மெய்யெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை வரிசையில்
முதுமொழிக் காஞ்சி
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

14    ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் காதலிற் சிறந்தன்று கண்ணஞ்சப் படுதல். (2)(ங, வ, ழ, ள)
14 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இளமையிற் சிறந்தன்று மெய்பிணி யின்மை. (5)(ங, ஞ, வ, ழ)
14 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கற்றலிற் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று. (8)(ங, ஞ, ண, ள)
14 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் குத்திரஞ் செய்தலிற் கள்வனாத லறிப. (17)(ங, ண, ந, ழ)
14 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நிறையச் செய்யாக் குறைவினை பழியார். (25)(ங, ஞ, ண, ள)
14 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நாணில் வாழ்க்கை பசித்தலிற் றுவ்வாது. (33)(ங, ஞ, ள, ன)
14 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பெருஞ்சீ ரோன்றன் வெகுளியின்மை பொய். (62)(ங, ண, ந, ழ)
14 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சிறுமைநோ னாதோன் பெருமைவேண்டல் பொய். (67)(ங, ஞ, ழ, ள)
14 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பெருமைநோ னாதோன் சிறுமைவேண்டல் பொய். (68)(ங, ஞ, ழ, ள)
14 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நட்பில் வழிச்சேறல் நல்கூர்ந் தன்று. (90)(ங, ஞ, ண, ள)
14 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நிற்றல் வேண்டுவோன் தவஞ்செய றண்டான். (94)(ங, ப, ழ, ள)
13 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வண்மையிற் சிறந்தன்று வாய்மை யுடைமை. (4)(ங, ஞ, ப, ழ, ள)
13 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சோரா நன்னட் புதவியி னறிப. (13)(ங, ஞ, ண, ழ, ள)
13 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் செயத்தக்க நற்கேளிர் செய்யாமை பழியார். (27)(ங, ஞ, ண, வ, ன)
13 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வறியோன் வள்ளிய னன்மை பழியார். (29)(ங, ச, ஞ, ண, ந)
13 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கள்ளுண் போன்சோர் வின்மை பொய். (63)(ங, ஞ, ந, ழ, ற)
13 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பொருணசை வேட்கையோன் முறைசெயல் பொய். (69)(ங, ஞ, ந, ழ, ள)
13 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பிணிகிடந் தோன்பெற்ற வின்பநல் கூர்ந்தன்று. (84)(ங, ச, ஞ, ழ, ள)
13 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் தற்போற் றாவழிப் புலவிநல் கூர்ந்தன்று. (85)(ங, ச, ஞ, ண, ள)
13 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சொற்செல் லாவழிச் சொலவுநல் கூர்ந்தன்று. (87)(ங, ஞ, ண, ப, ள)
13 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் உட்கில் வழிச்சின நல்கூர்ந் தன்று, (89)(ங, ஞ, ண, ப, ள)
13 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வீங்கல் வேண்டுவோன் பல்புகழ் தண்டான். (92)(ச, ஞ, ந, ள, ற)
13 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான். (93)(ங, ச, ஞ, ந, ள)
13 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் காமம் வேண்டுவோன் குறிப்புச்செய் றண்டான். (100)(ங, ஞ, ந, ழ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஓதலிற் சிறந்தன் றொழுக்க முடைமை. (1)(ங, ஞ, ண, ப, வ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மேதையிற் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை. (3)(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. (6)(ங, ஞ, ப, வ, ழ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் குலனுடை மையின் கற்புச் சிறந்தன்று. (7)(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் முற்பெரு கலிற்பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று. (10)(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சிற்றிற் பிறந்தமை பெருமிதத்தி னறிப. (16)(ங, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சொற்சோர் வுடைமையின் எச்சோர்வு மறிப. (18)(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சீருடை யாண்மை செய்கையி னறிப. (20)(ங, ஞ, ந, வ, ழ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் முறையி லரசர்நாட் டிருந்து பழியார். (26)(ங, ஞ, ண, வ, ள, ன)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சிறியா ரொழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார். (30)(ங, ஞ, ண, வ, ள, ன)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பழியோர் செல்வம் வறுமையிற் றுவ்வாது. (31)(ங, ஞ, ண, ந, ள, ன)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கழிதறு கண்மை பேடியிற் றுவ்வாது. (32)(ங, ச, ஞ, ந, ள, ன)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பொய் வேளாண்மை புலைமையிற் றுவ்வாது. (36)(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ன)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அறிவிலி துணைப்பாடு தனிமையிற் றுவ்வாது. (38)(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் தாரமா ணாதது வாழ்க்கை யன்று. (42)(ங, ச, ஞ, ந, ப, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஈரமில் லாதது கிளைநட் பன்று. (43)(ங, ச, ஞ, ண, வ, ழ)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வாழாமல் வருந்தியது வருத்த மன்று. (47)(ங, ச, ஞ, ண, ப, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வாய்ப்புடை விழைச்சி னல்விழைச் சில்லை. (53)(ங, ஞ, ண, ந, ள, ற)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் உணர்வில் னாதலிற் சாக்கா டில்லை. (56)(ங, ஞ, ந, ப, ழ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நசையிற் பெரியதோர் நல்குர வில்லை. (57)(ங, ஞ, ண, ழ, ள, ன)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இரப்போர்க் கீதலின் எய்துஞ் சிறப்பில்லை. (60)(ங, ண, ந, வ, ழ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பேரறிவி னோனினிது வாழாமை பொய். (61)(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் உறுவினை காய்வோன் உயர்வுவேண்டல் பொய். (66)(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வாலிய னல்லாதோன் தவஞ்செய்தல் பொய். (70)(ங, ண, ந, ழ, ள, ற)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் புகழ்வெய் யோர்க்குப் புத்தேணா டெளிது. (71)(ங, ச, ஞ, ந, ற, ன)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் உறழ்வெய் யோருக் குறுசெரு வெளிது. (72)(ங, ஞ, ண, ந, ப, ன)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் உண்டி வெய்யோர்க் குறுபிணி யெளிது. (77)(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ன)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பெண்டிர்வெய் யோர்க்குப் படுபழி யெளிது. (78)(ங, ச, ஞ, ந, ற, ன)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் செற்றுட னுறைவோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று. (83)(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் முதிர்வுடை யோன்மேனி யணிநல்கூர்ந்த தன்று. (86)(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அகம்வறி யோனண்ண னல்கூர்ந் தன்று. (88)(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர்மொழி தண்டான். (91)(ச, ஞ, ந, ப, ள, ற)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான். (95)(ங, ஞ, ந, ப, ள, ற)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பந் தண்டான். (97)(ங, ச, ஞ, ழ, ள, ற)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பந் தண்டான். (98)(ங, ச, ஞ, ழ, ள, ற)
12 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஏமம் வேண்டுவோன் முறைசெய றண்டான். (99)(ங, ஞ, ந, ப, ழ, ள)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் செற்றாரைச் செலுத்தலிற் றற்செய்கை சிறந்தன்று. (9)(ங, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பேரிற் பிறந்தமை ஈரத்தி னறிப. (11)(ங, ச, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கற்ற துடைமை காட்சியி னறிப. (14)(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் எற்ற முடைமை எதிர்கோளி னறிப. (15)(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ழ)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அறிவுசோர் வுடைமையிற் பிறிதுசோர்வு மறிப. (19)(ங, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ன)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அறியாத் தேசத் தாசாரம் பழியார். (28)(ங, ஞ, ண, ந, வ, ள, ன)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பேணி லீகை மாற்றலிற் றுவ்வாது. (34)(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ள, ன)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியிற் றுவ்வாது. (35)(ங, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ன)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இழிவுடை மூப்புக் கதத்திற் றுவ்வாது. (39)(ங, ச, ஞ, ண, ந, ள, ன)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் தானோ ரின்புறல் தனிமையிற் றுவ்வாது. (40)(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நீரறிந் தொழுகாதாள் தார மல்லள். (41)(ங, ச, ஞ, ண, ப, வ, ன)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோ னல்லன். (45)(ங, ண, ப, வ, ழ, ள, ற)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நேராமற் கற்றது கல்வி யன்று. (46)(ங, ச, ஞ, ண, ப, ழ, ள)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் திறத்தாற்றி னோலா ததுநோன் பன்று. (49)(ங, ச, ஞ, ண, வ, ழ, ள)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வாயா விழைச்சிற் றீவிழைச் சில்லை. (54)(ங, ஞ, ண, ந, ப, ள, ன)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இரத்தலி னூஉங் கிளிவர வில்லை. (59)(ச, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ற)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மேல்வர வறியாதோன் தற்காத்தல் பொய். (65)(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஈரம்வெய் யோர்க்கு நசைகொடை யெளிது. (73)(ங, ஞ, ண, ப, ழ, ற, ன)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் துன்பம் வெய்யோர்க் கின்ப மெளிது. (75)(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இன்பம்வெய் யோர்க்குத் துன்ப மெளிது. (76)(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ற)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பாரம்வெய் யோர்க்குப் பாத்தூ ணெளிது. (79)(ங, ச, ஞ, ந, ழ, ற, ன)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சார்பி லோருக் குறுகொலை யெளிது. (80)(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ன)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் முறையி லரசனாடு நல்கூர்ந் தன்று. (81)(ங, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள)
11 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மிகுதி வேண்டுவோன் வருத்தந் தண்டான். (96)(ங, ச, ஞ, ப, ழ, ள, ற)
10 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஈர முடைமை ஈகையி னறிப. (12)(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள)
10 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் யாப்பி லோரை இயல்புகுணம் பழியார். (21)(ங, ச, ஞ, ந, வ, ள, ற, ன)
10 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மீப்பி லோரை மீக்குணம் பழியார். (22)(ங, ச, ஞ, ந, வ, ள, ற, ன)
10 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பெருமை யுடையதன் அருமை பழியார். (23)(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற)
10 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அருமை யுடையதன் பெருமைபழியார். (24)(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ள, ற)
10 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கொண்டுகண் மாறல் கொடுமையிற் றுவ்வாது. (37)(ங, ச, ஞ, ந, ப, ழ, ள, ன)
10 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மறுபிறப் பறியா ததுமூப் பன்று. (50)(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள)
10 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஒப்புர வறிதலிற் றகுவர வில்லை. (52)(ங, ச, ஞ, ண, ந, ழ, ள, ன)
10 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இசையிற் பெரியதோர் எச்சம் இல்லை. (58)(ங, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள, ன)
10 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கால மறியாதோன் கையுறல் பொய். (64)(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள)
10 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் குறளைவெய் யோர்க்கு மறைவிரி யெளிது. (74)(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ன)
10 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மிகமூத் தோன்காம நல்கூர்ந் தன்று. (82)(ங, ச, ஞ, ண, ப, வ, ழ, ள)
9 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சோராக் கையன் சொன்மலை யல்லன். (44)(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ள, ற)
9 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அறத்தாற்றி னீயாத தீகை யன்று. (48)(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ள)
9 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மக்கட் பேற்றிற் பெறும்பே றில்லை. (51)(ங, ச, ஞ, ண, ந, வ, ழ, ள, ன)
9 ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இயைவது கரத்தலிற் கொடுமை யில்லை. (55)(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ழ, ள, ன)