உயிர், மெய் எழுத்துகளின் எண்ணிக்கை வரிசையில்
ஆத்திசூடி
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

[tamilvu.org தட்டச்சுப் பிழை: "சான்றோ ரினத்திரு" என்ற நூற்பா இருமுறை இடம்பெறுகிறது (43, 44).]

 

14    திருமாலுக் கடிமை செய் (56)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ள, ற, ன)
14 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ய, ல, ள, ன)
14 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ல, ள)
13 உடையது விளம்பேல் (5)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ற, ன)
13 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, வ, ழ, ள)
13 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)(அ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ம, ல, வ, ழ, ற, ன)
13 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
13 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, வ, ழ, ற)
12 அறஞ்செய விரும்பு (1)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ந, ல, ழ, ள, ன)
12 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
12 குணமது கைவிடேல் (36)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ந, ப, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
12 கொள்ளை விரும்பேல் (41)(அ, ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ய, ழ, ற, ன)
12 சொற்சோர்வு படேல் (52)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ழ, ள, ன)
12 நீர்விளை யாடேல் (68)(அ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ப, ம, ழ, ற, ன)
12 பையலோ டிணங்கேல் (84)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ம, ர, வ, ழ, ள, ற, ன)
12 மீதூண் விரும்பேல் (90)(அ, ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
12 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)(ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ச, ஞ, த, ந, ப, ய, வ, ழ, ள, ற, ன)
12 மைவிழியார் மனையகல் (95)(ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ள, ற)
12 வைகறைத் துயிலெழு (106)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ள, ன)
11 ஓதுவ தொழியேல் (11)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ள, ற, ன)
11 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, த, ந, ப, ம, ய, ர, வ, ழ, ள)
11 பருவத்தே பயிர்செய் (22)(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ல, ழ, ள, ற, ன)
11 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ர, வ, ழ, ள)
11 இயல்பலா தனசெயேல் (24)(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, வ, ழ, ள, ற)
11 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ந, ர, ழ, ள, ன)
11 அழகலா தனசெயேல் (28)(இ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, வ, ள, ற)
11 சூது விரும்பேல் (48)(அ, ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
11 செய்வன திருந்தச்செய் (49)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ல, ழ, ள, ற)
11 சேரிடமறிந்து சேர் (50)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, ல, வ, ழ, ள, ன)
11 சையெனத் திரியேல் (51)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, வ, ழ, ள, ற)
11 தீவினை யகற்று (57)(ஆ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ல, ழ, ள)
11 தெய்வ மிகழேல் (60)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள, ற, ன)
11 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ர, ல, ள, ற, ன)
11 தோற்பன தொடரேல் (64)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ழ, ள)
11 நெற்பயிர் விளை (71)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ம, ல, ழ, ன)
11 நேர்பட வொழுகு (72)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ல, ள, ற, ன)
11 நைவினை நணுகேல் (73)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, த, ப, ம, ய, ர, ழ, ள, ற)
11 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(ச, ஞ, ண, த, ப, ம, ர, வ, ழ, ள, ற, ன)
11 பாம்பொடு பழகேல் (77)(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, வ, ள, ற, ன)
11 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)(அ, ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, வ, ள, ற, ன)
11 மனந்தடு மாறேல் (87)(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
11 மிகைபடச் சொல்லேல் (89)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, வ, ழ, ள, ற, ன)
11 முனைமுகத்து நில்லேல் (91)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ய, ர, வ, ழ, ள, ற)
11 வீடு பெறநில் (101)(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ர, ழ, ள, ன)
11 ஊருடன் கூடிவாழ் (103)(ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ம, ய, ல, ள, ற)
11 வேண்டி வினைசெயேல் (105)(அ, ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, த, ந, ப, ம, ர, ழ, ள, ற)
10 ஆறுவது சினம் (2)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ர, ல, ழ, ள)
10 இயல்வது கரவேல் (3)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ழ, ள, ற, ன)
10 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ந, ப, ம, ய, ர, வ, ள, ற, ன)
10 ஔவியம் பேசேல் (12)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ர, ழ, ள, ற, ன)
10 சனிநீ ராடு (16)(ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ப, ம, ய, ல, வ, ழ, ள, ற)
10 ஞயம்பட வுரை (17)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ண, த, ந, ல, ழ, ள, ற, ன)
10 இடம்பட வீடெடேல் (18)(ஆ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
10 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ச, ஞ, ட, ப, ய, ர, ல, வ, ழ, ள, ன)
10 காப்பது விரதம் (33)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ல, ழ, ள, ற, ன)
10 கிழமைப் படவாழ் (34)(ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ல, ள, ற, ன)
10 கெடுப்ப தொழி (38)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, ல, வ, ள, ற, ன)
10 கேள்வி முயல் (39)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ர, ழ, ற, ன)
10 சான்றோ ரினத்திரு (43)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, ல, வ, ழ, ள)
10 சான்றோ ரினத்திரு (44)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, ல, வ, ழ, ள)
10 சீர்மை மறவேல் (46)(ஆ, இ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ய, ழ, ள, ன)
10 சோம்பித் திரியேல் (53)(அ, ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
10 தானமது விரும்பு (55)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ல, ழ, ள, ற)
10 தூக்கி வினைசெய் (59)(அ, ஆ, ஈ, உ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ல, ழ, ள, ற)
10 தையல்சொல் கேளேல் (62)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, வ, ழ, ற, ன)
10 தொன்மை மறவேல் (63)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
10 நாடொப் பனசெய் (66)(இ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ர, ல, வ, ழ, ள, ற)
10 நுண்மை நுகரேல் (69)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, த, ப, ய, வ, ழ, ள, ற, ன)
10 நொய்ய வுரையேல் (74)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ப, ம, ழ, ள, ற, ன)
10 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ர, வ, ள, ற, ன)
10 பீடு பெறநில் (79)(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ர, வ, ழ, ள, ன)
10 பேதைமை யகற்று (83)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ர, ல, வ, ழ, ள, ன)
10 வாதுமுற் கூறேல் (99)(அ, இ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ள, ன)
9 ஈவது விலக்கேல் (4)(ஆ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
9 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ய, ர, ல, வ, ள, ன)
9 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)(இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ம, ர, ல, வ, ழ, ள, ற, ன)
9 நன்றி மறவேல் (21)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ப, ய, ர, ழ, ள)
9 வஞ்சகம் பேசேல் (27)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
9 இளமையிற் கல் (29)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ர, வ, ழ, ன)
9 கடிவது மற (32)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ல, ழ, ள, ன)
9 கீழ்மை யகற்று (35)(ஆ, இ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ர, ல, வ, ள, ன)
9 கூடிப் பிரியேல் (37)(அ, ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ம, வ, ழ, ள, ற, ன)
9 கைவினை கரவேல் (40)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ம, ய, ழ, ள, ற)
9 சித்திரம் பேசேல் (45)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, வ, ழ, ள, ற, ன)
9 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ம, ய, ர, வ, ழ, ற, ன)
9 நன்மை கடைப்பிடி (65)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ர, ல, வ, ழ, ள, ற)
9 நிலையிற் பிரியேல் (67)(அ, ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ம, வ, ழ, ள, ன)
9 பழிப்பன பகரேல் (76)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ம, ய, வ, ள, ற)
9 பூமி திருத்தியுண் (81)(அ, ஆ, ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, வ, ழ, ள, ற, ன)
9 மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ய, ர, ல, வ, ழ)
9 மோகத்தை முனி (97)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ர, ல, வ, ழ, ள, ற)
9 உத்தம னாயிரு (102)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ல, வ, ழ, ள, ற)
9 வெட்டெனப் பேசேல் (104)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ர, ழ, ள, ற)
9 ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)(அ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, வ, ழ, ள)
8 ஐய மிட்டுண் (9)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, த, ந, ப, ர, ல, வ, ழ, ள, ற, ன)
8 ஒப்புர வொழுகு (10)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ம, ய, ல, ள, ற, ன)
8 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ட, ண, த, ந, ப, ம, ய, வ, ழ, ள, ற, ன)
8 ஙப்போல் வளை (15)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
(க, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ம, ய, ர, ழ, ற, ன)
8 அரவ மாட்டேல் (25)(இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ய, ழ, ள, ற, ன)
8 அறனை மறவேல் (30)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
8 அனந்த லாடேல் (31)(இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ய, ர, வ, ழ, ள, ற)
8 கோதாட் டொழி (42)(அ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ர, ல, வ, ள, ற, ன)
8 தக்கோ னெனத்திரி (54)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, ல, வ, ழ, ள, ற)
8 மொழிவ தறமொழி (96)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ர, ல, ள, ன)
8 வல்லமை பேசேல் (98)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
8 வித்தை விரும்பு (100)(அ, ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ல, ழ, ள, ற, ன)
8 ஓரஞ் சொல்லேல் (108)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
(க, ங, ட, ண, த, ந, ப, ம, ய, வ, ழ, ள, ற, ன)
6 நூல்பல கல் (70)(ஆ, இ, ஈ, உ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ம, ய, ர, வ, ழ, ள, ற, ன)