உயிர், மெய் எழுத்துகளின் எண்ணிக்கை வரிசையில் இவ்விரண்டு நூற்பாக்கள்
முதுமொழிக் காஞ்சி
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

26    ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருஞ்சீ ரோன்றன் வெகுளியின்மை பொய். (62)
    சிறுமைநோ னாதோன் பெருமைவேண்டல் பொய். (67)
(ஊ, ஔ)
(ங, ழ)
26 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருஞ்சீ ரோன்றன் வெகுளியின்மை பொய். (62)
    பெருமைநோ னாதோன் சிறுமைவேண்டல் பொய். (68)
(ஊ, ஔ)
(ங, ழ)
25 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரறிவி னோனினிது வாழாமை பொய். (61)
    பெருஞ்சீ ரோன்றன் வெகுளியின்மை பொய். (62)
(ஊ, ஔ)
(ங, ண, ந)
25 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருஞ்சீ ரோன்றன் வெகுளியின்மை பொய். (62)
    உறுவினை காய்வோன் உயர்வுவேண்டல் பொய். (66)
(ஊ, ஔ)
(ங, ந, ழ)
25 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருஞ்சீ ரோன்றன் வெகுளியின்மை பொய். (62)
    பொருணசை வேட்கையோன் முறைசெயல் பொய். (69)
(ஊ, ஔ)
(ங, ந, ழ)
25 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வீங்கல் வேண்டுவோன் பல்புகழ் தண்டான். (92)
    நிற்றல் வேண்டுவோன் தவஞ்செய றண்டான். (94)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ள)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இரத்தலி னூஉங் கிளிவர வில்லை. (59)
    இரப்போர்க் கீதலின் எய்துஞ் சிறப்பில்லை. (60)
(ஏ, ஒ, ஔ)
(ண, ந, ழ)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரறிவி னோனினிது வாழாமை பொய். (61)
    கள்ளுண் போன்சோர் வின்மை பொய். (63)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ந)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரறிவி னோனினிது வாழாமை பொய். (61)
    சிறுமைநோ னாதோன் பெருமைவேண்டல் பொய். (67)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ள)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரறிவி னோனினிது வாழாமை பொய். (61)
    பெருமைநோ னாதோன் சிறுமைவேண்டல் பொய். (68)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ள)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருஞ்சீ ரோன்றன் வெகுளியின்மை பொய். (62)
    கள்ளுண் போன்சோர் வின்மை பொய். (63)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ந, ழ)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருஞ்சீ ரோன்றன் வெகுளியின்மை பொய். (62)
    மேல்வர வறியாதோன் தற்காத்தல் பொய். (65)
(ஊ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கள்ளுண் போன்சோர் வின்மை பொய். (63)
    சிறுமைநோ னாதோன் பெருமைவேண்டல் பொய். (67)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கள்ளுண் போன்சோர் வின்மை பொய். (63)
    பெருமைநோ னாதோன் சிறுமைவேண்டல் பொய். (68)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சிறுமைநோ னாதோன் பெருமைவேண்டல் பொய். (67)
    வாலிய னல்லாதோன் தவஞ்செய்தல் பொய். (70)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ழ, ள)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருமைநோ னாதோன் சிறுமைவேண்டல் பொய். (68)
    வாலிய னல்லாதோன் தவஞ்செய்தல் பொய். (70)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ழ, ள)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    புகழ்வெய் யோர்க்குப் புத்தேணா டெளிது. (71)
    ஈரம்வெய் யோர்க்கு நசைகொடை யெளிது. (73)
(ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ற, ன)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முதிர்வுடை யோன்மேனி யணிநல்கூர்ந்த தன்று. (86)
    சொற்செல் லாவழிச் சொலவுநல் கூர்ந்தன்று. (87)
(ஈ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ள)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முதிர்வுடை யோன்மேனி யணிநல்கூர்ந்த தன்று. (86)
    நட்பில் வழிச்சேறல் நல்கூர்ந் தன்று. (90)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ள)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர்மொழி தண்டான். (91)
    நிற்றல் வேண்டுவோன் தவஞ்செய றண்டான். (94)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ப, ள)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வீங்கல் வேண்டுவோன் பல்புகழ் தண்டான். (92)
    வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான். (95)
(ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ள, ற)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வீங்கல் வேண்டுவோன் பல்புகழ் தண்டான். (92)
    ஏமம் வேண்டுவோன் முறைசெய றண்டான். (99)
(ஊ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ள)
24 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நிற்றல் வேண்டுவோன் தவஞ்செய றண்டான். (94)
    வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான். (95)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ப, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓதலிற் சிறந்தன் றொழுக்க முடைமை. (1)
    காதலிற் சிறந்தன்று கண்ணஞ்சப் படுதல். (2)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, வ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓதலிற் சிறந்தன் றொழுக்க முடைமை. (1)
    இளமையிற் சிறந்தன்று மெய்பிணி யின்மை. (5)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, வ)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரிற் பிறந்தமை ஈரத்தி னறிப. (11)
    குத்திரஞ் செய்தலிற் கள்வனாத லறிப. (17)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ழ)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரிற் பிறந்தமை ஈரத்தி னறிப. (11)
    சொற்சோர் வுடைமையின் எச்சோர்வு மறிப. (18)
(ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மீப்பி லோரை மீக்குணம் பழியார். (22)
    நிறையச் செய்யாக் குறைவினை பழியார். (25)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மீப்பி லோரை மீக்குணம் பழியார். (22)
    செயத்தக்க நற்கேளிர் செய்யாமை பழியார். (27)
(ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, வ, ன)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செயத்தக்க நற்கேளிர் செய்யாமை பழியார். (27)
    வறியோன் வள்ளிய னன்மை பழியார். (29)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வறியோன் வள்ளிய னன்மை பழியார். (29)
    சிறியா ரொழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார். (30)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பழியோர் செல்வம் வறுமையிற் றுவ்வாது. (31)
    பொய் வேளாண்மை புலைமையிற் றுவ்வாது. (36)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ன)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நாணில் வாழ்க்கை பசித்தலிற் றுவ்வாது. (33)
    செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியிற் றுவ்வாது. (35)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ன)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நாணில் வாழ்க்கை பசித்தலிற் றுவ்வாது. (33)
    பொய் வேளாண்மை புலைமையிற் றுவ்வாது. (36)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ன)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நீரறிந் தொழுகாதாள் தார மல்லள். (41)
    நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோ னல்லன். (45)
(ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ண, ப, வ)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    தாரமா ணாதது வாழ்க்கை யன்று. (42)
    நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோ னல்லன். (45)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ப, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈரமில் லாதது கிளைநட் பன்று. (43)
    நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோ னல்லன். (45)
(ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ண, வ, ழ)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நசையிற் பெரியதோர் நல்குர வில்லை. (57)
    இரத்தலி னூஉங் கிளிவர வில்லை. (59)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ண, ழ)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரறிவி னோனினிது வாழாமை பொய். (61)
    பொருணசை வேட்கையோன் முறைசெயல் பொய். (69)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரறிவி னோனினிது வாழாமை பொய். (61)
    வாலிய னல்லாதோன் தவஞ்செய்தல் பொய். (70)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ண, ந, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருஞ்சீ ரோன்றன் வெகுளியின்மை பொய். (62)
    கால மறியாதோன் கையுறல் பொய். (64)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருஞ்சீ ரோன்றன் வெகுளியின்மை பொய். (62)
    வாலிய னல்லாதோன் தவஞ்செய்தல் பொய். (70)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கள்ளுண் போன்சோர் வின்மை பொய். (63)
    மேல்வர வறியாதோன் தற்காத்தல் பொய். (65)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கள்ளுண் போன்சோர் வின்மை பொய். (63)
    உறுவினை காய்வோன் உயர்வுவேண்டல் பொய். (66)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கள்ளுண் போன்சோர் வின்மை பொய். (63)
    பொருணசை வேட்கையோன் முறைசெயல் பொய். (69)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கால மறியாதோன் கையுறல் பொய். (64)
    சிறுமைநோ னாதோன் பெருமைவேண்டல் பொய். (67)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கால மறியாதோன் கையுறல் பொய். (64)
    பெருமைநோ னாதோன் சிறுமைவேண்டல் பொய். (68)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மேல்வர வறியாதோன் தற்காத்தல் பொய். (65)
    சிறுமைநோ னாதோன் பெருமைவேண்டல் பொய். (67)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மேல்வர வறியாதோன் தற்காத்தல் பொய். (65)
    பெருமைநோ னாதோன் சிறுமைவேண்டல் பொய். (68)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உறுவினை காய்வோன் உயர்வுவேண்டல் பொய். (66)
    சிறுமைநோ னாதோன் பெருமைவேண்டல் பொய். (67)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உறுவினை காய்வோன் உயர்வுவேண்டல் பொய். (66)
    பெருமைநோ னாதோன் சிறுமைவேண்டல் பொய். (68)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உறுவினை காய்வோன் உயர்வுவேண்டல் பொய். (66)
    வாலிய னல்லாதோன் தவஞ்செய்தல் பொய். (70)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ந, ழ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சிறுமைநோ னாதோன் பெருமைவேண்டல் பொய். (67)
    பெருமைநோ னாதோன் சிறுமைவேண்டல் பொய். (68)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சிறுமைநோ னாதோன் பெருமைவேண்டல் பொய். (67)
    பொருணசை வேட்கையோன் முறைசெயல் பொய். (69)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருமைநோ னாதோன் சிறுமைவேண்டல் பொய். (68)
    பொருணசை வேட்கையோன் முறைசெயல் பொய். (69)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பொருணசை வேட்கையோன் முறைசெயல் பொய். (69)
    வாலிய னல்லாதோன் தவஞ்செய்தல் பொய். (70)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ந, ழ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    புகழ்வெய் யோர்க்குப் புத்தேணா டெளிது. (71)
    சார்பி லோருக் குறுகொலை யெளிது. (80)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ன)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈரம்வெய் யோர்க்கு நசைகொடை யெளிது. (73)
    உண்டி வெய்யோர்க் குறுபிணி யெளிது. (77)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ன)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈரம்வெய் யோர்க்கு நசைகொடை யெளிது. (73)
    பெண்டிர்வெய் யோர்க்குப் படுபழி யெளிது. (78)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ற, ன)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈரம்வெய் யோர்க்கு நசைகொடை யெளிது. (73)
    பாரம்வெய் யோர்க்குப் பாத்தூ ணெளிது. (79)
(ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ற, ன)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செற்றுட னுறைவோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று. (83)
    பிணிகிடந் தோன்பெற்ற வின்பநல் கூர்ந்தன்று. (84)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செற்றுட னுறைவோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று. (83)
    தற்போற் றாவழிப் புலவிநல் கூர்ந்தன்று. (85)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செற்றுட னுறைவோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று. (83)
    சொற்செல் லாவழிச் சொலவுநல் கூர்ந்தன்று. (87)
(ஈ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செற்றுட னுறைவோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று. (83)
    நட்பில் வழிச்சேறல் நல்கூர்ந் தன்று. (90)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பிணிகிடந் தோன்பெற்ற வின்பநல் கூர்ந்தன்று. (84)
    சொற்செல் லாவழிச் சொலவுநல் கூர்ந்தன்று. (87)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பிணிகிடந் தோன்பெற்ற வின்பநல் கூர்ந்தன்று. (84)
    நட்பில் வழிச்சேறல் நல்கூர்ந் தன்று. (90)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    தற்போற் றாவழிப் புலவிநல் கூர்ந்தன்று. (85)
    முதிர்வுடை யோன்மேனி யணிநல்கூர்ந்த தன்று. (86)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முதிர்வுடை யோன்மேனி யணிநல்கூர்ந்த தன்று. (86)
    உட்கில் வழிச்சின நல்கூர்ந் தன்று, (89)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    அகம்வறி யோனண்ண னல்கூர்ந் தன்று. (88)
    நட்பில் வழிச்சேறல் நல்கூர்ந் தன்று. (90)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர்மொழி தண்டான். (91)
    வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான். (95)
(ஈ, ஔ)
(ஞ, ந, ப, ள, ற)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர்மொழி தண்டான். (91)
    ஏமம் வேண்டுவோன் முறைசெய றண்டான். (99)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ஞ, ந, ப, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர்மொழி தண்டான். (91)
    காமம் வேண்டுவோன் குறிப்புச்செய் றண்டான். (100)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ஞ, ந, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வீங்கல் வேண்டுவோன் பல்புகழ் தண்டான். (92)
    காமம் வேண்டுவோன் குறிப்புச்செய் றண்டான். (100)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ந, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான். (93)
    நிற்றல் வேண்டுவோன் தவஞ்செய றண்டான். (94)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான். (93)
    வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான். (95)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ள)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான். (95)
    இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பந் தண்டான். (97)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ள, ற)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான். (95)
    துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பந் தண்டான். (98)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ள, ற)
23 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான். (95)
    காமம் வேண்டுவோன் குறிப்புச்செய் றண்டான். (100)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓதலிற் சிறந்தன் றொழுக்க முடைமை. (1)
    மேதையிற் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை. (3)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓதலிற் சிறந்தன் றொழுக்க முடைமை. (1)
    வண்மையிற் சிறந்தன்று வாய்மை யுடைமை. (4)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓதலிற் சிறந்தன் றொழுக்க முடைமை. (1)
    கற்றலிற் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று. (8)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    காதலிற் சிறந்தன்று கண்ணஞ்சப் படுதல். (2)
    மேதையிற் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை. (3)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    காதலிற் சிறந்தன்று கண்ணஞ்சப் படுதல். (2)
    கற்றலிற் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று. (8)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மேதையிற் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை. (3)
    இளமையிற் சிறந்தன்று மெய்பிணி யின்மை. (5)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இளமையிற் சிறந்தன்று மெய்பிணி யின்மை. (5)
    கற்றலிற் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று. (8)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரிற் பிறந்தமை ஈரத்தி னறிப. (11)
    சோரா நன்னட் புதவியி னறிப. (13)
(ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரிற் பிறந்தமை ஈரத்தி னறிப. (11)
    அறிவுசோர் வுடைமையிற் பிறிதுசோர்வு மறிப. (19)
(ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சோரா நன்னட் புதவியி னறிப. (13)
    சீருடை யாண்மை செய்கையி னறிப. (20)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    குத்திரஞ் செய்தலிற் கள்வனாத லறிப. (17)
    சொற்சோர் வுடைமையின் எச்சோர்வு மறிப. (18)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    குத்திரஞ் செய்தலிற் கள்வனாத லறிப. (17)
    சீருடை யாண்மை செய்கையி னறிப. (20)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ந, ழ)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சொற்சோர் வுடைமையின் எச்சோர்வு மறிப. (18)
    சீருடை யாண்மை செய்கையி னறிப. (20)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    யாப்பி லோரை இயல்புகுணம் பழியார். (21)
    நிறையச் செய்யாக் குறைவினை பழியார். (25)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    யாப்பி லோரை இயல்புகுணம் பழியார். (21)
    செயத்தக்க நற்கேளிர் செய்யாமை பழியார். (27)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, வ, ன)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மீப்பி லோரை மீக்குணம் பழியார். (22)
    வறியோன் வள்ளிய னன்மை பழியார். (29)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மீப்பி லோரை மீக்குணம் பழியார். (22)
    சிறியா ரொழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார். (30)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, வ, ள, ன)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நிறையச் செய்யாக் குறைவினை பழியார். (25)
    செயத்தக்க நற்கேளிர் செய்யாமை பழியார். (27)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நிறையச் செய்யாக் குறைவினை பழியார். (25)
    வறியோன் வள்ளிய னன்மை பழியார். (29)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நிறையச் செய்யாக் குறைவினை பழியார். (25)
    சிறியா ரொழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார். (30)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முறையி லரசர்நாட் டிருந்து பழியார். (26)
    வறியோன் வள்ளிய னன்மை பழியார். (29)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செயத்தக்க நற்கேளிர் செய்யாமை பழியார். (27)
    சிறியா ரொழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார். (30)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ன)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    அறியாத் தேசத் தாசாரம் பழியார். (28)
    வறியோன் வள்ளிய னன்மை பழியார். (29)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பழியோர் செல்வம் வறுமையிற் றுவ்வாது. (31)
    பேணி லீகை மாற்றலிற் றுவ்வாது. (34)
(ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ள, ன)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கழிதறு கண்மை பேடியிற் றுவ்வாது. (32)
    செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியிற் றுவ்வாது. (35)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ன)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நாணில் வாழ்க்கை பசித்தலிற் றுவ்வாது. (33)
    பேணி லீகை மாற்றலிற் றுவ்வாது. (34)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ள, ன)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நாணில் வாழ்க்கை பசித்தலிற் றுவ்வாது. (33)
    தானோ ரின்புறல் தனிமையிற் றுவ்வாது. (40)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேணி லீகை மாற்றலிற் றுவ்வாது. (34)
    செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியிற் றுவ்வாது. (35)
(ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ன)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியிற் றுவ்வாது. (35)
    பொய் வேளாண்மை புலைமையிற் றுவ்வாது. (36)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ன)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியிற் றுவ்வாது. (35)
    அறிவிலி துணைப்பாடு தனிமையிற் றுவ்வாது. (38)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியிற் றுவ்வாது. (35)
    இழிவுடை மூப்புக் கதத்திற் றுவ்வாது. (39)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ன)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பொய் வேளாண்மை புலைமையிற் றுவ்வாது. (36)
    இழிவுடை மூப்புக் கதத்திற் றுவ்வாது. (39)
(ஈ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ன)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பொய் வேளாண்மை புலைமையிற் றுவ்வாது. (36)
    தானோ ரின்புறல் தனிமையிற் றுவ்வாது. (40)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நீரறிந் தொழுகாதாள் தார மல்லள். (41)
    தாரமா ணாதது வாழ்க்கை யன்று. (42)
(ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நீரறிந் தொழுகாதாள் தார மல்லள். (41)
    சோராக் கையன் சொன்மலை யல்லன். (44)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, வ)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    தாரமா ணாதது வாழ்க்கை யன்று. (42)
    ஈரமில் லாதது கிளைநட் பன்று. (43)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈரமில் லாதது கிளைநட் பன்று. (43)
    சோராக் கையன் சொன்மலை யல்லன். (44)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஒப்புர வறிதலிற் றகுவர வில்லை. (52)
    இரப்போர்க் கீதலின் எய்துஞ் சிறப்பில்லை. (60)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாய்ப்புடை விழைச்சி னல்விழைச் சில்லை. (53)
    இரப்போர்க் கீதலின் எய்துஞ் சிறப்பில்லை. (60)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ண, ந, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாயா விழைச்சிற் றீவிழைச் சில்லை. (54)
    இரத்தலி னூஉங் கிளிவர வில்லை. (59)
(ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ப)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாயா விழைச்சிற் றீவிழைச் சில்லை. (54)
    இரப்போர்க் கீதலின் எய்துஞ் சிறப்பில்லை. (60)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ண, ந, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இயைவது கரத்தலிற் கொடுமை யில்லை. (55)
    இரப்போர்க் கீதலின் எய்துஞ் சிறப்பில்லை. (60)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உணர்வில் னாதலிற் சாக்கா டில்லை. (56)
    இரப்போர்க் கீதலின் எய்துஞ் சிறப்பில்லை. (60)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ந, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நசையிற் பெரியதோர் நல்குர வில்லை. (57)
    இரப்போர்க் கீதலின் எய்துஞ் சிறப்பில்லை. (60)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ண, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இசையிற் பெரியதோர் எச்சம் இல்லை. (58)
    இரத்தலி னூஉங் கிளிவர வில்லை. (59)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ழ)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரறிவி னோனினிது வாழாமை பொய். (61)
    உறுவினை காய்வோன் உயர்வுவேண்டல் பொய். (66)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கள்ளுண் போன்சோர் வின்மை பொய். (63)
    கால மறியாதோன் கையுறல் பொய். (64)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கள்ளுண் போன்சோர் வின்மை பொய். (63)
    வாலிய னல்லாதோன் தவஞ்செய்தல் பொய். (70)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ந, ழ, ற)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கால மறியாதோன் கையுறல் பொய். (64)
    பொருணசை வேட்கையோன் முறைசெயல் பொய். (69)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மேல்வர வறியாதோன் தற்காத்தல் பொய். (65)
    பொருணசை வேட்கையோன் முறைசெயல் பொய். (69)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உறுவினை காய்வோன் உயர்வுவேண்டல் பொய். (66)
    பொருணசை வேட்கையோன் முறைசெயல் பொய். (69)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உறழ்வெய் யோருக் குறுசெரு வெளிது. (72)
    ஈரம்வெய் யோர்க்கு நசைகொடை யெளிது. (73)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ன)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈரம்வெய் யோர்க்கு நசைகொடை யெளிது. (73)
    துன்பம் வெய்யோர்க் கின்ப மெளிது. (75)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ற)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈரம்வெய் யோர்க்கு நசைகொடை யெளிது. (73)
    இன்பம்வெய் யோர்க்குத் துன்ப மெளிது. (76)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ற)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈரம்வெய் யோர்க்கு நசைகொடை யெளிது. (73)
    சார்பி லோருக் குறுகொலை யெளிது. (80)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ன)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெண்டிர்வெய் யோர்க்குப் படுபழி யெளிது. (78)
    சார்பி லோருக் குறுகொலை யெளிது. (80)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ன)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பாரம்வெய் யோர்க்குப் பாத்தூ ணெளிது. (79)
    சார்பி லோருக் குறுகொலை யெளிது. (80)
(ஈ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ன)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முறையி லரசனாடு நல்கூர்ந் தன்று. (81)
    பிணிகிடந் தோன்பெற்ற வின்பநல் கூர்ந்தன்று. (84)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முறையி லரசனாடு நல்கூர்ந் தன்று. (81)
    தற்போற் றாவழிப் புலவிநல் கூர்ந்தன்று. (85)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முறையி லரசனாடு நல்கூர்ந் தன்று. (81)
    முதிர்வுடை யோன்மேனி யணிநல்கூர்ந்த தன்று. (86)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முறையி லரசனாடு நல்கூர்ந் தன்று. (81)
    நட்பில் வழிச்சேறல் நல்கூர்ந் தன்று. (90)
(ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மிகமூத் தோன்காம நல்கூர்ந் தன்று. (82)
    நட்பில் வழிச்சேறல் நல்கூர்ந் தன்று. (90)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செற்றுட னுறைவோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று. (83)
    முதிர்வுடை யோன்மேனி யணிநல்கூர்ந்த தன்று. (86)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செற்றுட னுறைவோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று. (83)
    அகம்வறி யோனண்ண னல்கூர்ந் தன்று. (88)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செற்றுட னுறைவோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று. (83)
    உட்கில் வழிச்சின நல்கூர்ந் தன்று, (89)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பிணிகிடந் தோன்பெற்ற வின்பநல் கூர்ந்தன்று. (84)
    முதிர்வுடை யோன்மேனி யணிநல்கூர்ந்த தன்று. (86)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பிணிகிடந் தோன்பெற்ற வின்பநல் கூர்ந்தன்று. (84)
    உட்கில் வழிச்சின நல்கூர்ந் தன்று, (89)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    தற்போற் றாவழிப் புலவிநல் கூர்ந்தன்று. (85)
    சொற்செல் லாவழிச் சொலவுநல் கூர்ந்தன்று. (87)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    தற்போற் றாவழிப் புலவிநல் கூர்ந்தன்று. (85)
    நட்பில் வழிச்சேறல் நல்கூர்ந் தன்று. (90)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சொற்செல் லாவழிச் சொலவுநல் கூர்ந்தன்று. (87)
    அகம்வறி யோனண்ண னல்கூர்ந் தன்று. (88)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சொற்செல் லாவழிச் சொலவுநல் கூர்ந்தன்று. (87)
    நட்பில் வழிச்சேறல் நல்கூர்ந் தன்று. (90)
(ஈ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர்மொழி தண்டான். (91)
    வீங்கல் வேண்டுவோன் பல்புகழ் தண்டான். (92)
(ஊ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ள, ற)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர்மொழி தண்டான். (91)
    கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான். (93)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர்மொழி தண்டான். (91)
    இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பந் தண்டான். (97)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ள, ற)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர்மொழி தண்டான். (91)
    துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பந் தண்டான். (98)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ள, ற)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வீங்கல் வேண்டுவோன் பல்புகழ் தண்டான். (92)
    கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான். (93)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ந, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வீங்கல் வேண்டுவோன் பல்புகழ் தண்டான். (92)
    மிகுதி வேண்டுவோன் வருத்தந் தண்டான். (96)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ள, ற)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வீங்கல் வேண்டுவோன் பல்புகழ் தண்டான். (92)
    இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பந் தண்டான். (97)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ள, ற)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வீங்கல் வேண்டுவோன் பல்புகழ் தண்டான். (92)
    துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பந் தண்டான். (98)
(ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ள, ற)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான். (93)
    ஏமம் வேண்டுவோன் முறைசெய றண்டான். (99)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நிற்றல் வேண்டுவோன் தவஞ்செய றண்டான். (94)
    இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பந் தண்டான். (97)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நிற்றல் வேண்டுவோன் தவஞ்செய றண்டான். (94)
    துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பந் தண்டான். (98)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நிற்றல் வேண்டுவோன் தவஞ்செய றண்டான். (94)
    ஏமம் வேண்டுவோன் முறைசெய றண்டான். (99)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ப, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நிற்றல் வேண்டுவோன் தவஞ்செய றண்டான். (94)
    காமம் வேண்டுவோன் குறிப்புச்செய் றண்டான். (100)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான். (95)
    மிகுதி வேண்டுவோன் வருத்தந் தண்டான். (96)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ள, ற)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான். (95)
    ஏமம் வேண்டுவோன் முறைசெய றண்டான். (99)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பந் தண்டான். (97)
    ஏமம் வேண்டுவோன் முறைசெய றண்டான். (99)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
22 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பந் தண்டான். (98)
    ஏமம் வேண்டுவோன் முறைசெய றண்டான். (99)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓதலிற் சிறந்தன் றொழுக்க முடைமை. (1)
    நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. (6)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, வ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓதலிற் சிறந்தன் றொழுக்க முடைமை. (1)
    குலனுடை மையின் கற்புச் சிறந்தன்று. (7)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓதலிற் சிறந்தன் றொழுக்க முடைமை. (1)
    முற்பெரு கலிற்பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று. (10)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    காதலிற் சிறந்தன்று கண்ணஞ்சப் படுதல். (2)
    வண்மையிற் சிறந்தன்று வாய்மை யுடைமை. (4)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    காதலிற் சிறந்தன்று கண்ணஞ்சப் படுதல். (2)
    இளமையிற் சிறந்தன்று மெய்பிணி யின்மை. (5)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, வ, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மேதையிற் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை. (3)
    கற்றலிற் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று. (8)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வண்மையிற் சிறந்தன்று வாய்மை யுடைமை. (4)
    இளமையிற் சிறந்தன்று மெய்பிணி யின்மை. (5)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வண்மையிற் சிறந்தன்று வாய்மை யுடைமை. (4)
    கற்றலிற் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று. (8)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. (6)
    கற்றலிற் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று. (8)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரிற் பிறந்தமை ஈரத்தி னறிப. (11)
    எற்ற முடைமை எதிர்கோளி னறிப. (15)
(ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, வ, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரிற் பிறந்தமை ஈரத்தி னறிப. (11)
    சீருடை யாண்மை செய்கையி னறிப. (20)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈர முடைமை ஈகையி னறிப. (12)
    சோரா நன்னட் புதவியி னறிப. (13)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈர முடைமை ஈகையி னறிப. (12)
    குத்திரஞ் செய்தலிற் கள்வனாத லறிப. (17)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈர முடைமை ஈகையி னறிப. (12)
    சொற்சோர் வுடைமையின் எச்சோர்வு மறிப. (18)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சோரா நன்னட் புதவியி னறிப. (13)
    எற்ற முடைமை எதிர்கோளி னறிப. (15)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சோரா நன்னட் புதவியி னறிப. (13)
    குத்திரஞ் செய்தலிற் கள்வனாத லறிப. (17)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ண, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சோரா நன்னட் புதவியி னறிப. (13)
    சொற்சோர் வுடைமையின் எச்சோர்வு மறிப. (18)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    எற்ற முடைமை எதிர்கோளி னறிப. (15)
    குத்திரஞ் செய்தலிற் கள்வனாத லறிப. (17)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    எற்ற முடைமை எதிர்கோளி னறிப. (15)
    சொற்சோர் வுடைமையின் எச்சோர்வு மறிப. (18)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    எற்ற முடைமை எதிர்கோளி னறிப. (15)
    சீருடை யாண்மை செய்கையி னறிப. (20)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, வ, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சிற்றிற் பிறந்தமை பெருமிதத்தி னறிப. (16)
    குத்திரஞ் செய்தலிற் கள்வனாத லறிப. (17)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சிற்றிற் பிறந்தமை பெருமிதத்தி னறிப. (16)
    சொற்சோர் வுடைமையின் எச்சோர்வு மறிப. (18)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    குத்திரஞ் செய்தலிற் கள்வனாத லறிப. (17)
    அறிவுசோர் வுடைமையிற் பிறிதுசோர்வு மறிப. (19)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    அறிவுசோர் வுடைமையிற் பிறிதுசோர்வு மறிப. (19)
    சீருடை யாண்மை செய்கையி னறிப. (20)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    யாப்பி லோரை இயல்புகுணம் பழியார். (21)
    வறியோன் வள்ளிய னன்மை பழியார். (29)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    யாப்பி லோரை இயல்புகுணம் பழியார். (21)
    சிறியா ரொழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார். (30)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, வ, ள, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மீப்பி லோரை மீக்குணம் பழியார். (22)
    முறையி லரசர்நாட் டிருந்து பழியார். (26)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, வ, ள, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மீப்பி லோரை மீக்குணம் பழியார். (22)
    அறியாத் தேசத் தாசாரம் பழியார். (28)
(ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, வ, ள, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருமை யுடையதன் அருமை பழியார். (23)
    செயத்தக்க நற்கேளிர் செய்யாமை பழியார். (27)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருமை யுடையதன் அருமை பழியார். (23)
    சிறியா ரொழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார். (30)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    அருமை யுடையதன் பெருமைபழியார். (24)
    செயத்தக்க நற்கேளிர் செய்யாமை பழியார். (27)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    அருமை யுடையதன் பெருமைபழியார். (24)
    சிறியா ரொழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார். (30)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நிறையச் செய்யாக் குறைவினை பழியார். (25)
    அறியாத் தேசத் தாசாரம் பழியார். (28)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பழியோர் செல்வம் வறுமையிற் றுவ்வாது. (31)
    கழிதறு கண்மை பேடியிற் றுவ்வாது. (32)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ள, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பழியோர் செல்வம் வறுமையிற் றுவ்வாது. (31)
    நாணில் வாழ்க்கை பசித்தலிற் றுவ்வாது. (33)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ள, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பழியோர் செல்வம் வறுமையிற் றுவ்வாது. (31)
    செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியிற் றுவ்வாது. (35)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பழியோர் செல்வம் வறுமையிற் றுவ்வாது. (31)
    கொண்டுகண் மாறல் கொடுமையிற் றுவ்வாது. (37)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ள, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பழியோர் செல்வம் வறுமையிற் றுவ்வாது. (31)
    அறிவிலி துணைப்பாடு தனிமையிற் றுவ்வாது. (38)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கழிதறு கண்மை பேடியிற் றுவ்வாது. (32)
    நாணில் வாழ்க்கை பசித்தலிற் றுவ்வாது. (33)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ள, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கழிதறு கண்மை பேடியிற் றுவ்வாது. (32)
    பொய் வேளாண்மை புலைமையிற் றுவ்வாது. (36)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கழிதறு கண்மை பேடியிற் றுவ்வாது. (32)
    தானோ ரின்புறல் தனிமையிற் றுவ்வாது. (40)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நாணில் வாழ்க்கை பசித்தலிற் றுவ்வாது. (33)
    கொண்டுகண் மாறல் கொடுமையிற் றுவ்வாது. (37)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ள, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நாணில் வாழ்க்கை பசித்தலிற் றுவ்வாது. (33)
    அறிவிலி துணைப்பாடு தனிமையிற் றுவ்வாது. (38)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நாணில் வாழ்க்கை பசித்தலிற் றுவ்வாது. (33)
    இழிவுடை மூப்புக் கதத்திற் றுவ்வாது. (39)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ள, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேணி லீகை மாற்றலிற் றுவ்வாது. (34)
    பொய் வேளாண்மை புலைமையிற் றுவ்வாது. (36)
(ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேணி லீகை மாற்றலிற் றுவ்வாது. (34)
    இழிவுடை மூப்புக் கதத்திற் றுவ்வாது. (39)
(ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ள, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேணி லீகை மாற்றலிற் றுவ்வாது. (34)
    தானோ ரின்புறல் தனிமையிற் றுவ்வாது. (40)
(ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியிற் றுவ்வாது. (35)
    கொண்டுகண் மாறல் கொடுமையிற் றுவ்வாது. (37)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ழ, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியிற் றுவ்வாது. (35)
    தானோ ரின்புறல் தனிமையிற் றுவ்வாது. (40)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பொய் வேளாண்மை புலைமையிற் றுவ்வாது. (36)
    அறிவிலி துணைப்பாடு தனிமையிற் றுவ்வாது. (38)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நீரறிந் தொழுகாதாள் தார மல்லள். (41)
    ஈரமில் லாதது கிளைநட் பன்று. (43)
(ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, வ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நீரறிந் தொழுகாதாள் தார மல்லள். (41)
    நேராமற் கற்றது கல்வி யன்று. (46)
(ஊ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நீரறிந் தொழுகாதாள் தார மல்லள். (41)
    திறத்தாற்றி னோலா ததுநோன் பன்று. (49)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, வ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நீரறிந் தொழுகாதாள் தார மல்லள். (41)
    மறுபிறப் பறியா ததுமூப் பன்று. (50)
(ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, வ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    தாரமா ணாதது வாழ்க்கை யன்று. (42)
    சோராக் கையன் சொன்மலை யல்லன். (44)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    தாரமா ணாதது வாழ்க்கை யன்று. (42)
    திறத்தாற்றி னோலா ததுநோன் பன்று. (49)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈரமில் லாதது கிளைநட் பன்று. (43)
    நேராமற் கற்றது கல்வி யன்று. (46)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈரமில் லாதது கிளைநட் பன்று. (43)
    வாழாமல் வருந்தியது வருத்த மன்று. (47)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சோராக் கையன் சொன்மலை யல்லன். (44)
    நேராமற் கற்றது கல்வி யன்று. (46)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சோராக் கையன் சொன்மலை யல்லன். (44)
    வாழாமல் வருந்தியது வருத்த மன்று. (47)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோ னல்லன். (45)
    வாழாமல் வருந்தியது வருத்த மன்று. (47)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ண, ப, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோ னல்லன். (45)
    அறத்தாற்றி னீயாத தீகை யன்று. (48)
(ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ண, ப, வ, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோ னல்லன். (45)
    மறுபிறப் பறியா ததுமூப் பன்று. (50)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ண, வ, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மக்கட் பேற்றிற் பெறும்பே றில்லை. (51)
    இரத்தலி னூஉங் கிளிவர வில்லை. (59)
(ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மக்கட் பேற்றிற் பெறும்பே றில்லை. (51)
    இரப்போர்க் கீதலின் எய்துஞ் சிறப்பில்லை. (60)
(ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ண, ந, வ, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஒப்புர வறிதலிற் றகுவர வில்லை. (52)
    இரத்தலி னூஉங் கிளிவர வில்லை. (59)
(ஈ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாய்ப்புடை விழைச்சி னல்விழைச் சில்லை. (53)
    நசையிற் பெரியதோர் நல்குர வில்லை. (57)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாய்ப்புடை விழைச்சி னல்விழைச் சில்லை. (53)
    இரத்தலி னூஉங் கிளிவர வில்லை. (59)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ண, ந, ற)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாயா விழைச்சிற் றீவிழைச் சில்லை. (54)
    நசையிற் பெரியதோர் நல்குர வில்லை. (57)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உணர்வில் னாதலிற் சாக்கா டில்லை. (56)
    நசையிற் பெரியதோர் நல்குர வில்லை. (57)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உணர்வில் னாதலிற் சாக்கா டில்லை. (56)
    இரத்தலி னூஉங் கிளிவர வில்லை. (59)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ந, ப, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரறிவி னோனினிது வாழாமை பொய். (61)
    கால மறியாதோன் கையுறல் பொய். (64)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரறிவி னோனினிது வாழாமை பொய். (61)
    மேல்வர வறியாதோன் தற்காத்தல் பொய். (65)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கால மறியாதோன் கையுறல் பொய். (64)
    உறுவினை காய்வோன் உயர்வுவேண்டல் பொய். (66)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கால மறியாதோன் கையுறல் பொய். (64)
    வாலிய னல்லாதோன் தவஞ்செய்தல் பொய். (70)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மேல்வர வறியாதோன் தற்காத்தல் பொய். (65)
    உறுவினை காய்வோன் உயர்வுவேண்டல் பொய். (66)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மேல்வர வறியாதோன் தற்காத்தல் பொய். (65)
    வாலிய னல்லாதோன் தவஞ்செய்தல் பொய். (70)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    புகழ்வெய் யோர்க்குப் புத்தேணா டெளிது. (71)
    உறழ்வெய் யோருக் குறுசெரு வெளிது. (72)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    புகழ்வெய் யோர்க்குப் புத்தேணா டெளிது. (71)
    குறளைவெய் யோர்க்கு மறைவிரி யெளிது. (74)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உறழ்வெய் யோருக் குறுசெரு வெளிது. (72)
    பாரம்வெய் யோர்க்குப் பாத்தூ ணெளிது. (79)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உறழ்வெய் யோருக் குறுசெரு வெளிது. (72)
    சார்பி லோருக் குறுகொலை யெளிது. (80)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈரம்வெய் யோர்க்கு நசைகொடை யெளிது. (73)
    குறளைவெய் யோர்க்கு மறைவிரி யெளிது. (74)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    துன்பம் வெய்யோர்க் கின்ப மெளிது. (75)
    சார்பி லோருக் குறுகொலை யெளிது. (80)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இன்பம்வெய் யோர்க்குத் துன்ப மெளிது. (76)
    சார்பி லோருக் குறுகொலை யெளிது. (80)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உண்டி வெய்யோர்க் குறுபிணி யெளிது. (77)
    சார்பி லோருக் குறுகொலை யெளிது. (80)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ன)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முறையி லரசனாடு நல்கூர்ந் தன்று. (81)
    செற்றுட னுறைவோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று. (83)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முறையி லரசனாடு நல்கூர்ந் தன்று. (81)
    சொற்செல் லாவழிச் சொலவுநல் கூர்ந்தன்று. (87)
(ஈ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முறையி லரசனாடு நல்கூர்ந் தன்று. (81)
    அகம்வறி யோனண்ண னல்கூர்ந் தன்று. (88)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மிகமூத் தோன்காம நல்கூர்ந் தன்று. (82)
    செற்றுட னுறைவோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று. (83)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மிகமூத் தோன்காம நல்கூர்ந் தன்று. (82)
    முதிர்வுடை யோன்மேனி யணிநல்கூர்ந்த தன்று. (86)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மிகமூத் தோன்காம நல்கூர்ந் தன்று. (82)
    சொற்செல் லாவழிச் சொலவுநல் கூர்ந்தன்று. (87)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பிணிகிடந் தோன்பெற்ற வின்பநல் கூர்ந்தன்று. (84)
    தற்போற் றாவழிப் புலவிநல் கூர்ந்தன்று. (85)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    தற்போற் றாவழிப் புலவிநல் கூர்ந்தன்று. (85)
    அகம்வறி யோனண்ண னல்கூர்ந் தன்று. (88)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    தற்போற் றாவழிப் புலவிநல் கூர்ந்தன்று. (85)
    உட்கில் வழிச்சின நல்கூர்ந் தன்று, (89)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முதிர்வுடை யோன்மேனி யணிநல்கூர்ந்த தன்று. (86)
    அகம்வறி யோனண்ண னல்கூர்ந் தன்று. (88)
(ஈ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    அகம்வறி யோனண்ண னல்கூர்ந் தன்று. (88)
    உட்கில் வழிச்சின நல்கூர்ந் தன்று, (89)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உட்கில் வழிச்சின நல்கூர்ந் தன்று, (89)
    நட்பில் வழிச்சேறல் நல்கூர்ந் தன்று. (90)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர்மொழி தண்டான். (91)
    மிகுதி வேண்டுவோன் வருத்தந் தண்டான். (96)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ப, ள, ற)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான். (93)
    மிகுதி வேண்டுவோன் வருத்தந் தண்டான். (96)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான். (93)
    இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பந் தண்டான். (97)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான். (93)
    துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பந் தண்டான். (98)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான். (93)
    காமம் வேண்டுவோன் குறிப்புச்செய் றண்டான். (100)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நிற்றல் வேண்டுவோன் தவஞ்செய றண்டான். (94)
    மிகுதி வேண்டுவோன் வருத்தந் தண்டான். (96)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ப, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மிகுதி வேண்டுவோன் வருத்தந் தண்டான். (96)
    ஏமம் வேண்டுவோன் முறைசெய றண்டான். (99)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மிகுதி வேண்டுவோன் வருத்தந் தண்டான். (96)
    காமம் வேண்டுவோன் குறிப்புச்செய் றண்டான். (100)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பந் தண்டான். (97)
    காமம் வேண்டுவோன் குறிப்புச்செய் றண்டான். (100)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பந் தண்டான். (98)
    காமம் வேண்டுவோன் குறிப்புச்செய் றண்டான். (100)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
21 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஏமம் வேண்டுவோன் முறைசெய றண்டான். (99)
    காமம் வேண்டுவோன் குறிப்புச்செய் றண்டான். (100)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஓதலிற் சிறந்தன் றொழுக்க முடைமை. (1)
    செற்றாரைச் செலுத்தலிற் றற்செய்கை சிறந்தன்று. (9)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    காதலிற் சிறந்தன்று கண்ணஞ்சப் படுதல். (2)
    நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. (6)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, வ, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    காதலிற் சிறந்தன்று கண்ணஞ்சப் படுதல். (2)
    குலனுடை மையின் கற்புச் சிறந்தன்று. (7)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, வ, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    காதலிற் சிறந்தன்று கண்ணஞ்சப் படுதல். (2)
    செற்றாரைச் செலுத்தலிற் றற்செய்கை சிறந்தன்று. (9)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, வ, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    காதலிற் சிறந்தன்று கண்ணஞ்சப் படுதல். (2)
    முற்பெரு கலிற்பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று. (10)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, வ, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மேதையிற் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை. (3)
    வண்மையிற் சிறந்தன்று வாய்மை யுடைமை. (4)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மேதையிற் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை. (3)
    நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. (6)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மேதையிற் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை. (3)
    குலனுடை மையின் கற்புச் சிறந்தன்று. (7)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மேதையிற் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை. (3)
    முற்பெரு கலிற்பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று. (10)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வண்மையிற் சிறந்தன்று வாய்மை யுடைமை. (4)
    குலனுடை மையின் கற்புச் சிறந்தன்று. (7)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வண்மையிற் சிறந்தன்று வாய்மை யுடைமை. (4)
    முற்பெரு கலிற்பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று. (10)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இளமையிற் சிறந்தன்று மெய்பிணி யின்மை. (5)
    நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. (6)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, வ, ழ)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இளமையிற் சிறந்தன்று மெய்பிணி யின்மை. (5)
    குலனுடை மையின் கற்புச் சிறந்தன்று. (7)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, வ, ழ)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இளமையிற் சிறந்தன்று மெய்பிணி யின்மை. (5)
    செற்றாரைச் செலுத்தலிற் றற்செய்கை சிறந்தன்று. (9)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, வ, ழ)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இளமையிற் சிறந்தன்று மெய்பிணி யின்மை. (5)
    முற்பெரு கலிற்பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று. (10)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, வ, ழ)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    குலனுடை மையின் கற்புச் சிறந்தன்று. (7)
    கற்றலிற் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று. (8)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கற்றலிற் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று. (8)
    செற்றாரைச் செலுத்தலிற் றற்செய்கை சிறந்தன்று. (9)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கற்றலிற் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று. (8)
    முற்பெரு கலிற்பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று. (10)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரிற் பிறந்தமை ஈரத்தி னறிப. (11)
    கற்ற துடைமை காட்சியி னறிப. (14)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரிற் பிறந்தமை ஈரத்தி னறிப. (11)
    சிற்றிற் பிறந்தமை பெருமிதத்தி னறிப. (16)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈர முடைமை ஈகையி னறிப. (12)
    அறிவுசோர் வுடைமையிற் பிறிதுசோர்வு மறிப. (19)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சோரா நன்னட் புதவியி னறிப. (13)
    கற்ற துடைமை காட்சியி னறிப. (14)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சோரா நன்னட் புதவியி னறிப. (13)
    சிற்றிற் பிறந்தமை பெருமிதத்தி னறிப. (16)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சோரா நன்னட் புதவியி னறிப. (13)
    அறிவுசோர் வுடைமையிற் பிறிதுசோர்வு மறிப. (19)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கற்ற துடைமை காட்சியி னறிப. (14)
    குத்திரஞ் செய்தலிற் கள்வனாத லறிப. (17)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ண, ந, ழ)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கற்ற துடைமை காட்சியி னறிப. (14)
    சொற்சோர் வுடைமையின் எச்சோர்வு மறிப. (18)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    எற்ற முடைமை எதிர்கோளி னறிப. (15)
    சிற்றிற் பிறந்தமை பெருமிதத்தி னறிப. (16)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    எற்ற முடைமை எதிர்கோளி னறிப. (15)
    அறிவுசோர் வுடைமையிற் பிறிதுசோர்வு மறிப. (19)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சிற்றிற் பிறந்தமை பெருமிதத்தி னறிப. (16)
    அறிவுசோர் வுடைமையிற் பிறிதுசோர்வு மறிப. (19)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சிற்றிற் பிறந்தமை பெருமிதத்தி னறிப. (16)
    சீருடை யாண்மை செய்கையி னறிப. (20)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சொற்சோர் வுடைமையின் எச்சோர்வு மறிப. (18)
    அறிவுசோர் வுடைமையிற் பிறிதுசோர்வு மறிப. (19)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    யாப்பி லோரை இயல்புகுணம் பழியார். (21)
    முறையி லரசர்நாட் டிருந்து பழியார். (26)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, வ, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    யாப்பி லோரை இயல்புகுணம் பழியார். (21)
    அறியாத் தேசத் தாசாரம் பழியார். (28)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, வ, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருமை யுடையதன் அருமை பழியார். (23)
    நிறையச் செய்யாக் குறைவினை பழியார். (25)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருமை யுடையதன் அருமை பழியார். (23)
    வறியோன் வள்ளிய னன்மை பழியார். (29)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    அருமை யுடையதன் பெருமைபழியார். (24)
    நிறையச் செய்யாக் குறைவினை பழியார். (25)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    அருமை யுடையதன் பெருமைபழியார். (24)
    வறியோன் வள்ளிய னன்மை பழியார். (29)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நிறையச் செய்யாக் குறைவினை பழியார். (25)
    முறையி லரசர்நாட் டிருந்து பழியார். (26)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முறையி லரசர்நாட் டிருந்து பழியார். (26)
    செயத்தக்க நற்கேளிர் செய்யாமை பழியார். (27)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முறையி லரசர்நாட் டிருந்து பழியார். (26)
    சிறியா ரொழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார். (30)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செயத்தக்க நற்கேளிர் செய்யாமை பழியார். (27)
    அறியாத் தேசத் தாசாரம் பழியார். (28)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    அறியாத் தேசத் தாசாரம் பழியார். (28)
    சிறியா ரொழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார். (30)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பழியோர் செல்வம் வறுமையிற் றுவ்வாது. (31)
    இழிவுடை மூப்புக் கதத்திற் றுவ்வாது. (39)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பழியோர் செல்வம் வறுமையிற் றுவ்வாது. (31)
    தானோ ரின்புறல் தனிமையிற் றுவ்வாது. (40)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கழிதறு கண்மை பேடியிற் றுவ்வாது. (32)
    பேணி லீகை மாற்றலிற் றுவ்வாது. (34)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கழிதறு கண்மை பேடியிற் றுவ்வாது. (32)
    கொண்டுகண் மாறல் கொடுமையிற் றுவ்வாது. (37)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கழிதறு கண்மை பேடியிற் றுவ்வாது. (32)
    அறிவிலி துணைப்பாடு தனிமையிற் றுவ்வாது. (38)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கழிதறு கண்மை பேடியிற் றுவ்வாது. (32)
    இழிவுடை மூப்புக் கதத்திற் றுவ்வாது. (39)
(ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேணி லீகை மாற்றலிற் றுவ்வாது. (34)
    கொண்டுகண் மாறல் கொடுமையிற் றுவ்வாது. (37)
(ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேணி லீகை மாற்றலிற் றுவ்வாது. (34)
    அறிவிலி துணைப்பாடு தனிமையிற் றுவ்வாது. (38)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பொய் வேளாண்மை புலைமையிற் றுவ்வாது. (36)
    கொண்டுகண் மாறல் கொடுமையிற் றுவ்வாது. (37)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கொண்டுகண் மாறல் கொடுமையிற் றுவ்வாது. (37)
    இழிவுடை மூப்புக் கதத்திற் றுவ்வாது. (39)
(ஈ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கொண்டுகண் மாறல் கொடுமையிற் றுவ்வாது. (37)
    தானோ ரின்புறல் தனிமையிற் றுவ்வாது. (40)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    அறிவிலி துணைப்பாடு தனிமையிற் றுவ்வாது. (38)
    இழிவுடை மூப்புக் கதத்திற் றுவ்வாது. (39)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இழிவுடை மூப்புக் கதத்திற் றுவ்வாது. (39)
    தானோ ரின்புறல் தனிமையிற் றுவ்வாது. (40)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நீரறிந் தொழுகாதாள் தார மல்லள். (41)
    வாழாமல் வருந்தியது வருத்த மன்று. (47)
(ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நீரறிந் தொழுகாதாள் தார மல்லள். (41)
    அறத்தாற்றி னீயாத தீகை யன்று. (48)
(ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, வ)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    தாரமா ணாதது வாழ்க்கை யன்று. (42)
    நேராமற் கற்றது கல்வி யன்று. (46)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    தாரமா ணாதது வாழ்க்கை யன்று. (42)
    மறுபிறப் பறியா ததுமூப் பன்று. (50)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈரமில் லாதது கிளைநட் பன்று. (43)
    திறத்தாற்றி னோலா ததுநோன் பன்று. (49)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, வ, ழ)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈரமில் லாதது கிளைநட் பன்று. (43)
    மறுபிறப் பறியா ததுமூப் பன்று. (50)
(ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, வ, ழ)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சோராக் கையன் சொன்மலை யல்லன். (44)
    நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோ னல்லன். (45)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ண, ப, வ, ழ, ள, ற)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சோராக் கையன் சொன்மலை யல்லன். (44)
    திறத்தாற்றி னோலா ததுநோன் பன்று. (49)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சோராக் கையன் சொன்மலை யல்லன். (44)
    மறுபிறப் பறியா ததுமூப் பன்று. (50)
(ஈ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோ னல்லன். (45)
    நேராமற் கற்றது கல்வி யன்று. (46)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ண, ப, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோ னல்லன். (45)
    திறத்தாற்றி னோலா ததுநோன் பன்று. (49)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ண, வ, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மக்கட் பேற்றிற் பெறும்பே றில்லை. (51)
    வாய்ப்புடை விழைச்சி னல்விழைச் சில்லை. (53)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மக்கட் பேற்றிற் பெறும்பே றில்லை. (51)
    வாயா விழைச்சிற் றீவிழைச் சில்லை. (54)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மக்கட் பேற்றிற் பெறும்பே றில்லை. (51)
    உணர்வில் னாதலிற் சாக்கா டில்லை. (56)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மக்கட் பேற்றிற் பெறும்பே றில்லை. (51)
    நசையிற் பெரியதோர் நல்குர வில்லை. (57)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஒப்புர வறிதலிற் றகுவர வில்லை. (52)
    வாய்ப்புடை விழைச்சி னல்விழைச் சில்லை. (53)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஒப்புர வறிதலிற் றகுவர வில்லை. (52)
    வாயா விழைச்சிற் றீவிழைச் சில்லை. (54)
(ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஒப்புர வறிதலிற் றகுவர வில்லை. (52)
    உணர்வில் னாதலிற் சாக்கா டில்லை. (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஒப்புர வறிதலிற் றகுவர வில்லை. (52)
    நசையிற் பெரியதோர் நல்குர வில்லை. (57)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாய்ப்புடை விழைச்சி னல்விழைச் சில்லை. (53)
    வாயா விழைச்சிற் றீவிழைச் சில்லை. (54)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாய்ப்புடை விழைச்சி னல்விழைச் சில்லை. (53)
    இயைவது கரத்தலிற் கொடுமை யில்லை. (55)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாய்ப்புடை விழைச்சி னல்விழைச் சில்லை. (53)
    உணர்வில் னாதலிற் சாக்கா டில்லை. (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாய்ப்புடை விழைச்சி னல்விழைச் சில்லை. (53)
    இசையிற் பெரியதோர் எச்சம் இல்லை. (58)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாயா விழைச்சிற் றீவிழைச் சில்லை. (54)
    உணர்வில் னாதலிற் சாக்கா டில்லை. (56)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாயா விழைச்சிற் றீவிழைச் சில்லை. (54)
    இசையிற் பெரியதோர் எச்சம் இல்லை. (58)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இயைவது கரத்தலிற் கொடுமை யில்லை. (55)
    நசையிற் பெரியதோர் நல்குர வில்லை. (57)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இயைவது கரத்தலிற் கொடுமை யில்லை. (55)
    இரத்தலி னூஉங் கிளிவர வில்லை. (59)
(ஈ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ப, ழ)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உணர்வில் னாதலிற் சாக்கா டில்லை. (56)
    இசையிற் பெரியதோர் எச்சம் இல்லை. (58)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இசையிற் பெரியதோர் எச்சம் இல்லை. (58)
    இரப்போர்க் கீதலின் எய்துஞ் சிறப்பில்லை. (60)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ண, ந, வ, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கால மறியாதோன் கையுறல் பொய். (64)
    மேல்வர வறியாதோன் தற்காத்தல் பொய். (65)
(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    புகழ்வெய் யோர்க்குப் புத்தேணா டெளிது. (71)
    துன்பம் வெய்யோர்க் கின்ப மெளிது. (75)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ற)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    புகழ்வெய் யோர்க்குப் புத்தேணா டெளிது. (71)
    இன்பம்வெய் யோர்க்குத் துன்ப மெளிது. (76)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ற)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    புகழ்வெய் யோர்க்குப் புத்தேணா டெளிது. (71)
    உண்டி வெய்யோர்க் குறுபிணி யெளிது. (77)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    புகழ்வெய் யோர்க்குப் புத்தேணா டெளிது. (71)
    பாரம்வெய் யோர்க்குப் பாத்தூ ணெளிது. (79)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ற, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உறழ்வெய் யோருக் குறுசெரு வெளிது. (72)
    துன்பம் வெய்யோர்க் கின்ப மெளிது. (75)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உறழ்வெய் யோருக் குறுசெரு வெளிது. (72)
    இன்பம்வெய் யோர்க்குத் துன்ப மெளிது. (76)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உறழ்வெய் யோருக் குறுசெரு வெளிது. (72)
    உண்டி வெய்யோர்க் குறுபிணி யெளிது. (77)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உறழ்வெய் யோருக் குறுசெரு வெளிது. (72)
    பெண்டிர்வெய் யோர்க்குப் படுபழி யெளிது. (78)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    குறளைவெய் யோர்க்கு மறைவிரி யெளிது. (74)
    பெண்டிர்வெய் யோர்க்குப் படுபழி யெளிது. (78)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    குறளைவெய் யோர்க்கு மறைவிரி யெளிது. (74)
    பாரம்வெய் யோர்க்குப் பாத்தூ ணெளிது. (79)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    குறளைவெய் யோர்க்கு மறைவிரி யெளிது. (74)
    சார்பி லோருக் குறுகொலை யெளிது. (80)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ன)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முறையி லரசனாடு நல்கூர்ந் தன்று. (81)
    உட்கில் வழிச்சின நல்கூர்ந் தன்று, (89)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மிகமூத் தோன்காம நல்கூர்ந் தன்று. (82)
    பிணிகிடந் தோன்பெற்ற வின்பநல் கூர்ந்தன்று. (84)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மிகமூத் தோன்காம நல்கூர்ந் தன்று. (82)
    தற்போற் றாவழிப் புலவிநல் கூர்ந்தன்று. (85)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மிகமூத் தோன்காம நல்கூர்ந் தன்று. (82)
    உட்கில் வழிச்சின நல்கூர்ந் தன்று, (89)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பிணிகிடந் தோன்பெற்ற வின்பநல் கூர்ந்தன்று. (84)
    அகம்வறி யோனண்ண னல்கூர்ந் தன்று. (88)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள)
20 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சொற்செல் லாவழிச் சொலவுநல் கூர்ந்தன்று. (87)
    உட்கில் வழிச்சின நல்கூர்ந் தன்று, (89)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மேதையிற் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை. (3)
    செற்றாரைச் செலுத்தலிற் றற்செய்கை சிறந்தன்று. (9)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வண்மையிற் சிறந்தன்று வாய்மை யுடைமை. (4)
    நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. (6)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வண்மையிற் சிறந்தன்று வாய்மை யுடைமை. (4)
    செற்றாரைச் செலுத்தலிற் றற்செய்கை சிறந்தன்று. (9)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. (6)
    குலனுடை மையின் கற்புச் சிறந்தன்று. (7)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. (6)
    முற்பெரு கலிற்பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று. (10)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, வ, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பேரிற் பிறந்தமை ஈரத்தி னறிப. (11)
    ஈர முடைமை ஈகையி னறிப. (12)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈர முடைமை ஈகையி னறிப. (12)
    எற்ற முடைமை எதிர்கோளி னறிப. (15)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ழ)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈர முடைமை ஈகையி னறிப. (12)
    சிற்றிற் பிறந்தமை பெருமிதத்தி னறிப. (16)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈர முடைமை ஈகையி னறிப. (12)
    சீருடை யாண்மை செய்கையி னறிப. (20)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கற்ற துடைமை காட்சியி னறிப. (14)
    எற்ற முடைமை எதிர்கோளி னறிப. (15)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கற்ற துடைமை காட்சியி னறிப. (14)
    அறிவுசோர் வுடைமையிற் பிறிதுசோர்வு மறிப. (19)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கற்ற துடைமை காட்சியி னறிப. (14)
    சீருடை யாண்மை செய்கையி னறிப. (20)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மீப்பி லோரை மீக்குணம் பழியார். (22)
    பெருமை யுடையதன் அருமை பழியார். (23)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ள, ற)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மீப்பி லோரை மீக்குணம் பழியார். (22)
    அருமை யுடையதன் பெருமைபழியார். (24)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ள, ற)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருமை யுடையதன் அருமை பழியார். (23)
    முறையி லரசர்நாட் டிருந்து பழியார். (26)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருமை யுடையதன் அருமை பழியார். (23)
    அறியாத் தேசத் தாசாரம் பழியார். (28)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    அருமை யுடையதன் பெருமைபழியார். (24)
    முறையி லரசர்நாட் டிருந்து பழியார். (26)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    அருமை யுடையதன் பெருமைபழியார். (24)
    அறியாத் தேசத் தாசாரம் பழியார். (28)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முறையி லரசர்நாட் டிருந்து பழியார். (26)
    அறியாத் தேசத் தாசாரம் பழியார். (28)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ள, ன)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கொண்டுகண் மாறல் கொடுமையிற் றுவ்வாது. (37)
    அறிவிலி துணைப்பாடு தனிமையிற் றுவ்வாது. (38)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    அறிவிலி துணைப்பாடு தனிமையிற் றுவ்வாது. (38)
    தானோ ரின்புறல் தனிமையிற் றுவ்வாது. (40)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    தாரமா ணாதது வாழ்க்கை யன்று. (42)
    வாழாமல் வருந்தியது வருத்த மன்று. (47)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    தாரமா ணாதது வாழ்க்கை யன்று. (42)
    அறத்தாற்றி னீயாத தீகை யன்று. (48)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈரமில் லாதது கிளைநட் பன்று. (43)
    அறத்தாற்றி னீயாத தீகை யன்று. (48)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, வ, ழ)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    சோராக் கையன் சொன்மலை யல்லன். (44)
    அறத்தாற்றி னீயாத தீகை யன்று. (48)
(ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நேராமற் கற்றது கல்வி யன்று. (46)
    அறத்தாற்றி னீயாத தீகை யன்று. (48)
(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நேராமற் கற்றது கல்வி யன்று. (46)
    திறத்தாற்றி னோலா ததுநோன் பன்று. (49)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நேராமற் கற்றது கல்வி யன்று. (46)
    மறுபிறப் பறியா ததுமூப் பன்று. (50)
(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாழாமல் வருந்தியது வருத்த மன்று. (47)
    அறத்தாற்றி னீயாத தீகை யன்று. (48)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாழாமல் வருந்தியது வருத்த மன்று. (47)
    திறத்தாற்றி னோலா ததுநோன் பன்று. (49)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாழாமல் வருந்தியது வருத்த மன்று. (47)
    மறுபிறப் பறியா ததுமூப் பன்று. (50)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    அறத்தாற்றி னீயாத தீகை யன்று. (48)
    திறத்தாற்றி னோலா ததுநோன் பன்று. (49)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஒப்புர வறிதலிற் றகுவர வில்லை. (52)
    இசையிற் பெரியதோர் எச்சம் இல்லை. (58)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ன)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    வாயா விழைச்சிற் றீவிழைச் சில்லை. (54)
    இயைவது கரத்தலிற் கொடுமை யில்லை. (55)
(ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள, ன)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இயைவது கரத்தலிற் கொடுமை யில்லை. (55)
    உணர்வில் னாதலிற் சாக்கா டில்லை. (56)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ந, ப, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இயைவது கரத்தலிற் கொடுமை யில்லை. (55)
    இசையிற் பெரியதோர் எச்சம் இல்லை. (58)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ன)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நசையிற் பெரியதோர் நல்குர வில்லை. (57)
    இசையிற் பெரியதோர் எச்சம் இல்லை. (58)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ழ, ள, ன)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    புகழ்வெய் யோர்க்குப் புத்தேணா டெளிது. (71)
    பெண்டிர்வெய் யோர்க்குப் படுபழி யெளிது. (78)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ற, ன)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உறழ்வெய் யோருக் குறுசெரு வெளிது. (72)
    குறளைவெய் யோர்க்கு மறைவிரி யெளிது. (74)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ன)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    குறளைவெய் யோர்க்கு மறைவிரி யெளிது. (74)
    துன்பம் வெய்யோர்க் கின்ப மெளிது. (75)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    குறளைவெய் யோர்க்கு மறைவிரி யெளிது. (74)
    இன்பம்வெய் யோர்க்குத் துன்ப மெளிது. (76)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    குறளைவெய் யோர்க்கு மறைவிரி யெளிது. (74)
    உண்டி வெய்யோர்க் குறுபிணி யெளிது. (77)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ன)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    துன்பம் வெய்யோர்க் கின்ப மெளிது. (75)
    உண்டி வெய்யோர்க் குறுபிணி யெளிது. (77)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    துன்பம் வெய்யோர்க் கின்ப மெளிது. (75)
    பெண்டிர்வெய் யோர்க்குப் படுபழி யெளிது. (78)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ற)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    துன்பம் வெய்யோர்க் கின்ப மெளிது. (75)
    பாரம்வெய் யோர்க்குப் பாத்தூ ணெளிது. (79)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ற)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இன்பம்வெய் யோர்க்குத் துன்ப மெளிது. (76)
    உண்டி வெய்யோர்க் குறுபிணி யெளிது. (77)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இன்பம்வெய் யோர்க்குத் துன்ப மெளிது. (76)
    பெண்டிர்வெய் யோர்க்குப் படுபழி யெளிது. (78)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ற)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இன்பம்வெய் யோர்க்குத் துன்ப மெளிது. (76)
    பாரம்வெய் யோர்க்குப் பாத்தூ ணெளிது. (79)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ற)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உண்டி வெய்யோர்க் குறுபிணி யெளிது. (77)
    பெண்டிர்வெய் யோர்க்குப் படுபழி யெளிது. (78)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ன)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    உண்டி வெய்யோர்க் குறுபிணி யெளிது. (77)
    பாரம்வெய் யோர்க்குப் பாத்தூ ணெளிது. (79)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ன)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெண்டிர்வெய் யோர்க்குப் படுபழி யெளிது. (78)
    பாரம்வெய் யோர்க்குப் பாத்தூ ணெளிது. (79)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ற, ன)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    முறையி லரசனாடு நல்கூர்ந் தன்று. (81)
    மிகமூத் தோன்காம நல்கூர்ந் தன்று. (82)
(ஈ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மிகமூத் தோன்காம நல்கூர்ந் தன்று. (82)
    அகம்வறி யோனண்ண னல்கூர்ந் தன்று. (88)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மிகுதி வேண்டுவோன் வருத்தந் தண்டான். (96)
    இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பந் தண்டான். (97)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள, ற)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மிகுதி வேண்டுவோன் வருத்தந் தண்டான். (96)
    துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பந் தண்டான். (98)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள, ற)
19 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பந் தண்டான். (97)
    துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பந் தண்டான். (98)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ழ, ள, ற)
18 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. (6)
    செற்றாரைச் செலுத்தலிற் றற்செய்கை சிறந்தன்று. (9)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ப, வ, ழ, ள)
18 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    குலனுடை மையின் கற்புச் சிறந்தன்று. (7)
    செற்றாரைச் செலுத்தலிற் றற்செய்கை சிறந்தன்று. (9)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
18 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    குலனுடை மையின் கற்புச் சிறந்தன்று. (7)
    முற்பெரு கலிற்பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று. (10)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
18 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    செற்றாரைச் செலுத்தலிற் றற்செய்கை சிறந்தன்று. (9)
    முற்பெரு கலிற்பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று. (10)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
18 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஈர முடைமை ஈகையி னறிப. (12)
    கற்ற துடைமை காட்சியி னறிப. (14)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள)
18 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    கற்ற துடைமை காட்சியி னறிப. (14)
    சிற்றிற் பிறந்தமை பெருமிதத்தி னறிப. (16)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
18 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    யாப்பி லோரை இயல்புகுணம் பழியார். (21)
    மீப்பி லோரை மீக்குணம் பழியார். (22)
(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ள, ற, ன)
18 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    யாப்பி லோரை இயல்புகுணம் பழியார். (21)
    பெருமை யுடையதன் அருமை பழியார். (23)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ள, ற)
18 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    யாப்பி லோரை இயல்புகுணம் பழியார். (21)
    அருமை யுடையதன் பெருமைபழியார். (24)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, வ, ள, ற)
18 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    நேராமற் கற்றது கல்வி யன்று. (46)
    வாழாமல் வருந்தியது வருத்த மன்று. (47)
(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ள)
18 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    அறத்தாற்றி னீயாத தீகை யன்று. (48)
    மறுபிறப் பறியா ததுமூப் பன்று. (50)
(ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள)
18 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    திறத்தாற்றி னோலா ததுநோன் பன்று. (49)
    மறுபிறப் பறியா ததுமூப் பன்று. (50)
(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
18 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மக்கட் பேற்றிற் பெறும்பே றில்லை. (51)
    ஒப்புர வறிதலிற் றகுவர வில்லை. (52)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ன)
18 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மக்கட் பேற்றிற் பெறும்பே றில்லை. (51)
    இயைவது கரத்தலிற் கொடுமை யில்லை. (55)
(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ன)
18 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    மக்கட் பேற்றிற் பெறும்பே றில்லை. (51)
    இசையிற் பெரியதோர் எச்சம் இல்லை. (58)
(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள, ன)
17 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    ஒப்புர வறிதலிற் றகுவர வில்லை. (52)
    இயைவது கரத்தலிற் கொடுமை யில்லை. (55)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ன)
17 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    துன்பம் வெய்யோர்க் கின்ப மெளிது. (75)
    இன்பம்வெய் யோர்க்குத் துன்ப மெளிது. (76)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
16 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம்
    பெருமை யுடையதன் அருமை பழியார். (23)
    அருமை யுடையதன் பெருமைபழியார். (24)
(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற)