உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை வரிசையில்
கொன்றைவேந்தன்
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

9    நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)(ஈ, ஊ, ஔ)
8 நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)(ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
8 நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)(ஆ, ஏ, ஓ, ஔ)
8 பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)(ஆ, எ, ஏ, ஔ)
8 மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)(ஈ, ஊ, ஒ, ஔ)
7 ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)(ஆ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)(ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
7 கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)(ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
7 கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)(எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
7 கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ)
7 சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)(இ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
7 சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)(இ, ஈ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
7 தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)(ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)(ஆ, ஈ, ஊ, ஓ, ஔ)
7 பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)(ஈ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)(ஈ, உ, எ, ஏ, ஔ)
7 வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)(இ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
7 வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)(ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
7 ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
6 அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)(இ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
6 ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
6 ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
6 ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
6 அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)(ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
6 சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
6 திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
6 தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)(ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
6 நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)(ஆ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
6 நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
6 பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)(ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஔ)
6 பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)(ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
6 மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
6 மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)(ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
6 மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
6 விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
6 ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)(ஈ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஔ)
5 ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)(இ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)(இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)(அ, ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)(அ, ஆ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)(இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
5 துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)(ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)(ஆ, ஈ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)(அ, ஆ, ஈ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
5 தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
5 நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)(ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
5 நேரா நோன்பு சீரா காது (55)(அ, இ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
5 பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
5 புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
5 பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)(இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)(இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
5 மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)(இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
5 ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
4 ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)(இ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
4 உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)(ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
4 சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)(ஆ, ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
4 தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஓ, ஔ)
4 நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)(இ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
4 பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
4 வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)