மிஸ். தமிழ் பாடல்கள்
கற்றவித்தை ஏதுமில்லை, காட்டு மனிதன்,ஐயே —பாரதி
         

பாடல்கள் | டைரிக் குறிப்புகள் | Android Apps

 


உக்குறள்
2012/04/02

 

குற்றியலுகரப் புணர்ச்சி — its beauty — *kills* me.