மிஸ். தமிழ் பாடல்கள்
கற்றவித்தை ஏதுமில்லை, காட்டு மனிதன்,ஐயே —பாரதி
         

பாடல்கள் | டைரிக் குறிப்புகள் | Android Apps

 


இரு குறள்கள்
2012/03/01

['பொய்யா மொழி', 'நாவிதர் கலகம்' பாடல்களுக்கான டைரிக் குறிப்பு]

The book "Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid" by Douglas Hofstadter inspired both the kurals.

பொய்யா மொழி is a variant of the liar paradox: "The following sentence is false. The preceding sentence is true."

நாவிதர் கலகம் is the barber paradox: "The barber shaves only those men in town who do not shave themselves. Who shaves the barber?"