உயிர், மெய் எழுத்துகளின் எண்ணிக்கை வரிசையில் இவ்விரண்டு நூற்பாக்கள்
ஆத்திசூடி
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

[tamilvu.org தட்டச்சுப் பிழை: "சான்றோ ரினத்திரு" என்ற நூற்பா இருமுறை இடம்பெறுகிறது (43, 44).]

 

22    புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ம, ள)
21 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ம, ய, ள)
21 நன்றி மறவேல் (21)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ழ)
21 அழகலா தனசெயேல் (28)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ள)
21 சீர்மை மறவேல் (46)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ, ன)
21 சொற்சோர்வு படேல் (52)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, ழ, ன)
21 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
21 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ம, ழ)
21 தெய்வ மிகழேல் (60)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
21 தையல்சொல் கேளேல் (62)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம)
21 நாடொப் பனசெய் (66)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ழ, ள, ற)
21 நெற்பயிர் விளை (71)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ழ)
21 நேர்பட வொழுகு (72)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ற)
21 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ய, ள)
21 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ய, ள, ன)
21 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ய)
21 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, வ, ழ)
21 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, வ, ழ)
21 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, வ, ழ, ற, ன)
21 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ய, ள)
21 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ய, ள)
21 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய)
20 அறஞ்செய விரும்பு (1)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ண, ந, ழ, ள)
20 அறஞ்செய விரும்பு (1)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ழ, ன)
20 அறஞ்செய விரும்பு (1)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ண, த, ழ, ள, ன)
20 அறஞ்செய விரும்பு (1)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(த, ந, ழ, ள, ன)
20 அறஞ்செய விரும்பு (1)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ண, த, ந, ழ, ள)
20 அறஞ்செய விரும்பு (1)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(த, ந, ழ, ள, ன)
20 ஆறுவது சினம் (2)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ர, ழ, ள)
20 உடையது விளம்பேல் (5)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ன)
20 உடையது விளம்பேல் (5)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந)
20 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ர, ழ, ள, ற)
20 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ற, ன)
20 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ள)
20 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ம, ய, ள)
20 ஔவியம் பேசேல் (12)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ன)
20 ஔவியம் பேசேல் (12)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ, ற, ன)
20 ஔவியம் பேசேல் (12)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ள)
20 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ப, ம, ழ)
20 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ம, ழ)
20 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, வ, ழ)
20 ஞயம்பட வுரை (17)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ழ, ற)
20 இடம்பட வீடெடேல் (18)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ள, ன)
20 இடம்பட வீடெடேல் (18)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ற, ன)
20 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ழ, ன)
20 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ச, ஞ, ய, ல, ள)
20 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ழ, ள)
20 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ழ)
20 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ள)
20 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ள)
20 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ந, ழ, ன)
20 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ந, ழ, ற, ன)
20 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ய, ள)
20 அழகலா தனசெயேல் (28)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ற)
20 அழகலா தனசெயேல் (28)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ள)
20 அழகலா தனசெயேல் (28)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ள, ற)
20 அறனை மறவேல் (30)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ)
20 கீழ்மை யகற்று (35)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, வ)
20 குணமது கைவிடேல் (36)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ர, ழ, ள, ற)
20 குணமது கைவிடேல் (36)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ள)
20 கெடுப்ப தொழி (38)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ற, ன)
20 கேள்வி முயல் (39)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந)
20 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ழ, ற)
20 சூது விரும்பேல் (48)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ள)
20 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள, ற)
20 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ம, ழ, ள, ற)
20 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ப, ழ, ள)
20 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ப, ழ, ள, ற)
20 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ல, வ, ழ, ன)
20 சையெனத் திரியேல் (51)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ள)
20 சையெனத் திரியேல் (51)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ள)
20 சொற்சோர்வு படேல் (52)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ன)
20 சொற்சோர்வு படேல் (52)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள)
20 சொற்சோர்வு படேல் (52)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ள)
20 சோம்பித் திரியேல் (53)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ள)
20 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள)
20 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள)
20 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள, ற, ன)
20 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள, ன)
20 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
20 தீவினை யகற்று (57)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ழ, ள)
20 தீவினை யகற்று (57)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ)
20 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ம, ழ)
20 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ம, ய, ள)
20 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, வ, ழ)
20 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ய, வ, ழ)
20 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ள)
20 தூக்கி வினைசெய் (59)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற)
20 தூக்கி வினைசெய் (59)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ல, ள)
20 தூக்கி வினைசெய் (59)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ப, ர, ழ, ள)
20 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ல, ன)
20 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, ல, ற, ன)
20 தையல்சொல் கேளேல் (62)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ன)
20 தொன்மை மறவேல் (63)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ)
20 தோற்பன தொடரேல் (64)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ம, வ, ழ)
20 நாடொப் பனசெய் (66)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ல, ள)
20 நாடொப் பனசெய் (66)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, உ, ஐ, ஔ)
(ஞ, த, வ, ழ, ள, ற)
20 நீர்விளை யாடேல் (68)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ன)
20 நீர்விளை யாடேல் (68)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ம)
20 நீர்விளை யாடேல் (68)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ழ)
20 நுண்மை நுகரேல் (69)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ய, ள)
20 நெற்பயிர் விளை (71)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ன)
20 நெற்பயிர் விளை (71)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ழ, ன)
20 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ம, ள, ன)
20 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ச, ஞ, ம, வ, ழ, ற, ன)
20 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ம, ள)
20 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ழ, ள, ற, ன)
20 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ம, ள, ன)
20 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ள, ன)
20 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, ள, ன)
20 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ல)
20 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ள)
20 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ம, ல)
20 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ற)
20 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ம, ழ, ன)
20 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, ழ, ற)
20 பையலோ டிணங்கேல் (84)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ம, ள)
20 பையலோ டிணங்கேல் (84)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, வ, ழ, ற)
20 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ள)
20 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ள)
20 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ந, ம, ள)
20 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள)
20 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ள, ன)
20 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ழ)
20 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ, ள, ன)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, த, ந, ழ, ள)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ள)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
அனந்த லாடேல் (31)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ழ, ள)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ந, ழ, ள, ன)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ண, ந, ல, ள, ன)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ல, ள, ன)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ன)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ழ, ள)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, த, ழ, ள)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ள, ன)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ட, ண, ல, ள, ன)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ந, ல, ழ, ன)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ல, ள)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ழ, ள)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ழ, ள)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ)
19 அறஞ்செய விரும்பு (1)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
19 ஆறுவது சினம் (2)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ழ)
19 ஆறுவது சினம் (2)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ப, ர, ழ, ள)
19 ஆறுவது சினம் (2)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ல, ழ)
19 ஆறுவது சினம் (2)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ப, ய, ழ, ள)
19 இயல்வது கரவேல் (3)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ள)
19 ஈவது விலக்கேல் (4)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ள)
19 உடையது விளம்பேல் (5)
கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ர, ழ)
19 உடையது விளம்பேல் (5)
சனிநீ ராடு (16)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ழ, ற)
19 உடையது விளம்பேல் (5)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ற)
19 உடையது விளம்பேல் (5)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ)
19 உடையது விளம்பேல் (5)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ)
19 உடையது விளம்பேல் (5)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ர, ழ, ற)
19 உடையது விளம்பேல் (5)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ற, ன)
19 உடையது விளம்பேல் (5)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ)
19 உடையது விளம்பேல் (5)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ழ, ற, ன)
19 உடையது விளம்பேல் (5)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
19 உடையது விளம்பேல் (5)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ற)
19 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ன)
19 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ள, ன)
19 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ழ, ற)
19 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ம, ற, ன)
19 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ன)
19 ஒப்புர வொழுகு (10)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ற)
19 ஓதுவ தொழியேல் (11)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள, ற, ன)
19 ஓதுவ தொழியேல் (11)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ம, ற, ன)
19 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ம, ய, ள)
19 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, வ, ழ, ள)
19 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ம, ய, ள)
19 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ழ, ள)
19 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, வ, ழ)
19 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ள)
19 ஙப்போல் வளை (15)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ழ, ற, ன)
19 சனிநீ ராடு (16)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ய, ழ, ற)
19 சனிநீ ராடு (16)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ள, ற)
19 சனிநீ ராடு (16)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ம, ல, வ, ழ, ற)
19 சனிநீ ராடு (16)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ஞ, த, ம, வ, ழ, ள, ற)
19 சனிநீ ராடு (16)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ள)
19 ஞயம்பட வுரை (17)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(இ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ள, ற)
19 ஞயம்பட வுரை (17)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ண, ந, ழ, ள)
19 ஞயம்பட வுரை (17)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ண, த, ந, ழ, ள)
19 இடம்பட வீடெடேல் (18)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஊ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ள)
19 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ய, ழ, ள, ன)
19 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ட, ப, ய, வ, ழ)
19 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ப, ர, ழ, ள)
19 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ம, ல, ள)
19 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ர, வ, ழ, ள)
19 நன்றி மறவேல் (21)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
19 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ல, ள)
19 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
19 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
19 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, ள)
19 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, வ, ழ)
19 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ய, ள)
19 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
19 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ள, ற)
19 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, உ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, வ, ழ, ள, ற)
19 அரவ மாட்டேல் (25)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ற, ன)
19 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ழ, ன)
19 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ட, ண, ள, ன)
19 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ள)
19 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(த, ந, ழ, ள, ன)
19 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ)
19 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ட, ண, ய, ள, ன)
19 அழகலா தனசெயேல் (28)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(இ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ள)
19 அழகலா தனசெயேல் (28)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ற)
19 அழகலா தனசெயேல் (28)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம)
19 அழகலா தனசெயேல் (28)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, வ, ற)
19 அழகலா தனசெயேல் (28)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, உ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ப, வ, ள, ற)
19 அழகலா தனசெயேல் (28)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ர, ள)
19 இளமையிற் கல் (29)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ர, ன)
19 இளமையிற் கல் (29)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந)
19 அனந்த லாடேல் (31)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ம, வ, ழ, ற)
19 காப்பது விரதம் (33)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற)
19 கிழமைப் படவாழ் (34)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ற)
19 குணமது கைவிடேல் (36)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ழ, ன)
19 குணமது கைவிடேல் (36)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ய, ள, ன)
19 குணமது கைவிடேல் (36)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ற, ன)
19 குணமது கைவிடேல் (36)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ழ, ற)
19 கூடிப் பிரியேல் (37)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ள, ன)
19 கூடிப் பிரியேல் (37)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ம, ள)
19 கெடுப்ப தொழி (38)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ன)
19 கெடுப்ப தொழி (38)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ற)
19 கேள்வி முயல் (39)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ன)
19 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ)
19 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ)
19 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ற)
19 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ற, ன)
19 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ற, ன)
19 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ய, ன)
19 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய)
19 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ழ)
19 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற)
19 சான்றோ ரினத்திரு (43)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ம, ழ)
19 சான்றோ ரினத்திரு (43)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ம, வ, ழ, ள)
19 சான்றோ ரினத்திரு (44)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ம, ழ)
19 சான்றோ ரினத்திரு (44)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ம, வ, ழ, ள)
19 சித்திரம் பேசேல் (45)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ள)
19 சீர்மை மறவேல் (46)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
19 சீர்மை மறவேல் (46)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ள, ன)
19 சீர்மை மறவேல் (46)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ள)
19 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ய, ன)
19 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய)
19 சூது விரும்பேல் (48)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
19 சூது விரும்பேல் (48)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ழ, ள, ற, ன)
19 சூது விரும்பேல் (48)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ள, ன)
19 சூது விரும்பேல் (48)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(அ, ஈ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ, ற, ன)
19 சூது விரும்பேல் (48)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
19 சூது விரும்பேல் (48)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
19 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ம, ழ, ள)
19 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ல, ள)
19 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
19 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ஞ, வ, ழ, ள, ன)
19 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ல, ள)
19 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
19 சையெனத் திரியேல் (51)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ள, ற)
19 சையெனத் திரியேல் (51)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற)
19 சையெனத் திரியேல் (51)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ள)
19 சொற்சோர்வு படேல் (52)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள)
19 சொற்சோர்வு படேல் (52)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ன)
19 சொற்சோர்வு படேல் (52)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ழ, ன)
19 சொற்சோர்வு படேல் (52)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ள, ன)
19 சொற்சோர்வு படேல் (52)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ழ, ள)
19 சொற்சோர்வு படேல் (52)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ)
19 சொற்சோர்வு படேல் (52)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ள, ன)
19 சோம்பித் திரியேல் (53)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ள, ன)
19 சோம்பித் திரியேல் (53)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள)
19 சோம்பித் திரியேல் (53)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
19 தானமது விரும்பு (55)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
19 தானமது விரும்பு (55)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ழ, ள, ற)
19 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள, ற, ன)
19 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
19 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ற, ன)
19 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ன)
19 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள, ற)
19 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள, ற, ன)
19 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
19 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற, ன)
19 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ள)
19 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ப, வ, ழ, ள, ற, ன)
19 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ)
19 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள, ன)
19 தீவினை யகற்று (57)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ள)
19 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ம, ர, ழ, ள)
19 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ள)
19 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள)
19 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ந, ம, ர, ழ, ள)
19 தூக்கி வினைசெய் (59)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, உ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள)
19 தூக்கி வினைசெய் (59)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ல, ள, ற)
19 தூக்கி வினைசெய் (59)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ல, ள)
19 தூக்கி வினைசெய் (59)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, ழ, ள)
19 தூக்கி வினைசெய் (59)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ப, ழ, ள, ற)
19 தெய்வ மிகழேல் (60)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள, ன)
19 தெய்வ மிகழேல் (60)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ற, ன)
19 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ள, ன)
19 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ம, ற, ன)
19 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ஞ, ந, ம, ர, ள, ற, ன)
19 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ய, ள, ற, ன)
19 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ந, ப, ய, ள, ற, ன)
19 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள, ற)
19 தையல்சொல் கேளேல் (62)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ, ற, ன)
19 தையல்சொல் கேளேல் (62)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ர, ழ, ன)
19 தையல்சொல் கேளேல் (62)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ற)
19 தொன்மை மறவேல் (63)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ய, ள)
19 தோற்பன தொடரேல் (64)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, ழ)
19 தோற்பன தொடரேல் (64)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ள)
19 தோற்பன தொடரேல் (64)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
19 தோற்பன தொடரேல் (64)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ள)
19 நாடொப் பனசெய் (66)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(இ, ஈ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ர, ழ, ள)
19 நாடொப் பனசெய் (66)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ர, ள)
19 நீர்விளை யாடேல் (68)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ற, ன)
19 நீர்விளை யாடேல் (68)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(அ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ம, ழ, ற, ன)
19 நீர்விளை யாடேல் (68)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ன)
19 நீர்விளை யாடேல் (68)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(உ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ப, ழ, ற, ன)
19 நீர்விளை யாடேல் (68)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ழ, ற)
19 நீர்விளை யாடேல் (68)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ப, ழ)
19 நீர்விளை யாடேல் (68)
மோகத்தை முனி (97)
(ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ, ற)
19 நீர்விளை யாடேல் (68)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ன)
19 நெற்பயிர் விளை (71)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ழ)
19 நெற்பயிர் விளை (71)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ழ, ன)
19 நெற்பயிர் விளை (71)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ழ)
19 நெற்பயிர் விளை (71)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ன)
19 நேர்பட வொழுகு (72)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ம, ல, ற, ன)
19 நேர்பட வொழுகு (72)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ம, ள, ற)
19 நைவினை நணுகேல் (73)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ழ, ற)
19 நைவினை நணுகேல் (73)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ம, ய, ள)
19 நைவினை நணுகேல் (73)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ய, ழ, ற)
19 நொய்ய வுரையேல் (74)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ற)
19 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ப, வ, ழ, ற)
19 பாம்பொடு பழகேல் (77)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ள, ன)
19 பாம்பொடு பழகேல் (77)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ற, ன)
19 பாம்பொடு பழகேல் (77)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ற)
19 பாம்பொடு பழகேல் (77)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ர, ள, ற)
19 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ள, ன)
19 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, வ, ற, ன)
19 பீடு பெறநில் (79)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ம, வ, ழ, ன)
19 பீடு பெறநில் (79)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, வ, ழ)
19 பீடு பெறநில் (79)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ள)
19 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ல, ன)
19 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ள)
19 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ட, ண, ம, ய, ள, ன)
19 பூமி திருத்தியுண் (81)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, எ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ல, ள)
19 பூமி திருத்தியுண் (81)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
19 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, வ, ழ, ற, ன)
19 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, வ, ழ, ற, ன)
19 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(அ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ற, ன)
19 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, வ, ழ, ற)
19 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ல, வ, ழ)
19 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ற)
19 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ, ற, ன)
19 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(அ, ஈ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ன)
19 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ம, ல, ற)
19 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(அ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, ழ, ற)
19 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ட, ந, ம, வ, ழ, ற, ன)
19 பேதைமை யகற்று (83)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
19 பேதைமை யகற்று (83)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ழ)
19 பையலோ டிணங்கேல் (84)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ர, வ, ழ, ள)
19 பையலோ டிணங்கேல் (84)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
19 பையலோ டிணங்கேல் (84)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ர, ழ, ள, ன)
19 பையலோ டிணங்கேல் (84)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ம, ள, ற)
19 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ய, ள)
19 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ள)
19 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ள)
19 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ல)
19 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ள)
19 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, வ, ள)
19 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ப, ய, வ, ழ)
19 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ப, ர, ழ, ள)
19 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ள)
19 மீதூண் விரும்பேல் (90)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ற)
19 மீதூண் விரும்பேல் (90)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ழ)
19 மீதூண் விரும்பேல் (90)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ள, ற)
19 மீதூண் விரும்பேல் (90)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ள, ன)
19 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ய, ழ, ள, ன)
19 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ற)
19 மைவிழியார் மனையகல் (95)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ள)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
உடையது விளம்பேல் (5)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ழ, ன)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ந, ள, ன)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
ஓதுவ தொழியேல் (11)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ள, ன)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ல, ழ, ள, ன)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ழ, ன)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ, ள, ன)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, த, ழ, ள, ன)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ல, ள, ன)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ள, ன)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ள, ன)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ந, ழ, ள, ன)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ள)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ல, ள)
18 அறஞ்செய விரும்பு (1)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, த, ந, ழ, ள)
18 ஆறுவது சினம் (2)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
18 ஆறுவது சினம் (2)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ)
18 ஆறுவது சினம் (2)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, ள)
18 ஆறுவது சினம் (2)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
18 இயல்வது கரவேல் (3)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ழ, ள, ற)
18 ஈவது விலக்கேல் (4)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ர, ழ, ள, ற)
18 ஈவது விலக்கேல் (4)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ம, ழ, ற, ன)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ர, ழ, ன)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ற, ன)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ழ, ற)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ன)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ற, ன)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ற)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ர, ற, ன)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ற, ன)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ர, ழ, ற, ன)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ற)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ)
18 உடையது விளம்பேல் (5)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ழ, ற, ன)
18 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
சனிநீ ராடு (16)
(எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ள, ற)
18 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள, ற)
18 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ர, ள, ற)
18 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
18 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
18 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள, ற)
18 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ன)
18 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
18 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ, ற, ன)
18 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
18 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
ஞயம்பட வுரை (17)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ந, ள, ற, ன)
18 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, ய, ள, ன)
18 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ம, ர, வ, ள, ற)
18 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ன)
18 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ய, ள, ன)
18 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ன)
18 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, ல, வ, ன)
18 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ல, ள)
18 ஐய மிட்டுண் (9)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ல, ள, ன)
18 ஐய மிட்டுண் (9)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ப, வ, ழ, ற)
18 ஒப்புர வொழுகு (10)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
18 ஒப்புர வொழுகு (10)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ற, ன)
18 ஒப்புர வொழுகு (10)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ம, ள, ற)
18 ஓதுவ தொழியேல் (11)
சனிநீ ராடு (16)
(ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ம, ள, ற)
18 ஓதுவ தொழியேல் (11)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ர, ள, ற)
18 ஓதுவ தொழியேல் (11)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ர, ள, ற)
18 ஓதுவ தொழியேல் (11)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ற, ன)
18 ஓதுவ தொழியேல் (11)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ன)
18 ஓதுவ தொழியேல் (11)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ள, ன)
18 ஓதுவ தொழியேல் (11)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ள)
18 ஓதுவ தொழியேல் (11)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ள)
18 ஓதுவ தொழியேல் (11)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ள, ற, ன)
18 ஓதுவ தொழியேல் (11)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ற)
18 ஔவியம் பேசேல் (12)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
18 ஔவியம் பேசேல் (12)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ)
(ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள)
18 ஔவியம் பேசேல் (12)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ)
(ஞ, ண, த, ந, ர, ழ, ள)
18 ஔவியம் பேசேல் (12)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ள, ற)
18 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ட, ண, ம, ய, ள, ன)
18 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ந, ம, வ, ழ, ற, ன)
18 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
ஞயம்பட வுரை (17)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, த, ந, ழ, ள)
18 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
பருவத்தே பயிர்செய் (22)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, ழ, ள)
18 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ழ, ள)
18 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ய, ர, ள)
18 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ய, ழ)
18 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ழ, ள)
18 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ம, ழ, ள)
18 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
18 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ழ, ள)
18 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, ழ, ள)
18 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, ள)
18 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
18 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, வ, ள)
18 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ழ, ள)
18 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, ள)
18 ஙப்போல் வளை (15)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ஞ, ண, ய, ழ, ன)
18 ஙப்போல் வளை (15)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ந, ம, ழ, ற, ன)
18 ஙப்போல் வளை (15)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ழ)
18 சனிநீ ராடு (16)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ய, ழ, ள, ற)
18 சனிநீ ராடு (16)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ம, ய, வ, ழ, ள)
18 சனிநீ ராடு (16)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, வ, ழ, ற)
18 சனிநீ ராடு (16)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ள)
18 சனிநீ ராடு (16)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ல, ள)
18 சனிநீ ராடு (16)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ல, வ, ழ, ள)
18 சனிநீ ராடு (16)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, வ, ள, ற)
18 சனிநீ ராடு (16)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ய, ழ, ள, ற)
18 சனிநீ ராடு (16)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, த, ப, ய, வ, ழ, ள, ற)
18 சனிநீ ராடு (16)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ள)
18 ஞயம்பட வுரை (17)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ழ, ள, ற)
18 ஞயம்பட வுரை (17)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ண, த, ழ, ள, ற, ன)
18 ஞயம்பட வுரை (17)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ண, ல, ள, ன)
18 ஞயம்பட வுரை (17)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ந, ல, ழ, ற, ன)
18 ஞயம்பட வுரை (17)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, த, ந, ழ, ள, ற, ன)
18 இடம்பட வீடெடேல் (18)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
18 இடம்பட வீடெடேல் (18)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
18 இடம்பட வீடெடேல் (18)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
18 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ர, வ, ழ, ள)
18 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ப, ர, வ, ள)
18 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ய, ழ, ன)
18 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ப, வ, ழ, ள)
18 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ப, வ, ழ, ள, ன)
18 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ப, ய, ர, ல, ள, ன)
18 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ய, வ, ழ, ள)
18 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ர, ல, வ, ழ, ள)
18 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ய, ர, வ, ள, ன)
18 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ல, வ, ழ, ன)
18 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, வ, ள, ன)
18 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ப, ள)
18 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ய, ர, ழ, ள)
18 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ழ, ற, ன)
18 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ம, ழ, ள, ன)
18 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள, ற, ன)
18 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ம, ர, வ, ழ, ள)
18 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, உ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, வ, ழ, ள, ற, ன)
18 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, வ, ழ, ற)
18 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ம, ல, ள, ற)
18 நன்றி மறவேல் (21)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ய, ள)
18 நன்றி மறவேல் (21)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ள)
18 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள)
18 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ழ, ற, ன)
18 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ம, ழ, ள, ற, ன)
18 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
18 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ல, ள, ன)
18 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ம, ழ, ள, ற, ன)
18 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ழ, ள)
18 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
18 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ர, ழ, ள)
18 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ய, ர, ள)
18 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ர, வ, ழ, ள)
18 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ழ)
18 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ய, ள)
18 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ர, வ, ழ, ள)
18 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ள)
18 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ள)
18 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, வ, ள)
18 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ர, ழ, ள, ற)
18 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள)
18 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ழ, ற)
18 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, வ, ழ, ள, ற)
18 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, வ, ழ, ற)
18 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ர, வ, ழ, ள)
18 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ற)
18 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ள, ற)
18 அரவ மாட்டேல் (25)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ள, ன)
18 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ள)
18 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ண, ந, ர, ள, ன)
18 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ, ள, ன)
18 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ண, ந, ர, ழ, ள)
18 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ர, ள, ன)
18 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ழ, ள)
18 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ள, ன)
18 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ண, த, ர, ழ, ள, ன)
18 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(த, ந, ர, ழ, ள, ன)
18 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ண, த, ந, ர, ழ, ள)
18 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ள)
18 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
18 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
18 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ழ, ற, ன)
18 அழகலா தனசெயேல் (28)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, ள, ற)
18 அழகலா தனசெயேல் (28)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
18 அழகலா தனசெயேல் (28)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ள)
18 அழகலா தனசெயேல் (28)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ம, ர, வ, ள)
18 அழகலா தனசெயேல் (28)
நேர்பட வொழுகு (72)
(இ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ள, ற)
18 அழகலா தனசெயேல் (28)
பீடு பெறநில் (79)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ர, வ, ள)
18 அழகலா தனசெயேல் (28)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, வ, ள, ற)
18 அழகலா தனசெயேல் (28)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ம, ர, வ, ள, ற)
18 அழகலா தனசெயேல் (28)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ப, ர, வ, ள)
18 அழகலா தனசெயேல் (28)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
18 இளமையிற் கல் (29)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ழ, ன)
18 இளமையிற் கல் (29)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ன)
18 இளமையிற் கல் (29)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ன)
18 இளமையிற் கல் (29)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ன)
18 அறனை மறவேல் (30)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
18 அறனை மறவேல் (30)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ய, ள)
18 அனந்த லாடேல் (31)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ழ, ற)
18 அனந்த லாடேல் (31)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ள)
18 அனந்த லாடேல் (31)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ள)
18 கடிவது மற (32)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ, ன)
18 கடிவது மற (32)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ழ, ன)
18 கடிவது மற (32)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ழ)
18 காப்பது விரதம் (33)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ற, ன)
18 காப்பது விரதம் (33)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ழ, ள, ற, ன)
18 காப்பது விரதம் (33)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
18 கிழமைப் படவாழ் (34)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ல, ள, ற)
18 கிழமைப் படவாழ் (34)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
18 கிழமைப் படவாழ் (34)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ள, ன)
18 கிழமைப் படவாழ் (34)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள)
18 கிழமைப் படவாழ் (34)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ள)
18 கிழமைப் படவாழ் (34)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ற, ன)
18 கிழமைப் படவாழ் (34)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
18 கிழமைப் படவாழ் (34)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ள, ற, ன)
18 கீழ்மை யகற்று (35)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ன)
18 கீழ்மை யகற்று (35)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ள, ன)
18 கீழ்மை யகற்று (35)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ர, வ, ள)
18 கீழ்மை யகற்று (35)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ள)
18 கீழ்மை யகற்று (35)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ப, ன)
18 கீழ்மை யகற்று (35)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, வ, ன)
18 கீழ்மை யகற்று (35)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ல, ள)
18 கீழ்மை யகற்று (35)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ள, ன)
18 கீழ்மை யகற்று (35)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ப, வ, ள, ன)
18 கீழ்மை யகற்று (35)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ர, ள)
18 குணமது கைவிடேல் (36)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ழ, ள)
18 குணமது கைவிடேல் (36)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ழ, ள)
18 குணமது கைவிடேல் (36)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள, ற)
18 குணமது கைவிடேல் (36)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ன)
18 குணமது கைவிடேல் (36)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள)
18 குணமது கைவிடேல் (36)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ற, ன)
18 குணமது கைவிடேல் (36)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ள, ற, ன)
18 கூடிப் பிரியேல் (37)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ள, ற, ன)
18 கூடிப் பிரியேல் (37)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ற)
18 கெடுப்ப தொழி (38)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ள, ற, ன)
18 கெடுப்ப தொழி (38)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ய, வ, ள, ற, ன)
18 கெடுப்ப தொழி (38)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள, ற)
18 கெடுப்ப தொழி (38)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, ர, ள, ற)
18 கேள்வி முயல் (39)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ)
18 கேள்வி முயல் (39)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ர, ழ, ற)
18 கேள்வி முயல் (39)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ற, ன)
18 கைவினை கரவேல் (40)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ம, ழ, ற)
18 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ழ, ன)
18 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
18 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ)
18 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ)
18 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(அ, ஆ, ஈ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
18 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ)
18 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ழ, ற, ன)
18 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ழ, ன)
18 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ழ, ற, ன)
18 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ழ)
18 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ய, ழ, ற, ன)
18 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ழ, ன)
18 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ற)
18 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(அ, ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ழ, ற)
18 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ன)
18 கோதாட் டொழி (42)
சீர்மை மறவேல் (46)
(உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ள, ன)
18 கோதாட் டொழி (42)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ல, ன)
18 கோதாட் டொழி (42)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(அ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ள, ற, ன)
18 சான்றோ ரினத்திரு (43)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
18 சான்றோ ரினத்திரு (43)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ல, ள)
18 சான்றோ ரினத்திரு (43)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ப, ம, வ, ழ, ள)
18 சான்றோ ரினத்திரு (43)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ள)
18 சான்றோ ரினத்திரு (43)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, ல, வ, ழ)
18 சான்றோ ரினத்திரு (43)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ழ, ள)
18 சான்றோ ரினத்திரு (43)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள)
18 சான்றோ ரினத்திரு (43)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ப, ய, வ, ழ, ள)
18 சான்றோ ரினத்திரு (43)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ப, ம, ழ, ள)
18 சான்றோ ரினத்திரு (44)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
18 சான்றோ ரினத்திரு (44)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ல, ள)
18 சான்றோ ரினத்திரு (44)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ப, ம, வ, ழ, ள)
18 சான்றோ ரினத்திரு (44)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ள)
18 சான்றோ ரினத்திரு (44)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, ல, வ, ழ)
18 சான்றோ ரினத்திரு (44)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ழ, ள)
18 சான்றோ ரினத்திரு (44)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள)
18 சான்றோ ரினத்திரு (44)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ப, ய, வ, ழ, ள)
18 சான்றோ ரினத்திரு (44)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ப, ம, ழ, ள)
18 சித்திரம் பேசேல் (45)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ள, ன)
18 சித்திரம் பேசேல் (45)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ற, ன)
18 சீர்மை மறவேல் (46)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ன)
18 சீர்மை மறவேல் (46)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ழ, ள)
18 சீர்மை மறவேல் (46)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ப, ழ, ள, ன)
18 சீர்மை மறவேல் (46)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ழ, ள, ன)
18 சீர்மை மறவேல் (46)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ன)
18 சீர்மை மறவேல் (46)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ந, ப, ய, ழ, ள)
18 சீர்மை மறவேல் (46)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ப, ய, ள)
18 சூது விரும்பேல் (48)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
18 சூது விரும்பேல் (48)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
18 சூது விரும்பேல் (48)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
18 சூது விரும்பேல் (48)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(அ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ழ, ற, ன)
18 சூது விரும்பேல் (48)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ழ, ன)
18 சூது விரும்பேல் (48)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
18 சூது விரும்பேல் (48)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ன)
18 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ழ, ள)
18 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ழ, ள)
18 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ம, ழ, ற)
18 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ப, ம, ழ, ள, ற)
18 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ள, ற)
18 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ல, ள)
18 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ம, ல, ழ, ற)
18 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
18 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள)
18 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ழ, ள)
18 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ழ, ன)
18 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, ள, ன)
18 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ப, ழ, ள)
18 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ள, ன)
18 சையெனத் திரியேல் (51)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள)
18 சையெனத் திரியேல் (51)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ம, வ, ழ, ள)
18 சையெனத் திரியேல் (51)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ள, ற)
18 சையெனத் திரியேல் (51)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, வ, ழ, ற)
18 சையெனத் திரியேல் (51)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ற)
18 சையெனத் திரியேல் (51)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ப, வ, ழ, ள, ற)
18 சையெனத் திரியேல் (51)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ள)
18 சையெனத் திரியேல் (51)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ழ, ள)
18 சையெனத் திரியேல் (51)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ள, ற)
18 சொற்சோர்வு படேல் (52)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ய, ழ, ள)
18 சொற்சோர்வு படேல் (52)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ழ, ன)
18 சொற்சோர்வு படேல் (52)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ம, ய, ழ, ள)
18 சொற்சோர்வு படேல் (52)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ழ, ள, ன)
18 சொற்சோர்வு படேல் (52)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ம, ழ, ள, ன)
18 சொற்சோர்வு படேல் (52)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ந, ய, ழ, ள)
18 சொற்சோர்வு படேல் (52)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ன)
18 சொற்சோர்வு படேல் (52)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ய, ழ, ள, ன)
18 சொற்சோர்வு படேல் (52)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
18 சொற்சோர்வு படேல் (52)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
18 சொற்சோர்வு படேல் (52)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ள)
18 சொற்சோர்வு படேல் (52)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ந, ம, ழ, ள)
18 சோம்பித் திரியேல் (53)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
18 சோம்பித் திரியேல் (53)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள)
18 சோம்பித் திரியேல் (53)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள, ற, ன)
18 சோம்பித் திரியேல் (53)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
18 சோம்பித் திரியேல் (53)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(அ, ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ற, ன)
18 சோம்பித் திரியேல் (53)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ழ, ள, ன)
18 சோம்பித் திரியேல் (53)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ன)
18 தக்கோ னெனத்திரி (54)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ழ, ற)
18 தானமது விரும்பு (55)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
18 தானமது விரும்பு (55)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ழ, ற)
18 தானமது விரும்பு (55)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ற)
18 தானமது விரும்பு (55)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
தீவினை யகற்று (57)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ற)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ன)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள, ற, ன)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற, ன)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற, ன)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
பீடு பெறநில் (79)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ன)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, வ, ழ, ற, ன)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ற)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள, ன)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ன)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள, ற)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ழ, ள, ற)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ள)
18 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ண, ந, ப, வ, ழ, ள, ற, ன)
18 தீவினை யகற்று (57)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ர, ல, ள)
18 தீவினை யகற்று (57)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள)
18 தீவினை யகற்று (57)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ர, ல, ழ, ள)
18 தீவினை யகற்று (57)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ழ)
18 தீவினை யகற்று (57)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ல, ள)
18 தீவினை யகற்று (57)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ம, ர, ழ, ள)
18 தீவினை யகற்று (57)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ர, ள)
18 தீவினை யகற்று (57)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ம, ல, ழ)
18 தீவினை யகற்று (57)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, ர, ழ, ள)
18 தீவினை யகற்று (57)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ல, ள)
18 தீவினை யகற்று (57)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள)
18 தீவினை யகற்று (57)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ழ, ள)
18 தீவினை யகற்று (57)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள)
18 தீவினை யகற்று (57)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ள)
18 தீவினை யகற்று (57)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ம, ழ, ள)
18 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ர, ள)
18 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, ள)
18 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ம, ர, வ, ழ, ள)
18 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ய, வ, ழ, ள)
18 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ம, ழ, ள)
18 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
18 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ய, வ, ழ, ள)
18 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ள)
18 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ர, ள)
18 தூக்கி வினைசெய் (59)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ர, ல, ள, ற)
18 தூக்கி வினைசெய் (59)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(அ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ழ, ற)
18 தூக்கி வினைசெய் (59)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ழ, ள, ற)
18 தூக்கி வினைசெய் (59)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஔ)
(ஞ, ண, ப, ம, ர, ழ, ள, ற)
18 தூக்கி வினைசெய் (59)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ர, ழ, ள)
18 தூக்கி வினைசெய் (59)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ம, ர, ழ, ள, ற)
18 தூக்கி வினைசெய் (59)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(அ, ஆ, ஈ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள, ற)
18 தூக்கி வினைசெய் (59)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(அ, ஆ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ற)
18 தூக்கி வினைசெய் (59)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ற)
18 தூக்கி வினைசெய் (59)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ர, ழ, ள)
18 தெய்வ மிகழேல் (60)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
18 தெய்வ மிகழேல் (60)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ர, ள, ற)
18 தெய்வ மிகழேல் (60)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ற, ன)
18 தெய்வ மிகழேல் (60)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ள)
18 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, ல, ள, ற)
18 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ய, ள, ற, ன)
18 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ம, ய, ர, ள, ற)
18 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
பீடு பெறநில் (79)
(ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ய, ர, ள, ன)
18 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ல, ள, ன)
18 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ல, ள, ற, ன)
18 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ள)
18 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ர, ள, ற)
18 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ற)
18 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ய, ர, ள, ன)
18 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, ள, ற)
18 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ர, ள, ன)
18 தையல்சொல் கேளேல் (62)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ர, வ, ழ, ன)
18 தையல்சொல் கேளேல் (62)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ப, ர, வ, ழ)
18 தையல்சொல் கேளேல் (62)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஔ)
(ஞ, ந, ப, வ, ழ, ற, ன)
18 தொன்மை மறவேல் (63)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ)
18 தொன்மை மறவேல் (63)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ர, ழ, ள)
18 தொன்மை மறவேல் (63)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ள)
18 தொன்மை மறவேல் (63)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ய, ழ, ள)
18 தொன்மை மறவேல் (63)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ள)
18 தோற்பன தொடரேல் (64)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, ழ)
18 தோற்பன தொடரேல் (64)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ம, ய, ழ, ள)
18 தோற்பன தொடரேல் (64)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள)
18 தோற்பன தொடரேல் (64)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ள)
18 தோற்பன தொடரேல் (64)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ம, ழ, ள)
18 நன்மை கடைப்பிடி (65)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ல, வ, ழ, ற)
18 நன்மை கடைப்பிடி (65)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, வ, ள, ற)
18 நன்மை கடைப்பிடி (65)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ய, ழ, ள, ற)
18 நன்மை கடைப்பிடி (65)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, வ, ழ, ற)
18 நாடொப் பனசெய் (66)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ழ, ற)
18 நாடொப் பனசெய் (66)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(இ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, வ, ழ, ள, ற)
18 நாடொப் பனசெய் (66)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ம, ர, ழ, ள, ற)
18 நாடொப் பனசெய் (66)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ம, ல, வ, ழ, ற)
18 நாடொப் பனசெய் (66)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(ஞ, த, ம, ர, வ, ழ, ள, ற)
18 நாடொப் பனசெய் (66)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ல, ள)
18 நாடொப் பனசெய் (66)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, வ, ள, ற)
18 நாடொப் பனசெய் (66)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ர, வ, ழ, ள)
18 நாடொப் பனசெய் (66)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ர, வ, ழ, ள, ற)
18 நாடொப் பனசெய் (66)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, வ, ழ, ற)
18 நாடொப் பனசெய் (66)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ள, ற)
18 நிலையிற் பிரியேல் (67)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ள)
18 நிலையிற் பிரியேல் (67)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, வ, ழ, ள)
18 நிலையிற் பிரியேல் (67)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, வ, ழ)
18 நிலையிற் பிரியேல் (67)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ள)
18 நீர்விளை யாடேல் (68)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ற, ன)
18 நீர்விளை யாடேல் (68)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(அ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ழ, ற, ன)
18 நீர்விளை யாடேல் (68)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ம, ழ, ற, ன)
18 நீர்விளை யாடேல் (68)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(அ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, ற, ன)
18 நீர்விளை யாடேல் (68)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ)
18 நீர்விளை யாடேல் (68)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ழ, ற, ன)
18 நீர்விளை யாடேல் (68)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(அ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ழ, ற, ன)
18 நீர்விளை யாடேல் (68)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ, ற)
18 நீர்விளை யாடேல் (68)
மொழிவ தறமொழி (96)
(உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ப, ன)
18 நீர்விளை யாடேல் (68)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(அ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ, ன)
18 நீர்விளை யாடேல் (68)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ப, ம, ற)
18 நுண்மை நுகரேல் (69)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, ள, ன)
18 நுண்மை நுகரேல் (69)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, வ, ழ, ற, ன)
18 நுண்மை நுகரேல் (69)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ய, வ, ழ, ற)
18 நூல்பல கல் (70)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ள)
18 நெற்பயிர் விளை (71)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ம, ழ, ன)
18 நெற்பயிர் விளை (71)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ம, ழ, ன)
18 நெற்பயிர் விளை (71)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ல)
18 நெற்பயிர் விளை (71)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ன)
18 நெற்பயிர் விளை (71)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ழ, ன)
18 நெற்பயிர் விளை (71)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ)
18 நெற்பயிர் விளை (71)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ல)
18 நேர்பட வொழுகு (72)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ம, ள, ற, ன)
18 நேர்பட வொழுகு (72)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ய, ள)
18 நேர்பட வொழுகு (72)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ய, ள, ற, ன)
18 நேர்பட வொழுகு (72)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ய, ள, ற, ன)
18 நேர்பட வொழுகு (72)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ள, ற)
18 நேர்பட வொழுகு (72)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ள, ன)
18 நைவினை நணுகேல் (73)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ய, ள)
18 நைவினை நணுகேல் (73)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ள, ற)
18 நொய்ய வுரையேல் (74)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ள, ன)
18 நொய்ய வுரையேல் (74)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ழ, ற, ன)
18 நொய்ய வுரையேல் (74)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ள)
18 நொய்ய வுரையேல் (74)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ழ, ள)
18 நொய்ய வுரையேல் (74)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ப, ழ, ள, ற, ன)
18 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, வ, ழ, ள, ற, ன)
18 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ள, ற)
18 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ர, ழ, ள, ன)
18 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ழ, ள, ற, ன)
18 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ம, ள, ற)
18 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ம, ர, ள, ன)
18 பழிப்பன பகரேல் (76)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ம, வ, ற)
18 பாம்பொடு பழகேல் (77)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ள)
18 பாம்பொடு பழகேல் (77)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ள, ற, ன)
18 பாம்பொடு பழகேல் (77)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ள, ன)
18 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ய, ள, ற, ன)
18 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ற)
18 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ன)
18 பீடு பெறநில் (79)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ள, ன)
18 பீடு பெறநில் (79)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ள)
18 பீடு பெறநில் (79)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ய, வ, ழ, ள, ன)
18 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஈ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ள, ன)
18 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ள, ன)
18 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ய, ள)
18 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
18 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ள, ன)
18 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ய, ள, ன)
18 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ள, ன)
18 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ய, ள)
18 பூமி திருத்தியுண் (81)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ற)
18 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, ன)
18 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ம, ன)
18 பேதைமை யகற்று (83)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, வ, ழ, ள, ன)
18 பேதைமை யகற்று (83)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
18 பேதைமை யகற்று (83)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ர, ழ, ள)
18 பையலோ டிணங்கேல் (84)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ர, வ, ழ, ள)
18 பையலோ டிணங்கேல் (84)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ர, வ, ழ)
18 பையலோ டிணங்கேல் (84)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ள, ற)
18 பையலோ டிணங்கேல் (84)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ர, ள, ன)
18 பையலோ டிணங்கேல் (84)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ம, ர, ழ, ள, ன)
18 பையலோ டிணங்கேல் (84)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, வ, ழ, ள, ற)
18 பையலோ டிணங்கேல் (84)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, ர, ள, ன)
18 பையலோ டிணங்கேல் (84)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, வ, ழ, ள)
18 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ள)
18 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ள)
18 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ள)
18 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ள)
18 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ள)
18 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ம, ய, ள)
18 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, வ, ள)
18 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, வ, ள, ற, ன)
18 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ற)
18 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, வ)
18 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
18 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, ள, ன)
18 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ள, ற)
18 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(அ, ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ம, ள, ற)
18 மனந்தடு மாறேல் (87)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ய, ழ, ள)
18 மனந்தடு மாறேல் (87)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ய, வ, ழ, ள)
18 மனந்தடு மாறேல் (87)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ள)
18 மனந்தடு மாறேல் (87)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ப, ர, ழ, ள)
18 மனந்தடு மாறேல் (87)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ர, ள)
18 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ள)
18 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
18 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ய, ர, ழ, ள)
18 மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
18 மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ழ, ற)
18 மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ள, ற)
18 மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ன)
18 மீதூண் விரும்பேல் (90)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ள, ற)
18 மீதூண் விரும்பேல் (90)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(அ, ஆ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற)
18 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ப, ய, வ, ழ, ற)
18 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ப, ள, ற)
18 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ப, ழ, ள, ற)
18 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, உ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ய, வ, ழ, ள)
18 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ற)
18 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ)
18 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ப, ழ, ற)
18 மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ய, ர, ழ)
18 மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர)
18 வாதுமுற் கூறேல் (99)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(அ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, ழ, ள)
18 வீடு பெறநில் (101)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ழ, ள)
18 ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ம, ள, ற)
18 வைகறைத் துயிலெழு (106)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ம, ள, ன)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
ஈவது விலக்கேல் (4)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
ஙப்போல் வளை (15)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ட, ண, த, ந, ழ, ன)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
சனிநீ ராடு (16)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ல, ழ, ள)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ட, ல, ழ, ள, ன)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ந, ழ, ள)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ல, ள, ன)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ல, ள, ன)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ழ, ன)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ள, ன)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ல, ழ, ள)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ல, ழ, ள)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ழ, ள, ன)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ள)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ல, ழ)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
17 அறஞ்செய விரும்பு (1)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ள, ன)
17 ஆறுவது சினம் (2)
உடையது விளம்பேல் (5)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ)
17 ஆறுவது சினம் (2)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
17 ஆறுவது சினம் (2)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
17 ஆறுவது சினம் (2)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
17 ஆறுவது சினம் (2)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ழ)
17 ஆறுவது சினம் (2)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
17 ஆறுவது சினம் (2)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
17 ஆறுவது சினம் (2)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ய, ழ, ள)
17 ஆறுவது சினம் (2)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ல, ழ)
17 ஆறுவது சினம் (2)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள)
17 ஆறுவது சினம் (2)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள)
17 ஆறுவது சினம் (2)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள)
17 ஆறுவது சினம் (2)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ல, ள)
17 ஆறுவது சினம் (2)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள)
17 ஆறுவது சினம் (2)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
17 ஆறுவது சினம் (2)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள)
17 ஆறுவது சினம் (2)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ப, ர, ழ, ள)
17 இயல்வது கரவேல் (3)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ள, ன)
17 இயல்வது கரவேல் (3)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ம, ழ, ற, ன)
17 இயல்வது கரவேல் (3)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
17 இயல்வது கரவேல் (3)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ற)
17 ஈவது விலக்கேல் (4)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ற, ன)
17 ஈவது விலக்கேல் (4)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ன)
17 ஈவது விலக்கேல் (4)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ய, ள, ன)
17 ஈவது விலக்கேல் (4)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ற)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ர, ற, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
ஒப்புர வொழுகு (10)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ற, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ, ற, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ற)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ற, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ழ, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ழ, ற, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ழ, ற, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ழ, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ர, ழ, ற)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ற)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ற, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ர, ழ, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ர, ழ, ற, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ற, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ர, ழ)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ழ, ற, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ர, ழ, ன)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ர, ழ, ற)
17 உடையது விளம்பேல் (5)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ன)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ர, ழ, ள, ற, ன)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
பருவத்தே பயிர்செய் (22)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ர, ழ, ள, ன)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ற)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ற, ன)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ள, ற, ன)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள, ன)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ள, ற, ன)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ர, ழ, ள, ற, ன)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள, ன)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ர, ழ, ள, ற, ன)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ழ)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ள, ற)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள, ன)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, ழ, ள, ற)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
17 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, எ, ஔ)
(ங, ண, ந, ப, ய, ழ, ள, ற, ன)
17 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
சனிநீ ராடு (16)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ம, ய, வ, ள, ற)
17 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ந, ர, ள, ன)
17 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ற, ன)
17 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ய, ள, ன)
17 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, வ, ள, ற, ன)
17 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ம, ய, வ, ள)
17 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ம, வ, ற, ன)
17 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ய, ர, வ, ள)
17 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ய, வ, ற)
17 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ப, ள, ற)
17 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
ஞயம்பட வுரை (17)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ல, ள, ன)
17 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ன)
17 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ள, ன)
17 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ய, ர, வ, ள)
17 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ள, ன)
17 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ய, வ, ள, ன)
17 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, வ)
17 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள)
17 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, ர, ள)
17 ஐய மிட்டுண் (9)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, வ, ள, ற)
17 ஐய மிட்டுண் (9)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ந, ழ, ள, ன)
17 ஐய மிட்டுண் (9)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ர, வ, ழ, ள)
17 ஐய மிட்டுண் (9)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
17 ஐய மிட்டுண் (9)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, த, ந, ல, ள)
17 ஒப்புர வொழுகு (10)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள, ற)
17 ஒப்புர வொழுகு (10)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள, ற)
17 ஒப்புர வொழுகு (10)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ம, ள, ற, ன)
17 ஒப்புர வொழுகு (10)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ள)
17 ஒப்புர வொழுகு (10)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ள)
17 ஒப்புர வொழுகு (10)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ய, ள, ற, ன)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, ள)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
ஞயம்பட வுரை (17)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, ந, ள, ற, ன)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ப, ர, ள, ன)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற, ன)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ற, ன)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள, ன)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ள, ன)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ர, ள)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ள, ற)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ள, ற, ன)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, ர, ள, ன)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, ர, ள, ற, ன)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ப, ர, ள)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற, ன)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ள, ற, ன)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள, ற)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, ர, ள, ன)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ம, ள, ற)
17 ஓதுவ தொழியேல் (11)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, ள, ற)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ)
(ங, ஞ, த, ந, ர, ழ, ள)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
சனிநீ ராடு (16)
(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ழ, ள, ற)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(ஞ, ட, ர, ழ, ள, ன)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற, ன)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற, ன)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ள)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற, ன)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ழ, ற, ன)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ)
(ங, ஞ, ண, த, ள, ற, ன)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ண, ர, ழ, ள)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஒ)
(ஞ, த, ந, ழ, ள, ற, ன)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ள, ன)
17 ஔவியம் பேசேல் (12)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
17 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ப, ம, ழ, ற, ன)
17 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ம, ழ, ன)
17 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
ஙப்போல் வளை (15)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ம, ய, ர, ழ)
17 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
இடம்பட வீடெடேல் (18)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ய, ர, ழ, ள)
17 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ம, ர, வ, ழ, ள)
17 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, ர, வ, ழ, ள)
17 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, த, ந, ர, ழ, ள)
17 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, வ, ழ, ள)
17 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, ழ, ள)
17 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ம, வ, ழ, ள)
17 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ம, ர, வ, ழ, ள)
17 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ப, ய, வ, ழ, ள)
17 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ம, ய, ர, ழ, ள)
17 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, வ, ழ, ள)
17 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ம, ய, ள)
17 ஙப்போல் வளை (15)
சனிநீ ராடு (16)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ஞ, ண, த, ம, ய, ழ, ற)
17 ஙப்போல் வளை (15)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, ற)
17 ஙப்போல் வளை (15)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ற)
17 ஙப்போல் வளை (15)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, ழ)
17 ஙப்போல் வளை (15)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ண, ம, ய, ன)
17 ஙப்போல் வளை (15)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ண, த, ந, ம, ய)
17 ஙப்போல் வளை (15)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ)
17 ஙப்போல் வளை (15)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ற, ன)
17 ஙப்போல் வளை (15)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற)
17 ஙப்போல் வளை (15)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ற)
17 சனிநீ ராடு (16)
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ய, வ, ழ, ள)
17 சனிநீ ராடு (16)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ழ, ள)
17 சனிநீ ராடு (16)
வஞ்சகம் பேசேல் (27)
(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ய, ழ, ள, ற)
17 சனிநீ ராடு (16)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, வ, ள, ற)
17 சனிநீ ராடு (16)
இளமையிற் கல் (29)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ப, வ, ழ)
17 சனிநீ ராடு (16)
கேள்வி முயல் (39)
(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ப, ழ, ற)
17 சனிநீ ராடு (16)
சூது விரும்பேல் (48)
(எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ழ, ள, ற)
17 சனிநீ ராடு (16)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ய, ழ, ள)
17 சனிநீ ராடு (16)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ற)
17 சனிநீ ராடு (16)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள, ற)
17 சனிநீ ராடு (16)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ல, ழ, ள, ற)
17 சனிநீ ராடு (16)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ய, வ, ழ, ள)
17 சனிநீ ராடு (16)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ல, ழ)
17 சனிநீ ராடு (16)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ப, ம, வ, ழ, ள, ற)
17 சனிநீ ராடு (16)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ய, வ, ள, ற)
17 சனிநீ ராடு (16)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ய, ல, ள)
17 சனிநீ ராடு (16)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ப, ய, வ, ழ, ள)
17 சனிநீ ராடு (16)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ய, வ, ழ, ள, ற)
17 சனிநீ ராடு (16)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, வ, ழ, ற)
17 சனிநீ ராடு (16)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ப, ள, ற)
17 சனிநீ ராடு (16)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ப, ம, ழ, ள, ற)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ல, ழ, ள, ன)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ந, ழ, ள)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ண, ந, ல, ள, ற, ன)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ல, ழ, ள)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ல, ழ, ள)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ழ, ற, ன)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ழ, ள, ற)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, ந, ள, ற, ன)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ல, ள, ற, ன)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ, ற, ன)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, ந, ழ, ள)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, த, ழ, ற, ன)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, த, ழ, ள, ற)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, த, ந, ழ, ள, ற, ன)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, த, ந, ல, ள)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, ந, ள, ற, ன)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, ழ, ள)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ந, ழ, ள, ற, ன)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, ழ, ள, ற)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ல, ழ)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(இ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, ந, ழ, ள, ன)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, த, ந, ழ, ள, ற)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, ந, ள, ன)
17 ஞயம்பட வுரை (17)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, ந, ழ, ள)
17 இடம்பட வீடெடேல் (18)
இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ய, ர, ழ, ள, ன)
17 இடம்பட வீடெடேல் (18)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற)
17 இடம்பட வீடெடேல் (18)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
17 இடம்பட வீடெடேல் (18)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள)
17 இடம்பட வீடெடேல் (18)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
17 இடம்பட வீடெடேல் (18)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள, ற)
17 இடம்பட வீடெடேல் (18)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
17 இடம்பட வீடெடேல் (18)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ற, ன)
17 இடம்பட வீடெடேல் (18)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
17 இடம்பட வீடெடேல் (18)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ழ, ள)
17 இடம்பட வீடெடேல் (18)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ற)
17 இடம்பட வீடெடேல் (18)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ள, ற)
17 இடம்பட வீடெடேல் (18)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ள, ற)
17 இடம்பட வீடெடேல் (18)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ள, ன)
17 இடம்பட வீடெடேல் (18)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
பருவத்தே பயிர்செய் (22)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ல, ழ, ள, ன)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, வ, ழ, ள, ன)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ப, ய, ழ, ள, ன)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ய, ழ, ள, ன)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ட, வ, ழ, ள, ன)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ப, ர, ல, ழ, ள)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ப, ர, வ, ழ, ன)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ல, ழ, ன)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ய, ல, ள, ன)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ப, ழ, ள, ன)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ய, ர, வ, ள, ன)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ய, ல, ள, ன)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ர, வ, ழ, ள, ன)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ய, ர, வ, ழ, ள, ன)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ய, ழ, ள, ன)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ய, ல, ள)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ப, ய, வ, ழ, ள)
17 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ட, ப, ய, வ, ழ, ள, ன)
17 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ர, ழ, ள, ன)
17 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ழ, ள, ற, ன)
17 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ல, ள, ன)
17 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற, ன)
17 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ள, ற)
17 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ம, ர, ழ, ள, ன)
17 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ர, ள, ன)
17 நன்றி மறவேல் (21)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ள)
17 நன்றி மறவேல் (21)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, ர, ள)
17 நன்றி மறவேல் (21)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ர, ழ, ள)
17 நன்றி மறவேல் (21)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ள)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
இளமையிற் கல் (29)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ன)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ள, ற, ன)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள, ன)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற, ன)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ல, ள, ற, ன)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ல, ழ, ள, ற)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ழ, ள, ற, ன)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ம, ழ, ள, ற)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, ல, ழ, ற, ன)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ல, ள, ற)
17 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ழ, ள)
17 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ர, வ, ள)
17 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ர, ள)
17 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ழ)
17 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ர, வ, ள)
17 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ழ, ள)
17 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ய, ழ, ள)
17 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ர, வ, ழ)
17 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ழ, ள)
17 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ர, வ, ழ, ள)
17 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ய, வ, ழ, ள)
17 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ய, வ, ழ)
17 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ர, ழ, ள)
17 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ர, ள)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
கடிவது மற (32)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
சீர்மை மறவேல் (46)
(உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள, ற)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
தீவினை யகற்று (57)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, ழ, ள)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ம, ர, வ, ழ, ள)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ர, ள, ற)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ம, ழ)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ம, ர, ழ, ள, ற)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ள, ற)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ம, ர, வ, ழ, ள, ற)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, வ, ள, ற)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ம, ர, வ, ழ, ள, ற)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ள)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ர, ழ, ள)
17 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, ள)
17 அரவ மாட்டேல் (25)
தீவினை யகற்று (57)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
17 அரவ மாட்டேல் (25)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
17 அரவ மாட்டேல் (25)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ற)
17 அரவ மாட்டேல் (25)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ள)
17 அரவ மாட்டேல் (25)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ள, ன)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
அனந்த லாடேல் (31)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ர, ழ, ள)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ந, ர, ழ, ள, ன)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ர, ள, ன)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ழ, ன)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ழ, ள)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ழ, ன)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ர, ழ, ள)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, த, ழ, ள, ன)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, த, ர, ழ, ள)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ர, ள, ன)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ள, ன)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ர, ழ, ள)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ந, ழ, ள, ன)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ர, ழ, ள)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ள)
17 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, த, ந, ர, ழ, ள)
17 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
17 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
17 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ழ, ள, ற)
17 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ழ, ள)
17 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
17 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ழ, ன)
17 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ள, ற, ன)
17 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ண, த, ந, ய, ர, ழ, ள)
17 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ய, ழ, ற)
17 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ய, ள, ற)
17 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ள, ன)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
கடிவது மற (32)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ர, ள)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
சீர்மை மறவேல் (46)
(இ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ள, ற)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
தீவினை யகற்று (57)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ள)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, வ, ள)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ர, வ, ள, ற)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, வ, ள)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(இ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, வ, ள, ற)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ம, ர, ள, ற)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(இ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ள, ற)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ப, ம, ர, வ, ள, ற)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, வ, ள, ற)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, வ, ள, ற)
17 அழகலா தனசெயேல் (28)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ள, ற)
17 இளமையிற் கல் (29)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ன)
17 இளமையிற் கல் (29)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ)
17 இளமையிற் கல் (29)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ர, வ, ழ)
17 இளமையிற் கல் (29)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ழ)
17 இளமையிற் கல் (29)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ர, வ, ழ)
17 இளமையிற் கல் (29)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ன)
17 இளமையிற் கல் (29)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, வ, ன)
17 இளமையிற் கல் (29)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, வ, ழ)
17 இளமையிற் கல் (29)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ப)
17 அறனை மறவேல் (30)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள)
17 அறனை மறவேல் (30)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ள)
17 அறனை மறவேல் (30)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள)
17 அனந்த லாடேல் (31)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள, ற)
17 அனந்த லாடேல் (31)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, ழ)
17 அனந்த லாடேல் (31)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ய, ழ, ள, ற)
17 அனந்த லாடேல் (31)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ர, ள)
17 கடிவது மற (32)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள)
17 கடிவது மற (32)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ர, ல, ழ, ள)
17 கடிவது மற (32)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ர, ழ, ள, ன)
17 கடிவது மற (32)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள)
17 கடிவது மற (32)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள, ன)
17 கடிவது மற (32)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, ழ, ள)
17 காப்பது விரதம் (33)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
17 காப்பது விரதம் (33)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ன)
17 காப்பது விரதம் (33)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
17 காப்பது விரதம் (33)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற, ன)
17 காப்பது விரதம் (33)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
17 காப்பது விரதம் (33)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ல, ழ, ள, ற)
17 காப்பது விரதம் (33)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற, ன)
17 காப்பது விரதம் (33)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள)
17 காப்பது விரதம் (33)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
17 காப்பது விரதம் (33)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
17 காப்பது விரதம் (33)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற, ன)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, ள, ன)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ற, ன)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ற, ன)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ள, ற, ன)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ர, ள, ற, ன)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ள)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ள)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, உ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ய, ள, ற, ன)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ர, ள, ற)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ள)
17 கிழமைப் படவாழ் (34)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ய, ள, ற, ன)
17 கீழ்மை யகற்று (35)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ன)
17 கீழ்மை யகற்று (35)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ல, ள)
17 கீழ்மை யகற்று (35)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, வ, ள)
17 கீழ்மை யகற்று (35)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ள, ன)
17 கீழ்மை யகற்று (35)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ள, ன)
17 கீழ்மை யகற்று (35)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(இ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ர, ல, ள, ன)
17 கீழ்மை யகற்று (35)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ர, ல, வ, ள)
17 கீழ்மை யகற்று (35)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ர, வ, ள, ன)
17 கீழ்மை யகற்று (35)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ள, ன)
17 கீழ்மை யகற்று (35)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ர, வ, ள, ன)
17 கீழ்மை யகற்று (35)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, வ, ள, ன)
17 கீழ்மை யகற்று (35)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ர, வ, ள)
17 கீழ்மை யகற்று (35)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, இ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ர, ள)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ழ, ள, ற)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ழ, ள, ற, ன)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ய, ர, ழ, ள)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, ழ, ள, ற)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ர, ள, ற, ன)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள, ன)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ய, ள, ற, ன)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ர, ழ, ள, ற, ன)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, ழ, ள, ன)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ர, ழ)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ள, ற)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, ழ, ள, ன)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ய, ள, ற)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ய, ழ, ள)
17 குணமது கைவிடேல் (36)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ந, ப, ய, ழ, ள, ற, ன)
17 கூடிப் பிரியேல் (37)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, வ, ழ, ள)
17 கூடிப் பிரியேல் (37)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, வ, ழ, ள)
17 கூடிப் பிரியேல் (37)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ழ, ள, ற)
17 கூடிப் பிரியேல் (37)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
17 கூடிப் பிரியேல் (37)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள)
17 கூடிப் பிரியேல் (37)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
17 கூடிப் பிரியேல் (37)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(அ, ஈ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ம, வ, ழ, ற, ன)
17 கூடிப் பிரியேல் (37)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
17 கூடிப் பிரியேல் (37)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, வ, ழ, ள)
17 கூடிப் பிரியேல் (37)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ள, ன)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ற, ன)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற, ன)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, வ, ள, ற)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ள, ன)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற, ன)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற, ன)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, வ, ள, ன)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ய, வ, ள, ற, ன)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ல, ன)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ம, ய, ர, ள, ற)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ள, ற, ன)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ல, ள, ன)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, ர, வ, ள, ற, ன)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ல, ள)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, வ, ள)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, வ, ள)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ன)
17 கெடுப்ப தொழி (38)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ள)
17 கேள்வி முயல் (39)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ)
17 கேள்வி முயல் (39)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ)
17 கேள்வி முயல் (39)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ழ, ன)
17 கேள்வி முயல் (39)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ற, ன)
17 கேள்வி முயல் (39)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ)
17 கேள்வி முயல் (39)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ர, ற, ன)
17 கேள்வி முயல் (39)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ற)
17 கேள்வி முயல் (39)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ)
17 கைவினை கரவேல் (40)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ற)
17 கைவினை கரவேல் (40)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ள, ற)
17 கைவினை கரவேல் (40)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ம, ழ, ள, ற)
17 கைவினை கரவேல் (40)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ய, ள)
17 கைவினை கரவேல் (40)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ள)
17 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
கோதாட் டொழி (42)
(அ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ற, ன)
17 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ழ, ன)
17 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற)
17 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ற, ன)
17 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(அ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ழ, ற, ன)
17 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ழ, ன)
17 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(அ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ற, ன)
17 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ற)
17 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
17 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ழ, ற)
17 கோதாட் டொழி (42)
சூது விரும்பேல் (48)
(அ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற, ன)
17 கோதாட் டொழி (42)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ல, ள, ற)
17 கோதாட் டொழி (42)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, வ, ள, ற)
17 கோதாட் டொழி (42)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ள, ன)
17 கோதாட் டொழி (42)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ள, ற, ன)
17 கோதாட் டொழி (42)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(அ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ற, ன)
17 கோதாட் டொழி (42)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ய, வ, ள, ற, ன)
17 கோதாட் டொழி (42)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ம, ய, ர, ள, ற)
17 கோதாட் டொழி (42)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ள, ற, ன)
17 கோதாட் டொழி (42)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, வ, ற)
17 கோதாட் டொழி (42)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ர, ள, ன)
17 கோதாட் டொழி (42)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(அ, ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, ள, ற)
17 சான்றோ ரினத்திரு (43)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (43)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ழ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (43)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, வ, ழ)
17 சான்றோ ரினத்திரு (43)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ய, வ, ழ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (43)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ம, ல, ழ)
17 சான்றோ ரினத்திரு (43)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ம, ய, ழ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (43)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ழ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (43)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (43)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ப, ய, வ, ழ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (43)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (43)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ய, ழ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (43)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (44)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (44)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ழ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (44)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, வ, ழ)
17 சான்றோ ரினத்திரு (44)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ய, வ, ழ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (44)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ம, ல, ழ)
17 சான்றோ ரினத்திரு (44)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ம, ய, ழ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (44)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ழ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (44)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (44)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ப, ய, வ, ழ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (44)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (44)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ய, ழ, ள)
17 சான்றோ ரினத்திரு (44)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ள)
17 சித்திரம் பேசேல் (45)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
17 சித்திரம் பேசேல் (45)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ழ, ற, ன)
17 சித்திரம் பேசேல் (45)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ய, வ, ழ, ள)
17 சித்திரம் பேசேல் (45)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற)
17 சித்திரம் பேசேல் (45)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ன)
17 சீர்மை மறவேல் (46)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள)
17 சீர்மை மறவேல் (46)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ள)
17 சீர்மை மறவேல் (46)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(இ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ள, ன)
17 சீர்மை மறவேல் (46)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ய, ள, ன)
17 சீர்மை மறவேல் (46)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(இ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ள, ன)
17 சீர்மை மறவேல் (46)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ன)
17 சீர்மை மறவேல் (46)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, உ, எ, ஒ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ப, ய, ழ, ள, ன)
17 சீர்மை மறவேல் (46)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ)
17 சீர்மை மறவேல் (46)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள, ன)
17 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ற, ன)
17 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ப, ம, ழ, ற, ன)
17 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ம, ழ, ன)
17 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, வ, ழ, ற, ன)
17 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ற, ன)
17 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ற)
17 சூது விரும்பேல் (48)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற, ன)
17 சூது விரும்பேல் (48)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற, ன)
17 சூது விரும்பேல் (48)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
17 சூது விரும்பேல் (48)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ழ, ள, ற)
17 சூது விரும்பேல் (48)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ள, ற, ன)
17 சூது விரும்பேல் (48)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ய, ழ, ள, ற)
17 சூது விரும்பேல் (48)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற, ன)
17 சூது விரும்பேல் (48)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ழ, ள, ன)
17 சூது விரும்பேல் (48)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ழ, ள)
17 சூது விரும்பேல் (48)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
17 சூது விரும்பேல் (48)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற)
17 சூது விரும்பேல் (48)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ)
17 சூது விரும்பேல் (48)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ழ, ள, ன)
17 சூது விரும்பேல் (48)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற)
17 சூது விரும்பேல் (48)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(அ, ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற)
17 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள, ற)
17 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ம, ல, ள, ற)
17 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ழ, ற)
17 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள)
17 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ழ, ள, ற)
17 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ல, ள, ற)
17 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ழ, ள)
17 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ம, ள, ற)
17 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
17 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ற)
17 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ல, ழ)
17 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள, ற)
17 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ழ, ள)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள, ன)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ழ, ள)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ய, வ, ழ, ள)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ள, ன)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ன)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ல, வ, ழ, ள)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ல, ழ, ன)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ய, ழ, ள)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள, ன)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, வ, ள, ன)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, வ, ள, ன)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ப, ய, வ, ழ, ள)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ய, ழ, ள, ன)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ப, ய, வ, ழ, ள, ன)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, வ, ழ)
17 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ல, ள)
17 சையெனத் திரியேல் (51)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ம, ழ, ற)
17 சையெனத் திரியேல் (51)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(ஞ, ண, ப, ம, வ, ழ, ள, ற)
17 சையெனத் திரியேல் (51)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, வ, ழ, ள)
17 சையெனத் திரியேல் (51)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ம, வ, ழ, ள, ற)
17 சையெனத் திரியேல் (51)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள)
17 சொற்சோர்வு படேல் (52)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ழ, ள)
17 சொற்சோர்வு படேல் (52)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
17 சொற்சோர்வு படேல் (52)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ம, ய, ழ, ள)
17 சொற்சோர்வு படேல் (52)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ன)
17 சொற்சோர்வு படேல் (52)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ழ, ள)
17 சொற்சோர்வு படேல் (52)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ய, ழ, ள, ன)
17 சொற்சோர்வு படேல் (52)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ம, ழ, ள, ன)
17 சொற்சோர்வு படேல் (52)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ன)
17 சொற்சோர்வு படேல் (52)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ள)
17 சொற்சோர்வு படேல் (52)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ழ, ள)
17 சொற்சோர்வு படேல் (52)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(இ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ன)
17 சோம்பித் திரியேல் (53)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
17 சோம்பித் திரியேல் (53)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
17 சோம்பித் திரியேல் (53)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ற)
17 சோம்பித் திரியேல் (53)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(அ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ழ, ற, ன)
17 சோம்பித் திரியேல் (53)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ழ, ன)
17 சோம்பித் திரியேல் (53)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற, ன)
17 சோம்பித் திரியேல் (53)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ன)
17 சோம்பித் திரியேல் (53)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
17 சோம்பித் திரியேல் (53)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
17 தக்கோ னெனத்திரி (54)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, வ, ள, ற)
17 தக்கோ னெனத்திரி (54)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ல, ள)
17 தக்கோ னெனத்திரி (54)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, வ, ழ, ள)
17 தக்கோ னெனத்திரி (54)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள, ற)
17 தானமது விரும்பு (55)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற)
17 தானமது விரும்பு (55)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
17 தானமது விரும்பு (55)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற)
17 தானமது விரும்பு (55)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, ழ, ற)
17 தானமது விரும்பு (55)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
17 தானமது விரும்பு (55)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
17 தானமது விரும்பு (55)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள)
17 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ற)
17 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள, ற, ன)
17 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ற, ன)
17 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ற)
17 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, வ, ழ, ள, ற, ன)
17 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
நூல்பல கல் (70)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ற, ன)
17 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
17 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள, ன)
17 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
17 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள, ற)
17 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள, ற)
17 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
17 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள, ன)
17 தீவினை யகற்று (57)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ர, ழ, ள)
17 தீவினை யகற்று (57)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ழ, ள)
17 தீவினை யகற்று (57)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ல, ள)
17 தீவினை யகற்று (57)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ர, ழ, ள)
17 தீவினை யகற்று (57)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ர, ழ, ள)
17 தீவினை யகற்று (57)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, ழ, ள)
17 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ம, ர, வ, ழ)
17 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ம, வ, ழ, ள)
17 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ம, ய, ள)
17 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ம, ய, ர, ழ, ள)
17 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, ர, வ, ழ, ள)
17 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, வ, ள)
17 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
17 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
17 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
17 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ம, ய, ர, ழ, ள)
17 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள)
17 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ண, ந, ம, ய, வ, ழ, ள)
17 தூக்கி வினைசெய் (59)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ழ, ள, ற)
17 தூக்கி வினைசெய் (59)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, உ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ர, ள, ற)
17 தூக்கி வினைசெய் (59)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(அ, ஈ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, ல, ழ, ற)
17 தூக்கி வினைசெய் (59)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, உ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள, ற)
17 தூக்கி வினைசெய் (59)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, உ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ம, ழ, ள, ற)
17 தெய்வ மிகழேல் (60)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ர, ள, ற, ன)
17 தெய்வ மிகழேல் (60)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ன)
17 தெய்வ மிகழேல் (60)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ள, ற, ன)
17 தெய்வ மிகழேல் (60)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ர, ள, ன)
17 தெய்வ மிகழேல் (60)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ர, ள, ற, ன)
17 தெய்வ மிகழேல் (60)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ர, ள)
17 தெய்வ மிகழேல் (60)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ள, ற, ன)
17 தெய்வ மிகழேல் (60)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ள, ற, ன)
17 தெய்வ மிகழேல் (60)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ற)
17 தெய்வ மிகழேல் (60)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ர, ள, ன)
17 தெய்வ மிகழேல் (60)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ள, ற)
17 தெய்வ மிகழேல் (60)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
17 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ப, ம, ர, ள, ற, ன)
17 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ள, ற)
17 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
பேதைமை யகற்று (83)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ல, ள, ன)
17 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ல, ள)
17 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
17 தையல்சொல் கேளேல் (62)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ழ, ற, ன)
17 தையல்சொல் கேளேல் (62)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ன)
17 தையல்சொல் கேளேல் (62)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ற, ன)
17 தையல்சொல் கேளேல் (62)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ற, ன)
17 தையல்சொல் கேளேல் (62)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, வ, ழ, ற, ன)
17 தையல்சொல் கேளேல் (62)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, வ, ழ)
17 தையல்சொல் கேளேல் (62)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, வ, ழ, ற)
17 தையல்சொல் கேளேல் (62)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ற)
17 தொன்மை மறவேல் (63)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ர, ழ, ள)
17 தொன்மை மறவேல் (63)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ)
17 தொன்மை மறவேல் (63)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ள)
17 தொன்மை மறவேல் (63)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ர, ழ, ள)
17 தொன்மை மறவேல் (63)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள)
17 தொன்மை மறவேல் (63)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ள)
17 தொன்மை மறவேல் (63)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள)
17 தொன்மை மறவேல் (63)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள)
17 தொன்மை மறவேல் (63)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ)
17 தொன்மை மறவேல் (63)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள)
17 தோற்பன தொடரேல் (64)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ய, வ, ழ, ள)
17 தோற்பன தொடரேல் (64)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
17 தோற்பன தொடரேல் (64)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, வ, ழ, ள)
17 தோற்பன தொடரேல் (64)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ள)
17 தோற்பன தொடரேல் (64)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, வ, ழ, ள)
17 தோற்பன தொடரேல் (64)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, வ, ழ, ள)
17 தோற்பன தொடரேல் (64)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ய, வ, ழ, ள)
17 தோற்பன தொடரேல் (64)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ழ)
17 தோற்பன தொடரேல் (64)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(இ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
17 தோற்பன தொடரேல் (64)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ழ, ள)
17 நன்மை கடைப்பிடி (65)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ழ, ற)
17 நன்மை கடைப்பிடி (65)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ல, ள)
17 நன்மை கடைப்பிடி (65)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ல, ள)
17 நன்மை கடைப்பிடி (65)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள)
17 நன்மை கடைப்பிடி (65)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ர, ள)
17 நாடொப் பனசெய் (66)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ல, வ, ழ, ள, ற)
17 நாடொப் பனசெய் (66)
பேதைமை யகற்று (83)
(இ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ர, ல, வ, ழ, ள)
17 நாடொப் பனசெய் (66)
மோகத்தை முனி (97)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ர, ல, வ, ழ, ள, ற)
17 நாடொப் பனசெய் (66)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ல, ழ, ள, ற)
17 நாடொப் பனசெய் (66)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ம, ல, ள, ற)
17 நிலையிற் பிரியேல் (67)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, வ, ள, ன)
17 நிலையிற் பிரியேல் (67)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ள, ன)
17 நிலையிற் பிரியேல் (67)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(அ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, வ, ழ, ன)
17 நிலையிற் பிரியேல் (67)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, வ, ழ, ள, ன)
17 நீர்விளை யாடேல் (68)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ப, ழ, ற, ன)
17 நீர்விளை யாடேல் (68)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ப, ம, ழ, ற)
17 நீர்விளை யாடேல் (68)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(உ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ம, ழ, ற, ன)
17 நீர்விளை யாடேல் (68)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ற)
17 நீர்விளை யாடேல் (68)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ற, ன)
17 நீர்விளை யாடேல் (68)
பீடு பெறநில் (79)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ழ, ன)
17 நீர்விளை யாடேல் (68)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ப, ற)
17 நீர்விளை யாடேல் (68)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ழ, ன)
17 நீர்விளை யாடேல் (68)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ, ற)
17 நீர்விளை யாடேல் (68)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ழ, ற)
17 நீர்விளை யாடேல் (68)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(உ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ப, ம, ழ, ற, ன)
17 நுண்மை நுகரேல் (69)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, த, ழ, ன)
17 நுண்மை நுகரேல் (69)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, வ, ள, ற, ன)
17 நுண்மை நுகரேல் (69)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ப, ய, வ, ழ, ள)
17 நுண்மை நுகரேல் (69)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ய, ழ, ள, ன)
17 நுண்மை நுகரேல் (69)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ப, ய, ள, ற)
17 நுண்மை நுகரேல் (69)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ப, ழ, ள, ற)
17 நுண்மை நுகரேல் (69)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ள, ன)
17 நூல்பல கல் (70)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, வ, ழ, ற, ன)
17 நூல்பல கல் (70)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, வ, ழ, ற)
17 நெற்பயிர் விளை (71)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ல, ன)
17 நெற்பயிர் விளை (71)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, த, ம, ழ)
17 நெற்பயிர் விளை (71)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ன)
17 நெற்பயிர் விளை (71)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ல, ன)
17 நெற்பயிர் விளை (71)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ல, ழ, ன)
17 நெற்பயிர் விளை (71)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ல, ழ)
17 நெற்பயிர் விளை (71)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த)
17 நெற்பயிர் விளை (71)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ழ)
17 நெற்பயிர் விளை (71)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ம, ழ)
17 நெற்பயிர் விளை (71)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ழ)
17 நெற்பயிர் விளை (71)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ம, ழ, ன)
17 நேர்பட வொழுகு (72)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ல, ள, ன)
17 நேர்பட வொழுகு (72)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ல, ள, ற, ன)
17 நேர்பட வொழுகு (72)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ல, ள)
17 நேர்பட வொழுகு (72)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ள)
17 நேர்பட வொழுகு (72)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ள, ற)
17 நேர்பட வொழுகு (72)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ல, ள, ற)
17 நேர்பட வொழுகு (72)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(இ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ள, ன)
17 நேர்பட வொழுகு (72)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள, ற)
17 நேர்பட வொழுகு (72)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ள)
17 நைவினை நணுகேல் (73)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ய, ர, ள, ற)
17 நைவினை நணுகேல் (73)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற)
17 நைவினை நணுகேல் (73)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ப, ய, ர, ழ, ள)
17 நைவினை நணுகேல் (73)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, ழ, ள, ற)
17 நைவினை நணுகேல் (73)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ப, ய, ழ, ள, ற)
17 நொய்ய வுரையேல் (74)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ம, ழ, ள, ற, ன)
17 நொய்ய வுரையேல் (74)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற, ன)
17 நொய்ய வுரையேல் (74)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ப, ம, ள, ற)
17 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ர, வ, ழ, ள, ன)
17 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ர, வ, ழ, ள)
17 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ம, ர, ழ, ள, ன)
17 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள, ற)
17 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(ஞ, த, ப, ம, ர, ழ, ள, ற)
17 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ம, வ, ழ, ள)
17 பழிப்பன பகரேல் (76)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ய, ள)
17 பழிப்பன பகரேல் (76)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ள)
17 பாம்பொடு பழகேல் (77)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ள, ற, ன)
17 பாம்பொடு பழகேல் (77)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ர, வ, ள, ற, ன)
17 பாம்பொடு பழகேல் (77)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ய, வ, ள, ற, ன)
17 பாம்பொடு பழகேல் (77)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ள, ற)
17 பாம்பொடு பழகேல் (77)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ர, ள, ன)
17 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, வ, ள, ற, ன)
17 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ள)
17 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ர, வ, ள)
17 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ந, ய, ர, வ, ள)
17 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ய, வ, ள, ற, ன)
17 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ள, ற)
17 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற)
17 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ள, ற)
17 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ர, ள, ன)
17 பீடு பெறநில் (79)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ம, ர, வ, ழ, ள, ன)
17 பீடு பெறநில் (79)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, வ, ள, ன)
17 பீடு பெறநில் (79)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ய, ர, வ, ழ, ள)
17 பீடு பெறநில் (79)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ய, ழ, ள, ன)
17 பீடு பெறநில் (79)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ய, ர, வ, ழ)
17 பீடு பெறநில் (79)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள, ன)
17 பீடு பெறநில் (79)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ள)
17 பீடு பெறநில் (79)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ம, ர, ழ, ள)
17 பீடு பெறநில் (79)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, வ, ழ, ள)
17 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ள, ன)
17 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ல, ள)
17 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ள)
17 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ல, ள)
17 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ள, ன)
17 பூமி திருத்தியுண் (81)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
17 பூமி திருத்தியுண் (81)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, வ, ழ, ள)
17 பூமி திருத்தியுண் (81)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
17 பூமி திருத்தியுண் (81)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ல, வ, ழ)
17 பூமி திருத்தியுண் (81)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ள, ற)
17 பூமி திருத்தியுண் (81)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ழ, ள, ன)
17 பூமி திருத்தியுண் (81)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற)
17 பூமி திருத்தியுண் (81)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(அ, ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற)
17 பூமி திருத்தியுண் (81)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ள, ன)
17 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, வ, ழ, ன)
17 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(அ, ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ம, வ, ற, ன)
17 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
மோகத்தை முனி (97)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, வ, ழ, ற)
17 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(அ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ம, வ, ழ)
17 பேதைமை யகற்று (83)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ர, வ, ழ, ள)
17 பேதைமை யகற்று (83)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ன)
17 பேதைமை யகற்று (83)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள)
17 பேதைமை யகற்று (83)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ர, ழ, ள, ன)
17 பையலோ டிணங்கேல் (84)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, வ, ள, ற, ன)
17 பையலோ டிணங்கேல் (84)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ர, வ, ழ, ள, ற)
17 பையலோ டிணங்கேல் (84)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
17 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
மோகத்தை முனி (97)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள)
17 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள)
17 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ள)
17 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற, ன)
17 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, வ, ள, ற)
17 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(அ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள, ன)
17 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ள, ற)
17 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள, ன)
17 மனந்தடு மாறேல் (87)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, வ, ழ, ள)
17 மனந்தடு மாறேல் (87)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, வ, ழ)
17 மனந்தடு மாறேல் (87)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ள)
17 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ப, ய, வ, ழ, ள)
17 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ழ, ள)
17 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ய, ள)
17 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ழ, ள)
17 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ண, த, ந, ப, ய, வ, ழ, ள)
17 மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ள, ற)
17 மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள, ன)
17 மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ய, ர, ழ, ள, ன)
17 மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள, ற)
17 மீதூண் விரும்பேல் (90)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, ழ, ள, ற)
17 மீதூண் விரும்பேல் (90)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
17 மீதூண் விரும்பேல் (90)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள, ற)
17 மீதூண் விரும்பேல் (90)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ய, ழ, ள, ன)
17 மீதூண் விரும்பேல் (90)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ற)
17 மீதூண் விரும்பேல் (90)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(அ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள)
17 மீதூண் விரும்பேல் (90)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ட, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
17 முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ய, வ, ழ, ள, ற)
17 முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, வ, ழ, ற)
17 முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள)
17 முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ள, ற)
17 முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ர, ழ, ள, ற)
17 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ப, ய, வ, ழ)
17 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ய, ள, ன)
17 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ய, ழ, ள, ன)
17 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
17 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, வ, ழ, ள, ற)
17 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ப, ய, ள, ற)
17 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, உ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ய, ழ, ள, ற)
17 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய)
17 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற)
17 மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ப)
17 மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ப, ய, ல)
17 மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ர, ழ)
17 மைவிழியார் மனையகல் (95)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
17 மைவிழியார் மனையகல் (95)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ள, ற)
17 மைவிழியார் மனையகல் (95)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ள, ற)
17 மைவிழியார் மனையகல் (95)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ப, ள, ற)
17 மொழிவ தறமொழி (96)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ப, ர, ள)
17 மோகத்தை முனி (97)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள)
17 மோகத்தை முனி (97)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, ழ, ள, ற)
17 வல்லமை பேசேல் (98)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ள, ற)
17 வாதுமுற் கூறேல் (99)
வீடு பெறநில் (101)
(ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள, ன)
17 வீடு பெறநில் (101)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள)
17 வீடு பெறநில் (101)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ள)
17 வீடு பெறநில் (101)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ம, ர, ழ, ள)
17 வீடு பெறநில் (101)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ம, ய, ழ, ள, ன)
17 உத்தம னாயிரு (102)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ப, ழ, ள, ற)
17 ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ம, ள)
17 ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ள)
17 ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ப, ம, ய, ள, ற)
17 வெட்டெனப் பேசேல் (104)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ர, ள)
17 வேண்டி வினைசெயேல் (105)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, ள)
17 வைகறைத் துயிலெழு (106)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ள)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
இயல்வது கரவேல் (3)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ல, ள, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
இடம்பட வீடெடேல் (18)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
நன்றி மறவேல் (21)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ழ, ள)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
அரவ மாட்டேல் (25)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
இளமையிற் கல் (29)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ழ, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
அறனை மறவேல் (30)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ல, ள, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
கேள்வி முயல் (39)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ழ, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ல, ழ, ள, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ழ, ள, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
நூல்பல கல் (70)
(ஆ, ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ழ, ள, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ழ, ள, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ழ, ள, ன)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ழ, ள)
16 அறஞ்செய விரும்பு (1)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
16 ஆறுவது சினம் (2)
ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ய, ர, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
ஓதுவ தொழியேல் (11)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
ஙப்போல் வளை (15)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ஞ, ட, ண, ந, ய, ர, ழ)
16 ஆறுவது சினம் (2)
ஞயம்பட வுரை (17)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ல, ழ, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
இடம்பட வீடெடேல் (18)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ர, ல, ழ, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ல, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ர, ல, ழ, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ய, ர, ழ, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
பீடு பெறநில் (79)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ)
16 ஆறுவது சினம் (2)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள)
16 ஆறுவது சினம் (2)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ழ, ள)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
சனிநீ ராடு (16)
(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ழ, ள, ற)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள, ன)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ற, ன)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ள, ற, ன)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள, ற)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ழ, ற, ன)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ன)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ள, ற, ன)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ழ, ள, ன)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, ழ, ள, ற, ன)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ழ, ள, ற, ன)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ழ, ள, ன)
16 இயல்வது கரவேல் (3)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ழ, ள, ற)
16 ஈவது விலக்கேல் (4)
ஞயம்பட வுரை (17)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 ஈவது விலக்கேல் (4)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ழ, ள, ன)
16 ஈவது விலக்கேல் (4)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ழ, ள)
16 ஈவது விலக்கேல் (4)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ழ, ற, ன)
16 ஈவது விலக்கேல் (4)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, ர, ழ, ள, ற, ன)
16 ஈவது விலக்கேல் (4)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
16 ஈவது விலக்கேல் (4)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 ஈவது விலக்கேல் (4)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள, ற)
16 ஈவது விலக்கேல் (4)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, ழ, ள, ற)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
ஓதுவ தொழியேல் (11)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ர, ழ, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
நன்றி மறவேல் (21)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ர, ழ)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
பருவத்தே பயிர்செய் (22)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ர, ழ)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ர, ழ, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
வஞ்சகம் பேசேல் (27)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ர, ழ, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
அனந்த லாடேல் (31)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ர, ழ, ற)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ர, ழ, ற)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ழ, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
நூல்பல கல் (70)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ர, ழ, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ழ, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ர, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ழ, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ற, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ர, ழ, ற)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ன)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ற)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
16 உடையது விளம்பேல் (5)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ற)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
ஒப்புர வொழுகு (10)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
ஓதுவ தொழியேல் (11)
(ஆ, ஈ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ள, ற, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
ஔவியம் பேசேல் (12)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள, ற, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
ஙப்போல் வளை (15)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ற, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
ஞயம்பட வுரை (17)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ய, ர, ழ, ள, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ர, ழ, ள)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ள, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ற, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ள, ற, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ழ, ள, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ள, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ழ, ள, ற)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ழ, ள)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ர, ழ, ள, ற)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ர, ழ, ற, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ, ள, ற, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ர, ழ, ள)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ற)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ள, ற)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள, ற)
16 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ள, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
ஔவியம் பேசேல் (12)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ந, ர, ள, ற, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
ஙப்போல் வளை (15)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ந, ம, ய, ர, ற, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ம, ய, வ, ள)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ம, ய, வ, ள)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ள, ற, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ம, ள, ற)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ய, வ, ள, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, வ, ள, ற, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ள, ற)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ப, ம, ர, ள)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, ய, ர, வ, ள)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ம, ர, ள, ற)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ய, ர, ள, ற, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ப, ய, ர, ள)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, வ, ள, ற)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, வ, ள, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ம, ய, ள, ற, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ம, ள, ற, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ம, ர, வ, ள, ற, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, ர, வ, ள, ற, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ய, ர, வ, ள)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ர, வ, ள, ற, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ள, ற, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ய, வ, ள, ற, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ய, ர, வ)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ம, ய, ர, ள, ன)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ம, ய, ள, ற)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, ள, ற)
16 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ப, ம, ய, வ, ள)
16 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
சனிநீ ராடு (16)
(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ல, வ, ள)
16 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ர, ள, ன)
16 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ல, ள)
16 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ள, ன)
16 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ர, ல, வ, ள)
16 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ய, வ, ள, ன)
16 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ல, ன)
16 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ம, ய, ர, ள)
16 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, ம, ர, வ, ள, ன)
16 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ய, ல, ள, ன)
16 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ம, ர, வ, ள, ன)
16 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, வ, ள)
16 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ர, ள, ன)
16 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ல, ள)
16 ஐய மிட்டுண் (9)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ர, வ, ழ, ள, ற)
16 ஐய மிட்டுண் (9)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ந, ழ, ற, ன)
16 ஐய மிட்டுண் (9)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 ஐய மிட்டுண் (9)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ப, ர, ல, ள, ற, ன)
16 ஐய மிட்டுண் (9)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, த, ப, ழ, ற, ன)
16 ஐய மிட்டுண் (9)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ல, ள, ற, ன)
16 ஐய மிட்டுண் (9)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, வ, ழ, ற, ன)
16 ஐய மிட்டுண் (9)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, வ, ள, ற, ன)
16 ஐய மிட்டுண் (9)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ப, ர, வ, ழ, ள)
16 ஐய மிட்டுண் (9)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 ஐய மிட்டுண் (9)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ர, ழ, ள, ன)
16 ஐய மிட்டுண் (9)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ப, வ, ழ, ள)
16 ஒப்புர வொழுகு (10)
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ள)
16 ஒப்புர வொழுகு (10)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(இ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள, ற)
16 ஒப்புர வொழுகு (10)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ள, ற, ன)
16 ஒப்புர வொழுகு (10)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, ள, ன)
16 ஒப்புர வொழுகு (10)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற, ன)
16 ஒப்புர வொழுகு (10)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ள)
16 ஒப்புர வொழுகு (10)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ல, ள, ற)
16 ஒப்புர வொழுகு (10)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ம, ள, ற, ன)
16 ஒப்புர வொழுகு (10)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ம, ல, ற, ன)
16 ஒப்புர வொழுகு (10)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ள, ற, ன)
16 ஒப்புர வொழுகு (10)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ய, ள, ற)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
இடம்பட வீடெடேல் (18)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ம, ர, ள, ற, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ர, ள)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, ள, ற)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ர, ள, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
வஞ்சகம் பேசேல் (27)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ள, ற, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ள, ற)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
இளமையிற் கல் (29)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஆ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ர, ள, ற, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ள, ற, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ள)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ள)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ள, ற)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ள, ற)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ள, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ள)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ள)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ள, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ள, ற, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ம, ர, ள, ற)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ள, ற, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ர, ள, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ர, ள, ற)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள, ன)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ர, ள, ற)
16 ஓதுவ தொழியேல் (11)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ள)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ள, ற)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ர, ள, ன)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ந, ர, ழ, ள, ற, ன)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ழ, ற, ன)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ண, ழ, ள, ன)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ள, ற)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ர, ழ, ள, ற)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, த, ழ, ள, ற, ன)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, த, ழ, ன)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, த, ர, ழ, ள, ற)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ)
(ஞ, ண, த, ர, ழ, ள, ற, ன)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ர, ள, ற, ன)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ர, ழ, ள, ன)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ)
(ஞ, த, ந, ர, ழ, ள, ற, ன)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற, ன)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, ழ, ள, ற)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ள, ற)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ள, ற)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ள, ன)
16 ஔவியம் பேசேல் (12)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ர, ழ, ள, ன)
16 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ய, ள, ற, ன)
16 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ப, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ம, ழ, ள)
16 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ண, ந, ம, ய, வ, ழ, ள)
16 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ம, ழ, ள, ற)
16 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ம, வ, ழ, ள, ற)
16 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(த, ந, ம, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ண, த, ந, ப, ய, வ, ழ, ள)
16 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ய, வ, ழ, ற)
16 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ப, ள, ற)
16 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ம, ய, ழ, ள, ன)
16 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, த, ந, ப, ம, ழ, ள, ற)
16 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ம, ள, ன)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
சனிநீ ராடு (16)
(ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ப, ம, ய, வ, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(இ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, வ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
இளமையிற் கல் (29)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ர, வ, ழ)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ர, வ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ம, வ, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, ய, ர, வ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
கேள்வி முயல் (39)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ர, ழ)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ய, ர, வ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ய, வ, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ய, வ, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
சித்திரம் பேசேல் (45)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, வ, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ய, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ய, வ, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ய, வ, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ய, ர, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ம, ர, வ, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ம, ய, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ப, ம, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, த, ப, ம, ர, வ, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ம, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ர, வ, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ர, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(இ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
16 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ம, ர, ழ, ள)
16 ஙப்போல் வளை (15)
இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ய, ர, ழ, ன)
16 ஙப்போல் வளை (15)
பருவத்தே பயிர்செய் (22)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ஞ, ட, ண, ந, ம, ழ, ற, ன)
16 ஙப்போல் வளை (15)
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ட, ந, ய, ர, ழ)
16 ஙப்போல் வளை (15)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, ழ, ற)
16 ஙப்போல் வளை (15)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ய, ர, ழ, ற, ன)
16 ஙப்போல் வளை (15)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, ற, ன)
16 ஙப்போல் வளை (15)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ஞ, ட, ண, ந, ம, ய, ழ)
16 ஙப்போல் வளை (15)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ஞ, ட, ண, ந, ம, ய, ழ)
16 ஙப்போல் வளை (15)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற, ன)
16 ஙப்போல் வளை (15)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ஞ, ட, ண, ந, ம, ழ, ற)
16 ஙப்போல் வளை (15)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, ழ)
16 ஙப்போல் வளை (15)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, உ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, ழ, ற)
16 ஙப்போல் வளை (15)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ண, ந, ர, ற, ன)
16 ஙப்போல் வளை (15)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, ற, ன)
16 ஙப்போல் வளை (15)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஔ)
(க, ஞ, ண, த, ம, ர, ழ, ற)
16 ஙப்போல் வளை (15)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ண, த, ம, ழ, ற, ன)
16 ஙப்போல் வளை (15)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ற, ன)
16 ஙப்போல் வளை (15)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ற, ன)
16 ஙப்போல் வளை (15)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ற, ன)
16 ஙப்போல் வளை (15)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ற, ன)
16 ஙப்போல் வளை (15)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ண, ய, ர, ழ, ற)
16 ஙப்போல் வளை (15)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ய, ழ, ற, ன)
16 ஙப்போல் வளை (15)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ற)
16 ஙப்போல் வளை (15)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(இ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ர, ழ, ன)
16 ஙப்போல் வளை (15)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
16 ஙப்போல் வளை (15)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ஞ, த, ந, ம, ர, ழ, ற)
16 ஙப்போல் வளை (15)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, ன)
16 சனிநீ ராடு (16)
ஞயம்பட வுரை (17)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ல, ழ, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
இடம்பட வீடெடேல் (18)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ய, ழ, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
(ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ப, ய, ல, வ, ழ, ள)
16 சனிநீ ராடு (16)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ம, ல, வ, ழ, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
பருவத்தே பயிர்செய் (22)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ல, ழ, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, வ, ழ, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
அறனை மறவேல் (30)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ப, ய, ழ, ள)
16 சனிநீ ராடு (16)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ய, ல, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ப, ல, வ, ள)
16 சனிநீ ராடு (16)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ம, வ, ழ, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ல, வ, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ப, ய, ழ, ள)
16 சனிநீ ராடு (16)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ம, வ, ழ, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
தீவினை யகற்று (57)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ல, ழ, ள)
16 சனிநீ ராடு (16)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ம, ய, ல, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, வ, ழ, ள)
16 சனிநீ ராடு (16)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ப, ம, ழ, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ப, ய, வ, ழ, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ம, ய, ல, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ப, ம, ய, ழ, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ப, ம, ழ, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ய, வ, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ல, வ, ழ, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, வ, ழ, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ப, ய, ல, வ, ழ)
16 சனிநீ ராடு (16)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, ல, ள)
16 சனிநீ ராடு (16)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ய, ழ, ள, ற)
16 சனிநீ ராடு (16)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ம, ய, வ, ழ, ள)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
நன்றி மறவேல் (21)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, த, ழ, ள)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
அனந்த லாடேல் (31)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, ழ, ள, ற)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, ந, ல, ள, ற, ன)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, த, ந, ழ, ற, ன)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ல, ழ, ள, ற)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ல, ழ, ள, ன)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, ந, ல, ழ, ள)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, ந, ழ, ள)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ல, ழ, ள, ற)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, த, ந, ள, ற)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, த, ந, ள, ற, ன)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ள, ற, ன)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, த, ழ, ள, ன)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, த, ந, ள, ற)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, த, ழ, ள, ன)
16 ஞயம்பட வுரை (17)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, த, ந, ல, ள, ற)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ர, ழ, ள, ற, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ர, ள, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ழ, ற, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
கோதாட் டொழி (42)
(உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ழ, ள, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ழ, ள, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
நாடொப் பனசெய் (66)
(உ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ர, ழ, ள, ற)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ழ, ற, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ழ, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ள, ற, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ய, ர, ழ, ள, ற)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ழ, ள, ற, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ர, ழ, ள, ற, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ர, ழ, ள, ற, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள, ற)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, உ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, உ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ழ)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள, ற)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள, ன)
16 இடம்பட வீடெடேல் (18)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
அரவ மாட்டேல் (25)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ய, ழ, ள, ன)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ட, ர, ழ, ள, ன)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
வஞ்சகம் பேசேல் (27)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ட, ய, ர, ழ, ள, ன)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ய, ர, ல, ள, ன)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ப, ய, ழ, ள)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ப, ல, ழ, ள)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ப, ர, ள, ன)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ப, ய, ர, ழ, ள)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, வ, ழ, ள, ன)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ர, வ, ழ, ள, ன)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ய, வ, ள)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ய, வ, ழ, ள, ன)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ய, ர, ழ, ள, ன)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ய, ர, ழ, ள, ன)
16 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ப, ர, ள, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
கடிவது மற (32)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ர, ல, ழ, ள, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ர, ழ, ள, ற, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ம, ர, ல, வ, ள, ற, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
கேள்வி முயல் (39)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ர, ழ, ற, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ம, ல, வ, ழ, ள)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ம, ல, வ, ழ, ள)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
சீர்மை மறவேல் (46)
(இ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ழ, ள, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ம, ர, வ, ழ, ற, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ம, ல, ழ, ள, ற)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ல, வ, ழ, ள, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
தீவினை யகற்று (57)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ர, ல, ழ, ள)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ம, ர, ல, ழ, ள, ற)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ர, ள, ற, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ம, ர, ல, ள, ற, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ம, வ, ழ, ள)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ம, ழ, ற, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
நேர்பட வொழுகு (72)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ம, ல, ள, ற, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ம, ர, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ர, வ, ள, ற, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
பீடு பெறநில் (79)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ம, ர, வ, ழ, ள, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ல, வ, ழ, ற, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ம, வ, ள, ற, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ர, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ர, ல, வ, ழ)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(இ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ர, ழ, ள, ன)
16 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ம, ர, ழ, ள, ற)
16 நன்றி மறவேல் (21)
பருவத்தே பயிர்செய் (22)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
16 நன்றி மறவேல் (21)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, ள)
16 நன்றி மறவேல் (21)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ய, ழ)
16 நன்றி மறவேல் (21)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ர, ள)
16 நன்றி மறவேல் (21)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ய, ழ, ள)
16 நன்றி மறவேல் (21)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள)
16 நன்றி மறவேல் (21)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, ழ, ள)
16 நன்றி மறவேல் (21)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, ழ)
16 நன்றி மறவேல் (21)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ர, ழ, ள)
16 நன்றி மறவேல் (21)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ப, ழ)
16 நன்றி மறவேல் (21)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ள)
16 நன்றி மறவேல் (21)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ர, ள)
16 நன்றி மறவேல் (21)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ழ, ள)
16 நன்றி மறவேல் (21)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ய, ழ, ள)
16 நன்றி மறவேல் (21)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ப, ய, ழ, ள)
16 நன்றி மறவேல் (21)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, ழ)
16 நன்றி மறவேல் (21)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ப, ய, ள)
16 நன்றி மறவேல் (21)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ர, ள)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள, ற)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
அறனை மறவேல் (30)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
அனந்த லாடேல் (31)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ழ, ள, ற)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள, ன)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ல, ழ, ள)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ல, ள, ற, ன)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ழ, ற, ன)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ல, ழ, ள, ற)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ல, ள, ற, ன)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ள, ற, ன)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ழ, ள, ன)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ழ, ள, ன)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ம, ழ, ள, ற)
16 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள, ன)
16 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ர, வ, ள)
16 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
16 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ர, வ, ள)
16 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள)
16 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ள)
16 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ர, ழ, ள)
16 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ர, ள)
16 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ர, வ, ள)
16 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ய, ர, வ, ள)
16 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, வ, ள)
16 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ய, ர, ழ, ள)
16 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ட, ந, ய, வ, ழ, ள)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ர, ழ, ள)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
இளமையிற் கல் (29)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, வ, ழ)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ர, வ, ள, ற)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
கேள்வி முயல் (39)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ற)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ர, வ, ள, ற)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ள)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, வ, ழ, ள)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ர, வ, ழ, ள, ற)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
பீடு பெறநில் (79)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ர, வ, ழ, ள)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ள, ற)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, வ, ழ, ள)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, வ, ள, ற)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ர, வ, ழ, ள)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, வ, ழ, ள, ற)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ர, வ, ழ, ள, ற)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, வ, ழ)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ள)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
மோகத்தை முனி (97)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, வ, ழ, ள, ற)
16 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
16 அரவ மாட்டேல் (25)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற, ன)
16 அரவ மாட்டேல் (25)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள, ற)
16 அரவ மாட்டேல் (25)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ற, ன)
16 அரவ மாட்டேல் (25)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ழ, ன)
16 அரவ மாட்டேல் (25)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 அரவ மாட்டேல் (25)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ர, ள, ன)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ழ, ள)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ழ, ள, ன)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ழ, ள)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ள, ன)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ர, ழ, ள)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ர, ழ, ள)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ழ, ன)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ழ, ள, ன)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ள)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ர, ள, ன)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ர, ழ, ள, ன)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ர, ழ)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ழ, ள)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ழ, ள, ன)
16 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ள, ன)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ய, ழ, ள, ன)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ழ, ள, ற)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ர, ழ, ள, ற)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ண, த, ர, ழ, ள, ற, ன)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ய, ர, ழ, ள, ன)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(த, ந, ர, ழ, ள, ற, ன)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ய, ர, ழ, ள)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(த, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ள, ற)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ய, ர, ழ, ள, ன)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, த, ந, ர, ழ, ள, ற)
16 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
இளமையிற் கல் (29)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, வ)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
கீழ்மை யகற்று (35)
(இ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, வ, ள)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஈ, உ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, வ, ள, ற)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ர, வ, ள, ற)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
கேள்வி முயல் (39)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ற)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, வ, ள)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, வ, ள)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ள, ற)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ள, ற)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(இ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ர, ள, ற)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
தொன்மை மறவேல் (63)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(இ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, வ, ள, ற)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ர, வ, ள, ற)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
பேதைமை யகற்று (83)
(இ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, வ, ள)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ர, வ, ள)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, வ, ள, ற)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, வ, ற)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள, ற)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
மோகத்தை முனி (97)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, வ, ள, ற)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(இ, ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, ள, ற)
16 அழகலா தனசெயேல் (28)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ள)
16 இளமையிற் கல் (29)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, வ, ன)
16 இளமையிற் கல் (29)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, வ, ழ)
16 இளமையிற் கல் (29)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, வ, ழ)
16 இளமையிற் கல் (29)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ன)
16 இளமையிற் கல் (29)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ)
16 இளமையிற் கல் (29)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ன)
16 இளமையிற் கல் (29)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ப, ழ, ன)
16 இளமையிற் கல் (29)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ர, வ, ன)
16 இளமையிற் கல் (29)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ர, வ, ழ)
16 இளமையிற் கல் (29)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ர, வ, ழ)
16 இளமையிற் கல் (29)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ப, வ, ழ, ன)
16 இளமையிற் கல் (29)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ர, ழ, ன)
16 இளமையிற் கல் (29)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ர, ழ)
16 இளமையிற் கல் (29)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ர, ழ)
16 அறனை மறவேல் (30)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ள)
16 அறனை மறவேல் (30)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள)
16 அறனை மறவேல் (30)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
16 அறனை மறவேல் (30)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ள)
16 அறனை மறவேல் (30)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ர, ழ, ள)
16 அறனை மறவேல் (30)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ப, ழ)
16 அறனை மறவேல் (30)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ள)
16 அறனை மறவேல் (30)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ர, ழ, ள)
16 அறனை மறவேல் (30)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ள)
16 அறனை மறவேல் (30)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ர, ழ, ள)
16 அறனை மறவேல் (30)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள)
16 அறனை மறவேல் (30)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ப, ய, ழ, ள)
16 அறனை மறவேல் (30)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ)
16 அறனை மறவேல் (30)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ய, ள)
16 அனந்த லாடேல் (31)
கீழ்மை யகற்று (35)
(இ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ர, வ, ள)
16 அனந்த லாடேல் (31)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ழ, ள, ற)
16 அனந்த லாடேல் (31)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ய, ழ, ள)
16 அனந்த லாடேல் (31)
தீவினை யகற்று (57)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ர, ழ, ள)
16 அனந்த லாடேல் (31)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ர, ழ, ள, ற)
16 அனந்த லாடேல் (31)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, வ, ழ, ள, ற)
16 அனந்த லாடேல் (31)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ம, ர, வ, ழ, ள, ற)
16 அனந்த லாடேல் (31)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, வ, ள, ற)
16 அனந்த லாடேல் (31)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, உ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ய, வ, ழ, ள, ற)
16 அனந்த லாடேல் (31)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ள, ற)
16 கடிவது மற (32)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ன)
16 கடிவது மற (32)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ன)
16 கடிவது மற (32)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ன)
16 கடிவது மற (32)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ன)
16 கடிவது மற (32)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ர, ழ, ன)
16 கடிவது மற (32)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 கடிவது மற (32)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள, ன)
16 கடிவது மற (32)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ழ, ன)
16 கடிவது மற (32)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ, ள, ன)
16 கடிவது மற (32)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ர, ழ, ள, ன)
16 கடிவது மற (32)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ன)
16 கடிவது மற (32)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ல, ள, ன)
16 கடிவது மற (32)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ன)
16 கடிவது மற (32)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ய, ழ, ள, ன)
16 கடிவது மற (32)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ள)
16 கடிவது மற (32)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
16 கடிவது மற (32)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ண, ந, ப, ய, ழ, ள, ன)
16 காப்பது விரதம் (33)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள, ன)
16 காப்பது விரதம் (33)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 காப்பது விரதம் (33)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
16 காப்பது விரதம் (33)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள, ற, ன)
16 காப்பது விரதம் (33)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 காப்பது விரதம் (33)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ன)
16 காப்பது விரதம் (33)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ழ, ன)
16 காப்பது விரதம் (33)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, ழ, ள, ற)
16 காப்பது விரதம் (33)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற, ன)
16 காப்பது விரதம் (33)
பீடு பெறநில் (79)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ழ, ள, ன)
16 காப்பது விரதம் (33)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, ழ, ற, ன)
16 காப்பது விரதம் (33)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற, ன)
16 காப்பது விரதம் (33)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ழ, ள)
16 காப்பது விரதம் (33)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 காப்பது விரதம் (33)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ல, ழ)
16 காப்பது விரதம் (33)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ழ, ள, ன)
16 காப்பது விரதம் (33)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
16 காப்பது விரதம் (33)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள, ன)
16 காப்பது விரதம் (33)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 காப்பது விரதம் (33)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ற, ன)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
சீர்மை மறவேல் (46)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ள, ன)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ற, ன)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
தீவினை யகற்று (57)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ல, ள)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஈ, உ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ல, ள, ற)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ல, ள, ற, ன)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ர, ல, ள, ற)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ள, ன)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ய, ள, ற, ன)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ல, ன)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ய, ர, ள, ற)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
பீடு பெறநில் (79)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ர, ள, ன)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ல, ள, ன)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஈ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ள, ற, ன)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ர, ள, ற, ன)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ல, ள)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ள, ற)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ல)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ன)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ர, ள, ன)
16 கிழமைப் படவாழ் (34)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ள, ன)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ர, ள, ன)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, வ, ள, ன)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ல, வ, ள)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ல, வ, ள)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
சித்திரம் பேசேல் (45)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ள, ன)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, வ, ள, ன)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
தானமது விரும்பு (55)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ல, ள)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ல, ன)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ல, ள, ன)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, த, ப, ர, ள)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ர, வ, ள, ன)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ர, வ, ள)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ர, வ, ள, ன)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ர, ள, ன)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ல, ள)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(இ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, வ, ள)
16 கீழ்மை யகற்று (35)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ப, வ, ள, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ழ, ற, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ய, ர, ள, ற, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ழ, ள, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ய, ழ, ள, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ய, ழ, ள, ற)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ற)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ர, ழ, ள)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, ழ, ற, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள, ற, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ள, ற)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ர, ழ, ள, ற, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ய, ர, ழ, ள)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ழ, ள, ற)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ர, ழ, ள, ற)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, ழ, ள, ற)
16 குணமது கைவிடேல் (36)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ர, ள, ன)
16 கூடிப் பிரியேல் (37)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, உ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
16 கூடிப் பிரியேல் (37)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ன)
16 கூடிப் பிரியேல் (37)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ழ, ள, ன)
16 கூடிப் பிரியேல் (37)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற)
16 கூடிப் பிரியேல் (37)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, வ, ழ, ள)
16 கூடிப் பிரியேல் (37)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, உ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ம, வ, ழ, ள, ற)
16 கூடிப் பிரியேல் (37)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ழ, ன)
16 கூடிப் பிரியேல் (37)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ம, ழ, ள, ற)
16 கூடிப் பிரியேல் (37)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ற)
16 கூடிப் பிரியேல் (37)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, வ, ழ)
16 கூடிப் பிரியேல் (37)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ள, ற)
16 கூடிப் பிரியேல் (37)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள, ன)
16 கூடிப் பிரியேல் (37)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள, ற)
16 கூடிப் பிரியேல் (37)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ழ, ள, ன)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
கேள்வி முயல் (39)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ற, ன)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ள, ற)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ல, வ, ள)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ல, வ, ள)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ல, ள, ற)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, வ, ள, ன)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ர, ல, ள)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ர, ல, ள, ற)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ர, வ, ற, ன)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ள)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ம, ர, வ, ள, ற, ன)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ம, ல, வ, ற, ன)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, வ, ள, ற)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ல, வ)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
16 கெடுப்ப தொழி (38)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ண, ந, ம, ய, வ, ள, ற, ன)
16 கேள்வி முயல் (39)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ற, ன)
16 கேள்வி முயல் (39)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ற)
16 கேள்வி முயல் (39)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ன)
16 கேள்வி முயல் (39)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ற)
16 கேள்வி முயல் (39)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ழ, ற)
16 கேள்வி முயல் (39)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ப, ழ, ற, ன)
16 கேள்வி முயல் (39)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ழ, ன)
16 கேள்வி முயல் (39)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ற, ன)
16 கேள்வி முயல் (39)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ர, ற, ன)
16 கேள்வி முயல் (39)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ர, ழ, ன)
16 கேள்வி முயல் (39)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ர, ழ, ற, ன)
16 கேள்வி முயல் (39)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ற, ன)
16 கேள்வி முயல் (39)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ர, ழ)
16 கேள்வி முயல் (39)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ர, ழ)
16 கேள்வி முயல் (39)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ற, ன)
16 கேள்வி முயல் (39)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ப, ழ, ற, ன)
16 கேள்வி முயல் (39)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ர, ழ, ன)
16 கேள்வி முயல் (39)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ற)
16 கேள்வி முயல் (39)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ர, ழ, ற)
16 கைவினை கரவேல் (40)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ள)
16 கைவினை கரவேல் (40)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ழ, ள)
16 கைவினை கரவேல் (40)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ழ, ள)
16 கைவினை கரவேல் (40)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ள, ற)
16 கைவினை கரவேல் (40)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ழ, ள)
16 கைவினை கரவேல் (40)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ற)
16 கைவினை கரவேல் (40)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள, ற)
16 கைவினை கரவேல் (40)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ள)
16 கைவினை கரவேல் (40)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ய, ழ, ள)
16 கைவினை கரவேல் (40)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள, ற)
16 கைவினை கரவேல் (40)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ற)
16 கைவினை கரவேல் (40)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ழ, ள)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ய, ழ, ன)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(அ, ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற, ன)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற, ன)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ழ, ற)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ற, ன)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, த, ய, ழ, ற)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ற, ன)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ற, ன)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(அ, ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ற, ன)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ன)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(அ, ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ற, ன)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(அ, ஆ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ற, ன)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ற)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ய, ழ)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ன)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(அ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ன)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(அ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ)
16 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ய, ழ, ற, ன)
16 கோதாட் டொழி (42)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ல, வ, ள, ன)
16 கோதாட் டொழி (42)
தீவினை யகற்று (57)
(ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ம, ர, ல, ள)
16 கோதாட் டொழி (42)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, வ, ள)
16 கோதாட் டொழி (42)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ள)
16 கோதாட் டொழி (42)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(அ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, வ, ள, ன)
16 கோதாட் டொழி (42)
பீடு பெறநில் (79)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ர, வ, ள, ன)
16 கோதாட் டொழி (42)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ல, ள, ன)
16 கோதாட் டொழி (42)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(அ, ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ம, ல, வ, ற, ன)
16 கோதாட் டொழி (42)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ல, வ, ள, ன)
16 கோதாட் டொழி (42)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, ர, வ, ள, ற, ன)
16 கோதாட் டொழி (42)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ல, ள)
16 கோதாட் டொழி (42)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ர, வ, ள)
16 கோதாட் டொழி (42)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, வ, ள)
16 கோதாட் டொழி (42)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ர, வ, ள, ற)
16 கோதாட் டொழி (42)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஈ, உ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ய, வ, ள, ற, ன)
16 கோதாட் டொழி (42)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ள, ற)
16 கோதாட் டொழி (42)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
16 கோதாட் டொழி (42)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, ள, ற)
16 கோதாட் டொழி (42)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ம, ர, ள, ன)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ல, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, வ, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ல, வ, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ம, வ, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
பீடு பெறநில் (79)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ய, வ, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ய, ல, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, வ, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ல, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, வ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, வ, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (43)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ல, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, வ, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ல, வ, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ம, வ, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
பீடு பெறநில் (79)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ய, வ, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ய, ல, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, வ, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ல, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, வ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, வ, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
16 சான்றோ ரினத்திரு (44)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ழ, ள)
16 சித்திரம் பேசேல் (45)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 சித்திரம் பேசேல் (45)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ய, வ, ழ, ள)
16 சித்திரம் பேசேல் (45)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
16 சித்திரம் பேசேல் (45)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற, ன)
16 சித்திரம் பேசேல் (45)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ற)
16 சித்திரம் பேசேல் (45)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ழ, ன)
16 சித்திரம் பேசேல் (45)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ள, ற, ன)
16 சித்திரம் பேசேல் (45)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ய, ழ, ள, ற)
16 சித்திரம் பேசேல் (45)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 சித்திரம் பேசேல் (45)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 சித்திரம் பேசேல் (45)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
16 சித்திரம் பேசேல் (45)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ழ, ள, ன)
16 சித்திரம் பேசேல் (45)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
தானமது விரும்பு (55)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ள)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள, ன)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, இ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ய, ழ, ள)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ப, ழ, ன)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, த, ழ, ன)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, த, ப, ய, ழ, ள)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ய, ழ, ள, ன)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ள)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள, ன)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, ழ, ள)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ள)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ய, ழ, ள, ன)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ள)
16 சீர்மை மறவேல் (46)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ந, ப, ழ, ள)
16 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ழ, ற)
16 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற)
16 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ழ)
16 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ழ, ற)
16 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ழ)
16 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ம, ர, வ, ழ, ற)
16 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ற, ன)
16 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ம, ர, வ, ழ, ற, ன)
16 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ர, வ, ழ)
16 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ப, ய, வ, ழ, ற, ன)
16 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, வ, ழ, ற)
16 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ம, ய, ர, ழ, ன)
16 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ப, ம, ய, ற)
16 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ம, ர, ழ, ற)
16 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ன)
16 சூது விரும்பேல் (48)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
16 சூது விரும்பேல் (48)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
16 சூது விரும்பேல் (48)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ன)
16 சூது விரும்பேல் (48)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
16 சூது விரும்பேல் (48)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(அ, ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
16 சூது விரும்பேல் (48)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற, ன)
16 சூது விரும்பேல் (48)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 சூது விரும்பேல் (48)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 சூது விரும்பேல் (48)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற, ன)
16 சூது விரும்பேல் (48)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற, ன)
16 சூது விரும்பேல் (48)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
16 சூது விரும்பேல் (48)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 சூது விரும்பேல் (48)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ள, ற)
16 சூது விரும்பேல் (48)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
16 சூது விரும்பேல் (48)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(அ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
16 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ள, ற)
16 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ல, ழ, ள, ற)
16 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ள)
16 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ம, ழ, ள, ற)
16 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ள, ற)
16 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ழ, ள)
16 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள, ற)
16 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
16 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ழ, ள)
16 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ல, ள, ற)
16 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ப, ம, ழ, ள, ற)
16 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ள)
16 செய்வன திருந்தச்செய் (49)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ப, ம, ழ, ள, ற)
16 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள)
16 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ழ, ள, ன)
16 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, ல, ள, ன)
16 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ள)
16 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, வ, ழ, ள)
16 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, ள, ன)
16 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள, ன)
16 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, வ, ள)
16 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, வ, ள, ன)
16 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, வ, ழ, ள, ன)
16 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ள, ன)
16 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ழ, ள, ன)
16 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ழ, ள)
16 சேரிடமறிந்து சேர் (50)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, வ, ழ, ள)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ள, ற)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ழ, ள)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, வ, ழ, ள)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ற)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, வ, ழ, ள, ற)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, வ, ழ, ள, ற)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ம, ழ)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ம, ழ, ள, ற)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ள, ற)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ழ, ள)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, வ, ள, ற)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள, ற)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, வ, ழ)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள, ற)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
16 சையெனத் திரியேல் (51)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ள)
16 சொற்சோர்வு படேல் (52)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ன)
16 சொற்சோர்வு படேல் (52)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 சொற்சோர்வு படேல் (52)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ழ, ள, ன)
16 சொற்சோர்வு படேல் (52)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ள)
16 சொற்சோர்வு படேல் (52)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ள, ன)
16 சொற்சோர்வு படேல் (52)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ய, ழ, ள, ன)
16 சொற்சோர்வு படேல் (52)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ள, ன)
16 சொற்சோர்வு படேல் (52)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ழ, ள, ன)
16 சொற்சோர்வு படேல் (52)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ழ)
16 சொற்சோர்வு படேல் (52)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ன)
16 சொற்சோர்வு படேல் (52)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ன)
16 சொற்சோர்வு படேல் (52)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ய, ழ, ள, ன)
16 சொற்சோர்வு படேல் (52)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ழ, ள)
16 சோம்பித் திரியேல் (53)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(அ, ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
16 சோம்பித் திரியேல் (53)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
16 சோம்பித் திரியேல் (53)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ற)
16 சோம்பித் திரியேல் (53)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 சோம்பித் திரியேல் (53)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற, ன)
16 சோம்பித் திரியேல் (53)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 சோம்பித் திரியேல் (53)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 சோம்பித் திரியேல் (53)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, வ, ழ, ள, ற)
16 சோம்பித் திரியேல் (53)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 சோம்பித் திரியேல் (53)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ழ)
16 சோம்பித் திரியேல் (53)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(அ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
16 சோம்பித் திரியேல் (53)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(அ, ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற)
16 தக்கோ னெனத்திரி (54)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ள, ற)
16 தக்கோ னெனத்திரி (54)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ழ, ள)
16 தக்கோ னெனத்திரி (54)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ல, ள, ற)
16 தக்கோ னெனத்திரி (54)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ல, ள, ற)
16 தக்கோ னெனத்திரி (54)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ம, ழ, ள, ற)
16 தக்கோ னெனத்திரி (54)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ள, ற)
16 தக்கோ னெனத்திரி (54)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ய, ல, ள)
16 தக்கோ னெனத்திரி (54)
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ம, ல, வ, ழ, ற)
16 தக்கோ னெனத்திரி (54)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ம, வ, ழ, ள, ற)
16 தக்கோ னெனத்திரி (54)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, வ, ழ, ள)
16 தக்கோ னெனத்திரி (54)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ழ, ள, ற)
16 தக்கோ னெனத்திரி (54)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
16 தக்கோ னெனத்திரி (54)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ழ, ள)
16 தக்கோ னெனத்திரி (54)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ழ, ள, ற)
16 தானமது விரும்பு (55)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
16 தானமது விரும்பு (55)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
16 தானமது விரும்பு (55)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள, ற)
16 தானமது விரும்பு (55)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 தானமது விரும்பு (55)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ல, ழ, ள, ற)
16 தானமது விரும்பு (55)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
16 தானமது விரும்பு (55)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, ழ, ள, ற)
16 தானமது விரும்பு (55)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ழ)
16 தானமது விரும்பு (55)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ல, ள, ற)
16 தானமது விரும்பு (55)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, ழ, ள, ற)
16 தானமது விரும்பு (55)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
16 தானமது விரும்பு (55)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற)
16 தானமது விரும்பு (55)
பீடு பெறநில் (79)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ய, ழ, ள)
16 தானமது விரும்பு (55)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ய, ல, ள)
16 தானமது விரும்பு (55)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள)
16 தானமது விரும்பு (55)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
16 தானமது விரும்பு (55)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற)
16 தானமது விரும்பு (55)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ல, ழ)
16 தானமது விரும்பு (55)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ய, ழ, ள)
16 தானமது விரும்பு (55)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
16 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
மோகத்தை முனி (97)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ள, ற)
16 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
16 தீவினை யகற்று (57)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள)
16 தீவினை யகற்று (57)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ழ)
16 தீவினை யகற்று (57)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ள)
16 தீவினை யகற்று (57)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ல, ழ)
16 தீவினை யகற்று (57)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ம, ழ, ள)
16 தீவினை யகற்று (57)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள)
16 தீவினை யகற்று (57)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ர, ழ, ள)
16 தீவினை யகற்று (57)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, ழ, ள)
16 தீவினை யகற்று (57)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ல, ழ)
16 தீவினை யகற்று (57)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
16 தீவினை யகற்று (57)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ள)
16 தீவினை யகற்று (57)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ழ, ள)
16 தீவினை யகற்று (57)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ர, ழ, ள)
16 தீவினை யகற்று (57)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ம, ல, ள)
16 தீவினை யகற்று (57)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ழ, ள)
16 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
16 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ம, ர, வ, ழ, ள)
16 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, வ, ள)
16 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, வ, ள)
16 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ம, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ர, வ, ழ, ள)
16 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ய, ர, வ, ழ)
16 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள)
16 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, ழ, ள)
16 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ழ, ள)
16 தூக்கி வினைசெய் (59)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, உ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ழ, ள)
16 தூக்கி வினைசெய் (59)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, உ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ர, ல, ழ, ள, ற)
16 தூக்கி வினைசெய் (59)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(அ, ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ள)
16 தூக்கி வினைசெய் (59)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, உ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ல, ழ)
16 தூக்கி வினைசெய் (59)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ம, ர, ழ, ள, ற)
16 தூக்கி வினைசெய் (59)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள, ற)
16 தூக்கி வினைசெய் (59)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
16 தூக்கி வினைசெய் (59)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, ழ, ள, ற)
16 தூக்கி வினைசெய் (59)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, உ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ல, ழ)
16 தூக்கி வினைசெய் (59)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள, ற)
16 தூக்கி வினைசெய் (59)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(அ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ழ, ள)
16 தூக்கி வினைசெய் (59)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ல, ள, ற)
16 தூக்கி வினைசெய் (59)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(அ, ஈ, உ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ழ, ள)
16 தெய்வ மிகழேல் (60)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ர, ள, ற)
16 தெய்வ மிகழேல் (60)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள, ன)
16 தெய்வ மிகழேல் (60)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ள, ற, ன)
16 தெய்வ மிகழேல் (60)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ர, ள, ற)
16 தெய்வ மிகழேல் (60)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ள, ற, ன)
16 தெய்வ மிகழேல் (60)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ர, ள, ற, ன)
16 தெய்வ மிகழேல் (60)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற, ன)
16 தெய்வ மிகழேல் (60)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற, ன)
16 தெய்வ மிகழேல் (60)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ள, ற, ன)
16 தெய்வ மிகழேல் (60)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற, ன)
16 தெய்வ மிகழேல் (60)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற, ன)
16 தெய்வ மிகழேல் (60)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர)
16 தெய்வ மிகழேல் (60)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, ள, ற)
16 தெய்வ மிகழேல் (60)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ள, ற, ன)
16 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ர, ற, ன)
16 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
தொன்மை மறவேல் (63)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ள)
16 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ள)
16 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, ர, ல, ள, ற)
16 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
நூல்பல கல் (70)
(இ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ர, ள, ற, ன)
16 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ம, ள, ற, ன)
16 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ள, ற, ன)
16 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, ர, ள)
16 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ல)
16 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
மோகத்தை முனி (97)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ல, ள, ற)
16 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(இ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ள, ன)
16 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள, ற, ன)
16 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ள, ற)
16 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ல, ள, ற)
16 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ள)
16 தையல்சொல் கேளேல் (62)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, வ, ழ)
16 தையல்சொல் கேளேல் (62)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ர, வ, ழ, ற)
16 தையல்சொல் கேளேல் (62)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ர, வ, ழ, ற)
16 தையல்சொல் கேளேல் (62)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ப, ம, ர, ழ, ற)
16 தையல்சொல் கேளேல் (62)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, வ, ற, ன)
16 தையல்சொல் கேளேல் (62)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ஞ, ந, ம, ர, வ, ழ, ற, ன)
16 தையல்சொல் கேளேல் (62)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, வ, ற, ன)
16 தையல்சொல் கேளேல் (62)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(இ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ழ, ன)
16 தையல்சொல் கேளேல் (62)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற, ன)
16 தையல்சொல் கேளேல் (62)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, வ, ழ, ற)
16 தையல்சொல் கேளேல் (62)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, ழ, ற)
16 தையல்சொல் கேளேல் (62)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ன)
16 தொன்மை மறவேல் (63)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள)
16 தொன்மை மறவேல் (63)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
16 தொன்மை மறவேல் (63)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
16 தொன்மை மறவேல் (63)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ப, ர, ழ, ள)
16 தொன்மை மறவேல் (63)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள)
16 தோற்பன தொடரேல் (64)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, வ, ழ, ள)
16 தோற்பன தொடரேல் (64)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, வ, ழ, ள)
16 தோற்பன தொடரேல் (64)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ள)
16 தோற்பன தொடரேல் (64)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, ழ, ள)
16 தோற்பன தொடரேல் (64)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ம, வ, ழ, ள)
16 தோற்பன தொடரேல் (64)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, வ, ள)
16 தோற்பன தொடரேல் (64)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, வ, ழ, ள)
16 தோற்பன தொடரேல் (64)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள)
16 தோற்பன தொடரேல் (64)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ழ, ள)
16 தோற்பன தொடரேல் (64)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, வ, ழ, ள)
16 தோற்பன தொடரேல் (64)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள)
16 தோற்பன தொடரேல் (64)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள)
16 நன்மை கடைப்பிடி (65)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ழ, ள, ற)
16 நன்மை கடைப்பிடி (65)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 நன்மை கடைப்பிடி (65)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ய, வ, ழ, ள, ற)
16 நன்மை கடைப்பிடி (65)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ர, ழ, ள, ற)
16 நன்மை கடைப்பிடி (65)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, வ, ழ, ள)
16 நன்மை கடைப்பிடி (65)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ண, த, ய, வ, ழ, ள, ற)
16 நாடொப் பனசெய் (66)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, வ, ழ, ள)
16 நாடொப் பனசெய் (66)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ல, ழ)
16 நாடொப் பனசெய் (66)
நேர்பட வொழுகு (72)
(இ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ம, ல, ள, ற)
16 நாடொப் பனசெய் (66)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(இ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ழ, ள, ற)
16 நாடொப் பனசெய் (66)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ம, ர, வ, ழ, ள, ற)
16 நாடொப் பனசெய் (66)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ம, வ, ள, ற)
16 நாடொப் பனசெய் (66)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(இ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ர, வ, ள, ற)
16 நாடொப் பனசெய் (66)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ர, வ, ழ, ள)
16 நாடொப் பனசெய் (66)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ர, வ, ழ, ள, ற)
16 நாடொப் பனசெய் (66)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ர, ல, ள)
16 நாடொப் பனசெய் (66)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ர, ழ, ள)
16 நாடொப் பனசெய் (66)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ம, ர, ழ, ள, ற)
16 நாடொப் பனசெய் (66)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ம, வ, ழ, ள)
16 நிலையிற் பிரியேல் (67)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ள, ன)
16 நிலையிற் பிரியேல் (67)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
16 நிலையிற் பிரியேல் (67)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(அ, ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ழ, ள, ன)
16 நிலையிற் பிரியேல் (67)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, வ, ழ)
16 நிலையிற் பிரியேல் (67)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ள)
16 நிலையிற் பிரியேல் (67)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, வ, ழ, ள)
16 நிலையிற் பிரியேல் (67)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(அ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ன)
16 நிலையிற் பிரியேல் (67)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ள, ன)
16 நீர்விளை யாடேல் (68)
நூல்பல கல் (70)
(உ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ழ, ற, ன)
16 நீர்விளை யாடேல் (68)
நெற்பயிர் விளை (71)
(உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ழ, ன)
16 நீர்விளை யாடேல் (68)
வல்லமை பேசேல் (98)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ழ, ற, ன)
16 நீர்விளை யாடேல் (68)
வித்தை விரும்பு (100)
(அ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ழ, ற, ன)
16 நீர்விளை யாடேல் (68)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(அ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ப, ம, ழ, ற)
16 நீர்விளை யாடேல் (68)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(அ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ழ)
16 நுண்மை நுகரேல் (69)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ப, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 நுண்மை நுகரேல் (69)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ய, வ, ள, ற, ன)
16 நுண்மை நுகரேல் (69)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ய, வ, ழ, ள, ன)
16 நுண்மை நுகரேல் (69)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 நுண்மை நுகரேல் (69)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 நுண்மை நுகரேல் (69)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, த, ப, ள, ற)
16 நுண்மை நுகரேல் (69)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ய, ள, ன)
16 நுண்மை நுகரேல் (69)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ய, ழ, ள, ற)
16 நூல்பல கல் (70)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ய, ள, ன)
16 நூல்பல கல் (70)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 நூல்பல கல் (70)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ம, ர, ழ, ள, ற)
16 நெற்பயிர் விளை (71)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ம)
16 நெற்பயிர் விளை (71)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ல, ழ, ன)
16 நெற்பயிர் விளை (71)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ழ, ன)
16 நெற்பயிர் விளை (71)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ழ)
16 நெற்பயிர் விளை (71)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ழ)
16 நெற்பயிர் விளை (71)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ன)
16 நேர்பட வொழுகு (72)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ம, ய, ள, ற)
16 நேர்பட வொழுகு (72)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ம, ள, ற, ன)
16 நேர்பட வொழுகு (72)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ள, ன)
16 நேர்பட வொழுகு (72)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ல, ள, ன)
16 நேர்பட வொழுகு (72)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ள, ற, ன)
16 நேர்பட வொழுகு (72)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ய, ள, ற, ன)
16 நேர்பட வொழுகு (72)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ய, ல)
16 நேர்பட வொழுகு (72)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ள, ன)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ப, ம, ர, ழ, ள, ற)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ம, ய, ர, ள, ற)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ம, ய, ர, ழ, ள)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ர, ழ, ள)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ம, ர, ழ, ள, ற)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ய, ர, ழ, ள)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ய, ர, ழ, ள, ற)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, த, ப, ய, ர, ழ)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, த, ப, ள, ற)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ய, ர, ள)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ய, ர, ழ, ள)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ம, ய, ர, ழ, ள)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ழ, ள, ற)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ப, ம, ய, ள, ற)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ம, ர, ள)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ம, ய, ழ, ள)
16 நைவினை நணுகேல் (73)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ட, த, ப, ம, ய, ழ, ள, ற)
16 நொய்ய வுரையேல் (74)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ள, ற, ன)
16 நொய்ய வுரையேல் (74)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ழ, ள, ன)
16 நொய்ய வுரையேல் (74)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ழ, ள, ற, ன)
16 நொய்ய வுரையேல் (74)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
16 நொய்ய வுரையேல் (74)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ழ, ள, ற, ன)
16 நொய்ய வுரையேல் (74)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ப, ழ)
16 நொய்ய வுரையேல் (74)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ப, ள, ற)
16 நொய்ய வுரையேல் (74)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள, ற)
16 நொய்ய வுரையேல் (74)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(இ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள, ன)
16 நொய்ய வுரையேல் (74)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ழ, ள, ன)
16 நொய்ய வுரையேல் (74)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ப, ம, ழ, ள, ற)
16 நொய்ய வுரையேல் (74)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ம, ள, ன)
16 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ர, வ, ள, ற, ன)
16 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ம, ர, வ, ழ, ள, ன)
16 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ம, வ, ள, ற, ன)
16 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ர, வ, ழ, ள)
16 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ர, வ, ழ, ள, ற)
16 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ப, ர, வ, ழ)
16 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ர, ள, ன)
16 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ர, வ, ழ, ள, ற)
16 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ர, ழ, ள, ற, ன)
16 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ம, ர, ழ, ள, ற)
16 பழிப்பன பகரேல் (76)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, வ, ள)
16 பழிப்பன பகரேல் (76)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ய, வ, ள)
16 பழிப்பன பகரேல் (76)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ள, ற)
16 பழிப்பன பகரேல் (76)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, வ, ற)
16 பழிப்பன பகரேல் (76)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ள)
16 பழிப்பன பகரேல் (76)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ள)
16 பழிப்பன பகரேல் (76)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ம, ள, ற)
16 பழிப்பன பகரேல் (76)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள)
16 பாம்பொடு பழகேல் (77)
பீடு பெறநில் (79)
(ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ர, வ, ள, ன)
16 பாம்பொடு பழகேல் (77)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற, ன)
16 பாம்பொடு பழகேல் (77)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, வ, ள, ற)
16 பாம்பொடு பழகேல் (77)
மோகத்தை முனி (97)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, வ, ள, ற)
16 பாம்பொடு பழகேல் (77)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற, ன)
16 பாம்பொடு பழகேல் (77)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற)
16 பாம்பொடு பழகேல் (77)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ள, ற)
16 பாம்பொடு பழகேல் (77)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, வ, ள)
16 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, வ, ள, ன)
16 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, வ, ள, ற)
16 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, வ, ள, ற)
16 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ய, ர, ள, ன)
16 பீடு பெறநில் (79)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, வ, ழ, ள, ன)
16 பீடு பெறநில் (79)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ர, வ, ழ, ள, ன)
16 பீடு பெறநில் (79)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ய, ர, வ, ழ, ள, ன)
16 பீடு பெறநில் (79)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 பீடு பெறநில் (79)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 பீடு பெறநில் (79)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
16 பீடு பெறநில் (79)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ர, ள, ன)
16 பீடு பெறநில் (79)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ம, ய, வ, ழ, ள, ன)
16 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ய, ல, ள, ன)
16 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
மோகத்தை முனி (97)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ய, ல, ள)
16 பூமி திருத்தியுண் (81)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, வ, ழ, ள, ற)
16 பூமி திருத்தியுண் (81)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 பூமி திருத்தியுண் (81)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, ள, ற)
16 பூமி திருத்தியுண் (81)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(அ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ள)
16 பூமி திருத்தியுண் (81)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ட, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, வ, ழ, ற)
16 பேதைமை யகற்று (83)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ர, வ, ழ, ள, ன)
16 பேதைமை யகற்று (83)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, வ, ள, ன)
16 பேதைமை யகற்று (83)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள)
16 பேதைமை யகற்று (83)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, வ, ழ, ள, ன)
16 பையலோ டிணங்கேல் (84)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ர, வ, ழ, ள, ற)
16 பையலோ டிணங்கேல் (84)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ம, ர, ழ, ள, ற)
16 பையலோ டிணங்கேல் (84)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ம, ர, ழ, ள, ற)
16 பையலோ டிணங்கேல் (84)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(த, ந, ம, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள)
16 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள)
16 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ல, ள)
16 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(அ, ஆ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ள, ற, ன)
16 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, வ, ள, ற)
16 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற, ன)
16 மனந்தடு மாறேல் (87)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ய, ழ, ள)
16 மனந்தடு மாறேல் (87)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள)
16 மனந்தடு மாறேல் (87)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ண, ப, ய, வ, ழ, ள)
16 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ந, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ள)
16 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
மோகத்தை முனி (97)
(ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
16 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
16 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ள)
16 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, வ, ழ, ள)
16 மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ய, வ, ழ, ள, ற, ன)
16 மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ர, ழ, ள, ற)
16 மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ழ, ள)
16 மீதூண் விரும்பேல் (90)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ள, ன)
16 மீதூண் விரும்பேல் (90)
உத்தம னாயிரு (102)
(எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ற)
16 முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ள, ற)
16 முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள, ற)
16 முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ர, ள)
16 முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ட, ண, ப, ய, வ, ழ, ள, ற)
16 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ப, ய, வ, ழ, ள, ற)
16 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஒ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
16 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, வ, ழ)
16 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
மோகத்தை முனி (97)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, வ, ழ, ற)
16 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற)
16 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ற)
16 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, வ, ழ)
16 மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ல, ழ)
16 மைவிழியார் மனையகல் (95)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
16 மைவிழியார் மனையகல் (95)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
16 மோகத்தை முனி (97)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள, ற)
16 வல்லமை பேசேல் (98)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ள, ன)
16 வாதுமுற் கூறேல் (99)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ள)
16 வாதுமுற் கூறேல் (99)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(இ, ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
16 வாதுமுற் கூறேல் (99)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள, ன)
16 வாதுமுற் கூறேல் (99)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(இ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள, ன)
16 வித்தை விரும்பு (100)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(அ, ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ழ, ள, ற)
16 வீடு பெறநில் (101)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ர, ள, ன)
16 உத்தம னாயிரு (102)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற)
16 உத்தம னாயிரு (102)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
16 ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ள, ற)
16 வேண்டி வினைசெயேல் (105)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(அ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ப, ம, ழ, ள)
16 வேண்டி வினைசெயேல் (105)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஔ)
(க, ங, த, ந, ப, ம, ழ, ள, ற)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
ஆறுவது சினம் (2)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
ஐய மிட்டுண் (9)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, த, ந, ல, ழ, ள, ன)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
ஒப்புர வொழுகு (10)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ல, ள, ன)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
ஔவியம் பேசேல் (12)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
வஞ்சகம் பேசேல் (27)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
கடிவது மற (32)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ல, ழ, ள, ன)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள, ன)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
சித்திரம் பேசேல் (45)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ல, ழ, ள)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ல, ழ, ன)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ந, ல, ழ, ள, ன)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ல, ள, ன)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
15 அறஞ்செய விரும்பு (1)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
இயல்வது கரவேல் (3)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
ஒப்புர வொழுகு (10)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ல, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
ஔவியம் பேசேல் (12)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
பருவத்தே பயிர்செய் (22)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
வஞ்சகம் பேசேல் (27)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
இளமையிற் கல் (29)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ழ)
15 ஆறுவது சினம் (2)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ல, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ல, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
கேள்வி முயல் (39)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ழ)
15 ஆறுவது சினம் (2)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ல, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ர, ழ)
15 ஆறுவது சினம் (2)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ல, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ல, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, ல, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
நூல்பல கல் (70)
(ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ர, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ல, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, ர, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ல, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
15 ஆறுவது சினம் (2)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
உடையது விளம்பேல் (5)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
ஙப்போல் வளை (15)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ழ, ற, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
ஞயம்பட வுரை (17)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
இடம்பட வீடெடேல் (18)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ப, ழ, ள, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ழ, ள, ற, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ள)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ழ, ள, ற)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ள, ற)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ள, ற, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ம, ள, ற, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ழ, ள)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ழ, ள)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ள, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ழ, ள, ற)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ள)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ள, ற, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ம, ழ, ள, ற, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள, ற)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ம, ள, ற)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள, ற)
15 இயல்வது கரவேல் (3)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ழ, ள)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
உடையது விளம்பேல் (5)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ற, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
(ஆ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ய, ர, ழ, ள)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
சனிநீ ராடு (16)
(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ய, ழ, ள, ற)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ர, ழ, ள, ற, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, ழ, ள, ற)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஆ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ழ, ள, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ள, ற)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, ழ, ள)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, ழ, ள)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ழ, ள, ற)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ள, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ழ, ள, ற)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, ழ, ள)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ழ, ள, ற)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ர, ள, ற, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள, ற)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ள, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ள, ற, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ம, ர, ழ, ள, ற, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, ள, ற, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள, ற, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ர, ழ, ள)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ர, ழ)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ள, ற)
15 ஈவது விலக்கேல் (4)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, ழ, ள)
15 உடையது விளம்பேல் (5)
ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ற, ன)
15 உடையது விளம்பேல் (5)
ஔவியம் பேசேல் (12)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ற, ன)
15 உடையது விளம்பேல் (5)
ஙப்போல் வளை (15)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ற, ன)
15 உடையது விளம்பேல் (5)
ஞயம்பட வுரை (17)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, ந, ழ, ற, ன)
15 உடையது விளம்பேல் (5)
இடம்பட வீடெடேல் (18)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ற, ன)
15 உடையது விளம்பேல் (5)
அரவ மாட்டேல் (25)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற, ன)
15 உடையது விளம்பேல் (5)
இளமையிற் கல் (29)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ன)
15 உடையது விளம்பேல் (5)
அறனை மறவேல் (30)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ)
15 உடையது விளம்பேல் (5)
கடிவது மற (32)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ன)
15 உடையது விளம்பேல் (5)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ர, ழ, ற, ன)
15 உடையது விளம்பேல் (5)
சித்திரம் பேசேல் (45)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ற, ன)
15 உடையது விளம்பேல் (5)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ய, ர, ள, ற, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ப, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
இடம்பட வீடெடேல் (18)
(ஆ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
நன்றி மறவேல் (21)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ர, ழ, ள)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
வஞ்சகம் பேசேல் (27)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
இளமையிற் கல் (29)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ழ, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
அனந்த லாடேல் (31)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ர, ழ, ள, ற)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
சித்திரம் பேசேல் (45)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ற, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ள, ற, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ழ, ள, ற)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ய, ர, ழ, ள, ற)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
15 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ள, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ய, ர, வ, ள)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
இடம்பட வீடெடேல் (18)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ர, வ, ள, ற, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
நன்றி மறவேல் (21)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ய, ர, ள)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
பருவத்தே பயிர்செய் (22)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, ள, ற, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, ர, வ, ள, ற)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
அரவ மாட்டேல் (25)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ய, ள, ற, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
வஞ்சகம் பேசேல் (27)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
இளமையிற் கல் (29)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ப, ர, வ, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
அறனை மறவேல் (30)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ப, ய, ர, ள)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ள, ற, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ப, ர, வ, ள, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ம, வ, ள, ற, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ம, வ, ள, ற)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ப, ம, ர, வ, ற, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ர, வ, ள, ற, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, ய, ர, வ, ள, ற, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ம, ய, ர, வ, ள, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, வ, ள, ற, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ர, வ, ள, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ம, வ, ள, ற, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ப, ய, ர, ள, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ள, ற, ன)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ப, வ, ள, ற)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, ய, ர, ள, ற)
15 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ட, ந, ப, ம, ய, வ, ள, ற, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
ஐய மிட்டுண் (9)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ர, ல, வ, ள, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
ஓதுவ தொழியேல் (11)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, ள, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, ய, ர, வ, ள)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
ஙப்போல் வளை (15)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ட, ண, ந, ம, ய, ர, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
இடம்பட வீடெடேல் (18)
(ஆ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
அரவ மாட்டேல் (25)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ள, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
கேள்வி முயல் (39)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ள, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ள, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, வ, ள)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ல, ள)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, ல, ள)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, வ, ள)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, ல, ள)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, ல, ள, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ர, ள)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ள)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ல, ள, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, வ, ள, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ய, ர, வ, ள, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ல, வ, ள, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, வ, ள, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ய, ர, வ, ள)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ர, ள, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, வ, ள)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, ள, ன)
15 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ய, வ, ள)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
ஓதுவ தொழியேல் (11)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ப, ர, ள, ற, ன)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ர, வ, ழ, ள)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
பருவத்தே பயிர்செய் (22)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ல, ழ, ள, ற, ன)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
வஞ்சகம் பேசேல் (27)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, த, ந, ர, ழ, ள, ற, ன)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ப, ல, வ, ழ, ள)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ப, ல, வ, ழ, ள)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ந, ப, ழ, ள, ன)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ப, ல, ழ, ள, ற)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ப, வ, ழ, ள, ற)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, ல, ழ, ள, ற)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ர, ள, ற, ன)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ர, வ, ழ, ற, ன)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ப, ர, ழ, ள)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ர, ல, வ, ழ, ள, ற)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, த, ல, ழ, ன)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ப, ர, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ந, வ, ள, ற)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ந, ர, வ, ள, ற, ன)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ப, ர, வ, ழ, ள)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ப, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ர, ல, வ, ழ)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ந, ப, ள, ற)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, த, ர, ழ, ள, ன)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ந, ப, ல, ள, ற)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ந, ர, ழ, ள, ற)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ர, ள, ன)
15 ஐய மிட்டுண் (9)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, த, ந, ப, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
ஔவியம் பேசேல் (12)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ள, ற, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ம, ய, ள)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
சனிநீ ராடு (16)
(ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ம, ய, ல, ள, ற)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
இடம்பட வீடெடேல் (18)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ள, ற, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ய, ல, ள, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ல, ள, ற, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
நன்றி மறவேல் (21)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ய, ள)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ள, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
இளமையிற் கல் (29)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
அனந்த லாடேல் (31)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ள, ற)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ய, ல, ள)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ய, ல, ள)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ய, ள, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ள, ற, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ல, ள, ற)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ல, ள)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ற, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ள)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ள)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ம, ல, ள, ற)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ம, ள, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ம, ல, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, த, ம, ய, ள, ற)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ள, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ய, ல, ள, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ல, ள)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ள, ற, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ள, ற)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(இ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ள, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ள, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள, ன)
15 ஒப்புர வொழுகு (10)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ய, ள)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
ஔவியம் பேசேல் (12)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ள, ற, ன)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ம, ள, ற, ன)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
ஙப்போல் வளை (15)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, ற, ன)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
நன்றி மறவேல் (21)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ர, ள)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
பருவத்தே பயிர்செய் (22)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள, ற, ன)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
அரவ மாட்டேல் (25)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ள, ற, ன)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
அறனை மறவேல் (30)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
அனந்த லாடேல் (31)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ர, ள, ற)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
கடிவது மற (32)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ள, ன)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ர, ள, ற, ன)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ள, ற)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
சித்திரம் பேசேல் (45)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற, ன)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற, ன)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ள, ற)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ற, ன)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
நூல்பல கல் (70)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ர, ள, ற, ன)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ம, ர, ள, ற, ன)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள, ற)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ர, ள, ற, ன)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள, ற)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ள, ற, ன)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற, ன)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள, ற)
15 ஓதுவ தொழியேல் (11)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ள, ன)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
ஞயம்பட வுரை (17)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ண, த, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ட, ர, ழ, ள, ற, ன)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ர, ழ, ள)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
அனந்த லாடேல் (31)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ண, ர, ழ, ள, ற)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
கடிவது மற (32)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள, ன)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ர, ள, ற, ன)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ற, ன)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ள)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ண, த, ர, ழ, ள, ற)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, த, ழ, ள, ற, ன)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ள, ன)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ர, ழ)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
15 ஔவியம் பேசேல் (12)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, த, ந, ர, ழ, ள, ற)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
இடம்பட வீடெடேல் (18)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ட, ப, ய, வ, ழ, ள, ன)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ம, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ந, ய, வ, ழ, ள)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ம, வ, ழ, ள, ற)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ந, ப, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ம, ய, வ, ள, ற, ன)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ய, ழ, ற, ன)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ண, ந, ப, ம, ய, வ, ள, ற, ன)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ப, ம, ழ, ள, ற)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ள, ற, ன)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ண, ந, ப, ம, ய, ள, ற, ன)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ண, ந, ம, ய, வ, ழ, ள)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ய, வ, ழ, ள, ற)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ண, த, ப, ம, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ம, ய, வ, ழ, ள, ன)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ம, வ, ள, ற, ன)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ப, ய, வ, ழ, ள)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(த, ந, ப, ய, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ய, ள, ன)
15 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ப, ம, ய, ள, ற)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
நன்றி மறவேல் (21)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ப, ய, ர, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ர, வ, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
அரவ மாட்டேல் (25)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ய, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
வஞ்சகம் பேசேல் (27)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, த, ந, ய, ர, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
கடிவது மற (32)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ம, ய, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ம, ய, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ந, ம, ய, ர, வ, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ர, வ, ழ)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ம, ய, வ, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ப, ய, வ, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ப, ம, ய, ர, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ம, ய, வ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ய, ர, வ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ம, ய, ர, வ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, த, ந, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ய, ர, வ, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
வல்லமை பேசேல் (98)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ய, ர, ழ, ள)
15 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ம, ய, வ, ழ, ள)
15 ஙப்போல் வளை (15)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ட, ண, த, ந, ர, ழ, ன)
15 ஙப்போல் வளை (15)
கடிவது மற (32)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ன)
15 ஙப்போல் வளை (15)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற, ன)
15 ஙப்போல் வளை (15)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ர, ன)
15 ஙப்போல் வளை (15)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ம, ழ, ற, ன)
15 ஙப்போல் வளை (15)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ய, ழ, ற, ன)
15 ஙப்போல் வளை (15)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, ற, ன)
15 ஙப்போல் வளை (15)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ழ, ன)
15 ஙப்போல் வளை (15)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற, ன)
15 ஙப்போல் வளை (15)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற)
15 ஙப்போல் வளை (15)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ழ)
15 ஙப்போல் வளை (15)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, த, ய, ழ, ற, ன)
15 ஙப்போல் வளை (15)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, த, ம, ய, ர, ழ, ற)
15 ஙப்போல் வளை (15)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ம, ர, ழ, ற, ன)
15 ஙப்போல் வளை (15)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ர, ழ, ன)
15 ஙப்போல் வளை (15)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ன)
15 ஙப்போல் வளை (15)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ழ, ற, ன)
15 ஙப்போல் வளை (15)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ஞ, ட, ண, த, ந, ய, ர, ழ)
15 ஙப்போல் வளை (15)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ர, ழ, ன)
15 ஙப்போல் வளை (15)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ய, ழ)
15 சனிநீ ராடு (16)
நன்றி மறவேல் (21)
(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ப, ய, ழ, ள)
15 சனிநீ ராடு (16)
கடிவது மற (32)
(ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ல, ழ, ள)
15 சனிநீ ராடு (16)
காப்பது விரதம் (33)
(ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, ழ, ள, ற)
15 சனிநீ ராடு (16)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ப, ம, ய, ழ, ள, ற)
15 சனிநீ ராடு (16)
கோதாட் டொழி (42)
(ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ம, ய, ல, வ, ள, ற)
15 சனிநீ ராடு (16)
சித்திரம் பேசேல் (45)
(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, வ, ழ, ள, ற)
15 சனிநீ ராடு (16)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ப, ம, ய, வ, ழ, ற)
15 சனிநீ ராடு (16)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ம, ய, வ, ள, ற)
15 சனிநீ ராடு (16)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, வ, ழ, ள)
15 சனிநீ ராடு (16)
மோகத்தை முனி (97)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, ல, வ, ழ, ள, ற)
15 சனிநீ ராடு (16)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, ல, ழ, ள, ற)
15 சனிநீ ராடு (16)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ய, ழ, ள)
15 சனிநீ ராடு (16)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ய, ழ, ள, ற)
15 சனிநீ ராடு (16)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ப, ம, ய, வ, ழ, ள, ற)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
இடம்பட வீடெடேல் (18)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, த, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ல, ழ, ள, ற, ன)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
பருவத்தே பயிர்செய் (22)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ல, ழ, ள, ற, ன)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
இளமையிற் கல் (29)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, த, ந, ழ, ன)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, த, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
கேள்வி முயல் (39)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, த, ந, ழ, ற, ன)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, த, ந, ழ, ள, ற)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
சித்திரம் பேசேல் (45)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, த, ழ, ள, ன)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, த, ழ, ள, ற, ன)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, த, ல, ழ, ன)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ண, த, ல, ள, ற, ன)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, ந, ல, ள, ன)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ண, ந, ல, ழ, ள, ற)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ழ, ள, ற)
15 ஞயம்பட வுரை (17)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
பருவத்தே பயிர்செய் (22)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ய, ர, ழ, ள)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ள, ற)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ர, ழ, ள, ன)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
இளமையிற் கல் (29)
(ஆ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ர, ழ, ன)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
காப்பது விரதம் (33)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ழ, ற, ன)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
தானமது விரும்பு (55)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ழ, ள, ன)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ந, ர, ழ, ள, ற)
15 இடம்பட வீடெடேல் (18)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ர, ல, வ, ழ, ள, ன)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
அறனை மறவேல் (30)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ப, ய, ர, ழ, ள)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
அனந்த லாடேல் (31)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ய, ர, ழ, ள, ன)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ய, ர, ல, வ, ள, ன)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
கேள்வி முயல் (39)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ப, ர, ழ, ன)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ய, ர, ல, வ, ள, ன)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ட, ப, ய, ல, வ, ழ, ள)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ட, ப, ய, ல, வ, ழ, ள)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
சித்திரம் பேசேல் (45)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ய, வ, ழ, ள, ன)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ப, ய, ர, வ, ழ, ன)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ய, ல, ழ, ள)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ப, ர, ல, ழ, ள)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ப, ய, ர, ழ, ள)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ய, ர, வ, ழ, ள, ன)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ப, ய, ர, ல, வ, ழ)
15 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ப, ய, ர, ழ, ள, ன)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
நன்றி மறவேல் (21)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ர, ழ, ள)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
பருவத்தே பயிர்செய் (22)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ம, ல, ழ, ள, ற, ன)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ர, வ, ழ, ள)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
வஞ்சகம் பேசேல் (27)
(இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ர, ழ, ள, ற, ன)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ம, ர, வ, ள, ற)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
இளமையிற் கல் (29)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ர, வ, ழ, ன)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ல, ழ, ள, ற, ன)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ர, ல, ள, ற, ன)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
கீழ்மை யகற்று (35)
(இ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ர, ல, வ, ள, ன)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஈ, உ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ம, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ழ, ள, ற)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ம, ர, ல, வ, ள, ற, ன)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ம, வ, ழ, ள, ற)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ல, வ, ழ, ள, ற)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ல, ழ, ள, ற)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
தொன்மை மறவேல் (63)
(இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ர, ழ, ள)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ம, ல, ழ, ன)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, ர, ழ, ள, ற)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ம, வ, ள, ற)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ம, ர, வ, ள, ற, ன)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ம, ர, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ர, வ, ழ, ள)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ர, வ, ழ, ள, ற)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ர, ல, ள, ன)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
மோகத்தை முனி (97)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ர, ல, வ, ழ, ள, ற)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ம, ர, ழ, ள, ற)
15 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ட, ம, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 நன்றி மறவேல் (21)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ர, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ர, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ப, ர, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ய, ர, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ர, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ய, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ழ)
15 நன்றி மறவேல் (21)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ர, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ய, ர, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ர, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ய, ர, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ய, ர, ழ, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ப, ள)
15 நன்றி மறவேல் (21)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ப, ர, ழ, ள)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
அரவ மாட்டேல் (25)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
வஞ்சகம் பேசேல் (27)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
கடிவது மற (32)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ல, ழ, ள, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள, ற, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ல, ள, ற, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
கேள்வி முயல் (39)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ழ, ள, ற)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ல, ழ, ள)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ல, ழ, ள)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ழ, ற, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ல, ழ, ள, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ல, ழ, ள, ற)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ள, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
நூல்பல கல் (70)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ள, ற, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ம, ல, ழ, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ள, ற, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள, ற)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ள, ற, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள, ன)
15 பருவத்தே பயிர்செய் (22)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ம, ழ, ள, ற, ன)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
இயல்பலா தனசெயேல் (24)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ர, வ, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
அரவ மாட்டேல் (25)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ந, ர, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
வஞ்சகம் பேசேல் (27)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ந, ய, ர, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
இளமையிற் கல் (29)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ர, வ, ழ)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ர, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
கேள்வி முயல் (39)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ர, ழ)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ய, வ, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ய, வ, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ர, வ, ழ)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ய, வ, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, வ, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ய, ர, வ, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ய, வ, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, வ, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, வ, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, வ, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, ர, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ய, ர, வ, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ய, ர, வ, ழ)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ர, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ய, ர, ழ, ள)
15 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, வ, ழ, ள)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
அரவ மாட்டேல் (25)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
வஞ்சகம் பேசேல் (27)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ழ, ள, ற)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
அறனை மறவேல் (30)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ழ, ள)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஈ, உ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, வ, ழ, ள, ற)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ழ, ள, ற)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, வ, ழ, ள)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, வ, ழ, ள)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, வ, ழ, ற)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ள, ற)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, ழ, ள, ற)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ள, ற)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, வ, ழ, ற)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ம, வ, ழ, ள)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ர, வ, ள, ற)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ழ, ற)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ந, ம, ர, ழ, ள, ற)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, வ, ழ, ள)
15 இயல்பலா தனசெயேல் (24)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ம, வ, ழ, ள, ற)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள, ற)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
கீழ்மை யகற்று (35)
(இ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ள, ன)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ழ, ற, ன)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ற)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ற, ன)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ழ, ள, ற)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, ப, ய, ழ, ள, ற)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ழ, ள, ற, ன)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
பீடு பெறநில் (79)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ழ, ள, ன)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
பேதைமை யகற்று (83)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ன)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ய, ழ, ள)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ள, ற)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ழ, ற)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
மோகத்தை முனி (97)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ழ, ள, ற)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ழ, ள, ன)
15 அரவ மாட்டேல் (25)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ந, ப, ழ, ள, ற)
15 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
15 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஆ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ர, ள, ன)
15 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
15 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ர, ழ, ன)
15 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
15 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
15 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
15 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ழ, ள, ன)
15 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ர, ழ, ள, ன)
15 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ந, ழ, ள, ன)
15 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ழ, ள, ன)
15 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ர, ழ, ள, ன)
15 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, ந, ழ, ள)
15 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ண, த, ந, ர, ழ, ள)
15 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ந, ழ, ள, ன)
15 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
அழகலா தனசெயேல் (28)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ர, ள, ற)
15 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ர, ள, ன)
15 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ந, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
15 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ய, ழ, ற, ன)
15 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ண, த, ந, ய, ழ, ள, ன)
15 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
15 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
15 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ழ, ள, ன)
15 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, த, ய, ள, ற, ன)
15 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, த, ய, ர, ழ, ள, ற)
15 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ழ, ள, ற, ன)
15 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ய, ர, ழ, ள, ற)
15 வஞ்சகம் பேசேல் (27)
மோகத்தை முனி (97)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ய, ர, ழ, ள, ற)
15 அழகலா தனசெயேல் (28)
அறனை மறவேல் (30)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள)
15 அழகலா தனசெயேல் (28)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ள, ற)
15 அழகலா தனசெயேல் (28)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ர, வ, ள, ற)
15 அழகலா தனசெயேல் (28)
சித்திரம் பேசேல் (45)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ள, ற)
15 அழகலா தனசெயேல் (28)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, வ, ற)
15 அழகலா தனசெயேல் (28)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ள, ற)
15 அழகலா தனசெயேல் (28)
நாடொப் பனசெய் (66)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ர, வ, ள, ற)
15 அழகலா தனசெயேல் (28)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, வ)
15 அழகலா தனசெயேல் (28)
வல்லமை பேசேல் (98)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ள, ற)
15 அழகலா தனசெயேல் (28)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, வ, ள, ற)
15 அழகலா தனசெயேல் (28)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, வ, ள)
15 அழகலா தனசெயேல் (28)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(இ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ம, வ, ள, ற)
15 இளமையிற் கல் (29)
அனந்த லாடேல் (31)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ர, வ, ழ)
15 இளமையிற் கல் (29)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ன)
15 இளமையிற் கல் (29)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ர, ழ, ன)
15 இளமையிற் கல் (29)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ழ, ன)
15 இளமையிற் கல் (29)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, வ, ன)
15 இளமையிற் கல் (29)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, வ, ழ)
15 இளமையிற் கல் (29)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ழ, ன)
15 இளமையிற் கல் (29)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, உ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ழ)
15 இளமையிற் கல் (29)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, த, ப, ர, ழ)
15 இளமையிற் கல் (29)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ப, ழ, ன)
15 இளமையிற் கல் (29)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ர, வ, ழ, ன)
15 இளமையிற் கல் (29)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ர, வ, ன)
15 இளமையிற் கல் (29)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ர, வ, ழ, ன)
15 இளமையிற் கல் (29)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ன)
15 இளமையிற் கல் (29)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ர, வ, ழ, ன)
15 இளமையிற் கல் (29)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ழ, ன)
15 இளமையிற் கல் (29)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, வ, ழ)
15 இளமையிற் கல் (29)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ப, வ, ழ, ன)
15 அறனை மறவேல் (30)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
15 அறனை மறவேல் (30)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ழ, ள)
15 அறனை மறவேல் (30)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ய, ழ)
15 அறனை மறவேல் (30)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
15 அறனை மறவேல் (30)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
15 அறனை மறவேல் (30)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள)
15 அறனை மறவேல் (30)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ள)
15 அறனை மறவேல் (30)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ழ, ள)
15 அறனை மறவேல் (30)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
15 அறனை மறவேல் (30)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ழ, ள)
15 அறனை மறவேல் (30)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ழ)
15 அறனை மறவேல் (30)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ள)
15 அறனை மறவேல் (30)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ர, ழ, ள)
15 அறனை மறவேல் (30)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
15 அறனை மறவேல் (30)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ர, ழ, ள)
15 அறனை மறவேல் (30)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள)
15 அனந்த லாடேல் (31)
காப்பது விரதம் (33)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ழ, ள, ற)
15 அனந்த லாடேல் (31)
கிழமைப் படவாழ் (34)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ர, ள, ற)
15 அனந்த லாடேல் (31)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ய, ர, ழ, ள, ற)
15 அனந்த லாடேல் (31)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ர, வ, ள, ற)
15 அனந்த லாடேல் (31)
கேள்வி முயல் (39)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ர, ழ, ற)
15 அனந்த லாடேல் (31)
சீர்மை மறவேல் (46)
(இ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ள)
15 அனந்த லாடேல் (31)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ம, ழ, ள, ற)
15 அனந்த லாடேல் (31)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள, ற)
15 அனந்த லாடேல் (31)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ம, ய, ர, வ, ழ, ள)
15 அனந்த லாடேல் (31)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ர, ள, ற)
15 அனந்த லாடேல் (31)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ழ, ற)
15 அனந்த லாடேல் (31)
நேர்பட வொழுகு (72)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ள, ற)
15 அனந்த லாடேல் (31)
பேதைமை யகற்று (83)
(இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ர, வ, ழ, ள)
15 அனந்த லாடேல் (31)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
15 அனந்த லாடேல் (31)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ர, வ, ழ, ள, ற)
15 அனந்த லாடேல் (31)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, வ, ழ, ற)
15 அனந்த லாடேல் (31)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ய, ழ, ள, ற)
15 அனந்த லாடேல் (31)
வீடு பெறநில் (101)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ர, ழ, ள)
15 அனந்த லாடேல் (31)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ய, ள, ற)
15 அனந்த லாடேல் (31)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ப, ம, ர, ழ, ள, ற)
15 கடிவது மற (32)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ன)
15 கடிவது மற (32)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ழ, ள, ன)
15 கடிவது மற (32)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ன)
15 கடிவது மற (32)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ல, ழ, ள)
15 கடிவது மற (32)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
15 கடிவது மற (32)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(ஆ, ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ர, ல, ழ, ள)
15 கடிவது மற (32)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ல, ள, ன)
15 கடிவது மற (32)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ய, ழ, ள, ன)
15 கடிவது மற (32)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ல, ள, ன)
15 கடிவது மற (32)
நைவினை நணுகேல் (73)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ய, ர, ழ, ள)
15 கடிவது மற (32)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ள)
15 கடிவது மற (32)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ன)
15 கடிவது மற (32)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
15 கடிவது மற (32)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள, ன)
15 கடிவது மற (32)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ழ, ள)
15 காப்பது விரதம் (33)
கீழ்மை யகற்று (35)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ல, ள, ன)
15 காப்பது விரதம் (33)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 காப்பது விரதம் (33)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 காப்பது விரதம் (33)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற, ன)
15 காப்பது விரதம் (33)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற, ன)
15 காப்பது விரதம் (33)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ல, ழ, ள, ற)
15 காப்பது விரதம் (33)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ய, ல, ழ, ள, ன)
15 காப்பது விரதம் (33)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 காப்பது விரதம் (33)
தீவினை யகற்று (57)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ல, ழ, ள)
15 காப்பது விரதம் (33)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற, ன)
15 காப்பது விரதம் (33)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 காப்பது விரதம் (33)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ய, ல, ள, ற, ன)
15 காப்பது விரதம் (33)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற, ன)
15 காப்பது விரதம் (33)
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ய, ல, ள, ன)
15 காப்பது விரதம் (33)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 காப்பது விரதம் (33)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ய, ழ, ள, ற)
15 காப்பது விரதம் (33)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ள, ற)
15 கிழமைப் படவாழ் (34)
குணமது கைவிடேல் (36)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
15 கிழமைப் படவாழ் (34)
கூடிப் பிரியேல் (37)
(ஈ, உ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ள, ற, ன)
15 கிழமைப் படவாழ் (34)
கேள்வி முயல் (39)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ர, ற, ன)
15 கிழமைப் படவாழ் (34)
சித்திரம் பேசேல் (45)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ள, ற, ன)
15 கிழமைப் படவாழ் (34)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள, ற)
15 கிழமைப் படவாழ் (34)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற, ன)
15 கிழமைப் படவாழ் (34)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ல, ள, ற, ன)
15 கிழமைப் படவாழ் (34)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ல, ள, ன)
15 கிழமைப் படவாழ் (34)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, ள, ற)
15 கிழமைப் படவாழ் (34)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ள, ற)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ல, வ, ள, ன)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
கைவினை கரவேல் (40)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ள)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
கோதாட் டொழி (42)
(ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ல, வ, ள, ன)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ர, வ, ன)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ல, வ, ள)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள, ன)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, வ, ன)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, வ, ள, ன)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ப, ள, ன)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, வ, ள)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(இ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ர, வ, ள, ன)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ர, வ, ள, ன)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, வ, ள, ன)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ர, வ, ள)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ள)
15 கீழ்மை யகற்று (35)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(இ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள, ன)
15 குணமது கைவிடேல் (36)
சித்திரம் பேசேல் (45)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
15 குணமது கைவிடேல் (36)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ய, ர, ழ, ற, ன)
15 குணமது கைவிடேல் (36)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ர, ள, ற, ன)
15 குணமது கைவிடேல் (36)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
15 குணமது கைவிடேல் (36)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, ழ, ள, ற)
15 குணமது கைவிடேல் (36)
நூல்பல கல் (70)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
15 குணமது கைவிடேல் (36)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ர, ழ, ள, ன)
15 குணமது கைவிடேல் (36)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
15 குணமது கைவிடேல் (36)
மொழிவ தறமொழி (96)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ய, ர, ள, ன)
15 குணமது கைவிடேல் (36)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ய, ர, ழ, ள, ன)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
கெடுப்ப தொழி (38)
(ஆ, ஈ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, வ, ள, ற, ன)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
கொள்ளை விரும்பேல் (41)
(அ, ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ழ, ற, ன)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, வ, ழ, ள, ற)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(அ, ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ழ, ள, ற)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, உ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள, ற, ன)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, வ, ழ, ற, ன)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, வ, ழ, ள)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(அ, உ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ழ, ற, ன)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, த, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ள, ற, ன)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ழ, ள, ற, ன)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, வ, ள, ற, ன)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, வ, ழ, ள, ன)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள, ன)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
மீதூண் விரும்பேல் (90)
(அ, ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள, ற, ன)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(அ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ன)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள, ற)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ம, ள, ற)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
வேண்டி வினைசெயேல் (105)
(அ, ஆ, ஈ, உ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ம, ழ, ள, ற)
15 கூடிப் பிரியேல் (37)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(அ, ஈ, உ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, வ, ழ, ள)
15 கெடுப்ப தொழி (38)
சித்திரம் பேசேல் (45)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ள, ற, ன)
15 கெடுப்ப தொழி (38)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள, ற)
15 கெடுப்ப தொழி (38)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, வ, ள)
15 கெடுப்ப தொழி (38)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ள, ற, ன)
15 கெடுப்ப தொழி (38)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, ல, ள, ற, ன)
15 கெடுப்ப தொழி (38)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ர, ல, வ, ள, ற)
15 கெடுப்ப தொழி (38)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, வ, ள, ற, ன)
15 கெடுப்ப தொழி (38)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ல, வ, ள, ன)
15 கெடுப்ப தொழி (38)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, வ, ள, ற, ன)
15 கெடுப்ப தொழி (38)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, வ, ள, ற, ன)
15 கெடுப்ப தொழி (38)
வீடு பெறநில் (101)
(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ர, ள, ன)
15 கெடுப்ப தொழி (38)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, வ, ள, ற)
15 கெடுப்ப தொழி (38)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ல, ள, ற)
15 கெடுப்ப தொழி (38)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, ள, ற)
15 கெடுப்ப தொழி (38)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ர, ள, ன)
15 கேள்வி முயல் (39)
சீர்மை மறவேல் (46)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ழ, ன)
15 கேள்வி முயல் (39)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற, ன)
15 கேள்வி முயல் (39)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற, ன)
15 கேள்வி முயல் (39)
தக்கோ னெனத்திரி (54)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ற)
15 கேள்வி முயல் (39)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
15 கேள்வி முயல் (39)
தீவினை யகற்று (57)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ழ)
15 கேள்வி முயல் (39)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ழ)
15 கேள்வி முயல் (39)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ர, ழ, ற)
15 கேள்வி முயல் (39)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ழ, ன)
15 கேள்வி முயல் (39)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ர, ழ, ற, ன)
15 கேள்வி முயல் (39)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ர, ற, ன)
15 கேள்வி முயல் (39)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ழ, ற, ன)
15 கேள்வி முயல் (39)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ர, ழ, ற, ன)
15 கேள்வி முயல் (39)
மைவிழியார் மனையகல் (95)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ற)
15 கேள்வி முயல் (39)
வெட்டெனப் பேசேல் (104)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ர, ழ, ற)
15 கேள்வி முயல் (39)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ன)
15 கேள்வி முயல் (39)
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ப, ழ, ற, ன)
15 கைவினை கரவேல் (40)
கோதாட் டொழி (42)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ள, ற)
15 கைவினை கரவேல் (40)
சான்றோ ரினத்திரு (43)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, ழ, ள)
15 கைவினை கரவேல் (40)
சான்றோ ரினத்திரு (44)
(ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, ழ, ள)
15 கைவினை கரவேல் (40)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள, ற)
15 கைவினை கரவேல் (40)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ழ, ள, ற)
15 கைவினை கரவேல் (40)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ற)
15 கைவினை கரவேல் (40)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ழ, ள)
15 கைவினை கரவேல் (40)
நீர்விளை யாடேல் (68)
(உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ப, ம, ழ, ற)
15 கைவினை கரவேல் (40)
நெற்பயிர் விளை (71)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ம, ழ)
15 கைவினை கரவேல் (40)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ள, ற)
15 கைவினை கரவேல் (40)
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ம, ழ, ள, ற)
15 கைவினை கரவேல் (40)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள)
15 கைவினை கரவேல் (40)
பையலோ டிணங்கேல் (84)
(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ம, ழ, ள, ற)
15 கைவினை கரவேல் (40)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ப, ய, ழ, ள, ற)
15 கைவினை கரவேல் (40)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள)
15 கைவினை கரவேல் (40)
வைகறைத் துயிலெழு (106)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ள)
15 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
சித்திரம் பேசேல் (45)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற, ன)
15 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
சூது விரும்பேல் (48)
(அ, ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற, ன)
15 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(அ, ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ழ, ன)
15 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
நுண்மை நுகரேல் (69)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, த, ய, ழ, ற, ன)
15 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
நூல்பல கல் (70)
(ஆ, ஈ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ய, ழ, ற, ன)
15 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ழ, ற, ன)
15 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ய, ற)
15 கொள்ளை விரும்பேல் (41)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ழ, ற, ன)
15 கோதாட் டொழி (42)
சித்திரம் பேசேல் (45)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ள, ற, ன)
15 கோதாட் டொழி (42)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(அ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற, ன)
15 கோதாட் டொழி (42)
தானமது விரும்பு (55)
(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ய, ல, ள, ற)
15 கோதாட் டொழி (42)
தூக்கி வினைசெய் (59)
(அ, ஈ, உ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ர, ல, ள, ற)
15 கோதாட் டொழி (42)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ள, ற, ன)
15 கோதாட் டொழி (42)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ர, வ, ற, ன)
15 கோதாட் டொழி (42)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ள)
15 கோதாட் டொழி (42)
நாடொப் பனசெய் (66)
(ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ம, ர, ல, வ, ள, ற)
15 கோதாட் டொழி (42)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ம, ய, ல, ள, ற, ன)
15 கோதாட் டொழி (42)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(அ, ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ல, வ, ள, ற, ன)
15 கோதாட் டொழி (42)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, வ, ள, ற, ன)
15 கோதாட் டொழி (42)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ல, வ)
15 கோதாட் டொழி (42)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(அ, ஈ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ள, ன)
15 சான்றோ ரினத்திரு (43)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, வ, ழ)
15 சான்றோ ரினத்திரு (43)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, வ, ழ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (43)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ழ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (43)
தீவினை யகற்று (57)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ல, ழ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (43)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ல, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (43)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ழ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (43)
நூல்பல கல் (70)
(ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ய, வ, ழ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (43)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ய, வ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (43)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ல, வ, ழ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (43)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, வ, ழ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (43)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, வ, ழ)
15 சான்றோ ரினத்திரு (43)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ல, வ, ழ)
15 சான்றோ ரினத்திரு (43)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ல, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (44)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, வ, ழ)
15 சான்றோ ரினத்திரு (44)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, வ, ழ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (44)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ழ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (44)
தீவினை யகற்று (57)
(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ல, ழ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (44)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ல, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (44)
தோற்பன தொடரேல் (64)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ழ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (44)
நூல்பல கல் (70)
(ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ய, வ, ழ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (44)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ய, வ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (44)
பூமி திருத்தியுண் (81)
(ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ல, வ, ழ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (44)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, வ, ழ, ள)
15 சான்றோ ரினத்திரு (44)
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, வ, ழ)
15 சான்றோ ரினத்திரு (44)
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ல, வ, ழ)
15 சான்றோ ரினத்திரு (44)
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)
(ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ல, ள)
15 சித்திரம் பேசேல் (45)
செய்வன திருந்தச்செய் (49)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற)
15 சித்திரம் பேசேல் (45)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ழ, ள, ன)
15 சித்திரம் பேசேல் (45)
நொய்ய வுரையேல் (74)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ழ, ள, ற, ன)
15 சித்திரம் பேசேல் (45)
பாம்பொடு பழகேல் (77)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, வ, ள, ற, ன)
15 சித்திரம் பேசேல் (45)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, வ, ழ, ள, ன)
15 சித்திரம் பேசேல் (45)
மனந்தடு மாறேல் (87)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ய, வ, ழ, ள)
15 சித்திரம் பேசேல் (45)
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)
(ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ய, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 சித்திரம் பேசேல் (45)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள, ன)
15 சீர்மை மறவேல் (46)
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
(ஆ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ய, ழ, ன)
15 சீர்மை மறவேல் (46)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள, ன)
15 சீர்மை மறவேல் (46)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, ழ, ள, ன)
15 சீர்மை மறவேல் (46)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ள)
15 சீர்மை மறவேல் (46)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ழ, ள, ன)
15 சீர்மை மறவேல் (46)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
15 சீர்மை மறவேல் (46)
தையல்சொல் கேளேல் (62)
(ஆ, இ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ழ, ன)
15 சீர்மை மறவேல் (46)
பழிப்பன பகரேல் (76)
(ஆ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ய, ள)
15 சீர்மை மறவேல் (46)
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)
(ஆ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ள, ன)
15 சீர்மை மறவேல் (46)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, இ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ள, ன)
15 சீர்மை மறவேல் (46)
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)
(ஆ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ழ, ள, ன)
15 சீர்மை மறவேல் (46)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(இ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ழ, ள, ன)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
சூது விரும்பேல் (48)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற, ன)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ய, வ, ழ, ன)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
சையெனத் திரியேல் (51)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, வ, ழ, ற)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
சொற்சோர்வு படேல் (52)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ழ, ன)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
சோம்பித் திரியேல் (53)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ழ, ற, ன)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, வ, ழ)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
தெய்வ மிகழேல் (60)
(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ற, ன)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ர, ற, ன)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
தொன்மை மறவேல் (63)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ர, ழ)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
நன்மை கடைப்பிடி (65)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ய, ர, வ, ழ, ற)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
நிலையிற் பிரியேல் (67)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ம, வ, ழ, ன)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
நேர்பட வொழுகு (72)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ம, ய, ற, ன)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
பீடு பெறநில் (79)
(ஆ, ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ம, ய, ர, வ, ழ, ன)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
பேதைமை யகற்று (83)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, வ, ழ, ன)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, வ, ற, ன)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, த, ந, ப, ய, ர, வ, ழ)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
வாதுமுற் கூறேல் (99)
(ஈ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ன)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
வித்தை விரும்பு (100)
(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ற, ன)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
உத்தம னாயிரு (102)
(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, வ, ழ, ற)
15 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)
(ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, வ, ழ)
15 சூது விரும்பேல் (48)
சேரிடமறிந்து சேர் (50)
(ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க