மூவின எண்ணிக்கை வரிசையில்
முதுமொழிக் காஞ்சி
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

வண்மையிற் சிறந்தன்று வாய்மை யுடைமை. (4)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
6
5
மீப்பி லோரை மீக்குணம் பழியார். (22)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
5
பேரறிவி னோனினிது வாழாமை பொய். (61)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
5
பெருஞ்சீ ரோன்றன் வெகுளியின்மை பொய். (62)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
6
கள்ளுண் போன்சோர் வின்மை பொய். (63)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
5
முறையி லரசனாடு நல்கூர்ந் தன்று. (81)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
5
ஈர முடைமை ஈகையி னறிப. (12)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
2
சோராக் கையன் சொன்மலை யல்லன். (44)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
6
சிறுமைநோ னாதோன் பெருமைவேண்டல் பொய். (67)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
6
4
பெருமைநோ னாதோன் சிறுமைவேண்டல் பொய். (68)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
6
4
துன்பம் வெய்யோர்க் கின்ப மெளிது. (75)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
5
முதிர்வுடை யோன்மேனி யணிநல்கூர்ந்த தன்று. (86)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
8
6
ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர்மொழி தண்டான். (91)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
6
6
வீங்கல் வேண்டுவோன் பல்புகழ் தண்டான். (92)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
5
6
நிற்றல் வேண்டுவோன் தவஞ்செய றண்டான். (94)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
6
5
இளமையிற் சிறந்தன்று மெய்பிணி யின்மை. (5)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
7
4
சோரா நன்னட் புதவியி னறிப. (13)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
3
சீருடை யாண்மை செய்கையி னறிப. (20)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
4
தானோ ரின்புறல் தனிமையிற் றுவ்வாது. (40)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
5
தாரமா ணாதது வாழ்க்கை யன்று. (42)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
4
ஈரமில் லாதது கிளைநட் பன்று. (43)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
4
இன்பம்வெய் யோர்க்குத் துன்ப மெளிது. (76)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
5
அகம்வறி யோனண்ண னல்கூர்ந் தன்று. (88)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
7
4
உட்கில் வழிச்சின நல்கூர்ந் தன்று, (89)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
5
மிகுதி வேண்டுவோன் வருத்தந் தண்டான். (96)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
6
4
பெருமை யுடையதன் அருமை பழியார். (23)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
7
அருமை யுடையதன் பெருமைபழியார். (24)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
7
பொய் வேளாண்மை புலைமையிற் றுவ்வாது. (36)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
7
நீரறிந் தொழுகாதாள் தார மல்லள். (41)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
7
நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோ னல்லன். (45)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
7
3
நேராமற் கற்றது கல்வி யன்று. (46)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
4
வாழாமல் வருந்தியது வருத்த மன்று. (47)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
8
உணர்வில் னாதலிற் சாக்கா டில்லை. (56)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
6
கால மறியாதோன் கையுறல் பொய். (64)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
5
பொருணசை வேட்கையோன் முறைசெயல் பொய். (69)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
6
உண்டி வெய்யோர்க் குறுபிணி யெளிது. (77)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
6
நட்பில் வழிச்சேறல் நல்கூர்ந் தன்று. (90)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
4
6
கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான். (93)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
4
5
வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான். (95)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
4
5
ஏமம் வேண்டுவோன் முறைசெய றண்டான். (99)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
7
3
எற்ற முடைமை எதிர்கோளி னறிப. (15)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
2
சொற்சோர் வுடைமையின் எச்சோர்வு மறிப. (18)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
5
நிறையச் செய்யாக் குறைவினை பழியார். (25)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
7
முறையி லரசர்நாட் டிருந்து பழியார். (26)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
8
சிறியா ரொழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார். (30)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
7
பேணி லீகை மாற்றலிற் றுவ்வாது. (34)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
4
கொண்டுகண் மாறல் கொடுமையிற் றுவ்வாது. (37)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
4
4
இசையிற் பெரியதோர் எச்சம் இல்லை. (58)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
6
ஈரம்வெய் யோர்க்கு நசைகொடை யெளிது. (73)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
7
மிகமூத் தோன்காம நல்கூர்ந் தன்று. (82)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
7
2
சொற்செல் லாவழிச் சொலவுநல் கூர்ந்தன்று. (87)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
8
நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. (6)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
8
2
யாப்பி லோரை இயல்புகுணம் பழியார். (21)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
8
அறிவிலி துணைப்பாடு தனிமையிற் றுவ்வாது. (38)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
3
5
இயைவது கரத்தலிற் கொடுமை யில்லை. (55)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
7
இரத்தலி னூஉங் கிளிவர வில்லை. (59)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
8
மேல்வர வறியாதோன் தற்காத்தல் பொய். (65)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
7
உறுவினை காய்வோன் உயர்வுவேண்டல் பொய். (66)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
9
வாலிய னல்லாதோன் தவஞ்செய்தல் பொய். (70)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
9
பாரம்வெய் யோர்க்குப் பாத்தூ ணெளிது. (79)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
6
இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பந் தண்டான். (97)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
8
2
துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பந் தண்டான். (98)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
8
2
ஓதலிற் சிறந்தன் றொழுக்க முடைமை. (1)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
4
2
பேரிற் பிறந்தமை ஈரத்தி னறிப. (11)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
3
2
செயத்தக்க நற்கேளிர் செய்யாமை பழியார். (27)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
8
அறியாத் தேசத் தாசாரம் பழியார். (28)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
1
5
வறியோன் வள்ளிய னன்மை பழியார். (29)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
9
பழியோர் செல்வம் வறுமையிற் றுவ்வாது. (31)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
9
கழிதறு கண்மை பேடியிற் றுவ்வாது. (32)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
4
நாணில் வாழ்க்கை பசித்தலிற் றுவ்வாது. (33)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
6
செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியிற் றுவ்வாது. (35)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
6
அறத்தாற்றி னீயாத தீகை யன்று. (48)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
2
நசையிற் பெரியதோர் நல்குர வில்லை. (57)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
9
சார்பி லோருக் குறுகொலை யெளிது. (80)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
0
6
செற்றுட னுறைவோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று. (83)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
5
4
தற்போற் றாவழிப் புலவிநல் கூர்ந்தன்று. (85)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
3
6
காமம் வேண்டுவோன் குறிப்புச்செய் றண்டான். (100)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
6
3
குலனுடை மையின் கற்புச் சிறந்தன்று. (7)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
5
2
குத்திரஞ் செய்தலிற் கள்வனாத லறிப. (17)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
2
6
அறிவுசோர் வுடைமையிற் பிறிதுசோர்வு மறிப. (19)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
2
6
ஒப்புர வறிதலிற் றகுவர வில்லை. (52)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
0
8
வாய்ப்புடை விழைச்சி னல்விழைச் சில்லை. (53)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
9
வாயா விழைச்சிற் றீவிழைச் சில்லை. (54)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
0
8
இரப்போர்க் கீதலின் எய்துஞ் சிறப்பில்லை. (60)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
2
6
உறழ்வெய் யோருக் குறுசெரு வெளிது. (72)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
0
8
குறளைவெய் யோர்க்கு மறைவிரி யெளிது. (74)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
9
பெண்டிர்வெய் யோர்க்குப் படுபழி யெளிது. (78)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
1
8
பிணிகிடந் தோன்பெற்ற வின்பநல் கூர்ந்தன்று. (84)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
7
3
மேதையிற் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை. (3)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
5
2
கற்ற துடைமை காட்சியி னறிப. (14)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
2
1
திறத்தாற்றி னோலா ததுநோன் பன்று. (49)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
4
1
மக்கட் பேற்றிற் பெறும்பே றில்லை. (51)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
2
2
புகழ்வெய் யோர்க்குப் புத்தேணா டெளிது. (71)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
1
6
முற்பெரு கலிற்பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று. (10)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
5
2
இழிவுடை மூப்புக் கதத்திற் றுவ்வாது. (39)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
1
4
மறுபிறப் பறியா ததுமூப் பன்று. (50)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
3
1
காதலிற் சிறந்தன்று கண்ணஞ்சப் படுதல். (2)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
13
5
2
கற்றலிற் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று. (8)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
14
2
5
சிற்றிற் பிறந்தமை பெருமிதத்தி னறிப. (16)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
13
4
1
செற்றாரைச் செலுத்தலிற் றற்செய்கை சிறந்தன்று. (9)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
16
2
4