உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை வரிசையில்
ஆத்திசூடி
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

[tamilvu.org தட்டச்சுப் பிழை: "சான்றோ ரினத்திரு" என்ற நூற்பா இருமுறை இடம்பெறுகிறது (43, 44).]

 

7    பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஔ)
6 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)(ஆ, ஈ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 ஓதுவ தொழியேல் (11)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
6 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)(ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
6 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
6 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
6 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)(அ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, ஔ)
6 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)(ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
6 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஔ)
5 ஈவது விலக்கேல் (4)(ஆ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 உடையது விளம்பேல் (5)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 சனிநீ ராடு (16)(ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 இடம்பட வீடெடேல் (18)(ஆ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 பருவத்தே பயிர்செய் (22)(ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 இயல்பலா தனசெயேல் (24)(ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 குணமது கைவிடேல் (36)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 கெடுப்ப தொழி (38)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
5 கொள்ளை விரும்பேல் (41)(அ, ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
5 சான்றோ ரினத்திரு (43)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
5 சான்றோ ரினத்திரு (44)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
5 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
5 சையெனத் திரியேல் (51)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 சொற்சோர்வு படேல் (52)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
5 தீவினை யகற்று (57)(ஆ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
5 நீர்விளை யாடேல் (68)(அ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 நைவினை நணுகேல் (73)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 நொய்ய வுரையேல் (74)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
5 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
5 பாம்பொடு பழகேல் (77)(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
5 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
5 பீடு பெறநில் (79)(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 பையலோ டிணங்கேல் (84)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஔ)
5 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)(அ, ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
5 மிகைபடச் சொல்லேல் (89)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
5 மீதூண் விரும்பேல் (90)(அ, ஆ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 முனைமுகத்து நில்லேல் (91)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)(ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
5 மோகத்தை முனி (97)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
5 வீடு பெறநில் (101)(ஆ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 ஊருடன் கூடிவாழ் (103)(ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
5 வைகறைத் துயிலெழு (106)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 அறஞ்செய விரும்பு (1)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 ஆறுவது சினம் (2)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 இயல்வது கரவேல் (3)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 ஐய மிட்டுண் (9)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 ஔவியம் பேசேல் (12)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ)
4 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
4 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)(இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 அழகலா தனசெயேல் (28)(இ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 காப்பது விரதம் (33)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 கிழமைப் படவாழ் (34)(ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 கீழ்மை யகற்று (35)(ஆ, இ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 கேள்வி முயல் (39)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 கைவினை கரவேல் (40)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 கோதாட் டொழி (42)(அ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஔ)
4 சீர்மை மறவேல் (46)(ஆ, இ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 சூது விரும்பேல் (48)(அ, ஆ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 செய்வன திருந்தச்செய் (49)(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 சேரிடமறிந்து சேர் (50)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 தக்கோ னெனத்திரி (54)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ)
4 தானமது விரும்பு (55)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 தூக்கி வினைசெய் (59)(அ, ஆ, ஈ, உ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 தெய்வ மிகழேல் (60)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 தையல்சொல் கேளேல் (62)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
4 தொன்மை மறவேல் (63)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
4 தோற்பன தொடரேல் (64)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
4 நாடொப் பனசெய் (66)(இ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
4 நுண்மை நுகரேல் (69)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 நெற்பயிர் விளை (71)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 நேர்பட வொழுகு (72)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
4 பேதைமை யகற்று (83)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 மனந்தடு மாறேல் (87)(இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 மைவிழியார் மனையகல் (95)(ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 வாதுமுற் கூறேல் (99)(அ, இ, ஈ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 உத்தம னாயிரு (102)(ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 வேண்டி வினைசெயேல் (105)(அ, ஆ, ஈ, உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ)
4 ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)(அ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஓ, ஔ)
4 ஓரஞ் சொல்லேல் (108)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஔ)
3 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 ஒப்புர வொழுகு (10)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
3 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 ஙப்போல் வளை (15)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஔ)
3 ஞயம்பட வுரை (17)(ஆ, இ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 நன்றி மறவேல் (21)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 அரவ மாட்டேல் (25)(இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 இளமையிற் கல் (29)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 அறனை மறவேல் (30)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 அனந்த லாடேல் (31)(இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 கடிவது மற (32)(ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 கூடிப் பிரியேல் (37)(அ, ஆ, ஈ, உ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 சித்திரம் பேசேல் (45)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 சோம்பித் திரியேல் (53)(அ, ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஔ)
3 நன்மை கடைப்பிடி (65)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 நிலையிற் பிரியேல் (67)(அ, ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 பழிப்பன பகரேல் (76)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 பூமி திருத்தியுண் (81)(அ, ஆ, ஈ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஓ, ஔ)
3 மொழிவ தறமொழி (96)(ஆ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)
3 வல்லமை பேசேல் (98)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 வித்தை விரும்பு (100)(அ, ஆ, ஈ, ஊ, எ, ஏ, ஒ, ஓ, ஔ)
3 வெட்டெனப் பேசேல் (104)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
2 வஞ்சகம் பேசேல் (27)(ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)
2 நூல்பல கல் (70)(ஆ, இ, ஈ, உ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ)