மூவின எண்ணிக்கை வரிசையில்
ஔவையார் வெண்பா ஈற்றடிகள்
மூலம்: ஔவையார் தனிப்பாடல்கள் (கங்கை வெளியீடு)
மேல்விவரம்

 

யெச்ச மிருமே லிறுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
3
ழெச்ச மிருமே லிறுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
3
ரின்றுபோ லென்று மிரும்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
3
லருவினைக ளைந்து மறும்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
4
னைந்துகணை யால்வாடி னாள்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
4
சாய்மொழிய வென்பேன் தகைந்துவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
4
வல்லாளன் சுற்றம்போல் மாண்டுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
5
லென்று முழவே யினிதுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
4
ரேவாம லுண்பதே யூண்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
4
நடுவாமோ வீது நமாவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
4
2
னந்த வரசே யரசுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
4
யாரையடா சொன்னா யடாவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
4
வருமளவுங் கொண்டோடி வாவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
5
பொன்மாரி யாகப் பொழிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
3
தெல்லா வுலகும் பெறும்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
4
ருண்டாயி னுண்டென் றறுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
2
முடையானும் வேறு படும்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
2
நிற்பரிது தானந் நிலைவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
2
னீரிரவுந் துஞ்சாதென் கண்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
5
3
விடியல் பதினெட்டாம் நாள்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
4
விருந்தேனுக் கெங்கே யிடம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
3
ரெறும்புந்தன் கையாலெண் சாண்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
3
தளர்ந்தோர்க்கொன் றீயார் தனம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
5
ளீண்டு வருக வியைந்துவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
5
யாதவர்கோன் னில்லை யினிதுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
6
கோபால னான குணம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
1
லோங்குந் திருக்கோவ லூர்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
5
வன்பில்லா ளிட்ட வமுதுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
5
முலகில் வருவிருந்தோ டுண்டுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
6
ணெல்லார்க்கு மொவ்வொன் றெளிதுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
6
லுண்ணாமை கோடி பெறும்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
4
1
நல்லானைக் கண்டறியோம் நாம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
6
3
வேசியுங் கெட்டு விடும்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
3
பொற்றாலி யோடெவையும் போம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
லெச்சமிறு மென்றா லிறுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
2
நெருப்பிலே வீழ்ந்திடுதல் நேர்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
6
யொப்பிக்கு மென்ற னுளம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
2
பிரமனையான் காணப் பெறின்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
2
வென்றுங் கிழியாதென் பாட்டுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
சங்கவையை யுங்கூடத் தான்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
நாட்டுடைத்து நல்ல தமிழ்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
மூர்க்கனைச்சீ ராக்க லாமோவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
3
மலைவாகக் கொள்ளேன் மதித்துவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
4
தாமறிவார் தங்கொடையின் சீர்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
4
விசும்பிடைவைத் தேகினான் வில்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
4
தாய்மொழிய தென்பேன் தகைந்துவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
3
நுண்ணிய வாய பொருள்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
3
5
நெஞ்சமே யஞ்சாதே நீவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
5
1
கவிழ்ந்தென்ன மலர்ந்தென்ன காண்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
8
4
டோட்டைச் செவியு முளவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
3
கோரைக்கா லாழ்வான் கொடைவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
4
மிதியாமை கோடி பெறும்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
1
மெச்சமிறு மென்றா லிறுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
1
புல்லரிடத் தேயறிமின் போய்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
5
புலவர்க்கும் வெண்பாப் புலிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
5
கொடையும் பிறவிக் குணம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
2
கூறாமற் சந்நியாசங் கொள்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
2
மரும்பிறைக்குங் கூந்த லணைவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
5
2
துறவோர்க்கு வேந்தன் துரும்புவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
4
விட்டதே பேரின்ப வீடுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
3
பலாமாவைப் பாதிரியைப் பார்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
5
சாடினா ளோடோடத் தான்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
1
மாண்பு கெடுக்கா விடின்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
3
1
நன்னாடு சான்றோ ருடைத்துவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
1
தட்டாளன் றேடுந் தனம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
4
1
நீலச் சிற்றாடைக்கு நேர்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
2
வடுத்துளைத்த கல்லபிர மம்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
2
5
செம்பொற் சிலம்பே சிலம்புவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
2
பொன்னினருள் பெற்றேனிப் போதுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
2
சுருக்குண்டேன் சோறுண்டி லேன்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
4
2
கள்ளர்க்காம் தீக்காகுங் காண்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
3
யறுப்பித்தாய் யாமலகந் தந்துவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
4
வினையாளை வேலைமுடி வில்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
2
7
விருந்தில்லான் வீடு விழல்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
8
கோடாமை கோடி பெறும்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
2
0
கூடுவதே கோடி பெறும்வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
1
பண்டுபோன் னிற்கப் பலாவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
1
சங்கடத்தில் சாதலே நன்றுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
2
கீச்சுக்கீச் சென்னுங் கிளிவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
3
1
தன்னாண்மை தீர்ப்பன் சபித்துவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
8
5
1
நஞ்சேனும் வேம்பேனும் நன்றுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
9
1
கடகஞ் செறியாதோ கைக்குவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
1
1
யெற்றோமற் றெற்றோமற் றெற்றுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
2
1
கச்சியுட் காக்கை கரிதுவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
0
2
கஞ்சிக்கும் புற்கைக்கும் கைவல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
10
3
0