மிஸ். தமிழ் பாடல்கள்
கற்றவித்தை ஏதுமில்லை, காட்டு மனிதன்,ஐயே —பாரதி
         

பாடல்கள் | டைரிக் குறிப்புகள் | Android Apps

 

ROT163: a ROT13 cipher variant
எழுத்துகளின் வரிசை: உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய்

அ - யெ
ஆ - யே
இ - யை
ஈ - யொ
உ - யோ
ஊ - யௌ
எ - ர
ஏ - ரா
ஐ - ரி
ஒ - ரீ
ஓ - ரு
ஔ - ரூ
ஃ - ரெ
க் - ரே
ங் - ரை
ச் - ரொ
ஞ் - ரோ
ட் - ரௌ
ண் - ல
த் - லா
ந் - லி
ப் - லீ
ம் - லு
ய் - லூ
ர் - லெ
ல் - லே
வ் - லை
ழ் - லொ
ள் - லோ
ற் - லௌ
ன் - வ
ஜ் - வா
ஶ் - வி
ஷ் - வீ
ஸ் - வு
ஹ் - வூ
க்ஷ் - வெ
க - வே
கா - வை
கி - வொ
கீ - வோ
கு - வௌ
கூ - ழ
கெ - ழா
கே - ழி
கை - ழீ
கொ - ழு
கோ - ழூ
கௌ - ழெ
ங - ழே
ஙா - ழை
ஙி - ழொ
ஙீ - ழோ
ஙு - ழௌ
ஙூ - ள
ஙெ - ளா
ஙே - ளி
ஙை - ளீ
ஙொ - ளு
ஙோ - ளூ
ஙௌ - ளெ
ச - ளே
சா - ளை
சி - ளொ
சீ - ளோ
சு - ளௌ
சூ - ற
செ - றா
சே - றி
சை - றீ
சொ - று
சோ - றூ
சௌ - றெ
ஞ - றே
ஞா - றை
ஞி - றொ
ஞீ - றோ
ஞு - றௌ
ஞூ - ன
ஞெ - னா
ஞே - னி
ஞை - னீ
ஞொ - னு
ஞோ - னூ
ஞௌ - னெ
ட - னே
டா - னை
டி - னொ
டீ - னோ
டு - னௌ
டூ - ஜ
டெ - ஜா
டே - ஜி
டை - ஜீ
டொ - ஜு
டோ - ஜூ
டௌ - ஜெ
ண - ஜே
ணா - ஜை
ணி - ஜொ
ணீ - ஜோ
ணு - ஜௌ
ணூ - ஶ
ணெ - ஶா
ணே - ஶி
ணை - ஶீ
ணொ - ஶு
ணோ - ஶூ
ணௌ - ஶெ
த - ஶே
தா - ஶை
தி - ஶொ
தீ - ஶோ
து - ஶௌ
தூ - ஷ
தெ - ஷா
தே - ஷி
தை - ஷீ
தொ - ஷு
தோ - ஷூ
தௌ - ஷெ
ந - ஷே
நா - ஷை
நி - ஷொ
நீ - ஷோ
நு - ஷௌ
நூ - ஸ
நெ - ஸா
நே - ஸி
நை - ஸீ
நொ - ஸு
நோ - ஸூ
நௌ - ஸெ
ப - ஸே
பா - ஸை
பி - ஸொ
பீ - ஸோ
பு - ஸௌ
பூ - ஹ
பெ - ஹா
பே - ஹி
பை - ஹீ
பொ - ஹு
போ - ஹூ
பௌ - ஹெ
ம - ஹே
மா - ஹை
மி - ஹொ
மீ - ஹோ
மு - ஹௌ
மூ - க்ஷ
மெ - க்ஷா
மே - க்ஷி
மை - க்ஷீ
மொ - க்ஷு
மோ - க்ஷூ
மௌ - க்ஷெ
ய - க்ஷே
யா - க்ஷை
யி - க்ஷொ
யீ - க்ஷோ
யு - க்ஷௌ
யூ - ஶ்ரீ
யெ - அ
யே - ஆ
யை - இ
யொ - ஈ
யோ - உ
யௌ - ஊ
ர - எ
ரா - ஏ
ரி - ஐ
ரீ - ஒ
ரு - ஓ
ரூ - ஔ
ரெ - ஃ
ரே - க்
ரை - ங்
ரொ - ச்
ரோ - ஞ்
ரௌ - ட்
ல - ண்
லா - த்
லி - ந்
லீ - ப்
லு - ம்
லூ - ய்
லெ - ர்
லே - ல்
லை - வ்
லொ - ழ்
லோ - ள்
லௌ - ற்
வ - ன்
வா - ஜ்
வி - ஶ்
வீ - ஷ்
வு - ஸ்
வூ - ஹ்
வெ - க்ஷ்
வே - க
வை - கா
வொ - கி
வோ - கீ
வௌ - கு
ழ - கூ
ழா - கெ
ழி - கே
ழீ - கை
ழு - கொ
ழூ - கோ
ழெ - கௌ
ழே - ங
ழை - ஙா
ழொ - ஙி
ழோ - ஙீ
ழௌ - ஙு
ள - ஙூ
ளா - ஙெ
ளி - ஙே
ளீ - ஙை
ளு - ஙொ
ளூ - ஙோ
ளெ - ஙௌ
ளே - ச
ளை - சா
ளொ - சி
ளோ - சீ
ளௌ - சு
ற - சூ
றா - செ
றி - சே
றீ - சை
று - சொ
றூ - சோ
றெ - சௌ
றே - ஞ
றை - ஞா
றொ - ஞி
றோ - ஞீ
றௌ - ஞு
ன - ஞூ
னா - ஞெ
னி - ஞே
னீ - ஞை
னு - ஞொ
னூ - ஞோ
னெ - ஞௌ
னே - ட
னை - டா
னொ - டி
னோ - டீ
னௌ - டு
ஜ - டூ
ஜா - டெ
ஜி - டே
ஜீ - டை
ஜு - டொ
ஜூ - டோ
ஜெ - டௌ
ஜே - ண
ஜை - ணா
ஜொ - ணி
ஜோ - ணீ
ஜௌ - ணு
ஶ - ணூ
ஶா - ணெ
ஶி - ணே
ஶீ - ணை
ஶு - ணொ
ஶூ - ணோ
ஶெ - ணௌ
ஶே - த
ஶை - தா
ஶொ - தி
ஶோ - தீ
ஶௌ - து
ஷ - தூ
ஷா - தெ
ஷி - தே
ஷீ - தை
ஷு - தொ
ஷூ - தோ
ஷெ - தௌ
ஷே - ந
ஷை - நா
ஷொ - நி
ஷோ - நீ
ஷௌ - நு
ஸ - நூ
ஸா - நெ
ஸி - நே
ஸீ - நை
ஸு - நொ
ஸூ - நோ
ஸெ - நௌ
ஸே - ப
ஸை - பா
ஸொ - பி
ஸோ - பீ
ஸௌ - பு
ஹ - பூ
ஹா - பெ
ஹி - பே
ஹீ - பை
ஹு - பொ
ஹூ - போ
ஹெ - பௌ
ஹே - ம
ஹை - மா
ஹொ - மி
ஹோ - மீ
ஹௌ - மு
க்ஷ - மூ
க்ஷா - மெ
க்ஷி - மே
க்ஷீ - மை
க்ஷு - மொ
க்ஷூ - மோ
க்ஷெ - மௌ
க்ஷே - ய
க்ஷை - யா
க்ஷொ - யி
க்ஷோ - யீ
க்ஷௌ - யு
ஶ்ரீ - யூ