மூவின எண்ணிக்கை வரிசையில் உயிரெழுத்துகள் இல்லாத
திருக்குறள் ஈற்றடி
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

தறனல்ல செய்யாமை நன்று. (157)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
4
வூட்டா கழியு மெனின். (378)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
3
முடையானாம் வேந்தர்க் கொளி. (390)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
4
கில்லைநன் றாகா வினை. (456)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
3
நாவாயு மோடா நிலத்து . (496)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
3
கோலொடு நின்றா னிரவு . (552)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
3
னொருவந்த மொல்லைக் கெடும். (563)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
4
மாறாநீர் வையக் கணி. (701)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
3
னுண்ணவை யஞ்சு பவர்க்கு. (726)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
4
நாட வளந்தரு நாடு (739)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
3
யாங்கணும் யார்க்கு மெளிது. (864)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
4
குன்றி யனைய செயின். (965)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
3
மிரவாமை கோடி யுறும். (1061)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
3
யாரஞ ருற்றன கண். (1179)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
3
கியாண்டு மிடும்பை யில. (4)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
3
வானின் றமையா தொழுக்கு. (20)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
3
னாகுல நீர பிற. (34)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
2
யெனைமாட்சித் தாயினு மில். (52)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
3
யென்னோற்றான் கொல்லெனுஞ் சொல். (70)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
4
மிச்சில் மிசைவான் புலம். (85)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
3
வானகமு மாற்ற லரிது. (101)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
3
மதனினூங் கில்லை யுயிர்க்கு. (122)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
5
மலையினு மாணப் பெரிது. (124)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
3
மிகவாவா மில்லிறப்பான் கண். (146)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
4
ரென்னைகொ லேதிலார் மாட்டு?. (188)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
4
பயனில சொல்லாமை நன்று. (197)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
4
தீவினை யென்னுஞ் செருக்கு. (201)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
3
தன்னை யடல்வேண்டா தான். (206)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
3
னருளாதான் செய்யு மறம். (249)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
4
றேதம் பலவுங் தரும். (275)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
3
மறைந்தொழுகு மாந்தர் பலர். (278)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
4
செய்யாமை செய்யாமை நன்று. (297)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
4
கொல்லாமை சூழு நெறி. (324)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
3
நீங்கா நிலனாள் பவற்கு. (383)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
3
நன்றி பயவா வினை. (439)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
3
மெல்லாப் புகழுந் தரும். (457)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
4
செய்யாமை யானுங் கெடும் . (466)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
3
மாக்கம் பலவுந் தரும் . (492)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
3
பேதைமை யெல்லாந் தரும் . (507)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
4
வாக்கம் பலவுந் தரும் . (522)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
4
மருங்குடையார் மாநிலத் தில். (526)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
5
நீங்காமை வேண்டு பவர். (562)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
3
நாகரிகம் வேண்டு பவர். (580)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
4
மாண்பய னெய்த லரிது. (606)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
4
வாளாண்மை போலக் கெடும். (614)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
3
முடிந்தாலும் பீழை தரும். (658)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
3
னெற்றா விழுமந் தரும். (663)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
3
யின்பம் பயக்கும் வினை. (669)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
3
தூங்காது செய்யும் வினை. (672)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
3
வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு. (683)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
4
தெண்ணி யுரைப்பான் றலை. (687)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
3
ளென்ன பயத்தவோ கண். (705)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
3
நிலைக்கெளிதா நீர தரண். (745)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
4
வீறெய்தி மாண்ட தரண். (749)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
3
மெய்வேல் பறியா நகும். (774)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
4
யெய்தலி ணெய்தாமை நன்று. (815)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
4
நேரா நிரந்தவர் நட்பு. (821)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
4
ரழுதகண் ணீரு மனைத்து. (828)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
3
யுடையம்யா மென்னுஞ் செருக்கு. (844)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
4
மெலியார்மேன் மேக பகை. (861)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
3
வேதம் பலவும் தரும். (884)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
4
நஞ்சுண்பார் கள்ளுண் பவர். (926)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
5
னோயள வன்றிப் படும். (947)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
3
பேராண்மை வேண்டு பவர். (962)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
4
நிலையி னிழிந்தக் கடை. (964)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
3
பெருமித முர்ந்து விடல். (979)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
4
னல்லவர் நாணுப் பிற. (1011)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
4
யெல்லா மொருங்கு கெடும். (1056)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
4
நெஞ்சத் தவல மிலர். (1072)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
4
மேவன செய்தொழுக லான். (1073)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
4
கணியெவனோ வேதில தந்து. (1089)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
4
வுய்வினோ யென்க ணிறுத்து. (1174)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
4
காமநோய் செய்தவென் கண். (1175)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
3
காணா தமைவில கண். (1178)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
2
நோயும் பசலையுந் தந்து. (1183)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
3
காதலர் நீங்கலர் மன். (1216)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
4
மெவ்வநோய் தீர்க்கு மருந்து . (1241)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
5
பேதைமை வாழியென் னெஞ்சு . (1242)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
3
யானோ பொறேனிவ் விரண்டு. (1247)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
4
பின்செல்வாய் பேதையென் நெஞ்சு. (1248)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
4
யாமத்து மாளுந் தொழில். (1252)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
4
காம நிறைய வரின் . (1282)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
3
காணா தமையல கண். (1283)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
2
லெம்மை மறைத்திரோ வென்று. (1318)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
3
ரிந்நீர ராகுதி ரென்று. (1319)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
4
நீரியைந் தன்னா ரகத்து. (1323)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
3
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார். (6)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
5
மனக்கவலை மாற்ற லரிது. (7)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
4
தாளை வணங்காத் தலை. (9)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
3
வறக்குமேல் வானோர்க்கு மீண்டு. (18)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
4
கணமேயுங் காத்த லரிது. (29)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
3
மன்னுயிர்க் கெல்லா மினிது. (68)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
4
நோக்கக் குழையும் விருந்து. (90)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
4
மின்சொ லினதே யறம். (93)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
2
வொன்றுநன் றுள்ளக் கெடும். (109)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
3
றீமை புரிந்தொழுகு வார் . (143)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
4
னெல்லாரு மெள்ளப் படும். (191)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
5
டென்னாற்றுங் கொல்லோ வுலகு. (211)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
4
மெலியார்மேற் செல்லு மிடத்து. (250)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
5
னுடல்சுவை யுண்டார் மனம். (253)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
4
மற்றை யவர்க டவம். (263)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
4
மீண்டு முயலப் படும். (265)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
2
மாற்றல் புரிந்தார்க ணில். (287)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
4
தானஞ்செய் வாரிற் றலை. (295)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
4
வாய்மையாற் காணப் படும். (298)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
3
பிறத்த லதனான் வரும். (303)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
3
றன்னையே கொல்லுஞ் சினம். (305)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
3
மன்னுயிர்க் கின்னா செயல் (318)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
4
நோயின்மை வேண்டு பவர். (320)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
4
செல்லா துயிருண்ணுங் கூற்று. (326)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
4
தின்னுயிர் நீக்கும் வினை. (327)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
3
புல்லரி வாண்மை கடை. (331)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
4
னீண்டியற் பால பல. (342)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
3
குயர்ந்த வுலகம் புகும். (346)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
4
நிலையாமை காணப் படும் (349)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
2
மற்றீண்டு வாரா நெறி. (356)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
2
வேண்டாமை வேண்ட வரும். (362)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
4
சொரியினும் போகா தம. (376)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
2
முடையா னரசரு ளேறு. (381)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
4
சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு. (397)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
4
மாடல்ல மற்றை யவை. (400)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
4
கரும்பொருள் யாதொன்று மில். (462)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
5
ஞாலங் கருது பவர் . (485)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
4
னூக்க மழிந்து விடும் . (498)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
2
நாணுடையான் கட்டே தெளிவு (502)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
3
தீரா விடும்பை தரும். (508)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
3
தீரா விடும்பை தரும் . (510)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
3
தன்மையா னாளப் படும் . (511)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
2
மன்னநீ ரார்க்கே யுள. (527)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
4
காரண மின்றி வரும் . (529)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
3
பின்னூ றிரங்கி விடும் . (535)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
2
திகழ்ந்தார்க் கெழுமையு மில். (538)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
5
வடுவன்று வேந்தன் றொழில். (549)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
5
னடுமுரண் டேய்க்கு மரம். (567)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
3
டியைந்துகண் ணோடா தவர். (576)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
3
மாசூர மாய்ந்து கெடும். (601)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
2
மாண்ட வுஞற்றி லவர்க்கு. (604)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
4
கெடுநீரார் காமக் கலன். (605)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
3
வேளாண்மை யென்னுஞ் செருக்கு . (613)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
4
தாள்வினை யின்மை பழி. (618)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
4
னுள்ளத்தி னுள்ளக் கெடும். (622)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
4
மருவினையு மாண்ட தமைச்சு. (631)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
3
யாவுள முன்னிற் பவை. (636)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
4
வேட்ப மொழிவதாஞ் சொல். (643)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
4
வெல்லுஞ்சொ லின்மை யறிந்து. (645)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
5
மற்றைய வெல்லாம் பிற. (661)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
4
மிருடீர வெண்ணிச் செயல். (675)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
5
மன்னிய வாக்குந் தரும். (692)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
3
வகைமை யுணர்வார்ப் பெறின். (709)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
5
கண்ணல்ல தில்லை பிற. (710)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
4
மிக்காருண் மிக்க கொளல். (724)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
3
கிறையொருங்கு நேர்வது நாடு. (733)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
4
காடு முடைய தரண். (742)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
2
றுண்டாகச் செய்வான் வினை. (758)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
3
பின்னீர பேதையார் நட்பு. (782)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
3
னட்பாங் கிழமை தரும். (785)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
2
நாளிழுக்க நட்டார் செயின். (808)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
4
ராகுதன் மாணார்க் கரிது. (823)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
3
பேணாமை பேதை தொழில். (833)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
2
பேதை வினைமேற் கொளின். (836)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
2
யின்னாசெய் யாமை தலை. (852)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
4
மாணாத செய்வான் பகை (867)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
2
பேரா விடும்பை தரும். (892)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
3
வேண்டாப் பொருளு மது. (901)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
3
வினையாண்மை வீறெய்த லின்று. (904)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
5
நயன்றூக்கி நள்ளா விடல். (912)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
5
மாண்ட வறிவி னவர். (915)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
4
புன்னலம் பாரிப்பார் தோள். (916)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
4
வறுமை தருவதொன் றில். (934)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
4
வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு. (960)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
4
றிகழ்வார்பின் சென்று நிலை. (966)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
4
னாண்டுறவார் நாணாள் பவர் (1017)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
5
நாணா லுயிர்மருட்டி யற்று. (1020)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
5
தில்லாளி னூடி விடும். (1039)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
4
நல்குர வென்னு நசை. (1043)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
3
துண்ணலி னூங்கினிய தில். (1065)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
3
றானோக்கி மெல்ல நகும். (1094)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
2
மொண்டொடி கண்ணே யுள. (1101)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
2
றாமரைக் கண்ணா னுலகு. (1103)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
2
பதியிற் கலங்கிய மீன் . (1116)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
3
காதலை வாழி மதி . (1118)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
3
நல்குவ ரென்னு நசை. (1156)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
3
குரைத்தலு நாணுத் தரும். (1162)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
3
யாமத்தும் யானே யுளேன். (1167)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
4
ணெடிய கழியு மிரா. (1169)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
4
நல்காமை தூற்றா ரெனின். (1190)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
2
வாழுந மென்னுஞ் செருக்கு. (1193)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
3
னொருவர்க ணினறொழுகு வான். (1197)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
5
லெந்நெஞ்சத் தோவா வரல். (1205)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
5
ரளியின்மை யாற்ற நினைந்து. (1209)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
4
குயலுண்மை சாற்றுவேன் மன். (1212)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
3
காண்டலி னுண்டென் னுயிர். (1213)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
3
னெஞ்சத்த ராவர் விரைந்து. (1218)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
5
காலை யறிந்த திலேன். (1226)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
3
மணந்தநாள் வீங்கிய தோள். (1233)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
4
தின்னு மவர்க்காண லுற்று . (1244)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
3
வின்னு மிழத்துங் கவின். (1250)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
3
பைதனோ யெல்லாங் கெட. (1266)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
3
காணேன் றவறல் லவை. (1286)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
4
தினிய விருந்ததென் னெஞ்சு. (1296)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
3
நெஞ்சந் துணையல் வழி . (1299)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
4
நெஞ்சந் தமரல் வழி. (1300)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
4
வீழுநர் கண்ணே யினிது. (1309)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
4
யாருள்ளித் தும்மினீ ரென்று. (1317)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
5
யாருள்ளி நோக்கினீ ரென்று. (1320)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
5
நிலமிசை நீடுவாழ் வார். (3)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
5
ரிறைவ னடிசேரா தார். (10)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
4
தானல்கா தாகி விடின். (17)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
2
வானம் வழங்கா தெனின். (19)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
5
3
மறைமொழி காட்டி விடும். (28)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
2
மில்வாழ்வா னென்பான் றுணை. (42)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
5
4
வழியெஞ்ச லெஞ்ஞான்று மில். (44)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
5
5
டந்தம் வினையான் வரும். (63)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
5
4
முந்தி யிருப்பச் செயல் (67)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
னல்விருந்து வானத் தவர்க்கு. (86)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
6
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது. (102)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
2
னன்மை கடலிற் பெரிது. (103)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
2
நாவினாற் சுட்ட வடு . (129)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
2
தறம்பொருள் கண்டார்க ணில். (141)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
4
கறனொன்றோ வான்ற வொழுக்கு. (148)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
தகுதியான் வென்று விடல். (158)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
யின்னாச்சொ னோற்கிற் பவர். (159)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
நீர்மை யுடையார் சொலின். (195)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
5
னறஞ்சூழுஞ் சூழ்ந்தவன் கேடு. (204)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
3
நயனுடை யான்கட் படின். (216)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
2
செய்யா தமைகலா வாறு. (219)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
4
தன்னுயி ரஞ்சும் வினை. (244)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
5
3
யாங்கில்லை யூன்றின் பவர்க்கு. (252)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
6
தீமை யிலாத சொலல். (291)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
4
யெல்லா வறமுந் தரும் (296)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
5
வாய்மையி னல்ல பிற. (300)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
5
மில்லதனிற் றீய பிற. (302)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
3
பகையு முளவோ பிற. (304)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
3
செய்யாமை மாசற்றார் கோள். (311)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
செய்யாமை மாசற்றார் கோள். (312)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
கொல்லாமை சூழ்வான் றலை. (325)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
5
புன்மை தெரிவா ரகத்து. (329)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
3
வாள துணர்வார்ப் பெறின். (334)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
5
லதனி னதனி னிலன் (341)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
5
2
மருளானா மாணாப் பிறப்பு. (351)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
2
ணுண்மை யறிவே மிகும். (373)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
5
2
மண்மாண் புனைபாவை யற்று. (407)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
2
கற்றாரோ டேனை யவர். (410)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
4
னான்றாரோ டொப்பர் நிலத்து. (413)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
னேதில வேதிலார் நூல். (440)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
5
மினந்தூய்மை தூவா வரும். (455)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
5
4
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது . (481)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
4
தீராமை யார்க்குங் கயிறு. (482)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
மிடங்கண்ட பின்னல் லது . (491)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
2
வேலாண் முகத்த களிறு . (500)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
3
மிகைநாடி மிக்க கொளல் . (504)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
2
டெய்த வுணர்ந்து செயல் . (516)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
5
தெப்பானூ லோர்க்குந் துணிவு . (533)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
கோனோக்கி வாழுங் குடி. (542)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
2
சூழாது செய்யு மரசு . (554)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
4
வெருவந்து வெய்து கெடும். (569)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
5
யுண்மையா னுண்டிவ் வுலகு. (571)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
5
கண்ணோட்ட மில்லாத கண். (573)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
2
தென்செயினுஞ் சோர்வில தொற்று. (586)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
4
யின்மை புகுத்தி விடும். (616)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
2
றாளுளா டாமரையி னாள். (617)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
5
மெய்வருத்தக் கூலி தரும். (619)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
5
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள். (646)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
ணூறெய்தி யுள்ளப் படும். (665)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
யானையால் யானையாத் தற்று. (678)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
5
வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு. (688)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
6
வாய்சோரா வன்க ணவன். (689)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
5
கேட்பினுஞ் சொல்லா விடல். (697)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
முந்து கிளவாச் செறிவு. (715)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
3
ணன்கு செலச்சொல்லு வார். (719)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
5
றொகையறிந்த தூய்மை யவர். (721)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
5
தஞ்சு மவன்கற்ற நூல் (727)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
2
ணன்கு செலச்சொல்லா தார். (728)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
செல்வருஞ் சேர்வது நாடு. (731)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
5
லாற்ற விளைவது நாடு. (732)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
4
கொல்குறும்பு மில்லது நாடு. (735)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
மணியென்ப நாட்டிற்கிவ் வைந்து. (738)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
3
யூக்க மழிப்ப தரண். (744)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
3
பிழைத்தவே லேந்த லினிது. (772)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
னோட்டன்றோ வன்க ணவர்க்கு. (775)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
3
வைக்குந்தன் னாளை யெடுத்து. (776)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
யுள்ளினு முள்ளுஞ் சுடும். (799)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
5
மொருவுக வொப்பிலார் நட்பு. (800)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
5
கேளாது நட்டார் செயின். (804)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
3
லொல்லை யுணரப் படும். (826)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
5
பீழை தருவதொன் றில். (839)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
4
வஞ்சும் பகைவர்ப் பெறின். (869)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
மென்மை பகைவ ரகத்து. (877)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
2
காற்றாதா ரின்னா செயல். (894)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
3
நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து. (898)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
6
5
பெண்ணே பெருமை யுடைத்து. (907)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
2
பேணிப் புணர்பவர் தோள். (917)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
மெய்யறி யாமை கொளல். (925)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
5
லுள்ளான்கொ லுண்டதன் சோர்வு. (930)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
6
வளிமுதலா வெண்ணிய முன்று. (941)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
5
5
குலம்பற்றி வாழ்துமென் பார். (956)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
4
செய்தொழில் வேற்றுமை யான். (972)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
5
னருமை யுடைய செயல். (975)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
5
பேணிக்கொள் வேமென்னு நோக்கு. (976)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
2
மண்புக்கு மாய்வது மன். (996)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
2
மருளானா மாணாப் பிறப்பு. (1002)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
2
குறைபதி யென்னு முலகு. (1015)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
2
லுழங்து முழவே தலை. (1031)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
5
வொப்பாரி யாங்கண்ட தில். (1071)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
செய்யல மன்னிவள் கண். (1086)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
5
ளென்ன பயனு மில. (1100)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
4
3
லம்மா வரிவை முயக்கு. (1107)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
5
பலர்காணும் பூவொக்கு மென்று . (1112)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
3
திருநுதற் கில்லை யிடம் . (1123)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
நுண்ணியரெங் காத லவர் . (1126)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
5
காமுற்றா ரேறு மடல். (1133)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
2
மாலை யுழக்குந் துயர் . (1135)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
5
தலரெமக் கீந்ததிவ் வூர். (1142)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
5
றவ்வென்னுந் தன்மை யிழந்து. (1144)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
6
4
காம நுதுப்பே மெனல். (1148)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
1
யிறையிறவா நின்ற வளை. (1157)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
5
நட்பினு ளாற்று பவர். (1165)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
3
வென்னல்ல தில்லை துணை. (1168)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
5
துறந்தா ரவரென்பா ரில். (1188)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
5
னுற்றநா ளுள்ள வுளேன். (1206)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
5
னுள்ளினு முள்ளஞ் சுடும். (1207)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
5
4
துன்பம் வளர வரும். (1223)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
5
மாலை படர்தரும் போழ்து. (1229)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
பசந்து பனிவாருங் கண். (1232)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
2
பேதை பெருமழைக் கண். (1239)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
2
யொண்ணுதல் செய்தது கண்டு. (1240)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
பொய்க்காய்வு காய்தியென் னெஞ்சு. (1246)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
5
வெற்றென்னை யுற்ற துயர் . (1256)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
பேணியார் பெட்ப செயின். (1257)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
3
புணர்ந்தூடி நிற்பே மெனல். (1260)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
2
நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல். (1261)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
5
கண்ணன்ன கேளிர் வரின். (1267)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
5
4
முள்ள முடைந்துக்கக் கால். (1270)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
ணுரைக்க லுறுவதொன் றுண்டு. (1271)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
பெண்ணிறைந்த நீர்மை பெரிது. (1272)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
2
யணியிற் றிகழ்வதொன் றுண்டு. (1273)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
4
நகைமொக்கு ளுள்ளதொன் றுண்டு. (1274)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
3
யன்பின்மை சூழ்வ துடைத்து. (1276)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
மெழுநாளே மேனி பசந்து!. (1278)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
2
கனியுங் கருக்காயு மற்று. (1306)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
குயற்பால தோரும் பழி. (40)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
4
புத்தேளிர் வாழு முலகு. (58)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
5
மழலைச் சொற் கேளா தவர். (66)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
5
கணியல்ல மற்றுப் பிற. (95)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
3
நன்றிக்கட் டங்கியான் றாழ்வு . (117)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
3
பிறவுந் தமபோற் செயின் (120)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
2
யறம்பார்க்கு மாற்றி னுழைந்து . (130)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
3
மென்று மிடும்பை தரும் . (138)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
1
மறத்த லதனினு நன்று. (152)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
1
லறங்கூறு மாக்கந் தரும். (183)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
2
பாரித் துரைக்கு முரை. (193)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
3
மக்கட் பதடி யெனல். (196)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
2
மாசறு காட்சி யவர். (199)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
3
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல். (200)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
5
தீயினு மஞ்சப் படும். (202)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
1
துன்னற்க தீவினைப் பால். (209)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
2
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. (212)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
4
யொப்புரவி னல்ல பிற. (213)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
5
மில்லெனினு மீதலே நன்று. (222)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
6
3
யிகழ்வாரை நோவ தெவன்?. (237)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
6
யாக்கை பொறுத்த நிலம். (239)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
2
ருயிரிற் றலைப்பிரிந்த வூன். (258)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
6
மன்னுயி ரெல்லாந் தொழும். (268)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
5
5
ளைந்து மகத்தே நகும். (271)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
1
வினைபடு பாலாற் கொளல். (279)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
4
வீயா விழுமந் தரும். (284)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
3
5
காக்கினென் காவாக்கா லென். (301)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
2
மேமப் புணையைச் சுடும். (306)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
1
னுய்யா விழுமந்தரும். (313)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
4
5
பிற்பகற் றாமே வரும். (319)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
2
பெருமை யுடைத்திவ் வுலகு. (336)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
5
யுடம்பொ டுயிரிடை நட்பு. (338)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
3
செம்பொருள் காண்ப தறிவு. (358)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
3
சார்தரா சார்தரு நோய். (359)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
5
னாமங் கெடக்கெடு நோய். (360)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
1
லல்லற் படுவ தெவன். (379)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
5
புண்ணுடையர் கல்லா தவர் (393)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
6
மில்லாதாள் பெண்காமுற் றற்று. (402)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
3
வாயின ராத லரிது. (419)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
5
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து. (431)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
3
கொள்வர் பழிநாணு வார். (433)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
6
கினத்துள தாகு மறிவு. (454)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
2
மேதப்பா டஞ்சு பவர். (464)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
2
துணைவலியுந் தூக்கிச் செயல் (471)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
5
சால மிகுத்துப் பெயின். (475)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
2
காணிற் கிழக்காந் தலை . (488)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
2
கருமமே கட்டளைக் கல். (505)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
3
யாராய்வான் செய்க வினை . (512)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
6
சுற்றத்தார் கண்ணே யுள. (521)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
3
னதுநோக்கி வாழ்வார் பலர். (528)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
6
களைகட் டதனொடு நேர். (550)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
2
டல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து. (551)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
6
னளியின்மை வாழு முயிர்க்கு . (557)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
6
யொல்லாது வானம் பெயல். (559)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
6
நீடின்றி யாங்கே கெடும். (566)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
1
கண்ணோட்ட மின்மையு மில். (577)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
6
2
குரிமை யுடைத்திவ் வுலகு. (578)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
5
கனைவரையு மாராய்வ தொற்று. (584)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
6
முள்ளத் தனைய துயர்வு. (595)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
6
குடியாக வேண்டு பவர். (602)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
4
தீர்ந்தாரிற் றீர்ந்தன் றுலகு. (612)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
4
பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு. (633)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
5
சொல்லலும் வல்ல தமைச்சு. (634)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
6
ரெழுபது கோடி யுறும். (639)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
3
கழிநல் குரவே தலை. (657)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
5
சொல்லிய வண்ணஞ் செயல். (664)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
6
லான்ற பெரியா ரகத்து. (694)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
4
கெழுதகைமை கேடு தரும். (700)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
2
யுற்ற துணர்வார்ப் பெறின். (708)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
4
ரவையகத் தஞ்சா தவர் (723)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
5
மெண்ணிய தேயத்துச் சென்று. (753)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
2
மாற்ற லதுவே படை. (765)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
2
போர்தாங்குந் தன்மை யறிந்து. (767)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
2
மில்லாயின் வெல்லும் படை. (769)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
6
வினனு மறிந்தியாக்க நட்பு. (793)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
2
கிழமையைக் கீழ்ந்திடா நட்பு. (801)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
3
செய்தாங் கமையாக் கடை. (803)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
2
நோதக்க நட்டார் செயின். (805)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
2
பெருகலிற் குன்ற லினிது. (811)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
3
டூதியம் போக விடல். (831)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
3
கையல்ல தன்கட் செயல். (832)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
5
கையொன் றுடைமை பெறின். (838)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
1
லின்னா வறிவி னவர். (857)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
3
5
னகையேயும் வேண்டற்பாற் றன்று (871)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
3
னின்றுணையாக் கொள்கவற்றி னொன்று. (875)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
5
3
னாற்று பவர்க ணிழுக்கு. (893)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
3
நாணாக நாணுத் தரும். (902)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
1
ளாயு மறிவி னவர். (914)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
2
5
னூறுபா டில்லை யுயிர்க்கு, (945)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
5
மதிக்கண் மறுப்போ லுயர்ந்து. (957)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
3
சுருக்கத்து வேண்டு முயர்வு. (963)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
5
ருயிர்நீப்பர் மானம் வரின். (969)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
5
6
யணியுமாந் தன்னை வியந்து. (978)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
6
4
சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு (981)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
3
துலையல்லார் கண்ணுங் கொளல். (986)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
7
பண்புபா ராட்டு முலகு. (994)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
2
வறங்கூர்ந் தனைய துடைத்து. (1010)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
3
வில்லாண்மை யாக்கிக் கொளல். (1026)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
6
மானங் கருதக் கெடும். (1028)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
1
யாதொன்றுங் கண்பா டரிது. (1049)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
2
கொல்லப், பயன்படும்கீழ். (1078)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
4
தன்னோய்க்குத் தானே மருந்து. (1102)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
2
வேலுண்கண் வேய்த்தோ ளவட்கு. (1113)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
6
மாணிழை கண்ணொவ்வே மென்று . (1114)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
6
3
பலர்காணத் தோன்றன் மதி . (1119)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
2
வாலெயி றூறிய நீர் . (1121)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
5
வெளிப்படுந் தோறு மினிது. (1145)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
2
கௌவை யெடுக்குமிவ் வூர். (1150)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
5
னோனா வுடம்பி னகத்து. (1163)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
1
பைத லுழப்ப தெவன். (1172)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
3
காமத்துக் காழில் கனி. (1191)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
2
கியாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து. (1211)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
6
னல்காரை நாடித் தரற்கு. (1214)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
3
னென்னெம்மைப் பீழிப் பது. (1217)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
1
காதலர்க் காணா தவர். (1219)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
4
வேலைநீ வாழி பொழுது. (1221)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
5
தேதிலர் போல வரும். (1224)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
5
நறுமலர் நாணின கண். (1231)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
6
2
தொல்கவின் வாடிய தோள். (1234)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
5
தொல்கவின் வாடிய தோள். (1235)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
5
கொடிய ரெனக்கூற னொந்து. (1236)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
2
நாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு. (1251)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
4
தும்மல்போற் றோன்றி விடும். (1253)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
2
யுற்றா ரறிவதொன் றன்று. (1255)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
3
மாலை யயர்கம் விருந்து. (1268)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
6
காமநோய் சொல்லி யிரவு. (1280)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
6
லென்னினுந் தான்விதுப் புற்று. (1290)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
2
பெட்டாங் கவர்பின் செலல். (1293)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
4
காட்டிய சூடினீ ரென்று. (1313)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
2
யாரினும் யாரினு மென்று. (1314)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
5
4
றானமிழ்த மென்றுணரற் பாற்று. (11)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
5
2
வகைதெரிவான் கட்டே யுலகு. (27)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
5
கைம்புலத்தா றோம்ப றலை. (43)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
2
திண்மையுண் டாகப் பெறின். (54)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
1
னன்கல நன்மக்கட் பேறு. (60)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
1
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று. (82)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
7
2
பருவந்து பாழ்படுத லின்று. (83)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
4
வேள்வி தலைப்படா தார். (88)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
0
5
மிம்மையு மின்பந் தரும் (98)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
7
2
யன்றே யொழிய விடல். (113)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
6
கோடாமை சான்றோர்க் கணி . (115)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
1
கோடாமை சான்றோர்க் கணி . (118)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
1
வுட்கோட்ட மின்மை பெறின் . (119)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
1
முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல். (184)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
6
1
வீயா தடியுறைந் தற்று. (208)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
3
பெருந்தகை யான்கட் படின். (217)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
2
ரற்றார்மற் றாத லரிது. (248)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
4
ரவஞ்செய்வா ராசையுட் பட்டு. (266)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
6
புலியின்றோல் போர்த்துமேய்ந் தற்று. (273)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
5
தாவது போலக் கெடும். (283)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
2
நன்மை பயக்கு மெனின். (292)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
6
1
போக்கு மதுவிளிந் தற்று. (332)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
2
மேற்சென்று செய்யப் படும். (335)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
2
டுச்சி லிருந்த வுயிர்க்கு. (340)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
5
லுற்றார்க் குடம்பு மிகை. (345)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
2
வலைப்பட்டார் மற்றை யவர். (348)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
6
மாகலூ ழுற்றக் கடை. (372)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
2
மீக்கூறு மன்ன னிலம். (386)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
6
1
காமுறுவர் கற்றறிந் தார். (399)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
3
சொல்லாடச் சோர்வு படும். (405)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
4
செல்வத்து ளெல்லாந் தலை. (411)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
6
வயிற்றுக்கு மீயப் படும். (412)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
3
தீண்டிய கேள்வி யவர். (417)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
6
ளவியினும் வாழினு மென். (420)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
0
5
5
முயற்பால தன்றிக் கெடும். (437)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
2
மெண்ணப் படுவதொன் றன்று. (438)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
1
வன்மையு ளெல்லாந் தலை. (444)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
3
6
சூழ்வாரைச் சூழ்ந்து கொளல். (445)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
6
சார்பிலார்க் கில்லை நிலை. (449)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
6
நல்லார் தொடர்கை விடல். (450)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
6
சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும். (451)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
2
கினத்தியல்ப தாகு மறிவு. (452)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
3
மின்னா னெனப்படுஞ் சொல். (453)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
6
1
கினநல மேமாப் புடைத்து. (458)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
1
னீங்கி னதனைப் பிற . (495)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
0
றேறுக தேறும் பொருள். (509)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
2
யதற்குரிய னாகச் செயல் . (518)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
5
நினைப்பானை நீங்குந் திரு. (519)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
6
1
கோடாமை கோடா துலகு. (520)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
1
னாடொறு நாடு கெடும் . (553)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
0
தில்லை நிலக்குப் பொறை. (570)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
3
மடியாண்மை மாற்றக் கெடும். (609)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
1
தியற்கை யறிந்து செயல். (637)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
4
தூக்கங் கடிந்து செயல். (668)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
2
றீயெச்சம் போலத் தெறும். (674)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
2
வேண்டுப வேட்பச் சொலல். (696)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
4
யாது கொடுத்துங் கொளல். (703)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
3
யுறுப்போ ரனையரால் வேறு. (704)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
6
காயினுங் தான்முந் துறும். (707)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
6
1
நாடென்ப நாட்டிற் றலை. (736)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
1
பற்றற் கரிய தரண். (747)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
3
பற்றியார் வெல்வ தரண். (748)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
6
மெனநான்கே யேமம் படைக்கு. (766)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
6
1
வினைக்கரிய யாவுள காப்பு. (781)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
6
பண்புடை யாளர் தொடர்பு. (783)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
4
யொல்லும்வா யூன்று நிலை. (789)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
3
6
வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு. (791)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
6
கொடுத்துங் கொளல்வேண்டு நட்பு. (794)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
3
நீட்டி யளப்பதோர் கோல். (796)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
4
தீங்கு குறித்தமை யான். (827)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
1
கண்டானாந் தான்கண்ட வாறு. (849)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
1
பேணாமை பேணப் படும். (866)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
0
கினனிலனா மேமாப் புடைத்து. (868)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
1
மெல்லானை யொல்லா தொளி. (870)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
2
6
பெட்டாங் கொழுகு பவர். (908)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
3
பூரியர்க ளாழு மளறு. (919)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
6
வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல். (948)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
6
வகையென்ப வாய்மைக் குடிக்கு. (953)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
4
குலத்தின்க ணையப் படும். (958)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
2
பீடழிய வந்த விடத்து. (968)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
4
சொல்லா நலத்தது சால்பு. (984)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
4
றாங்காது மன்னோ பொறை. (990)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
0
பண்புள பாடறிவார் மாட்டு. (995)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
3
ணச்சு மரம்பழுத் தற்று. (1008)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
2
பேணலர் மேலா யவர். (1016)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
2
6
பெருமையிற் பீடுடைய தில். (1021)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
4
ரலகுடை நீழ லவர் (1034)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
6
சொற்பொருள் சோர்வு படும். (1046)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
4
றிரப்பவர் மேற்கொள் வது. (1055)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
5
செம்பாக மன்று பெரிது. (1092)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
1
லஞ்சுதும் வேபாக் கறிந்து . (1128)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
2
நாணினை நீக்கி நிறுத்து . (1132)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
0
படலொல்லா பேதைக்கென் கண் . (1136)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
3
பெண்ணிற் பெருந்தக்க தில் . (1137)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
2
மறையிறந்து மன்று படும் . (1138)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
1
யாம்பட்ட தாம்படா வாறு . (1140)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
2
லறைபறை கண்ணா ரகத்து. (1180)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
2
நன்னிலைய ராவ ரெனின். (1189)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
0
5
5
வீழ்வா ரளிக்கு மளி. (1192)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
6
வன்கண்ண தோநின் றுணை. (1222)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
6
1
மாலை மலருமிந் நோய். (1227)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
0
5
4
மாயுமென் மாயா வுயிர். (1230)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
0
4
5
மறையிறந்து மன்று படும். (1254)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
1
பெண்மை யுடைக்கும் படை . (1258)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
1
முன்ன முணர்ந்த வளை . (1277)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
6
3
செவ்வி தலைப்படு வார். (1289)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
0
5
நண்ணேன் பரத்தநின் மார்பு. (1311)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
7
2
ளகறலி னாங்கொன் றுடைத்து. (1325)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
2
பசும்புற் றலைகாண் பரிது. (16)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
2
திறந்தாரை யெண்ணிக்கொண் டற்று. (22)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
4
2
செயற்கரிய செய்கலா தார். (26)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
0
6
னேறுபோற் பீடு நடை. (59)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
0
மக்கட்பே றல்ல பிற. (61)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
2
கொள்வர் பயன்றெரி வார். (104)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
7
போற்றி யொழுகப் படும். (154)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
2
நட்பாட றேற்றா தவர். (187)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
2
வித்தகர்க் கல்லா லரிது. (235)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
0
6
னெங்ஙன மாளு மருள். (251)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
0
6
3
யெல்லா வுயிருந் தொழும். (260)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
2
7
வாழ்வாரின் வன்கணா ரில். (276)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
3
7
மூக்கிற் கரியா ருடைத்து. (277)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
3
பழித்த தொழித்து விடின். (280)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
3
தள்ளாது புத்தே ளுலகு. (290)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
0
4
தன்னெஞ்சே தன்னைச் சுடும். (293)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
6
0
நிலத்தறைந்தான் கைபிழையா தற்று. (307)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
3
3
தொகுத்தவற்று ளெல்லாந் தலை. (322)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
5
கிறையென்று வைக்கப் படும். (388)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
2
கவிகைக்கீழ்த் தங்கு முலகு. (389)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
3
கற்றனைத் தூறு மறிவு. (396)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
1
சொல்லா திருக்கப் பெறின். (403)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
3
கொள்ளா ரறிவுடை யார். (404)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
0
6
கற்றா ரனைத்திலர் பாடு. (409)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
3
வைத்தூறு போலக் கெடும். (435)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
2
கருதி யிடத்தாற் செயின் . (484)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
3
ருறைநிலத்தோ டொட்ட லரிது . (499)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
4
லொத்தங் கொறுப்பது வேந்து. (561)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
2
யையப்பா டில்லதே யொற்று. (587)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
0
5
குடிமடியுந் தன்னினு முந்து. (603)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
7
1
கடிமை புகுத்தி விடும். (608)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
1
சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின். (648)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
7
சிலசொல்ல றேற்றா தவர். (649)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
0
5
படுபயனும் பார்த்துச் செயல். (676)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
4
யுள்ளறிவா னுள்ளங் கொளல். (677)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
8
யொட்டாரை யொட்டிக் கொளல். (679)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
0
5
நன்றி பயப்பதாந் தூது. (685)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
1
றேற்றுதல் யார்க்கு மரிது. (693)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
4
கற்ற செலச்சொல்லு வார். (722)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
0
5
நல்லா ரவையஞ்சு வார். (729)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
2
7
தலைமக்க ளில்வழி யில். (770)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
7
குப்பாதல் சான்றோர் கடன். (802)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
2
பண்பிற் றலைப்பிரியா தார். (810)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
4
பண்பிலன் பற்றார்க் கினிது. (865)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
2
சொல்லே ருழவர் பகை. (872)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
0
6
மின்னாவா மின்னா செயின். (881)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
7
2
வேந்து செறப்பட் டவர். (895)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
3
தற்றது போற்றி யுணின். (942)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
1
பண்பிற் றலைப்பிரித லின்று. (955)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
3
பண்பாற்றா ராதல் கடை. (998)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
2
பகலும்பாற் பட்டன் றிருள். (999)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
3
கலத்தீமை யாற்றிரிந் தற்று. (1000)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
3
நாணின்மை நின்றக் கடை. (1019)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
6
0
தாழா துஞற்று பவர்க்கு. (1024)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
3
துன்பங்கள் சென்று படும். (1045)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
1
பேதைக் கமர்த்தன கண். (1084)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
1
னோக்கமிம் மூன்று முடைத்து. (1085)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
6
0
சிறக்கணித்தாள் போல நகும். (1095)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
2
மென்னீரள் யாம்வீழ் பவள் . (1111)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
4
7
லதற்கன்ன ணீங்கு மிடத்து. (1124)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
5
1
மெழுதேங் கரப்பாக் கறிந்து. (1127)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
2
மடலல்ல தில்லை வலி . (1131)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
7
நல்லாண்மை யென்னும் புணை. (1134)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
7
3
விடிற்சுட லாற்றுமோ தீ. (1159)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
2
மேமப் புணைமன்னு மில். (1164)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
7
1
தாங்காட்ட யாங்கண் டது. (1171)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
1
தாங்காதல் கொள்ளாக் கடை, (1195)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
3
காணார்கொ லிவ்வூ ரவர். (1220)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
7
மாலைக்குச் செய்த பகை (1225)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
2
பைந்தொடிப் பேதை நுதல். (1238)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
1
கலத்த லுறுவது கண்டு. (1259)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
3
கோடுகொ டேறுமென் னெஞ்சு. (1264)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
0
தீர்க்கு மருந்தொன் றுடைத்து. (1275)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
2
மாணா மடநெஞ்சிற் பட்டு. (1297)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
0
துண்ணின் றுடற்றும் பசி (13)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
0
தெய்வத்துள் வைக்கப் படும். (50)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
1
4
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை. (51)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
1
5
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண். (56)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
1
4
நிறைகாக்குங் காப்பே தலை. (57)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
1
சொற்கேட்ட லின்பஞ் செவிக்கு. (65)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
2
பண்பிற் றலைப்பிரியாச் சொல் (97)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
1
4
தன்றே மறப்பது நன்று. (108)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
0
பிறற்குரியா டோடோயா தார். (149)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
0
4
பண்பில்சொற் பல்லா ரகத்து. (194)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
1
4
விலைப்பொருட்டா லூன்றருவா ரில். (256)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
8
வேட்டுவன் புட்சிமிழ்த் தற்று. (274)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
3
கொன்றாகு மாக்கங் கடை. (328)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
0
னிற்க வதற்குத் தக (391)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
1
1
கல்லார்கட் பட்ட திரு. (408)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
0
4
னென்குற்ற மாகு மிறைக்கு. (436)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
0
நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு. (532)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
4
1
டைந்துடன் மாண்ட தமைச்சு. (632)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
5
0
றக்க தறிவதாந் தூது. (686)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
1
1
சொற்றெரிதல் வல்லா ரகத்து. (717)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
0
6
கழல்யாப்புக் காரிகை நீர்த்து. (777)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
1
5
சொல்லினாற் றேறற்பாற் றன்று. (825)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
2
கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு!. (882)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
0
5
யுட்பகை யுற்ற குடி. (887)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
0
2
தகைமாண்ட தக்கார் செறின். (897)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
1
கழகத்துக் காலை புகின். (937)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
1
2
சுற்றமாச் சுற்று முலகு. (1025)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
1
பெண்டகையாற் பேரமர்க் கட்டு. (1083)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
3
தோட்டார் கதுப்பினா டோள். (1105)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
1
2
பண்பியார்க் குரைக்கோ பிற. (1181)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
1
3
வாடுதோட் பூச லுரைத்து. (1237)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
0
3
னீங்குமென் மென்றோட் பசப்பு. (1265)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
6
0
யகத்துறுப் பன்பி லவர்க்கு. (79)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
1
4
துன்பத்துட் டுப்பாயார் நட்பு. (106)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
2
2
பாற்பட் டொழுகப் பெறின். (111)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
1
1
ரெச்சத்தாற் காண்ப படும். (114)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
1
தாற்றி னடங்கப் பெறின். (123)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
0
திறந்தெரிந்து கூறப் படும். (186)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
3
1
நட்டார்கட் செய்தலிற் றீது (192)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
1
3
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து. (221)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
1
3
போற்றாது புத்தே ளுலகு. (234)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
0
2
வாழ்வாரே வாழா தவர். (240)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
0
8
யல்லவை செய்தொழுகு வார். (246)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
0
8
னாற்ற றலைப்பட் டவர்க்கு. (269)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
1
3
தானறி குற்றப் படின். (272)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
0
றோட்கப் படாத செவி. (418)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
0
1
செற்றார் செயக்கிடந்த தில். (446)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
1
3
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு. (597)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
1
யிகல்வெல்லல் யார்க்கு மரிது. (647)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
9
தாழ்ச்சியுட் தங்குத றீது. (671)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
1
2
துளக்கற்ற காட்சி யவர். (699)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
0
4
பொருளல்ல தில்லை பொருள். (751)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
0
8
தகநக நட்பது நட்பு. (786)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
0
பத்தடுத்த கோடி யுறும். (817)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
1
1
சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு. (819)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
0
4
நட்பினுட் சாப்புல்லற் பாற்று. (829)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
2
2
பேணாப் பெருங்குற்றத் தார்க்கு. (924)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
2
2
யிவறியா ரில்லாகி யார். (935)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
0
8
குலத்திற் பிறந்தார்வாய்ச் சொல். (959)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
1
5
மடிதற்றுத் தான்முந் துறும். (1023)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
5
0
தானைக்கொண் டன்ன துடைத்து. (1082)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
4
0
திங்களைப் பாம்புகொண் டற்று. (1146)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
3
1
லள்ளிக்கொள் வற்றே பசப்பு. (1187)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
0
5
சினைப்பது போன்று கெடும். (1203)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
0
தொகுத்தார்க்குந் துய்த்த லரிது. (377)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
1
4
பண்பறிந் தாற்றாக் கடை. (469)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
0
துள்வேர்ப்ப ரொள்ளி யவர் . (487)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
0
9
பெற்றத்தாற் பெற்ற பயன் . (524)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
1
1
புறப்படுத்தா னாகு மறை. (590)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
0
விடுக்க ணிடர்ப்பா டுடைத்து. (624)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
1
2
மேற்சென் றிடித்தற் பொருட்டு. (784)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
2
1
றகைமைக்கட் டங்கிற் றுலகு. (874)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
2
1
கீழல்லார் கீழல் லவர். (973)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
0
9
னறநாணத் தக்க துடைத்து (1018)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
3
0
முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு. (1186)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
3
2
யெச்சத்திற் கேமாப் புடைத்து. (112)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
1
1
பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும் . (134)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
3
1
கடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு. (267)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
1
2
பற்றுக பற்று விடற்கு. (350)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
0
1
பாத்திப் படுப்பதோ ராறு. (465)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
0
1
டிரந்துகோட் டக்க துடைத்து. (780)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
1
1
பகைவர்கட் பட்ட செருக்கு. (878)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
0
3
யுப்பிற்குங் காடிக்குங் கூற்று. (1050)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
2
1
வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை. (1151)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
0
10
மிதுநகத் தக்க துடைத்து. (1173)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
2
0
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு. (127)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
0
4
குத்தொக்க சீர்த்த விடத்து . (490)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
0
2
சுற்றத்தாற் சுற்றப் படும் . (525)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
1
0