மூவின எண்ணிக்கை வரிசையில்
கொன்றைவேந்தன்
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

ஐயம் புகினுஞ் செய்வன செய் (9)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
4
சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் (31)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
4
தொழுதூண் சுவையி னுழுதூ ணினிது (46)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
4
தோழ னோடு மேழைமை பேசேல் (47)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
3
பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும் (59)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
6
6
மீகாம னில்லா மரக்கல மோடாது (73)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
4
மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை யமிர்தம் (75)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
5
மொழிவது மறுக்கி னழிவது கருமம் (79)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
5
வேந்தன் சீறி னாந்துணை யில்லை (88)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
4
இல்லற மல்லது நல்லற மன்று (3)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
6
ஏவா மக்கண் மூவா மருந்து (8)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
3
கூரம் பாயினும் வீரியம் பேசேல் (19)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
6
நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்று மில்லை (49)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
4
நெஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை (54)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
6
நேரா நோன்பு சீரா காது (55)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
2
பாலோ டாயினுங் கால மறிந்துண் (60)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
3
பையச் சென்றால் வையந் தாங்கும் (67)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
4
மைவிழி யார்தம் மனையகன் றொழுகு (78)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
6
வீரன் கேண்மை கூரம் பாகும் (84)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
3
வையந் தோறுந் தெய்வந் தொழு (89)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
5
ஆலயம் தொழுவது சாலவு நன்று (2)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
6
கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி (22)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
7
செய்தவ மறந்தாற் கைதவ மாளும் (32)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
4
சையொத் திருந்தா லைய மிட்டுண் (34)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
4
தந்தைசொன் மிக்க மந்திர மில்லை (37)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
6
3
தீராக் கோபம் போரா முடியும் (40)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
தெய்வஞ் சீறிற் கைதவ மாளும் (43)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
4
தையும் மாசியும் வையகத் துறங்கு (45)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
4
நீரகம் பொருந்திய வூரகத் திரு (51)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
6
பீரம் பேணி பாரந் தாங்கும் (62)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
2
மருந்தே யாயினும் விருந்தோ டுண் (70)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
6
5
வளவ னாயினு மளவறிந் தழித்துண் (81)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
7
அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் (1)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
8
4
ஓதலி னன்றே வேதியர்க் கொழுக்கம் (11)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
5
கீழோ ராயினுந் தாழ வுரை (17)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
6
கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் (20)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
6
கௌவை சொல்லி னெவ்வருக்கும் பகை (25)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
6
சான்றோ ரென்கை யீன்றோட் கழகு (27)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
3
சோம்ப ரென்பவர் தேம்பித் திரிவர் (36)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
6
தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலு மில்லை (38)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
6
நல்லிணக்க மல்ல தல்லற் படுத்தும் (48)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
4
6
நூன்முறை தெரிந்து சீலத் தொழுகு (53)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
3
மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை (72)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
7
3
மேழிச் செல்வம் கோழை படாது (77)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
4
வானஞ் சுருங்கிற் றானஞ் சுருங்கும் (82)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
7
3
ஓதாதார்க் கில்லை யுணர்வொடு மொழுக்கம் (91)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
7
ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் (6)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
4
3
காவ றானே பாவையர்க் கழகு (15)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
5
கிட்டா தாயின் வெட்டென மற (16)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
2
சந்ததிக் கழகு வந்திசெய் யாமை (26)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
4
திரைகட லோடியுந் திரவியந் தேடு (39)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
6
துடியாப் பெண்டிர் மடியி னெருப்பு (41)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
4
புலையுங் கொலையும் களவுந் தவிர் (63)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
8
பேதைமை யென்பது மாதர்க் கணிகலம் (66)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
5
3
பொல்லாங் கென்பவை யெல்லாந் தவிர் (68)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
8
போனக மென்பது தானுழந் துண்டல் (69)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
6
2
மோன மென்பது ஞான வரம்பு (80)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
7
2
உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க் கழகு (5)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
3
4
ஒருவனைப் பற்றி யோரகத் திரு (10)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
5
சீரைத் தேடி னேரைத் தேடு (29)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
2
சேமம் புகினும் யாமத் துறங்கு (33)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
6
1
சொக்க ரென்பவ ரத்தம் பெறுவர் (35)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
5
நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை (58)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
7
1
பெற்றோர்க் கில்லை சுற்றமுஞ் சினமும் (65)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
5
3
மாரி யல்லது காரிய மில்லை (71)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
8
வெள்ளைக் கில்லை கள்ளச் சிந்தை (87)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
7
ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர் (4)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
0
7
எண்ணு மெழுத்தும் கண்ணெனத் தகும் (7)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
8
1
தேடா தழிக்கிற் பாடா முடியும் (44)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
2
நுண்ணிய கருமமு மெண்ணித் துணி (52)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
9
2
நைபவ ரெனினு நொய்ய வுரையேல (56)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
4
8
பிறன்மனை புகாமை யறமெனத் தகும் (61)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
7
1
முற்பகல் செய்யிற் பிற்பகல் விளையும் (74)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
7
விருந்திலோர்க் கில்லை பொருந்திய வொழுக்கம் (83)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
10
உரவோ ரென்கை யிரவா திருத்தல் (85)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
8
ஒத்த விடத்து நித்திரை கொள (90)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
1
3
ஔவியம் பேசுத லாக்கத்திற் கழிவு (12)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
1
5
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்லை (18)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
2
3
கேட்டி லுறுதி கூட்டு முடைமை (21)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
1
பூரியோர்க் கில்லை சீரிய வொழுக்கம் (64)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
9
ஊக்க முடைமை யாக்கத்திற் கழகு (86)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
2
2
அஃகமுங் காசுஞ் சிக்கெனத் தேடு (13)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
4
0
கொற்றவ னறித லுற்றிடத் துதவி (23)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
1
3
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்றெனத் தகும் (42)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
4
1
நிற்கக் கற்றல் சொற்றிறம் பாமை (50)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
3
1
மெத்தையிற் படுத்த னித்திரைக் கழகு (76)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
2
3
கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமை (14)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
3
1
கோட்செவிக் குறளை காற்றுட னெருப்பு (24)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
1
3
சிவத்தைப் பேணிற் றவத்திற் கழகு (28)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
1
3
சுற்றத்திற் கழகு சூழ விருத்தல (30)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
0
5
நொய்யவ ரென்பவர் வெய்யவ ராவர (57)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
2
13