மூவின எண்ணிக்கை வரிசையில்
முதுமொழிக் காஞ்சி
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோ னல்லன். (45)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
13
9
9
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் முதிர்வுடை யோன்மேனி யணிநல்கூர்ந்த தன்று. (86)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
10
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அகம்வறி யோனண்ண னல்கூர்ந் தன்று. (88)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
13
9
10
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர்மொழி தண்டான். (91)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
8
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஏமம் வேண்டுவோன் முறைசெய றண்டான். (99)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
13
9
9
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இளமையிற் சிறந்தன்று மெய்பிணி யின்மை. (5)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
9
10
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வண்மையிற் சிறந்தன்று வாய்மை யுடைமை. (4)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
8
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. (6)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
10
8
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சோராக் கையன் சொன்மலை யல்லன். (44)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
6
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பேரறிவி னோனினிது வாழாமை பொய். (61)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
6
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பெருஞ்சீ ரோன்றன் வெகுளியின்மை பொய். (62)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
13
7
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கள்ளுண் போன்சோர் வின்மை பொய். (63)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
6
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சிறுமைநோ னாதோன் பெருமைவேண்டல் பொய். (67)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
8
10
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பெருமைநோ னாதோன் சிறுமைவேண்டல் பொய். (68)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
8
10
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பந் தண்டான். (97)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
10
8
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பந் தண்டான். (98)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
10
8
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஈர முடைமை ஈகையி னறிப. (12)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
5
8
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மீப்பி லோரை மீக்குணம் பழியார். (22)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
13
6
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் முறையி லரசனாடு நல்கூர்ந் தன்று. (81)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
7
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மிகமூத் தோன்காம நல்கூர்ந் தன்று. (82)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
9
8
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நிற்றல் வேண்டுவோன் தவஞ்செய றண்டான். (94)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
8
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மிகுதி வேண்டுவோன் வருத்தந் தண்டான். (96)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
8
10
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சோரா நன்னட் புதவியி னறிப. (13)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
6
9
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பெருமை யுடையதன் அருமை பழியார். (23)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
5
13
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அருமை யுடையதன் பெருமைபழியார். (24)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
5
13
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பொய் வேளாண்மை புலைமையிற் றுவ்வாது. (36)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
13
5
13
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நீரறிந் தொழுகாதாள் தார மல்லள். (41)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
13
5
13
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வாழாமல் வருந்தியது வருத்த மன்று. (47)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
13
6
14
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் துன்பம் வெய்யோர்க் கின்ப மெளிது. (75)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
6
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வீங்கல் வேண்டுவோன் பல்புகழ் தண்டான். (92)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
7
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சீருடை யாண்மை செய்கையி னறிப. (20)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
5
10
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் முறையி லரசர்நாட் டிருந்து பழியார். (26)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
5
14
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வறியோன் வள்ளிய னன்மை பழியார். (29)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
6
15
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் தானோ ரின்புறல் தனிமையிற் றுவ்வாது. (40)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
6
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் தாரமா ணாதது வாழ்க்கை யன்று. (42)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
5
10
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஈரமில் லாதது கிளைநட் பன்று. (43)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
5
10
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இன்பம்வெய் யோர்க்குத் துன்ப மெளிது. (76)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
6
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் உட்கில் வழிச்சின நல்கூர்ந் தன்று, (89)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
6
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் எற்ற முடைமை எதிர்கோளி னறிப. (15)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
5
8
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் யாப்பி லோரை இயல்புகுணம் பழியார். (21)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
13
4
14
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நேராமற் கற்றது கல்வி யன்று. (46)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
5
10
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் உணர்வில் னாதலிற் சாக்கா டில்லை. (56)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
4
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இரத்தலி னூஉங் கிளிவர வில்லை. (59)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
4
14
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கால மறியாதோன் கையுறல் பொய். (64)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
4
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் உறுவினை காய்வோன் உயர்வுவேண்டல் பொய். (66)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
5
15
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பொருணசை வேட்கையோன் முறைசெயல் பொய். (69)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
5
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வாலிய னல்லாதோன் தவஞ்செய்தல் பொய். (70)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
13
5
15
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஈரம்வெய் யோர்க்கு நசைகொடை யெளிது. (73)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
4
13
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் உண்டி வெய்யோர்க் குறுபிணி யெளிது. (77)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
4
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பிணிகிடந் தோன்பெற்ற வின்பநல் கூர்ந்தன்று. (84)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
19
9
9
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நட்பில் வழிச்சேறல் நல்கூர்ந் தன்று. (90)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
16
6
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான். (93)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
16
6
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான். (95)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
16
6
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் காமம் வேண்டுவோன் குறிப்புச்செய் றண்டான். (100)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
18
8
9
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஓதலிற் சிறந்தன் றொழுக்க முடைமை. (1)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
17
6
8
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் குலனுடை மையின் கற்புச் சிறந்தன்று. (7)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
18
7
8
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சொற்சோர் வுடைமையின் எச்சோர்வு மறிப. (18)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
16
5
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நிறையச் செய்யாக் குறைவினை பழியார். (25)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
4
13
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சிறியா ரொழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார். (30)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
16
5
13
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பழியோர் செல்வம் வறுமையிற் றுவ்வாது. (31)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
4
15
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பேணி லீகை மாற்றலிற் றுவ்வாது. (34)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
4
10
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கொண்டுகண் மாறல் கொடுமையிற் றுவ்வாது. (37)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
17
6
10
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நசையிற் பெரியதோர் நல்குர வில்லை. (57)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
13
4
15
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இசையிற் பெரியதோர் எச்சம் இல்லை. (58)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
3
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சொற்செல் லாவழிச் சொலவுநல் கூர்ந்தன்று. (87)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
16
5
14
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மேதையிற் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை. (3)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
19
7
8
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பேரிற் பிறந்தமை ஈரத்தி னறிப. (11)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
17
5
8
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அறிவிலி துணைப்பாடு தனிமையிற் றுவ்வாது. (38)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
17
5
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் திறத்தாற்றி னோலா ததுநோன் பன்று. (49)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
18
6
7
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வாய்ப்புடை விழைச்சி னல்விழைச் சில்லை. (53)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
3
15
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் வாயா விழைச்சிற் றீவிழைச் சில்லை. (54)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
2
14
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இயைவது கரத்தலிற் கொடுமை யில்லை. (55)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
3
13
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மேல்வர வறியாதோன் தற்காத்தல் பொய். (65)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
16
4
13
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் உறழ்வெய் யோருக் குறுசெரு வெளிது. (72)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
2
14
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் குறளைவெய் யோர்க்கு மறைவிரி யெளிது. (74)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
3
15
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பாரம்வெய் யோர்க்குப் பாத்தூ ணெளிது. (79)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
16
4
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் செற்றுட னுறைவோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று. (83)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
19
7
10
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் முற்பெரு கலிற்பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று. (10)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
20
7
8
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் செயத்தக்க நற்கேளிர் செய்யாமை பழியார். (27)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
17
4
14
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அறியாத் தேசத் தாசாரம் பழியார். (28)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
16
3
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கழிதறு கண்மை பேடியிற் றுவ்வாது. (32)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
17
4
10
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் நாணில் வாழ்க்கை பசித்தலிற் றுவ்வாது. (33)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
17
4
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியிற் றுவ்வாது. (35)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
17
4
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அறத்தாற்றி னீயாத தீகை யன்று. (48)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
17
4
8
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் ஒப்புர வறிதலிற் றகுவர வில்லை. (52)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
2
14
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சார்பி லோருக் குறுகொலை யெளிது. (80)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
2
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் தற்போற் றாவழிப் புலவிநல் கூர்ந்தன்று. (85)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
18
5
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் காதலிற் சிறந்தன்று கண்ணஞ்சப் படுதல். (2)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
21
7
8
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கற்ற துடைமை காட்சியி னறிப. (14)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
18
4
7
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் குத்திரஞ் செய்தலிற் கள்வனாத லறிப. (17)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
18
4
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் அறிவுசோர் வுடைமையிற் பிறிதுசோர்வு மறிப. (19)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
18
4
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மறுபிறப் பறியா ததுமூப் பன்று. (50)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
19
5
7
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இரப்போர்க் கீதலின் எய்துஞ் சிறப்பில்லை. (60)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
18
4
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் பெண்டிர்வெய் யோர்க்குப் படுபழி யெளிது. (78)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
17
3
14
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் சிற்றிற் பிறந்தமை பெருமிதத்தி னறிப. (16)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
21
6
7
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் மக்கட் பேற்றிற் பெறும்பே றில்லை. (51)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
19
4
8
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் புகழ்வெய் யோர்க்குப் புத்தேணா டெளிது. (71)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
18
3
12
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் இழிவுடை மூப்புக் கதத்திற் றுவ்வாது. (39)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
19
3
10
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் கற்றலிற் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று. (8)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
22
4
11
ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட்கெல்லாம் செற்றாரைச் செலுத்தலிற் றற்செய்கை சிறந்தன்று. (9)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
24
4
10