மூவின எண்ணிக்கை வரிசையில்
வெற்றிவேற்கை
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

முதலைக் கில்லை நீத்தும் நிலையும். (45)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
5
அச்சமு நாணமும் அறிவிலோர்க் கில்லை. (46)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
5
பெருமையும் சிறுமையுந் தான்தர வருமே. (30)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
6
6
பூனைக் கில்லை தவமுந் தயையும். (42)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
5
அறிவுடை ஒருவனை அரசனும் விரும்பும். (39)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
6
புணைமீ தல்லது நெடும்புன லேகேல். (79)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
4
வேதியர்க் கழகு வேதமு மொழுக்கமும். (4)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
6
வறிஞர்க் கழகு வறுமையிற் செம்மை. (15)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
5
கொண்டோ ரெல்லாம் பெண்டிரு மல்லர். (22)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
7
ஒருநாட் பழகினும் பெரியோர் கேண்மை
இருநிலம் பிளக்க வேர்வீழ்க் கும்மே. (34)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
9
12
யானைக் கில்லை தானமுந் தருமமும். (41)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
7
4
நாளுங் கிழமையும் நலிந்தோர்க் கில்லை. (47)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
6
7
எழுநிலை மாடங் கால்சாய்ந் துக்குக்
கழுதை மேய்பா ழாயினு மாகும். (54)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
8
8
ஆரையாம் பள்ளத் தூடே வாழினும்
தேரை பாம்பிற்கு மிகவஞ் சும்மே. (62)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
8
8
காலையு மாலையும் நான்மறை யோதா
அந்தண ரென்போ ரனைவரும் பதரே. (65)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
10
10
மெய்யுடை யொருவன் சொலமாட் டாமையாற்
பொய்போ லும்மே பொய்போ லும்மே. (74)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
8
11
இவைகா ணுலகிற் கியலா மாறே. (82)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
எழுத்தறி வித்தவ னிறைவ னாகும். (1)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
4
மன்னவர்க் கழகு செங்கோன் முறைமை. (5)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
7
3
உண்டிக் கழகு விருந்தோ டுண்டல் (10)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
4
விலைமகட் கழகுதன் மேனி மினுக்குதல். (13)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
6
4
அடினுமா வின்பால் தன்சுவை குன்றாது. (23)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
5
3
ஊட்டினும் பல்விரை யுள்ளிகம ழாதே. (29)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
7
கல்லா ஒருவன் குலநலம் பேசுதல்
நெல்லினுட் பிறந்த பதரா கும்மே. (36)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
8
10
இரந்தோர்க் கீவது முடையோர் கடனே. (58)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
5
துணையோ டல்லது நெடுவழி போகேல். (78)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
6
உழவர்க் கழகிங் குழுதூண் விரும்பல். (7)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
8
மந்திரிக் கழகு வரும்பொரு ளுரைத்தல். (8)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
8
தெள்ளிய ஆலின் சிறுபழத தொருவிதை
தெண்ணீர்க் கயத்துச் சிறுமீன் சினையினும்
நுண்ணிதே யாயினும் அண்ணல் யானை
அணிதேர் புரவி யாட்பெரும் படையொடு
மன்னர்க் கிருக்க நிழலா கும்மே. (17)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
29
24
24
ஞானிக் கில்லை யின்பமுந் துன்பமும். (43)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
8
3
சிதலைக் கில்லை செல்வமுஞ் செருக்கும். (44)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
6
கேளுங் கிளையுங் கெட்டோர்க் கில்லை. (48)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
6
குடியலைத் திரந்துவெங் கோலொடு நின்ற
முடியுடை யிறைவனாம் மூர்க்கனும் பதரே. (66)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
10
10
முதலுள பண்டங் கொண்டுவா ணிபஞ்செய்து
அதன்பய னுண்ணா வணிகரும் பதரே. (67)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
13
12
8
தந்திரிக் கழகு தறுக ணாண்மை. (9)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
4
2
குலமகட் கழகுதன் கொழுநனைப் பேணுதல். (12)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
5
4
அறிஞர்க் கழகு கற்றுணர்ந் தடங்கல். (14)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
4
4
உற்றோ ரெல்லாம் உறவின ரல்லர். (21)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
8
புகைக்கினும் காரகில் பொல்லாங்கு கமழாது. (26)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
4
5
உடைமையும் வறுமையும் ஒருவழி நில்லா. (49)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
5
8
கொடுங்கோன் மன்னர் வாழும் நாட்டிற்
கடும்புலி வாழுங் காடு நன்றே. (63)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
11
6
வித்தும் ஏரும் உளவா யிருப்ப
எய்த்தங் கிருக்கும் ஏழையும் பதரே. (68)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
5
11
செல்வர்க் கழகு செழுங்கிளை தாங்குதல். (3)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
7
சிறியோ ரெல்லாம் சிறியரு மல்லர். (19)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
9
சுடினுஞ் செம்பொன் தன்னொளி கெடாது. (24)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
6
1
சிறப்புஞ் செல்வமும் பெருமையு முடையோர்
அறக்கூழ்ச் சாலை அடையினும் அடைவர். (51)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
7
11
இல்லோ ரிரப்பதும் இயல்பே இயல்பே. (57)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
8
வழியே யேகுக வழியே மீளுக. (81)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
8
கல்விக் கழகு கசடற மொழிதல். (2)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
1
5
பெற்றோ ரெல்லாம் பிள்ளைக ளல்லர். (20)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
9
அரைக்கினுஞ் சந்தனந் தன்மண மறாது. (25)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
9
1
கலக்கினும் தண்கடல் சேறா காது. (27)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
3
2
நூறாண்டு பழகினும் மூர்க்கர் கேண்மை
நீர்க்குட் பாசிபோல் வேர்க்கொள் ளாதே. (33)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
16
8
9
குடைநிழ லிருந்து குஞ்சரம் ஊர்ந்தோர்
நடைமெலிந் தோரூர் நண்ணினும் நண்ணுவர். (50)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
16
11
குன்றத் தனையிரு நிதியைப் படைத்தோர்
அன்றைப் பகலே யழியினும் அழிவர். (53)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
6
11
குன்றுடை நெடுங்கா டூடே வாழினும்
புன்றலைப் புல்வாய் புலிக்கஞ் சும்மே. (61)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
9
7
சான்றோ ரில்லாத் தொல்பதி யிருத்தலின்
தேன்றேர் குறவர் தேயம் நன்றே. (64)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
6
11
தன்மனை யாளைத் தனிமனை யிருத்திப்
பிறர்மனைக் கேகும் பேதையும் பதரே. (70)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
10
7
பொய்யுடை யொருவன் சொல்வன் மையினால்
மெய்போ லும்மே மெய்போ லும்மே. (73)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
10
13
பழியா வருவது மொழியா தொழிவது. (76)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
9
சுழியா வருபுன லிழியா தொழிவது. (77)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
9
பெரியோ ரெல்லாம் பெரியரு மல்லர். (18)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
11
நாற்பாற் குலத்தின் மேற்பா லொருவன்
கற்றில னாயிற் கீழிருப் பவனே. (37)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
6
9
மணவணி யணிந்த மகளி ராங்கே
பிணவணி யணிந்துதங் கொழுநரைத் தழீஇ
உடுத்த ஆடை கோடி யாக
முடித்த கூந்தல் விரிப்பினும் விரிப்பர். (56)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
25
17
16
வைசியர்க் கழகு வளர்பொரு ளீட்டல். (6)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
0
10
பெண்டிர்க் கழகெதிர் பேசா திருத்தல். (11)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
1
5
தேம்படு பனையின் திரள்பழத் தொருவிதை
வானுற வோங்கி வளம்பெற வளரினும்
ஒருவர்க் கிருக்க நிழலா காதே. (16)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
19
9
19
நல்ல ஞாலமும் வானமும் பெறினும்
எல்லா மில்லை யில்லில் லோர்க்கே. (59)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
10
14
எக்குடிப் பிறப்பினும் யாவரே யாயினும்
அக்குடியிற் கற்றோரை மேல்வரு கென்பர். (38)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
17
6
11
அறத்திடு பிச்சை கூவி யிரப்போர்
அரசோ டிருந்தர சாளினும் ஆளுவர். (52)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
3
11
பெற்றமுங் கழுதையும் மேய்ந்த அப்பாழ்
பொற்றொடி மகளிரும் மைந்தருங் கூடி
நெற்பொலி நெடுநக ராயினு மாகும். (55)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
21
16
10
தன்மனை யாளைத் தாய்மனைக் ககற்றிப்
பின்பவட் பாராப் பேதையும் பதரே. (69)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
18
7
7
தன்னா யுதமுந் தன்கையிற் பொருளும்
பிறன்கையிற் கொடுக்கும் பேதையும் பதரே. (71)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
18
9
7
எழிலார் முலைவரி விழியார் தந்திரம்
இயலா தனகொடு முயல்வா காதே. (80)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
5
16
அடினும்பால் பெய்துகைப் பறாதுபேய்ச் சுரைக்காய் . (28)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
2
5
சிறியோர் பெரும்பிழை செய்தன ராயிற்
பெரியோ ரப்பிழை பொறுத்தலு மரிதே. (32)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
3
13
தறுகண் யானை தான்பெரி தாயினும்
சிறுகண் மூங்கிற் கோற்கஞ் சும்மே. (60)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
11
3
இருவர்தஞ் சொல்லையும் எழுதரங் கேட்டே
இருவரும் பொருந்த வுரையா ராயின்
மனுமுறை நெறியின் வழக்கிழந் தவர்தாம்
மனமுற மறுகிநின் றழுத கண்ணீர்
முறையுறத் தேவர் மூவர் காக்கினும்
வழிவழி யீர்வதோர் வாளா கும்மே. (75)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
29
27
40
சிறியோர் செய்த சிறுபிழை யெல்லாம்
பெரியோ ராயிற் பொறுப்பது கடனே. (31)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
16
2
11
வாய்ப்பறை யாகவும் நாக்கடிப் பாகவும்
சாற்றுவ தொன்றைப் போற்றிக் கேண்மின். (72)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
21
7
6
கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே
பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே. (35)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
17
8
0
அதனால்,
அச்சமுன் ளடக்கி யறிவகத் தில்லாக்
கொச்சை மக்களைப் பெறுதலி னக்குடி
எச்சமற் றேமாந் திருக்கை நன்றே. (40)
வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
31
10
9