உயிர், மெய் எழுத்துகளின் எண்ணிக்கை வரிசையில்
கொன்றைவேந்தன்
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

18    நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ய, ர, ள)
18 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)(ஆ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, வ, ள)
17 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ப, ழ, ற, ன)
17 நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)(ஈ, ஊ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ய, ர, ல, ழ, ள)
17 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, ர, வ, ழ, ள)
17 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)(ஆ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ள, ற, ன)
17 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)(இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ண, ர, ழ, ள)
17 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ள, ற, ன)
17 ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ள, ற, ன)
16 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ள)
16 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ர, ள, ன)
16 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, ல, ழ, ள)
16 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)(எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ழ, ள, ற)
16 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ழ, ற)
16 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ல, ழ)
16 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, வ, ழ, ள, ன)
16 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, ந, ப, ர, ல, ழ, ன)
16 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ண, ழ, ற, ன)
16 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, வ, ழ, ள, ற)
16 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)(ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ண, ம, ழ, ள, ற)
16 விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ள, ற, ன)
16 வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ப, ம, ர, ழ, ள)
15 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ம, ல, ள, ற)
15 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ய, ழ, ள, ற)
15 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)(இ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ப, ம, ல, வ, ள)
15 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ப, வ, ழ, ள, ற, ன)
15 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ய, வ, ழ, ள)
15 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)(இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, வ, ள, ற)
15 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ப, ல, ழ, ள, ற)
15 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, வ, ள)
15 மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ல, ள)
14 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)(இ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, ள)
14 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ந, ம, ய, வ, ள, ற, ன)
14 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ல, ழ, ள, ற)
14 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, ல, ழ, ள)
14 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ண, ந, ப, ய, ர, ல, வ, ழ, ள, ற)
14 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, ல, ள, ற, ன)
14 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)(இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ர, ல, ழ, ன)
14 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ண, ந, ர, ல, வ, ழ, ள)
14 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ழ, ள, ற, ன)
14 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)(ஆ, ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ய, ல, வ, ழ, ள)
14 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)(ஆ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ல, ழ, ள, ற, ன)
14 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ம, ழ, ள, ற)
14 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ய, ல, வ, ழ, ள, ற, ன)
14 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ர, ழ, ன)
14 மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)(ஈ, உ, எ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ல, ழ, ள, ற)
14 வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ப, ர, ல)
14 வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)(இ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, த, ந, ய, ல, ழ, ள, ற)
14 உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ழ, ள, ற)
13 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ர, ல, ழ, ள)
13 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)(இ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ம, ல, ழ, ற, ன)
13 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ர, ல, ழ, ள, ற)
13 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)(இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ம, ல, ள)
13 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, ல, ழ, ள, ற)
13 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ந, ம, ய, ர, ல, ள, ன)
13 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)(இ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ல, ழ, ள, ற)
13 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ல, ழ, ள)
13 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)(ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ல, வ, ழ, ள, ற, ன)
13 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ந, ல, வ, ழ, ள, ற)
13 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ல, வ, ள, ன)
13 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ல, ழ, ள, ன)
13 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ய, ர, வ, ள, ற)
13 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ர, ல, வ, ழ, ள)
13 மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)(ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, வ, ழ, ள, ற)
13 வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ட, ண, த, ந, ப, ய, ல, ழ, ள)
13 ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)(ஈ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ல, வ, ள, ன)
12 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)(இ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ய, ல, ழ, ள, ற, ன)
12 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)(ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ர, ல, ழ, ள)
12 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ய, வ, ழ, ள, ன)
12 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)(ஆ, ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, ள, ன)
12 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ல, ழ, ள, ற)
12 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ய, வ, ழ, ள, ற)
12 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)(அ, ஆ, ஈ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ந, ப, ம, ர, ல, ள, ற)
12 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ய, ர, வ, ழ, ள, ன)
12 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)(ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ய, ர, வ, ழ, ள, ன)
12 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)(அ, இ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ம, ய, ல, வ, ழ, ள, ற)
12 மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ய, ர, வ, ள, ற)
12 மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ல, ள)
12 மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)(இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ச, ட, ண, ந, ய, ல, ழ, ள, ற)
12 வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ம, ர, ல, ள, ன)
12 ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ய, ல, ழ, ற, ன)
11 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)(அ, ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, வ, ழ, ள, ன)
11 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ர, ழ, ள)
11 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ப, ல, வ, ழ, ள, ற, ன)
11 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, வ, ழ, ள, ன)
11 மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, வ, ழ, ள, ற, ன)
11 வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ய, ர, ழ, ற, ன)
10 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)(அ, ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ல, வ, ழ, ள, ற)
10 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)(இ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ம, ல, ழ, ள, ற)
9 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
9 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ப, ய, ர, ல, வ, ள, ற)