12 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, ற)
12 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(க, ங, ஞ, ண, ர, ள)
12 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள, ன)
12 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ய, வ, ழ, ள)
12 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
(ச, ஞ, ர, வ, ழ, ள)
12 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, வ, ழ, ள)
12 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ய, ர, ள, ன)
12 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ய, ழ, ள)
12 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ய, ர, ழ, ன)
12 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ர, ள, ன)
12 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ய, ழ, ன)
12 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ஞ, ண, த, ய, ர, ள)
12 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ச, ஞ, ண, ய, ர, ள)
12 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ச, ஞ, ண, ப, ய, ள)
12 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ச, ஞ, ண, ப, ய, ள)
12 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ச, ஞ, ண, ப, ர, ள)
12 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ச, ஞ, ண, ப, ர, ள)
12 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, வ, ழ, ள)
12 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ர, ழ, ள)
12 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ய, ர, வ, ள)
12 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ள)
12 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ய, ழ, ள)
12 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, த, ய, ழ, ள)
12 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ன)
12 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ர, ழ, ள)
12 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ய, ழ, ன)
12 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ண, ழ, ற, ன)
12 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ன)
12 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள)
12 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ள, ற, ன)
12 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ள, ற, ன)
12 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ப, வ, ள)
12 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
(ங, ட, ப, ழ, ற, ன)
12 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ழ, ற, ன)
12 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ள, ற, ன)
12 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
12 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, வ, ள, ற)
12 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ல, வ, ள)
12 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ல)
12 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ழ, ள)
12 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ள)
12 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ட, ண, வ, ள)
12 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ய, வ, ள)
12 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ள)
12 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய)
12 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
12 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ட, ண, ப, ழ, ற)
12 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ட, ண, ப, ழ, ற)
12 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ண, ப, ழ, ற, ன)
12 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ய, வ, ள, ற)
12 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ல, ழ, ள, ற)
12 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ல, வ, ள)
12 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ய, ள, ற)
12 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ள)
12 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ய, ல, ழ, ள)
12 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ல, வ, ள)
12 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ம, ழ, ள)
12 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
12 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ, ற)
12 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, த, ழ, ள)
12 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ழ)
12 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ, ற)
12 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, த, ழ, ள)
12 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ழ)
12 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள)
12 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ல)
12 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, த, ல, ழ, ள)
12 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள)
12 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ய, ழ, ள)
12 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ட, ழ, ள)
12 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ர, ழ, ள)
12 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, ள)
12 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள)
12 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ழ)
12 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள)
12 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, ள)
12 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட, ர, ல)
12 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ய, ல, ழ, ள)
12 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ர, ழ, ள)
12 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ந, ள, ன)
12 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ந, வ, ழ, ள)
12 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ, ன)
12 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ல)
12 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ள, ன)
12 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(க, ங, ஞ, ட, ழ, ள)
12 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ன)
12 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ள, ன)
12 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ச, ஞ, ர, வ, ழ, ள)
12 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)
(ஞ, ட, ண, ர, ழ, ள)
12 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
12 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ர, வ, ள)
12 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள)
12 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள)
12 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட, ர, ல)
12 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
12 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ழ)
12 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ர, ழ, ள)
12 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ழ)
12 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ழ, ற, ன)
12 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
12 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ச, ஞ, ய, வ, ள, ற)
12 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ச, ஞ, ல, ழ, ள, ற)
12 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ஞ, ட, ல, ழ, ள, ற)
12 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ச, ஞ, ட, ய, ல, ள)
12 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ச, ஞ, ட, ள, ற, ன)
12 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
12 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ச, ஞ, ல, வ, ள, ன)
12 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ஞ, ட, ய, ழ, ற, ன)
12 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ச, ஞ, ட, ல, ள, ன)
12 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ, ற)
12 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ச, ஞ, ட, ண, ற, ன)
12 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ, ற)
12 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ஞ, ட, ண, ழ, ற, ன)
12 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ச, ஞ, ண, ழ, ற, ன)
12 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, த, ந, ள)
12 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, ந, ள, ற)
12 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
12 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
12 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ந, ள, ற)
12 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ன)
12 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ற, ன)
12 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ன)
12 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ள, ற, ன)
12 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ட, ந, வ, ழ, ள)
12 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ட, ண, த, ந, ழ)
12 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
12 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ட, ண, ந, ய, ள)
12 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
12 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
12 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, வ, ள, ற)
12 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள, ற)
12 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ள)
12 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ள)
12 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ள)
12 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ள, ற)
12 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ள)
12 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ள, ற)
12 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ச, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ச, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
12 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
12 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ச, ட, ண, ழ, ள, ற)
12 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ச, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
12 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ஞ, ட, ண, ம, ழ, ற)
12 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ச, ஞ, ட, ண, ம, ள)
12 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ச, ஞ, ண, ம, ழ, ற)
12 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ச, ஞ, வ, ள, ற)
12 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ய, ர, ள, ற)
12 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ய, ள, ற)
12 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ர, வ, ள)
12 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ப, ல, ள)
12 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ப, ல, ள)
12 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ச, ஞ, ப, ல)
12 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ப, ல, ள)
12 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(க, ங, ஞ, ப, ழ, ள)
12 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ப, ள, ற)
12 மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ப, ழ, ள)
12 மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ழ, ள)
12 மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, த, ந, ய, ள)
12 மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ற)
12 மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ள, ற)
12 மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
12 மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ண, ள, ற)
12 மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ள)
12 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ)
12 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ன)
12 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ட, த, ந, ழ)
12 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ)
12 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ன)
12 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ன)
12 மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள)
12 மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
12 மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ஞ, ட, ப, ல)
12 மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற)
12 மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ப, ள, ற)
12 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ண, ந, ல, ள)
12 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ள)
12 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
12 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள)
12 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள)
12 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ண, ந, ய, ள, ற)
12 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ண, ள, ற, ன)
12 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ந, ய, ள, ற)
12 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
12 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ண, ர, ள, ன)
12 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ய, ற, ன)
12 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ஞ, ந, ள, ற, ன)
12 மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ல)
12 மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ப, ல, ள)
12 மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ல)
12 மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ள)
12 மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ல)
12 மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
12 மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய)
12 மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ள)
12 மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ட, ண, ள, ற)
12 மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ண, ந, ல, ள)
12 மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ட, ண, ய, ழ, ற)
12 வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ப, ர, ல)
12 வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(க, ங, ஞ, ட, ப, ர)
12 வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ட, ண, ந, ப, ழ, ள)
12 விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ட, ள, ற)
12 விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ள, ன)
12 விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ற, ன)
12 விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ற, ன)
12 விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ள, ற, ன)
12 வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ள)
12 வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ய, ழ, ற)
12 வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ள)
12 வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ள, ற)
12 ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, ன)
12 வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ப, ள, ன)
12 ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ப, ற, ன)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ர, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ழ)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ழ, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ல, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ட, ந, ர, ல, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ல, ழ)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ந, ர, ல, ழ)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ர, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ழ, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ழ, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ழ, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(க, ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ர, ல)
11 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(க, ங, ஞ, ட, ர, ழ, ள)
11 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, ள)
11 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(க, ங, ஞ, ட, ப, ர, ள)
11 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ள)
11 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(க, ங, ஞ, ட, ப, ர, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
(ண, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, ழ)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ண, ர, வ, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(க, ங, ஞ, ப, வ, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ச, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(க, ங, ச, ஞ, வ, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ச, ஞ, ய, வ, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ண, ர, வ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ப, ர, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(க, ங, ஞ, ட, ப, ர, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ண, ப, ய, ர, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ட, ய, வ, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ய, வ, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ட, வ, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, வ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(க, ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ப, ர)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, ழ, ள)
11 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ழ)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ல, ற)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ல)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ல, ழ)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ற, ன)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ல)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ன)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ழ, ன)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ற)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ழ, ற)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ண, ந, ப, ல, ழ, ன)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ன)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ண, ந, ப, ல, ழ, ன)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ல, ற)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ண, ம, ல, ழ, ற)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ழ, ற)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ழ, ன)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ழ)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ப, ல, ழ, ற)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ல)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ல)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ண, ந, ல, ழ, ற)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ழ, ற)
11 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ற, ன)
11 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ஞ, ந, ம, ய, வ, ள, ற)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
(ண, ந, ய, ல, ழ, ள, ற)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள, ற)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ல, ள)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ண, ய, ழ, ள, ற)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ண, த, ய, ழ, ள)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள, ற)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ய, ல, ழ, ள, ற)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ள, ற)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ண, த, ந, ய, ழ, ள)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள, ற)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள, ற)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, த, ந, ய, ல, ழ, ள)
11 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
(ங, ட, ந, ர, ல, ள, ற)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, ள)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ப, ள)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
(ங, ஞ, ந, ய, ர, ல, ள)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, ள)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, வ, ள)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ந, ப, ல, ள, ற)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ள, ற)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ந, ப, ல, வ, ள)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ய, ள)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ந, ர, ல, வ, ள)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ல, ள)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ந, ப, ர, ல, ள)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, வ, ள)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ய, ர, வ, ள)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ள, ற)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ப, ய, வ, ள)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ள, ற)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ப, ல, ள, ற)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, வ, ள)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ந, ய, ர, ள, ற)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ர, ல)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ப, ய, ர, ற)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ப, ய, ல, ற)
11 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ள, ற)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ழ, ள)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
(ங, ச, ஞ, ப, ல, ழ, ள)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ங, ஞ, ட, ய, ழ, ள, ன)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ப, ல, ழ, ள, ற)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ச, ஞ, ப, ய, ழ, ள)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ட, ய, ழ, ள, ற)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ட, ய, ல, ள, ன)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ட, ப, ய, ள, ன)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ப, ல, ழ, ன)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள, ற, ன)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ய, ல, ழ, ள)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ப, ழ, ள, ன)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள, ற)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ச, ஞ, ய, ல, ழ, ள)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ப, ல, ழ, ள, ன)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ப, ல, ள, ற)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ய, ழ, ள, ன)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ய, ழ, ள, ன)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ழ, ள)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, ள, ற)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ல, ள)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ள, ற, ன)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ப, ல, ள, ன)
11 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ப, ள, ற, ன)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
(ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
(ண, ந, ர, ல, ழ, ள, ற)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
(ங, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
(ங, ட, ண, த, ந, ல, ள)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
(ங, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ட, ண, ர, ல, ள, ற)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ட, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ந, ர, ல, ழ)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ட, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ட, ந, ர, ல, ள, ற)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ட, ண, த, ர, ழ, ள)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ட, ண, ல, ழ, ள, ற)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ட, ண, ல, ழ, ள, ற)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ட, ண, த, ழ, ள, ற)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ட, ண, ர, ல, ழ, ள)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ட, ண, த, ந, ள, ற)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ட, ண, த, ந, ர, ழ)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, த, ந, ல, ழ, ள)
11 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ல, ழ)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ல, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, ல, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ழ, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, ல, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ழ, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ல, ழ)
11 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள)
11 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ள)
11 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ள)
11 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ள)
11 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ள)
11 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
11 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
11 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள)
11 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள)
11 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ள)
11 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
11 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ள)
11 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ள)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ன)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ன)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ள, ன)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ட, ந, ர, ள, ன)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ன)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ள)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ன)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ந, ர, ள, ன)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ள, ன)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ள)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ன)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ன)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ள)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ன)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ன)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ன)
11 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ள, ன)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
(ண, ந, ய, ர, ல, ழ, ள)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
(ண, ந, ப, ர, ல, ழ, ள)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ண, ந, ப, ல, ழ, ள, ற)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ண, ந, ர, ல, வ, ழ, ள)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ண, ந, ய, ல, ழ, ள, ற)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ண, ப, ய, வ, ழ, ள, ற)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ண, ந, ல, வ, ழ, ள, ற)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ண, ந, ப, ர, ல, ழ, ள)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ண, ந, ய, ர, வ, ள, ற)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ண, ய, ல, வ, ழ, ள, ற)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ண, ந, ர, ல, வ, ழ, ள)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ண, ந, ப, வ, ழ, ள, ற)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ண, ந, ய, ர, வ, ள, ற)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ண, ந, ப, ல, ழ, ள, ற)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ண, ந, ய, ல, ழ, ள, ற)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, ந, ப, ய, ல, ழ, ள)
11 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ண, ந, ப, ர, ல, வ, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ல, ழ)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ந, ய, ர, ல, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ந, ய, ல, ழ, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ல, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, ழ, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ண, ந, ய, ல, ழ, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ந, ய, ல, ழ, ள)
11 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ல)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ட, ண, ந, ல, ள)
11 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ல, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, ல, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, ல, ழ)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ண, ந, ப, ர, ல, ழ)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, ல, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ழ, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ச, ஞ, ப, ல, ழ, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ழ, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ப, ல, ழ, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
11 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ல, ழ)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ள, ற)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ள)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ல, ள)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ள)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ள, ற)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள, ற)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள, ற)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ள)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ள)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ண, ம, ள, ற)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ப, ல, ள, ற)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள, ற)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ள, ற)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ட, ண, ல, ள, ற)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள, ற)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ள, ற)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ல, ள)
11 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ற)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ழ)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, த, ந, வ, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ள, ன)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ண, ந, வ, ழ, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ந, ய, வ, ழ, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ன)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ஞ, ய, வ, ழ, ள, ன)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ன)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ட, வ, ழ, ள, ன)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, வ, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ழ, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ழ, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ய, வ, ழ, ள, ன)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ன)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, த, ந, ய, ழ, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ன)
11 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ன)
11 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற)
11 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
11 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற)
11 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
11 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
11 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற)
11 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ழ, ள)
11 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
11 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
11 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
11 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள)
11 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ற)
11 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற)
11 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ழ)
11 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ள, ற)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ள)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள, ற)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள, ற)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ஞ, ந, ல, ழ, ள, ற)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ண, ந, ப, ல, ழ, ள)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ந, ப, ல, ள, ற)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ண, ல, ழ, ள, ற)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ப, ல, ழ, ள, ற)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ண, ல, ழ, ள, ற)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ண, ல, ழ, ள, ற)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ஞ, ப, ல, ழ, ள, ற)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ள)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ள)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ந, ல, ழ, ள, ற)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ள)
11 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ழ, ற)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, ள, ன)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ந, ய, ர, ள, ன)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, ழ, ன)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ண, ந, ர, வ, ழ, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(ங, ஞ, ப, வ, ழ, ள, ன)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ண, ந, ப, ர, ழ, ன)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ண, ப, ய, ர, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள, ன)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, வ, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ண, ய, வ, ழ, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ய, வ, ழ, ள, ன)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ண, ந, ய, வ, ழ, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, வ, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ன)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ள, ன)
11 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
11 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
11 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
11 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
11 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ற)
11 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ற)
11 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ற)
11 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ)
11 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ற)
11 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ற)
11 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
11 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
11 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ட, ண, ந, ழ, ற)
11 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ற)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ழ)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ந, ம, ய, ர, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ண, ந, ப, ர, ழ, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, ழ, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
(ச, ஞ, ண, ப, ய, ர, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ழ, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ழ, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ழ, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ப, ம, ர, ழ, ள)
11 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ழ)
11 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ல)
11 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ல, ழ)
11 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ல, ழ)
11 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ல, ழ)
11 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ண, த, ம, ல, ழ)
11 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, த, ந, ய, ல, ழ)
11 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ல, ழ)
11 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ள)
11 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற)
11 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற)
11 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
11 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ள)
11 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
11 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ற)
11 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ழ)
11 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற)
11 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ள)
11 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, த, ந, ய, ழ, ள)
11 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ற)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ட, ர, ல, ள, ன)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ள, ற)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள, ன)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ள, ற)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள, ற)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள, ன)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ப, ள, ற, ன)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ண, ல, ள, ற, ன)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
(ங, ட, ண, ப, ர, ல, ன)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ர, ல, ள, ன)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ள, ன)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ள, ற)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ள, ற)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ல, ள)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ல, ள)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற, ன)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ள, ற)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ர, ள, ற, ன)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ல, ள)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ல, ள)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற, ன)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள, ற)
11 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ற, ன)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, வ, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, வ, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ல, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ண, ம, ல, வ, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ண, த, ம, ல, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, வ, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, ண, த, ந, வ, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, வ, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ள)
11 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ல, ள)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ஞ, ந, ம, ய, ல, ள)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ட, ந, ர, ல, ள)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ல, ள)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ல, ள)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ந, ர, ல, ள, ன)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ந, ர, ல, ள, ன)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ய, ர, ள, ன)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ம, ய, ல, ள)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ட, ய, ர, ல, ள)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ட, ந, ல, ள, ன)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ட, ந, ர, ல, ள)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ர, ள)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ந, ய, ர, ள, ன)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ல, ள)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ல, ள)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ந, ர, ல, ள, ன)
11 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ம, ய, ர, ன)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ண, ந, ல, வ, ழ, ள)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, வ, ள)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ண, ந, ப, ல, ழ, ள)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ண, ய, வ, ழ, ள)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ண, ல, ழ, ள, ற)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, வ, ள)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, ழ, ள)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ய, ல, வ, ழ, ள, ற)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ண, ந, ய, வ, ழ, ள)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ந, வ, ழ, ள, ற)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, வ, ள)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ள)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ண, ந, ப, ய, ல, ழ, ள)
11 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(க, ங, ஞ, ப, ம, ழ, ள)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ள)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ள)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, ள)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள, ன)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ள, ன)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ந, ப, ள, ன)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ம, ள)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ள, ன)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, ள)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ய, ள)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ன)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ள)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ள)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ன)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள, ன)
11 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ய, ன)
11 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
(க, ங, ஞ, ப, ழ, ள, ற)
11 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள)
11 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள, ற)
11 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ல, ள)
11 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ழ, ள)
11 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
11 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ற)
11 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ)
11 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற)
11 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ஞ, ட, ப, ர, ல)
11 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ப, ல, ழ, ள)
11 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ழ, ற)
11 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ன)
11 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ழ, ன)
11 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ழ, ன)
11 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ட, ப, ல, ழ, ன)
11 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ல, ழ)
11 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ல, ழ)
11 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ன)
11 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ழ, ன)
11 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ல, ழ)
11 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, ல, ன)
11 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ழ, ன)
11 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ஞ, ண, ந, ல, வ, ழ, ள)
11 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ஞ, ண, ந, ர, ல, வ, ள)
11 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ஞ, ட, ண, ர, வ, ழ, ள)
11 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ஞ, ட, ண, ல, வ, ழ, ள)
11 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ஞ, ட, ண, ர, ல, ழ, ள)
11 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ஞ, ட, ந, ல, வ, ழ, ள)
11 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ஞ, ட, ண, ந, வ, ழ, ள)
11 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ஞ, ட, ண, ந, ர, வ, ள)
11 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ஞ, ண, ந, ர, ல, வ, ள)
11 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ப, வ, ழ, ள, ற)
11 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ப, வ, ழ, ள, ன)
11 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள, ற, ன)
11 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள, ற, ன)
11 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(க, ங, ஞ, வ, ழ, ள, ற)
11 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(க, ங, ஞ, வ, ழ, ள, ன)
11 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(க, ங, ஞ, ப, ழ, ள, ற)
11 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ப, வ, ழ, ள, ற)
11 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(க, ங, ஞ, ப, ழ, ள, ற)
11 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ள)
11 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ந, ய, ல, ழ, ள)
11 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ள)
11 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ழ, ள)
11 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ழ, ள)
11 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ட, ந, ல, ழ, ள)
11 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
11 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ள)
11 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
11 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ய, ல, ழ, ள)
11 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
11 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ஞ, ந, ய, ல, ழ, ள)
11 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
11 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ள)
11 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ட, ல, ழ, ள, ற)
11 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ய, ல, ழ, ள, ற)
11 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
11 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ற)
11 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(க, ங, ஞ, ல, ழ, ள, ற)
11 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற)
11 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
11 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ய, ல, ழ, ள)
11 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ற)
11 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ல, ள)
11 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, ழ, ற)
11 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள, ற)
11 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ற)
11 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ய, வ, ள, ற)
11 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
11 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
11 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
11 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ள)
11 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ட, ண, வ, ழ, ள)
11 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ய, வ, ழ, ள, ற)
11 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ய, வ, ழ, ள)
11 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, வ, ழ, ள, ற)
11 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, ள)
11 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ய, ழ, ள, ற)
11 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ட, ய, ழ, ள, ற)
11 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ற)
11 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள, ன)
11 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ன)
11 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள, ன)
11 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ன)
11 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, வ, ள)
11 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, வ, ழ, ள)
11 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ட, வ, ழ, ள, ன)
11 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ட, ண, வ, ழ, ள)
11 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள)
11 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள)
11 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள)
11 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ள, ன)
11 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ன)
11 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள, ன)
11 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ண, ம, ழ, ள, ற)
11 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ண, ம, ழ, ள, ற)
11 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள, ற)
11 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள, ற)
11 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ண, ள, ற, ன)
11 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ள, ன)
11 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ப, ள, ற, ன)
11 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள, ன)
11 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற)
11 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, வ, ழ, ள, ன)
11 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ன)
11 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
11 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ழ, ள)
11 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
11 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள, ற)
11 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
11 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ண, ள, ற, ன)
11 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள, ன)
11 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ள, ற, ன)
11 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, வ, ள)
11 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(க, ங, ஞ, ந, ல, ள, ற)
11 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(க, ங, ஞ, ந, வ, ள, ற)
11 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள, ற)
11 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ல, வ, ழ, ள, ற)
11 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(க, ங, ச, ஞ, ழ, ள, ற)
11 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ல, வ, ழ, ள, ற)
11 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ள, ற)
11 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, வ, ள)
11 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள, ற)
11 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, வ, ள)
11 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, வ, ள)
11 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ய, வ, ழ, ள)
11 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ச, ஞ, ல, வ, ழ, ள)
11 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ய, ல, வ, ழ, ள)
11 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ய, ல, ழ, ள)
11 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ய, ல, வ, ழ, ள)
11 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
11 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
11 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, வ, ள)
11 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, வ, ள)
11 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ல, ள)
11 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ந, ய, ல, ழ, ள)
11 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, வ, ள)
11 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ட, ண, ந, ர, ல, ழ)
11 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ட, ண, ந, ப, ழ, ன)
11 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ட, ண, ந, ர, ழ, ன)
11 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ட, ண, ந, ப, ல, ழ)
11 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ண, ந, ப, ர, ல, ன)
11 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ட, ண, ப, ர, ழ, ன)
11 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ட, ண, ப, ர, ல, ன)
11 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ண, ந, ர, ல, ள, ன)
11 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, வ, ள)
11 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ர, வ, ள, ன)
11 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ண, ர, வ, ள, ன)
11 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள, ன)
11 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ச, ஞ, ல, வ, ள, ன)
11 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ண, ர, ல, ள)
11 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ள)
11 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ன)
11 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ஞ, ட, ந, ப, ர, ல, ள)
11 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ஞ, ட, ண, ர, ழ, ள, ன)
11 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ஞ, ட, ண, ல, ழ, ள, ன)
11 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ஞ, ட, ப, ல, ழ, ள, ன)
11 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ஞ, ட, ண, ர, ல, ழ, ள)
11 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ஞ, ட, ந, ல, ழ, ள, ன)
11 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ன)
11 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ஞ, ட, ண, ந, ப, ல, ள)
11 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ஞ, ட, ண, ந, ப, ல, ள)
11 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ப, ல, ழ, ள)
11 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ள)
11 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ஞ, ட, ண, ப, ர, ழ, ன)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(க, ங, ஞ, ந, ர, ள, ற)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ட, ப, ல, ள, ற)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ம, ல, ள, ற)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(க, ங, ஞ, ட, ம, ள, ற)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ல, ள)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ட, ந, ர, ல, ள)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(க, ங, ஞ, ப, ல, ள, ற)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ள, ற)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, ட, ந, ர, ள, ற)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ல, ள)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ல, ள)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(க, ங, ட, ந, ல, ள, ற)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)
(க, ங, ஞ, ட, ப, ர, ல)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ட, ந, ல, ள, ற)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, ல, ள)
11 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ப, ம, ர, ற)
11 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, வ, ள)
11 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ண, ய, வ, ள, ற)
11 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, வ, ள)
11 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ஞ, ய, ர, வ, ள, ற)
11 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற)
11 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
11 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(க, ங, ண, ந, ய, ள, ற)
11 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, வ, ள)
11 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ச, ஞ, வ, ழ, ள, ன)
11 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, ழ, ள)
11 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ச, ஞ, வ, ழ, ள, ன)
11 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ச, ஞ, ர, வ, ழ, ள)
11 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ய, வ, ழ, ள, ன)
11 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, வ, ள)
11 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ச, ஞ, வ, ழ, ள, ன)
11 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, வ, ள)
11 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ய, வ, ழ, ள)
11 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ர, வ, ள, ன)
11 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ச, ஞ, ண, த, ய, ர, ள)
11 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ன)
11 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ட, வ, ழ, ள, ன)
11 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, வ, ள)
11 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ழ, ள)
11 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ழ, ள)
11 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ட, வ, ழ, ள, ன)
11 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ஞ, ட, ய, வ, ழ, ள, ன)
11 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ள, ன)
11 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ய, வ, ழ, ள)
11 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, ள, ன)
11 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ட, த, ய, ழ, ள)
11 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ர, வ, ள, ன)
11 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ள, ன)
11 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ, ற, ன)
11 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற, ன)
11 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
11 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
11 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள, ற)
11 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள, ற)
11 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
11 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ள)
11 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ள)
11 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள, ன)
11 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ற, ன)
11 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
11 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ழ, ள)
11 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ட, வ, ள, ற)
11 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ல, ள)
11 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ல, ள)
11 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ட, ல, ழ, ள, ற)
11 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ள, ற, ன)
11 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ப, ழ, ற, ன)
11 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ப, ள, ற, ன)
11 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, வ, ள)
11 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, வ, ள)
11 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, வ, ள)
11 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, வ, ள)
11 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, ள)
11 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ட, ண, ப, ழ, ற, ன)
11 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ட, ண, ப, ழ, ற, ன)
11 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ட, ல, வ, ழ, ள)
11 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ய, வ, ழ, ள)
11 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ஞ, ட, வ, ழ, ள, ற)
11 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
(ஞ, ட, ண, ம, ழ, ள, ற)
11 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ல, ள)
11 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ல, ள)
11 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
11 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ழ, ள)
11 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
11 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ள, ற)
11 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
11 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(க, ங, ச, ஞ, ழ, ள, ற)
11 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
11 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள, ற)
11 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ற)
11 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(க, ங, ஞ, ட, ம, ழ, ள)
11 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ழ, ற)
11 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ட, ல, ழ, ள, ற)
11 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ள, ற)
11 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
11 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
11 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ள)
11 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ள)
11 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள, ற)
11 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ற)
11 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(க, ங, ஞ, ட, ம, ழ, ள)
11 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ழ, ள)
11 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ட, ய, ல, ழ, ள)
11 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
11 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ழ, ள)
11 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ழ, ள)
11 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ள)
11 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
11 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ர, ல, ள)
11 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ர, ழ)
11 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ல, ழ)
11 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(க, ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள)
11 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, வ, ள)
11 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
11 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, வ, ள)
11 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, ள)
11 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, ள)
11 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ள)
11 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ட, ல, வ, ழ, ள)
11 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, ந, வ, ழ, ள)
11 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ)
11 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ச, ஞ, ட, வ, ழ, ள, ற)
11 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ச, ஞ, ட, ய, வ, ள, ற)
11 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ச, ஞ, ய, வ, ழ, ள, ற)
11 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ச, ட, ய, ல, ழ, ள, ற)
11 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ச, ஞ, ய, ல, ழ, ற, ன)
11 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ, ற, ன)
11 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ன)
11 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
11 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
11 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ற, ன)
11 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ட, த, ந, ள, ற)
11 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
11 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ட, ண, ந, வ, ழ, ள)
11 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ண, ந, ய, வ, ழ, ள)
11 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
11 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, த, ந, ய, ழ, ள)
11 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ட, த, ந, ய, ழ, ள)
11 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ற)
11 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ட, ந, ழ, ள, ற)
11 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
11 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ய, வ, ள, ற)
11 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள, ற)
11 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள, ற)
11 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(க, ங, ச, ல, ழ, ள, ற)
11 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள, ற)
11 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள, ற)
11 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(க, ங, ச, ஞ, ப, ல, ள)
11 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ப, ல, ழ, ற)
11 மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ன)
11 மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ள)
11 மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
11 மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ர)
11 மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
11 மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ள)
11 மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள)
11 மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள, ற)
11 மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ர, ற)
11 மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ர, ள)
11 மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ள)
11 மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற)
11 மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ள)
11 மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ற)
11 மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ள, ற)
11 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ழ, ன)
11 மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ப, ல, ழ, ள)
11 மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ள)
11 மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ற)
11 மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(க, ங, ஞ, ட, ப, ழ, ள)
11 மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ழ, ற)
11 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
11 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ன)
11 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, ற, ன)
11 மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ட, ண, ந, ல, ள)
11 மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, ள)
11 மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ப, ய, ல, ள)
11 மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ல)
11 மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
(ட, ண, ந, ய, ல, ழ, ள)
11 மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(க, ங, ச, ட, ண, ல, ள)
11 மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ண, ய, ல, ழ, ற)
11 வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ட, த, ந, ய, ல, ழ, ள)
11 விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள, ற)
11 விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள, ன)
11 வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ய, ல, ழ, ற)
11 உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ள)
11 உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ம, ழ, ள)
11 உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ள, ற)
11 ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ல, ன)
11 ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ள, ன)
11 வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(ங, ஞ, ட, ப, ம, ர, ழ)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ர, ல, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
(ங, ட, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)
(ஞ, ட, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ல, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ல, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ர, ல, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ர, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
10 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ல, ள)
10 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, ள)
10 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, ள)
10 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ய, ழ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ர, ழ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, வ, ழ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, வ, ழ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ர, வ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, வ, ழ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, வ, ழ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, வ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, வ, ழ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(க, ங, ச, ஞ, ட, வ, ழ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ய, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(க, ங, ச, ட, ண, ய, ழ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ர, வ, ள)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, ர, ழ)
10 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)
(க, ங, ஞ, ட, ப, ர, ழ, ள)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ற)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
(ங, ச, ஞ, ப, ல, ழ, ற, ன)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ல, ழ)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ல, ழ)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ல, ற)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ழ, ற)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ன)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ம, ழ)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ழ, ற)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ழ, ற, ன)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ச, ஞ, ப, ல, ழ, ற, ன)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ல, ழ, ற)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ற)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ழ, ற)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ல, ன)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ழ, ற, ன)
10 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ல, ன)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ல, ள, ற)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
(ங, ச, ஞ, ய, ல, ழ, ள, ற)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
(ங, ண, த, ந, ல, ழ, ள, ற)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ல, ழ, ள)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ல, ள)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ழ, ள)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ழ, ள, ற)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ல, ழ)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ல, ழ, ள)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ழ, ள, ற)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ல, ழ, ள)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ழ, ள, ற)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, ழ, ள, ற)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ழ, ள, ற)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ல, ழ, ள)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற)
10 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ல, ழ, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
(ந, ப, ய, ர, ல, வ, ள, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ர, ல, ள)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ல, ள, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ய, ர, ள)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ட, ப, ர, ல, ள, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ர, ல, ள)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ல, ள, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ப, ய, வ, ள, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, வ, ள, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, வ, ள, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ல, வ, ள)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ந, ர, ல, வ, ள)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ந, ய, ர, வ, ள, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ய, ல, வ, ள, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, ர, ல, ள)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, வ, ள)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)
(ச, ஞ, ட, ய, ல, வ, ள, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, வ, ள, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, வ, ள, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ல, ள, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ப, ல, ள)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ட, ந, ய, ல, ள, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ப, ள, ற)
10 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ர, ல, ள)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ல, ள, ற)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ங, ச, ஞ, ப, ய, ழ, ள, ன)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ட, ப, ல, ள, ற, ன)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ஞ, ப, ய, ல, ழ, ள, ற)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ட, ப, ல, ழ, ள, ற)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ட, ய, ல, ழ, ள, ற)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ப, ய, ழ, ள, ற)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள, ற, ன)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ச, ஞ, ல, ழ, ள, ற, ன)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ய, ல, ழ, ள, ற)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ழ, ள, ற)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, ல, ழ, ள)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ழ, ள, ன)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)
(ங, ச, ஞ, ப, ல, ழ, ள, ற)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ப, ய, ழ, ள, ற)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ப, ல, ழ, ள, ற)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ய, ல, ள)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ட, ய, ல, ழ, ள, ற)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ழ, ள, ற)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ப, ய, ழ, ற, ன)
10 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ல, ள, ன)
10 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள, ற)
10 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
(ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள, ற)
10 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
10 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ட, ண, த, ல, ழ, ள, ற)
10 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ட, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
10 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ட, ண, த, ந, ர, ள, ற)
10 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
10 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
10 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ட, த, ந, ல, ழ, ள, ற)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ல, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ல, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ல, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ச, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, ழ, ள)
10 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ல, ள)
10 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
10 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
10 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
10 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
10 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ண, ந, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
10 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ண, ந, ப, ர, ல, ழ, ள, ற)
10 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ண, ந, ப, ய, வ, ழ, ள, ற)
10 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
10 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
10 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
10 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ல, ழ, ள)
10 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
10 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ல, ழ, ள)
10 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ல, ழ, ள)
10 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, ல, ழ, ள)
10 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
10 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ல, ள)
10 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ல, ள)
10 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ம, ள)
10 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
10 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ள)
10 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
10 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
10 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ச, ஞ, ட, த, ந, ல, ள)
10 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள)
10 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ல, ள)
10 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ழ, ள)
10 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ழ, ள)
10 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள)
10 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ல, ள)
10 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ண, ந, ப, ர, ல, ழ, ள)
10 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ண, ர, ல, ழ, ள)
10 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
10 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
10 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ழ, ள)
10 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ல, ள)
10 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ல, ள)
10 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
10 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ர, ல, ள)
10 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ல, ள, ற)
10 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ல, ள, ற)
10 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ல, ள, ற)
10 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ள, ற)
10 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ப, ம, ல, ள, ற)
10 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ள, ற)
10 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ல, ள, ற)
10 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ல, ள, ற)
10 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ள, ற)
10 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ள, ற)
10 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ல, ள, ற)
10 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ல, ள)
10 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ல, ள)
10 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ல, ற)
10 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ழ, ள)
10 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ழ, ள)
10 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ள, ன)
10 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
10 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
10 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, வ, ழ, ள)
10 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ட, ண, வ, ழ, ள, ன)
10 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள, ன)
10 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, வ, ழ, ள)
10 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ள, ன)
10 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ழ, ள)
10 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ள, ன)
10 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ழ, ள)
10 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ழ, ன)
10 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ட, த, ந, ய, ழ, ள)
10 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
10 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
10 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ழ, ள, ற)
10 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ழ, ள, ற)
10 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ள, ற)
10 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
10 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ள, ற)
10 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
10 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)
(ங, ஞ, ட, த, ந, ழ, ள, ற)
10 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
10 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
10 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
10 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ற)
10 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ற)
10 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ற)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ள, ன)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ர, ழ, ள)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, வ, ழ, ள)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள, ன)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ, ள, ன)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, வ, ழ, ள)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ண, ந, ப, ர, ழ, ள, ன)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, வ, ள)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ச, ஞ, ப, வ, ழ, ள, ன)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ழ, ள, ன)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ன)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ள)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ர, ழ, ன)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ர, ள, ன)
10 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ன)
10 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
10 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
10 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ள)
10 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ர, ழ, ள)
10 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ழ, ள)
10 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள)
10 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள)
10 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
10 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள)
10 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ள)
10 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ள)
10 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ய, ர, ழ)
10 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ர, ள)
10 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ய, ழ)
10 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ல, ழ)
10 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
10 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
10 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
10 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ள, ற)
10 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ய, ழ, ள)
10 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ள, ற)
10 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ழ, ள, ற)
10 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ழ, ள, ற)
10 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ள, ற)
10 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)
(ங, ட, ண, த, ந, ய, ழ, ள)
10 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
10 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
10 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
10 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)
(ங, ட, ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
10 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
10 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, ல, ன)
10 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)
(ஞ, ட, ண, ப, ர, ல, ள, ன)
10 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)
(ங, ஞ, ட, ப, ர, ல, ள, ற)
10 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ள, ற, ன)
10 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)
(ங, ஞ, ட, ப, ல, ள, ற, ன)
10 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள, ற, ன)
10 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ல, ள, ற)
10 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, ல, ள, ன)
10 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, ற, ன)
10 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, வ, ள)
10 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)