உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை வரிசையில்
முதுமொழிக் காஞ்சி
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

9    ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பேரறிவி னோனினிது வாழாமை பொய். (61)(ஈ, ஊ, ஔ)
9 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பெருஞ்சீ ரோன்றன் வெகுளியின்மை பொய். (62)(ஊ, ஏ, ஔ)
9 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் உறுவினை காய்வோன் உயர்வுவேண்டல் பொய். (66)(ஈ, ஊ, ஔ)
9 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சிறுமைநோ னாதோன் பெருமைவேண்டல் பொய். (67)(ஈ, ஊ, ஔ)
9 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பெருமைநோ னாதோன் சிறுமைவேண்டல் பொய். (68)(ஈ, ஊ, ஔ)
9 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பொருணசை வேட்கையோன் முறைசெயல் பொய். (69)(ஈ, ஊ, ஔ)
9 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஈரம்வெய் யோர்க்கு நசைகொடை யெளிது. (73)(ஊ, ஏ, ஔ)
9 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் செற்றுட னுறைவோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று. (83)(ஈ, ஒ, ஔ)
9 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் முதிர்வுடை யோன்மேனி யணிநல்கூர்ந்த தன்று. (86)(ஈ, ஒ, ஔ)
9 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான். (95)(ஈ, ஒ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஓதலிற் சிறந்தன் றொழுக்க முடைமை. (1)(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பேரிற் பிறந்தமை ஈரத்தி னறிப. (11)(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சொற்சோர் வுடைமையின் எச்சோர்வு மறிப. (18)(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மீப்பி லோரை மீக்குணம் பழியார். (22)(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பேணி லீகை மாற்றலிற் றுவ்வாது. (34)(ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியிற் றுவ்வாது. (35)(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பொய் வேளாண்மை புலைமையிற் றுவ்வாது. (36)(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சோராக் கையன் சொன்மலை யல்லன். (44)(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இரப்போர்க் கீதலின் எய்துஞ் சிறப்பில்லை. (60)(ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கள்ளுண் போன்சோர் வின்மை பொய். (63)(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கால மறியாதோன் கையுறல் பொய். (64)(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மேல்வர வறியாதோன் தற்காத்தல் பொய். (65)(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சார்பி லோருக் குறுகொலை யெளிது. (80)(ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர்மொழி தண்டான். (91)(ஈ, ஊ, ஐ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வீங்கல் வேண்டுவோன் பல்புகழ் தண்டான். (92)(ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
8 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஏமம் வேண்டுவோன் முறைசெய றண்டான். (99)(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மேதையிற் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை. (3)(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஈர முடைமை ஈகையி னறிப. (12)(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் எற்ற முடைமை எதிர்கோளி னறிப. (15)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அறிவுசோர் வுடைமையிற் பிறிதுசோர்வு மறிப. (19)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சீருடை யாண்மை செய்கையி னறிப. (20)(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் யாப்பி லோரை இயல்புகுணம் பழியார். (21)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் செயத்தக்க நற்கேளிர் செய்யாமை பழியார். (27)(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வறியோன் வள்ளிய னன்மை பழியார். (29)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சிறியா ரொழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார். (30)(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பழியோர் செல்வம் வறுமையிற் றுவ்வாது. (31)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கழிதறு கண்மை பேடியிற் றுவ்வாது. (32)(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கொண்டுகண் மாறல் கொடுமையிற் றுவ்வாது. (37)(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இழிவுடை மூப்புக் கதத்திற் றுவ்வாது. (39)(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் தானோ ரின்புறல் தனிமையிற் றுவ்வாது. (40)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நீரறிந் தொழுகாதாள் தார மல்லள். (41)(ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஈரமில் லாதது கிளைநட் பன்று. (43)(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோ னல்லன். (45)(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அறத்தாற்றி னீயாத தீகை யன்று. (48)(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மக்கட் பேற்றிற் பெறும்பே றில்லை. (51)(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஒப்புர வறிதலிற் றகுவர வில்லை. (52)(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வாயா விழைச்சிற் றீவிழைச் சில்லை. (54)(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இயைவது கரத்தலிற் கொடுமை யில்லை. (55)(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நசையிற் பெரியதோர் நல்குர வில்லை. (57)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இசையிற் பெரியதோர் எச்சம் இல்லை. (58)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இரத்தலி னூஉங் கிளிவர வில்லை. (59)(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வாலிய னல்லாதோன் தவஞ்செய்தல் பொய். (70)(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் புகழ்வெய் யோர்க்குப் புத்தேணா டெளிது. (71)(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் குறளைவெய் யோர்க்கு மறைவிரி யெளிது. (74)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பாரம்வெய் யோர்க்குப் பாத்தூ ணெளிது. (79)(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் முறையி லரசனாடு நல்கூர்ந் தன்று. (81)(ஈ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மிகமூத் தோன்காம நல்கூர்ந் தன்று. (82)(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பிணிகிடந் தோன்பெற்ற வின்பநல் கூர்ந்தன்று. (84)(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் தற்போற் றாவழிப் புலவிநல் கூர்ந்தன்று. (85)(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சொற்செல் லாவழிச் சொலவுநல் கூர்ந்தன்று. (87)(ஈ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அகம்வறி யோனண்ண னல்கூர்ந் தன்று. (88)(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நட்பில் வழிச்சேறல் நல்கூர்ந் தன்று. (90)(ஈ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான். (93)(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நிற்றல் வேண்டுவோன் தவஞ்செய றண்டான். (94)(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மிகுதி வேண்டுவோன் வருத்தந் தண்டான். (96)(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பந் தண்டான். (97)(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பந் தண்டான். (98)(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
7 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் காமம் வேண்டுவோன் குறிப்புச்செய் றண்டான். (100)(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வண்மையிற் சிறந்தன்று வாய்மை யுடைமை. (4)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இளமையிற் சிறந்தன்று மெய்பிணி யின்மை. (5)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. (6)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் குலனுடை மையின் கற்புச் சிறந்தன்று. (7)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கற்றலிற் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று. (8)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் செற்றாரைச் செலுத்தலிற் றற்செய்கை சிறந்தன்று. (9)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் முற்பெரு கலிற்பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று. (10)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சோரா நன்னட் புதவியி னறிப. (13)(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கற்ற துடைமை காட்சியி னறிப. (14)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சிற்றிற் பிறந்தமை பெருமிதத்தி னறிப. (16)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பெருமை யுடையதன் அருமை பழியார். (23)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அருமை யுடையதன் பெருமைபழியார். (24)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நிறையச் செய்யாக் குறைவினை பழியார். (25)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் முறையி லரசர்நாட் டிருந்து பழியார். (26)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அறியாத் தேசத் தாசாரம் பழியார். (28)(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நாணில் வாழ்க்கை பசித்தலிற் றுவ்வாது. (33)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அறிவிலி துணைப்பாடு தனிமையிற் றுவ்வாது. (38)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் தாரமா ணாதது வாழ்க்கை யன்று. (42)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நேராமற் கற்றது கல்வி யன்று. (46)(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் திறத்தாற்றி னோலா ததுநோன் பன்று. (49)(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மறுபிறப் பறியா ததுமூப் பன்று. (50)(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வாய்ப்புடை விழைச்சி னல்விழைச் சில்லை. (53)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் உணர்வில் னாதலிற் சாக்கா டில்லை. (56)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் உறழ்வெய் யோருக் குறுசெரு வெளிது. (72)(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் துன்பம் வெய்யோர்க் கின்ப மெளிது. (75)(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இன்பம்வெய் யோர்க்குத் துன்ப மெளிது. (76)(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் உண்டி வெய்யோர்க் குறுபிணி யெளிது. (77)(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பெண்டிர்வெய் யோர்க்குப் படுபழி யெளிது. (78)(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
6 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் உட்கில் வழிச்சின நல்கூர்ந் தன்று, (89)(ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் காதலிற் சிறந்தன்று கண்ணஞ்சப் படுதல். (2)(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் குத்திரஞ் செய்தலிற் கள்வனாத லறிப. (17)(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வாழாமல் வருந்தியது வருத்த மன்று. (47)(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)