மெய்யெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை வரிசையில்
ஆத்திசூடி
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

[tamilvu.org தட்டச்சுப் பிழை: "சான்றோ ரினத்திரு" என்ற நூற்பா இருமுறை இடம்பெறுகிறது (43, 44).]

 

8    அறஞ்செய விரும்பு (1)(க, ங, ட, ண, த, ந, ல, ழ, ள, ன)
8 உடையது விளம்பேல் (5)(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ர, ழ, ற, ன)
8 இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)(க, ங, ட, ண, த, ந, ர, ழ, ள, ன)
8 திருமாலுக் கடிமை செய் (56)(ங, ஞ, ண, ந, ப, வ, ழ, ள, ற, ன)
8 துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)(ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, வ, ழ, ள)
8 புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)(ங, ச, ஞ, ட, ண, ம, ய, ல, ள, ன)
8 மைவிழியார் மனையகல் (95)(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ள, ற)
7 கண்டொன்று சொல்லேல் (14)(ங, ஞ, த, ந, ப, ம, ய, ர, வ, ழ, ள)
7 ஞயம்பட வுரை (17)(க, ங, ச, ண, த, ந, ல, ழ, ள, ற, ன)
7 இணக்கமறிந் திணங்கு (19)(ச, ஞ, ட, ப, ய, ர, ல, வ, ழ, ள, ன)
7 மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ர, வ, ழ, ள)
7 வஞ்சகம் பேசேல் (27)(ங, ட, ண, த, ந, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
7 அழகலா தனசெயேல் (28)(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, வ, ள, ற)
7 குணமது கைவிடேல் (36)(ங, ச, ஞ, ந, ப, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
7 கொள்ளை விரும்பேல் (41)(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ய, ழ, ற, ன)
7 சூது விரும்பேல் (48)(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
7 செய்வன திருந்தச்செய் (49)(க, ங, ஞ, ட, ண, ப, ம, ல, ழ, ள, ற)
7 சேரிடமறிந்து சேர் (50)(க, ங, ஞ, ண, ப, ய, ல, வ, ழ, ள, ன)
7 சொற்சோர்வு படேல் (52)(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ழ, ள, ன)
7 சோம்பித் திரியேல் (53)(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, வ, ழ, ள, ற, ன)
7 தெய்வ மிகழேல் (60)(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ர, ள, ற, ன)
7 தோற்பன தொடரேல் (64)(க, ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, வ, ழ, ள)
7 நீர்விளை யாடேல் (68)(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ப, ம, ழ, ற, ன)
7 நெற்பயிர் விளை (71)(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ம, ல, ழ, ன)
7 நேர்பட வொழுகு (72)(ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ல, ள, ற, ன)
7 பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)(ங, ச, ஞ, ட, ந, ம, ல, வ, ழ, ற, ன)
7 பையலோ டிணங்கேல் (84)(ச, ஞ, த, ந, ம, ர, வ, ழ, ள, ற, ன)
7 பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ல, ள)
7 மனந்தடு மாறேல் (87)(க, ங, ச, ஞ, ண, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
7 மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)(ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ய, ர, வ, ழ, ள)
7 மீதூண் விரும்பேல் (90)(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ய, ழ, ள, ற, ன)
7 மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)(ச, ஞ, த, ந, ப, ய, வ, ழ, ள, ற, ன)
7 மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, வ, ழ, ற)
7 வேண்டி வினைசெயேல் (105)(க, ங, ஞ, த, ந, ப, ம, ர, ழ, ள, ற)
7 வைகறைத் துயிலெழு (106)(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ள, ன)
6 ஆறுவது சினம் (2)(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ர, ல, ழ, ள)
6 இயல்வது கரவேல் (3)(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ழ, ள, ற, ன)
6 ஊக்கமது கைவிடேல் (6)(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
6 ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)(ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ய, ர, ல, வ, ள, ன)
6 ஔவியம் பேசேல் (12)(க, ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ர, ழ, ள, ற, ன)
6 நன்றி மறவேல் (21)(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ப, ய, ர, ழ, ள)
6 பருவத்தே பயிர்செய் (22)(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ல, ழ, ள, ற, ன)
6 இயல்பலா தனசெயேல் (24)(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ம, ர, வ, ழ, ள, ற)
6 இளமையிற் கல் (29)(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ர, வ, ழ, ன)
6 கடிவது மற (32)(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ய, ர, ல, ழ, ள, ன)
6 காப்பது விரதம் (33)(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ல, ழ, ள, ற, ன)
6 கிழமைப் படவாழ் (34)(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ல, ள, ற, ன)
6 கூடிப் பிரியேல் (37)(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ம, வ, ழ, ள, ற, ன)
6 கேள்வி முயல் (39)(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ர, ழ, ற, ன)
6 சித்திரம் பேசேல் (45)(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ய, வ, ழ, ள, ற, ன)
6 சீர்மை மறவேல் (46)(க, ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ய, ழ, ள, ன)
6 சையெனத் திரியேல் (51)(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, வ, ழ, ள, ற)
6 தானமது விரும்பு (55)(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ல, ழ, ள, ற)
6 தீவினை யகற்று (57)(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ல, ழ, ள)
6 தூக்கி வினைசெய் (59)(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ல, ழ, ள, ற)
6 தையல்சொல் கேளேல் (62)(ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, வ, ழ, ற, ன)
6 தொன்மை மறவேல் (63)(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
6 நன்மை கடைப்பிடி (65)(ங, ச, ஞ, ண, த, ய, ர, ல, வ, ழ, ள, ற)
6 நாடொப் பனசெய் (66)(க, ங, ஞ, ண, த, ம, ர, ல, வ, ழ, ள, ற)
6 நிலையிற் பிரியேல் (67)(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ம, வ, ழ, ள, ன)
6 நுண்மை நுகரேல் (69)(ங, ச, ஞ, ட, த, ப, ய, வ, ழ, ள, ற, ன)
6 நைவினை நணுகேல் (73)(ங, ச, ஞ, ட, த, ப, ம, ய, ர, ழ, ள, ற)
6 நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)(ச, ஞ, ண, த, ப, ம, ர, வ, ழ, ள, ற, ன)
6 பழிப்பன பகரேல் (76)(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ம, ய, வ, ள, ற)
6 பாம்பொடு பழகேல் (77)(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, வ, ள, ற, ன)
6 பூமி திருத்தியுண் (81)(க, ங, ச, ஞ, ட, ந, ல, வ, ழ, ள, ற, ன)
6 பேதைமை யகற்று (83)(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ர, ல, வ, ழ, ள, ன)
6 போர்த்தொழில் புரியேல் (86)(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ம, வ, ள, ற, ன)
6 மிகைபடச் சொல்லேல் (89)(ங, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, வ, ழ, ள, ற, ன)
6 முனைமுகத்து நில்லேல் (91)(ங, ச, ஞ, ட, ண, ப, ய, ர, வ, ழ, ள, ற)
6 மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ய, ர, ல, வ, ழ)
6 வாதுமுற் கூறேல் (99)(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ர, ழ, ள, ன)
6 வீடு பெறநில் (101)(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ர, ழ, ள, ன)
6 ஊருடன் கூடிவாழ் (103)(ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ம, ய, ல, ள, ற)
6 வெட்டெனப் பேசேல் (104)(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ர, ழ, ள, ற)
5 எண்ணெழுத் திகழேல் (7)(ங, ச, ஞ, ட, ந, ப, ம, ய, ர, வ, ள, ற, ன)
5 ஒப்புர வொழுகு (10)(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ம, ய, ல, ள, ற, ன)
5 ஓதுவ தொழியேல் (11)(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ர, ள, ற, ன)
5 அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)(ங, ட, ண, த, ந, ப, ம, ய, வ, ழ, ள, ற, ன)
5 ஙப்போல் வளை (15)(க, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ம, ய, ர, ழ, ற, ன)
5 சனிநீ ராடு (16)(க, ங, ஞ, ண, த, ப, ம, ய, ல, வ, ழ, ள, ற)
5 இடம்பட வீடெடேல் (18)(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
5 தந்தைதாய்ப் பேண் (20)(க, ங, ச, ஞ, ட, ம, ர, ல, வ, ழ, ள, ற, ன)
5 அரவ மாட்டேல் (25)(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ந, ப, ய, ழ, ள, ற, ன)
5 அறனை மறவேல் (30)(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ய, ர, ழ, ள)
5 அனந்த லாடேல் (31)(க, ங, ச, ஞ, ண, ப, ம, ய, ர, வ, ழ, ள, ற)
5 கீழ்மை யகற்று (35)(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ர, ல, வ, ள, ன)
5 கெடுப்ப தொழி (38)(ங, ச, ஞ, ண, ந, ம, ய, ர, ல, வ, ள, ற, ன)
5 கைவினை கரவேல் (40)(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ம, ய, ழ, ள, ற)
5 சான்றோ ரினத்திரு (43)(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, ல, வ, ழ, ள)
5 சான்றோ ரினத்திரு (44)(க, ங, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, ல, வ, ழ, ள)
5 தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)(க, ங, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ர, ல, ள, ற, ன)
5 நொய்ய வுரையேல் (74)(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ப, ம, ழ, ள, ற, ன)
5 பிழைபடச் சொல்லேல் (78)(க, ங, ஞ, ண, த, ந, ம, ய, ர, வ, ள, ற, ன)
5 பீடு பெறநில் (79)(க, ங, ச, ஞ, ண, த, ம, ய, ர, வ, ழ, ள, ன)
5 மொழிவ தறமொழி (96)(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ர, ல, ள, ன)
5 வல்லமை பேசேல் (98)(க, ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
5 வித்தை விரும்பு (100)(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ய, ல, ழ, ள, ற, ன)
5 உத்தம னாயிரு (102)(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ல, வ, ழ, ள, ற)
5 ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)(க, ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, வ, ழ, ள)
4 ஈவது விலக்கேல் (4)(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, ர, ழ, ள, ற, ன)
4 ஐய மிட்டுண் (9)(க, ங, ச, ஞ, த, ந, ப, ர, ல, வ, ழ, ள, ற, ன)
4 கோதாட் டொழி (42)(ங, ச, ஞ, ண, ந, ப, ம, ய, ர, ல, வ, ள, ற, ன)
4 சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)(ங, ஞ, ட, ண, த, ந, ப, ம, ய, ர, வ, ழ, ற, ன)
4 தக்கோ னெனத்திரி (54)(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ம, ய, ல, வ, ழ, ள, ற)
4 நூல்பல கல் (70)(ங, ச, ஞ, ட, ண, த, ம, ய, ர, வ, ழ, ள, ற, ன)
4 மோகத்தை முனி (97)(ங, ச, ஞ, ட, ண, ந, ப, ய, ர, ல, வ, ழ, ள, ற)
4 ஓரஞ் சொல்லேல் (108)(க, ங, ட, ண, த, ந, ப, ம, ய, வ, ழ, ள, ற, ன)