மூவின எண்ணிக்கை வரிசையில்
ஆத்திசூடி
மேல்விவரம்; மென்பிரதி மூலம்

 

[tamilvu.org தட்டச்சுப் பிழை: "சான்றோ ரினத்திரு" என்ற நூற்பா இருமுறை இடம்பெறுகிறது (43, 44).]

 

அறனை மறவேல் (30)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
2
அனந்த லாடேல் (31)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
2
உத்தம னாயிரு (102)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
2
அறஞ்செய விரும்பு (1)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
3
எண்ணெழுத் திகழேல் (7)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
3
ஐய மிட்டுண் (9)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
1
சனிநீ ராடு (16)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
1
ஞயம்பட வுரை (17)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
3
நன்றி மறவேல் (21)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
2
சீர்மை மறவேல் (46)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
3
தானமது விரும்பு (55)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
2
தொன்மை மறவேல் (63)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
2
பையலோ டிணங்கேல் (84)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
3
மீதூண் விரும்பேல் (90)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
3
3
முனைமுகத்து நில்லேல் (91)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
3
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் (92)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
3
3
மொழிவ தறமொழி (96)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
3
ஒன்னாரைத் தேறேல் (107)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
2
ஆறுவது சினம் (2)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
2
1
ஔவியம் பேசேல் (12)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
3
கண்டொன்று சொல்லேல் (14)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
3
ஙப்போல் வளை (15)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
3
அரவ மாட்டேல் (25)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
3
இலவம்பஞ்சிற் றுயில் (26)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
4
வஞ்சகம் பேசேல் (27)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
2
இளமையிற் கல் (29)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
3
குணமது கைவிடேல் (36)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
2
சான்றோ ரினத்திரு (43)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
2
சான்றோ ரினத்திரு (44)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
2
சூது விரும்பேல் (48)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
3
நூல்பல கல் (70)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
3
நேர்பட வொழுகு (72)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
3
பூமி திருத்தியுண் (81)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
2
வித்தை விரும்பு (100)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
3
வீடு பெறநில் (101)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
2
ஊருடன் கூடிவாழ் (103)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
3
வேண்டி வினைசெயேல் (105)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
4
உடையது விளம்பேல் (5)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
4
ஒப்புர வொழுகு (10)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
0
3
அஃகஞ் சுருக்கேல் (13)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
2
அழகலா தனசெயேல் (28)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
4
கடிவது மற (32)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
1
கிழமைப் படவாழ் (34)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
3
கீழ்மை யகற்று (35)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
2
கேள்வி முயல் (39)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
1
4
கைவினை கரவேல் (40)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
4
செய்வன திருந்தச்செய் (49)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
4
சேரிடமறிந்து சேர் (50)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
2
சையெனத் திரியேல் (51)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
4
சோம்பித் திரியேல் (53)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
3
திருமாலுக் கடிமை செய் (56)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
3
தீவினை யகற்று (57)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
2
தூக்கி வினைசெய் (59)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
2
தெய்வ மிகழேல் (60)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
4
நாடொப் பனசெய் (66)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
2
1
நுண்மை நுகரேல் (69)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
4
2
நெற்பயிர் விளை (71)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
4
நைவினை நணுகேல் (73)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
4
2
நோய்க்கிடங் கொடேல் (75)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
2
பீடு பெறநில் (79)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
1
மனந்தடு மாறேல் (87)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
4
1
மேன்மக்கள் சொற்கேள் (94)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
2
மோகத்தை முனி (97)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
3
0
வல்லமை பேசேல் (98)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
4
வாதுமுற் கூறேல் (99)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
1
2
ஓரஞ் சொல்லேல் (108)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
1
4
ஈவது விலக்கேல் (4)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
0
4
ஊக்கமது கைவிடேல் (6)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
2
ஓதுவ தொழியேல் (11)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
0
4
இடம்பட வீடெடேல் (18)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
2
தந்தைதாய்ப் பேண் (20)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
1
மன்றுபறித் துண்ணேல் (23)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
4
1
இயல்பலா தனசெயேல் (24)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
1
5
காப்பது விரதம் (33)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
2
கூடிப் பிரியேல் (37)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
0
3
கொள்ளை விரும்பேல் (41)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
5
கோதாட் டொழி (42)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
0
1
சித்திரம் பேசேல் (45)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
2
தக்கோ னெனத்திரி (54)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
2
1
தோற்பன தொடரேல் (64)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
2
நிலையிற் பிரியேல் (67)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
1
5
நீர்விளை யாடேல் (68)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
1
5
பழிப்பன பகரேல் (76)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
3
பாம்பொடு பழகேல் (77)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
2
பெரியாரைத் துணைக்கொள் (82)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
4
பேதைமை யகற்று (83)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
1
மிகைபடச் சொல்லேல் (89)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
3
வெட்டெனப் பேசேல் (104)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
1
2
வைகறைத் துயிலெழு (106)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
0
4
இணக்கமறிந் திணங்கு (19)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
5
0
பருவத்தே பயிர்செய் (22)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
0
5
கெடுப்ப தொழி (38)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
0
1
சுளிக்கச் சொல்லேல் (47)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
0
4
சொற்சோர்வு படேல் (52)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
0
3
தையல்சொல் கேளேல் (62)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
3
0
5
நன்மை கடைப்பிடி (65)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
3
0
பிழைபடச் சொல்லேல் (78)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
5
0
4
பொருடனைப் போற்றிவாழ் (85)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
1
3
மெல்லினல்லாள் தோள்சேர் (93)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
2
7
மைவிழியார் மனையகல் (95)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
1
3
6
இயல்வது கரவேல் (3)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
2
0
6
ஏற்ப திகழ்ச்சி (8)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
6
0
1
நொய்ய வுரையேல் (74)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
0
1
6
புகழ்ந்தாரைப் போற்றிவாழ் (80)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
1
4
போர்த்தொழில் புரியேல் (86)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
4
0
6
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் (88)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
3
1
தேசத்தோ டொத்துவாழ் (61)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
7
0
2
துன்பத்திற் கிடங்கொடேல் (58)வல்லினம்:
மெல்லினம்:
இடையினம்:
9
2
1