உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை வரிசையில்
வெற்றிவேற்கை
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

11    இருவர்தஞ் சொல்லையும் எழுதரங் கேட்டே இருவரும் பொருந்த வுரையா ராயின் மனுமுறை நெறியின் வழக்கிழந் தவர்தாம் மனமுற மறுகிநின் றழுத கண்ணீர் முறையுறத் தேவர் மூவர் காக்கினும் வழிவழி யீர்வதோர் வாளா கும்மே. (75)
10    குடியலைத் திரந்துவெங் கோலொடு நின்ற முடியுடை யிறைவனாம் மூர்க்கனும் பதரே. (66)
10    மணவணி யணிந்த மகளி ராங்கே பிணவணி யணிந்துதங் கொழுநரைத் தழீஇ உடுத்த ஆடை கோடி யாக முடித்த கூந்தல் விரிப்பினும் விரிப்பர். (56)
10    ஒருநாட் பழகினும் பெரியோர் கேண்மை இருநிலம் பிளக்க வேர்வீழ்க் கும்மே. (34)
10    நூறாண்டு பழகினும் மூர்க்கர் கேண்மை நீர்க்குட் பாசிபோல் வேர்க்கொள் ளாதே. (33)
9    பொய்யுடை யொருவன் சொல்வன் மையினால் மெய்போ லும்மே மெய்போ லும்மே. (73)
9    தறுகண் யானை தான்பெரி தாயினும் சிறுகண் மூங்கிற் கோற்கஞ் சும்மே. (60)
9    பெற்றமுங் கழுதையும் மேய்ந்த அப்பாழ் பொற்றொடி மகளிரும் மைந்தருங் கூடி நெற்பொலி நெடுநக ராயினு மாகும். (55)
9    சிறியோர் பெரும்பிழை செய்தன ராயிற் பெரியோ ரப்பிழை பொறுத்தலு மரிதே. (32)
9    சிறியோர் செய்த சிறுபிழை யெல்லாம் பெரியோ ராயிற் பொறுப்பது கடனே. (31)
9    தெள்ளிய ஆலின் சிறுபழத தொருவிதை தெண்ணீர்க் கயத்துச் சிறுமீன் சினையினும் நுண்ணிதே யாயினும் அண்ணல் யானை அணிதேர் புரவி யாட்பெரும் படையொடு மன்னர்க் கிருக்க நிழலா கும்மே. (17)
9    தேம்படு பனையின் திரள்பழத் தொருவிதை வானுற வோங்கி வளம்பெற வளரினும் ஒருவர்க் கிருக்க நிழலா காதே. (16)
8    எழிலார் முலைவரி விழியார் தந்திரம் இயலா தனகொடு முயல்வா காதே. (80)
8    மெய்யுடை யொருவன் சொலமாட் டாமையாற் பொய்போ லும்மே பொய்போ லும்மே. (74)
8    வாய்ப்பறை யாகவும் நாக்கடிப் பாகவும் சாற்றுவ தொன்றைப் போற்றிக் கேண்மின். (72)
8    குன்றுடை நெடுங்கா டூடே வாழினும் புன்றலைப் புல்வாய் புலிக்கஞ் சும்மே. (61)
8    நல்ல ஞாலமும் வானமும் பெறினும் எல்லா மில்லை யில்லில் லோர்க்கே. (59)
8    சிறப்புஞ் செல்வமும் பெருமையு முடையோர் அறக்கூழ்ச் சாலை அடையினும் அடைவர். (51)
8    அதனால், அச்சமுன் ளடக்கி யறிவகத் தில்லாக் கொச்சை மக்களைப் பெறுதலி னக்குடி எச்சமற் றேமாந் திருக்கை நன்றே. (40)
8    எக்குடிப் பிறப்பினும் யாவரே யாயினும் அக்குடியிற் கற்றோரை மேல்வரு கென்பர். (38)
7    துணையோ டல்லது நெடுவழி போகேல். (78)
7    தன்னா யுதமுந் தன்கையிற் பொருளும் பிறன்கையிற் கொடுக்கும் பேதையும் பதரே. (71)
7    வித்தும் ஏரும் உளவா யிருப்ப எய்த்தங் கிருக்கும் ஏழையும் பதரே. (68)
7    முதலுள பண்டங் கொண்டுவா ணிபஞ்செய்து அதன்பய னுண்ணா வணிகரும் பதரே. (67)
7    காலையு மாலையும் நான்மறை யோதா அந்தண ரென்போ ரனைவரும் பதரே. (65)
7    சான்றோ ரில்லாத் தொல்பதி யிருத்தலின் தேன்றேர் குறவர் தேயம் நன்றே. (64)
7    கொடுங்கோன் மன்னர் வாழும் நாட்டிற் கடும்புலி வாழுங் காடு நன்றே. (63)
7    ஆரையாம் பள்ளத் தூடே வாழினும் தேரை பாம்பிற்கு மிகவஞ் சும்மே. (62)
7    இரந்தோர்க் கீவது முடையோர் கடனே. (58)
7    எழுநிலை மாடங் கால்சாய்ந் துக்குக் கழுதை மேய்பா ழாயினு மாகும். (54)
7    அறத்திடு பிச்சை கூவி யிரப்போர் அரசோ டிருந்தர சாளினும் ஆளுவர். (52)
7    குடைநிழ லிருந்து குஞ்சரம் ஊர்ந்தோர் நடைமெலிந் தோரூர் நண்ணினும் நண்ணுவர். (50)
7    நாற்பாற் குலத்தின் மேற்பா லொருவன் கற்றில னாயிற் கீழிருப் பவனே. (37)
7    கல்லா ஒருவன் குலநலம் பேசுதல் நெல்லினுட் பிறந்த பதரா கும்மே. (36)
7    பெருமையும் சிறுமையுந் தான்தர வருமே. (30)
7    ஊட்டினும் பல்விரை யுள்ளிகம ழாதே. (29)
7    அடினும்பால் பெய்துகைப் பறாதுபேய்ச் சுரைக்காய் . (28)
7    கொண்டோ ரெல்லாம் பெண்டிரு மல்லர். (22)
6    இவைகா ணுலகிற் கியலா மாறே. (82)
6    புணைமீ தல்லது நெடும்புன லேகேல். (79)
6    தன்மனை யாளைத் தனிமனை யிருத்திப் பிறர்மனைக் கேகும் பேதையும் பதரே. (70)
6    தன்மனை யாளைத் தாய்மனைக் ககற்றிப் பின்பவட் பாராப் பேதையும் பதரே. (69)
6    வைசியர்க் கழகு வளர்பொரு ளீட்டல். (6)
6    குன்றத் தனையிரு நிதியைப் படைத்தோர் அன்றைப் பகலே யழியினும் அழிவர். (53)
6    உடைமையும் வறுமையும் ஒருவழி நில்லா. (49)
6    கேளுங் கிளையுங் கெட்டோர்க் கில்லை. (48)
6    நாளுங் கிழமையும் நலிந்தோர்க் கில்லை. (47)
6    அச்சமு நாணமும் அறிவிலோர்க் கில்லை. (46)
6    செல்வர்க் கழகு செழுங்கிளை தாங்குதல். (3)
6    புகைக்கினும் காரகில் பொல்லாங்கு கமழாது. (26)
6    சுடினுஞ் செம்பொன் தன்னொளி கெடாது. (24)
6    உற்றோ ரெல்லாம் உறவின ரல்லர். (21)
6    பெற்றோ ரெல்லாம் பிள்ளைக ளல்லர். (20)
6    சிறியோ ரெல்லாம் சிறியரு மல்லர். (19)
6    பெரியோ ரெல்லாம் பெரியரு மல்லர். (18)
6    பெண்டிர்க் கழகெதிர் பேசா திருத்தல். (11)
6    எழுத்தறி வித்தவ னிறைவ னாகும். (1)
5    தந்திரிக் கழகு தறுக ணாண்மை. (9)
5    வழியே யேகுக வழியே மீளுக. (81)
5    மந்திரிக் கழகு வரும்பொரு ளுரைத்தல். (8)
5    சுழியா வருபுன லிழியா தொழிவது. (77)
5    பழியா வருவது மொழியா தொழிவது. (76)
5    இல்லோ ரிரப்பதும் இயல்பே இயல்பே. (57)
5    மன்னவர்க் கழகு செங்கோன் முறைமை. (5)
5    முதலைக் கில்லை நீத்தும் நிலையும். (45)
5    சிதலைக் கில்லை செல்வமுஞ் செருக்கும். (44)
5    ஞானிக் கில்லை யின்பமுந் துன்பமும். (43)
5    பூனைக் கில்லை தவமுந் தயையும். (42)
5    யானைக் கில்லை தானமுந் தருமமும். (41)
5    வேதியர்க் கழகு வேதமு மொழுக்கமும். (4)
5    அறிவுடை ஒருவனை அரசனும் விரும்பும். (39)
5    கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே. (35)
5    கலக்கினும் தண்கடல் சேறா காது. (27)
5    அரைக்கினுஞ் சந்தனந் தன்மண மறாது. (25)
5    அடினுமா வின்பால் தன்சுவை குன்றாது. (23)
5    வறிஞர்க் கழகு வறுமையிற் செம்மை. (15)
5    விலைமகட் கழகுதன் மேனி மினுக்குதல். (13)
5    குலமகட் கழகுதன் கொழுநனைப் பேணுதல். (12)
4    உழவர்க் கழகிங் குழுதூண் விரும்பல். (7)
4    கல்விக் கழகு கசடற மொழிதல். (2)
4    உண்டிக் கழகு விருந்தோ டுண்டல் (10)
3    அறிஞர்க் கழகு கற்றுணர்ந் தடங்கல். (14)