மூவின எண்ணிக்கை வரிசையில்
கவி காளமேகம் ஈற்றடிகள்
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

மாரிலே கொம்பான வாறுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
3
தம்பிமா ராயிருந்தார் தாம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
4
றாலோகா ணாரா யணாவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
3
யேனோ தலையிறைஞ்சி னீர்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
4
லாடுங் குதிரையுநே ராம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
4
தேடினேன் தென்னவரா யாவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
3
லாடுங் கதவுநிக ராம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
3
பெருங்காள மேகம் பிளாய்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
4
மாடிமுத லானிவரைக் கும்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
3
முரலடிமீ துற்றானு மூர்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
3
யன்றணைந்தான் வாராவிட் டால்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
5
கன்மாவின் வீதிவரக் கண்டுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
4
யிருந்தபடி யீசனிருந் தான்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
4
வீட்டிலுண்டு வந்தேன் விருந்துவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
5
விழிக்கஞ்சன் சோமனலை வேந்துவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
4
மாகோபா லாமாவா வாய்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
4
கெண்ணும் பெருமை யிவைவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
3
மடியாரோ மண்மீதி லேவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
3
ரக்காளை யேறினா ராம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
4
நெய்யிலே கையிட்டா னேவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
4
யவையிற் றுயின்றா னரன்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
5
னப்பணம்போ லாவா ரவர்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
5
நாராய ணன்பிறந்த நாள்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
3
மண்மாரி பெய்கவிந்த வான்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
4
னேறப் பரியாகு மேவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
2
போமூ ரறியாமற் போய்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
3
வண்டே விளக்குமா றேவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
3
வசிதம் பரதே வனேவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
3
சாரங்க பாணி தலம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
2
மாதம்போம் காத வழிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
2
றமையுமித னாலென் றறிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
2
பாம்பாகும் வாழைப் பழம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
3
றிருகாலும் சந்துபோ னால்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
3
கின்னரிவா சிக்கும் கிளிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
3
னாத்தாள் விழிகளிரண் டம்புவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
5
முலைக்கறிவிப் பாரிலையே முன்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
5
வஞ்சியரே சென்றான் மறைந்துவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
3
முற்றிடும்பாம் பெள்ளெனவே யோதுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
4
வேசையென லாமே விரைந்துவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
5
வைக்கோலு மால்யானை யாம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
5
லாமணக்கு மால்யானை யாம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
5
4
வன்னமிறங் காமலலை வாள்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
5
5
பொன்னா வரையிலைகாய் பூவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
5
வசையறுமி ராசி வளம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
5
வெற்றிலையும் வேசையா மேவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
5
பொய்யிலா மெய்யரிடும் பூண்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
6
யொருமாலின் கீழரையின் றோதுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
6
நஞ்சுதனை யேனருந்தி னார்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
6
3
பாவையா ளாண்ட பதிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
3
போமோசொல் லாயப் புலிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
4
விடங்கா பிரியா விடைவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
4
சிக்கலிலே வாழும் சிவன்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
5
லிரப்புணியா ரேறு மெருதுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
5
சேணியனு மன்றே தெரிந்துவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
2
மாலங்காட் டான்பூண் ணராவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
2
துண்டநஞ்சை யிங்கே யுமிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
2
மாவேறி வீதிவரக் கண்டுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
சரியா சனம்வைத்த தாய்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
ரங்கக் குதிரைகளே யாம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
புண்வாயி லீமொய்த்த போதுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
கண்டத்தா ரூரான் கழல்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
வடம்பாகு சேலைசோ மன்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
2
பாம்பெலு மிச்சம் பழம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
2
சுருக்கா விடின்நஞ் சுணிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
2
கேள்செங் கழுநீர்க் கிழங்குவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
4
யண்டர்க்கா மீசருக்கு மாம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
3
பொருங்களத்தில் நூற்றுவர்முன் போய்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
6
லையோ வெழுஞாயி றாம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
2
5
மரசரணா மாவலிவா ணாவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
4
5
மண்மாரி யாலழிய வாட்டுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
6
மேளமேன் ராசாங்க மேன்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
6
2
மீனும்பே னுஞ்சரியா மேவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
6
2
லாடுபரி காவிரியா மேவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
5
வில்விண்டு நேர்வெற் றிலைவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
6
வந்தமா சந்தமா மாவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
1
வாண்டானும் தாதனுமா னால்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
6
2
யோடிவந்த தெவ்வா றுரைவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
5
வீழியப்ப ரேறும் விடைவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
5
ரெந்தவினை தீர்ப்பா ரிவர்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
6
கொடுப்ப ரணிவர் குழைவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
4
சதிருறவா லாடியர சாம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
5
கவிராய ரென்றிருந்தக் கால்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
6
குட்டினான் தானே குருவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
1
வன்கொடுங்குன் றம்பூ வணம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
6
2
கொங்கையி னாலிட்ட குறிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
2
குப்பச்சி யாயி குணம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
2
மதிக்கு நிகரா வழுத்துவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
3
யிட்டமாய்க் காப்பா யினிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
3
காய்ச்சாய் வடுகமாங் காய்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
4
கூறுங் கணிகையென்றே கொள்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
2
பிறைசூடும் வேணிப் பிரான்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
2
தேங்காயு நாயுமெனச் செப்புவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
2
காணிக்கு வந்திருந்தான் காண்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
2
மோடுபயந் தீர்த்தநஞ் சுணிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
2
கரண்டமும் பெண்குறியாம் காண்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
6
2
யென்பிறப்பெண் ணத்தொலையா தேவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
3
சத்திவரும் சித்திவரும் தான்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
4
கூத்தியர்க்கு நேராம் குரங்குவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
4
றிருந்தவன்றன் செங்காட்டி லேவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
3
மெண்ணரனு நேரா வரேவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
0
5
4
நீள்வா கனநன் னிலம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
6
3
யொருமா விலக்கமல்ல வோவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
7
னம்பானான் தேவியுமா னான்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
7
2
நாரென்றால் நர்ரென்பேன் நான்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
7
4
மாடமு மொன்றே மதிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
0
வேலைப் பதித்தார் விழிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
0
5
பரவைதிரு வாயிற் படிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
0
5
லுத்தரபா கந்திருவா ரூர்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
6
யழகரென்றும் பேரிட்டார் யார்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
7
கற்றாழம் பூவே கறிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
2
யடிப்பது மத்தாலே யழவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
4
யிருக்குமூ ரொற்றியாச் சேவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
4
தீரமுள்ள சூரிக்கத் திவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
4
சொக்கலிங்க மென்னுஞ் சுகம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
6
1
குண்டுமிழ்ந்த தாமரைக்கண் ணோன்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
7
2
ளுப்புக்காண் சீச்சி யுமிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
2
யாடெடுத்த தெந்த வுபாயம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
3
வெலியிழுத்துப் போகின்ற தென்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
4
கைக்கே பணமிருந்தக் கால்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
2
கொப்புளமென் றூதுங் குரங்குவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
2
கர்த்தன் மதுரையிற் சொக்கன்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
3
குதிரைவிற்க வந்தவனைக் கொண்டுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
4
ரையாநீ யேழையா னால்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
0
2
6
மானாலா நாநீநூ நேவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
0
6
1
யிரவாம னீரென்செய் வீர்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
3
7
முகுந்தனுமே யாகும் முறம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
7
1
தைம்மாசி பங்குனிமா தம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
6
0
யில்லிக்கா ராப்பேற்று வார்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
0
6
கொம்பங் கிங்கொன் பதுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
0
கட்டா தொழிதல் கடன்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
2
கதிசேர் புரவிவிதிக் காம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
4
தையலா ளெப்படிச்சேர்ந் தாள்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
5
சதவிகரத் தால்வந்த தாழ்வுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
6
னாறுபதி னேழ்பதி னெட்டுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
1
டானைமுகற் காறிரண்டு கைவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
1
மங்கையிடத் தாற்காகு மண்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
1
கம்பமண்ட பஞ்சிவகங் கைவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
5
1
காத்திடுவ ரெப்போதும் காண்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
2
பரும்புடைவை தப்பும் பறைவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
2
பழுதையெடுத் தோடிவந்தான் பார்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
4
றிப்பாய்ச்சல் யார்க்கு மினிதுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
2
4
குடத்திலே கங்கையடங் கும்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
2
ளாவா ளிவாளவா ளாம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
0
1
7
மிலையிலிட வெள்ளி யெழும்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
2
8
நஞ்சுதனைத் தின்றதென்முன் னாள்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
8
1
துப்பாக்கி யோலைச் சுருள்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
0
4
போட்டாளே வேலையற்றுப் போய்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
0
5
கோட்டானைத் தானே கொடுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
0
கும்பகோ ணத்தானே கூறுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
0
சண்டன்மக னைக்கொன்றும் தான்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
7
0
காட்டிலே வீற்றிருந்தக் கால்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
1
4
பாயும் பகடெண்பத் தைந்துவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
1
லெத்தனைபார் சேட்டைக் கிடம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
2
காரணனைக் கண்டுகளிப் பாக்குவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
3
2
கண்டதுண்டு கேட்டதில்லை காண்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
3
2
மருந்தைப்பார்த் தாற்சுத்த மண்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
4
2
மானா மணிமேனி மான்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
0
8
0
சக்கரத்தைக் காட்டினாள் தான்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
2
2
தானத்தார் பார்த்திருக்கத் தான்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
2
3
படித்தோர்க்கு மாறுதலை பார்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
1
3
ருரித்தார் கணைபடைத்தா ரூர்க்குவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
1
5
பூசணிக்கா யீசனெனப் போற்றுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
3
1
கைக்கமலத் துற்றமான் கன்றுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
4
1
ரிரக்கப் புறப்பட்டா ரென்றுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
1
3
குட்டியையேன் தீய்த்தீர் குறித்துவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
1
4
கலைச்சிகரத் தாலணைத்தக் கால்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
1
4
வளைத்திழுத்துக் குட்டா மலுக்குவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
1
4
கற்றான் பிறந்தபின்பு காண்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
4
0
வாயர்வாய் வேயோ வழல்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
0
0
10
தித்தித்த தோதித் திதிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
0
0
கள்ளக் கலிக்கடையைக் கட்டுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
0
4
கூட்டுச் சரக்கதனைக் கூறுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
1
1
பருந்தெடுத்துப் போகிறதே பார்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
1
2
தெத்தாதோ தித்தித்த தாதுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
0
0
வடித்தறுத்து ரித்துடுத்த வர்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
0
4
கட்டிமணிச் சிற்றிடைச்சி காண்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
3
0
டுங்சுடுநட் புப்பகைகாட் டும்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
11
3
0
குக்கலிச்சிக் குங்கலைச்சிக் குவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
1
2
காக்கைக்குக் கைக்கைக்கா காவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
12
0
0
கடிபடைத்துக் காட்டித்துக் காடுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
15
0
0